Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Г. Алмонд та Д. Істон про політичну систему

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ПЛАН Вступ 1. Поняття &quo ;політична система&quo ; 2. Системна модель Д. Істона 3. Структурний функціоналізм Г. Алмонда Висновки Література ВСТУП Закорінені в давніх часах спроби збагнути особливості політичного розвитку людської цивілізації постійно розвиваються і вдосконалюються, збагачуючи світову суспільно-політичну думку, синтезуючи й систематизуючи політичні знання. Історичний розвиток цих знань фіксується у різноманітній літературі, яку ми читаємо, вивчаючи різні предмети. Треба знати не тільки те, що відбувається у світі, а й минуле. Тому тема реферативної роботи &quo ;Г. Алмонд та Д. Істон про політичну систему&quo ; є досить важливою і актуальною. Метою реферату є ознайомлення з працями американських політологів про політичну систему, висвітлення таких термінів як &quo ;системний аналіз&quo ;, &quo ;структурний функціоналізм&quo ; - ключових термінів, основу яких і заклали Г. Алмонд та Д. Істон. Завдання, поставлені для розкриття теми: висвітлення основних концепцій, думок і висновків науковців, коротке ознайомлення з поняття &quo ;політична система&quo ;, аналіз робіт Г. Алмонда та Д. Істона, їх порівняння. Тема добре висвітлена у літературних джерелах, але так як політологія є відносно молодою наукою, існує небагато праць, в які включена ця тема. В основному, дану тему можна знайти у підручниках з політології, хоча не у всіх. Найкращими для сприйняття і тими, які вміщували найбільше інформації про політологів, були підручники Шляхтуна П.П., підручник за редакцією проф. Кремень В.Г., проф. Горлача М.І. і &quo ;Базові засади політології&quo ; Бебика В.М. Основними працями, що містять відомості про політичну систему і політологів, є &quo ;Политические системы и политическая организация общества&quo ; Андреева С.С., &quo ;Політична система суспільства&quo ; Гавриленка І. 1. ПОНЯТТЯ &quo ;ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА&quo ; Різноманітні політичні явища в суспільстві є самодостатньою цілісністю. Ця їхня властивість втілена в понятті &quo ;політична система&quo ; суспільства. Її завдання — забезпечення неперервності, взаємопов'язаності й координації діяльності різних політичних суб'єктів для досягнення поставлених цілей. Вона гармонізує суспільні відносини, визначає механізми вирішення соціальних конфліктів і запобігання кризовим явищам. Теорія політичної системи важлива для розуміння політичного життя будь-якого суспільства, а надто для передбачення напрямів і перспектив розвитку вітчизняної реальності. У науковій літературі побутують різні погляди, як на і тлумачення поняття &quo ;політична система&quo ; суспільства, так і на сутність цього феномена. Прихильники соціологічної теорії обміну вважають політичну систему інститутом, який підтримує стабільність загальних правил щодо відносин обміну. Згідно з конфліктологічними концепціями, політична система є інструментом легалізації та продуктивного розв'язання соціальних конфліктів. Система — одне з основних понять політології, яке дає змогу скласти уявлення про суспільство у вигляді його абстрактної, спрощеної моделі чи окремих елементів. Поняття це запозичили з електроніки й кібернетики американські вчені Г.

Алмонд, Д. Істон, В. Мітчел, вважаючи його універсальною категорією наукового аналізу, яка охоплює всі типи дій та орієнтацій, усю сукупність взаємопов'язаних елементів, дотичних до вироблення політичних рішень. Отже, політологія розглядає систему як єдність структури (соціально-політичних інститутів) і процесів (поведінки спільнот та індивідів) за умови, що кожен відіграє свою роль у забезпеченні стабільності всієї системи. Кожне суспільство є сукупністю підсистем (сфер): виробничої, соціальної, духовної, політичної, до якої належать інститути держави і влади. Усі ці підсистеми наділені властивими лише їм структурою, функціями, цінностями, нормами, цілями тощо: виробнича забезпечує матеріальну основу життя суспільства; соціальна і духовна сприяють нормальному функціонуванню різних соціальних інститутів; політична покликана створювати сприятливі умови для ефективної діяльності всіх ланок суспільної системи, для повної реалізації інтересів усіх членів суспільства. Кожна з підсистем може зберігати життєздатність лише за умови, що всі інші функціонуватимуть бездоганно чи хоча б задовільно . Політична система суспільства — інтегрована сукупність відносин влади, суб'єктів політики, державних та недержавних соціальних інститутів, покликаних виконувати політичні функції щодо захисту, гармонізації інтересів соціальних угруповань, спільнот, суспільних груп, забезпечувати стабільність і соціальний порядок у життєдіяльності суспільства. До неї належать законодавча, судова, виконавча системи, центральні, проміжні і місцеві системи управління (самоуправління), які базуються на принципах представництва та організації. Від інших систем політичну систему відрізняють: забезпечення неперервності, зв'язаності, ієрархічної координації діяльності різних політичних суб'єктів для досягнення визначених цілей; віднайдення механізму вирішення соціальних конфліктів і суперечностей, гармонізація суспільних відносин; сприяння досягненню консенсусу різних суспільних сил щодо основних цінностей, цілей та напрямів суспільного розвитку. Аналіз політичної системи надзвичайно важливий для з'ясування політичного життя суспільства, частиною якого вона є. Політична система виникла з поділом суспільства на класи та появою держави. У процесі еволюції державно організованого суспільства вона все більше ускладнювалася та розгалужувалася. Тому структура, механізм її функціонування завжди мають конкретно-історичний характер, зумовлені рівнем економічного, соціального, духовного розвитку суспільства та іншими чинниками . 2. СИСТЕМНА МОДЕЛЬ Д. ІСТОНА У США теорія політичної системи почала активно розвиватись від початку 50-х років. Системний підхід до аналізу політики вперше застосував американсько-канадський політолог Девід Істон. У своїх працях &quo ;Політична система&quo ; (1953), &quo ;Концептуальна структура для політичного аналізу&quo ; (1965), &quo ;Системний аналіз політичного життя&quo ; (1965) він доводить можливість і необхідність існування загальної теорії в політології як теорії політичної системи, розробляє концептуальну структуру цієї теорії, визначає її основні поняття та пропонує методи і способи практичної реалізації теоретичних положень.

Для теоретичного аналізу політичного життя за вихідну модель учений використав біологічні системи, які, взаємодіючи між собою та з довкіллям, зберігаються як стабільні системи. Система зазнає впливу середовища й сама активно впливає на нього для самозбереження і розвитку. Політична система, вважає Д. Істон, подібна до біологічних систем й існує в навколишньому середовищі, яке складають інші суспільні системи — економічна, соціальна, духовно-ідеологічна тощо. Водночас політична система якісно відрізняється від інших суспільних систем. Головним показником відмінності є наявність певних меж між нею та її оточенням. Завдання науки про політику полягає у вивченні переходів, або обмінів, між системою та її оточенням як стабілізуючих, так і дестабілізуючих чинників самого існування та функціонування політичної системи. Основною одиницею аналізу політичної системи у зв'язку з цим Д. Істон визначив взаємодію. Від інших соціальних взаємодій взаємодія політичної системи з навколишнім середовищем, тобто політична взаємодія, відрізняється тим, що вона спрямована насамперед на авторитарний (примусовий) розподіл цінностей у суспільстві. На основі цього політичну систему Д. Істон розглядав як сукупність взаємодій, які здійснюють індивіди в межах призначених для них ролей і які спрямовані на авторитарний розподіл цінностей у суспільстві. Здійснюється такий розподіл завдяки владі, що є атрибутом великої суспільно-політичної системи. Головне призначення політичної системи, за Д. Істоном, полягає у виконанні функції розподілу цінностей та примушенні більшості членів суспільства погодитися на нього на тривалий час. Невиконання системою цієї функції призводить до зростання напруження в системі і навіть до її руйнування . Розглядаючи взаємодії політичної системи як із навколишнім середовищем, так і всередині самої системи, Д. Істон розрізняє їх на вході, всередині й на виході системи. На вході — це вимоги й підтримка, які надходять з навколишнього середовища, а на виході — рішення і дії. Вимогами є запити й потреби, що стосуються розподілу матеріальних благ і послуг, регулювання поведінки, комунікації та інформації тощо. Вимоги є формою вираження думок і дій індивідів і груп з приводу розподілу цінностей у суспільстві. Одні вимоги надходять з оточення політичної системи і є зовнішніми, інші виникають всередині самої системи. Для збереження політичної системи в дії, крім вимог, необхідна й підтримка її суб'єктами та об'єктами політичного життя. Підтримка пов'язує маси людей з політичною системою. Вона охоплює всі варіанти позицій і поведінки груп та індивідів, які сприяють системі, і проявляється в різних формах: голосуванні на виборах, сплаті податків, дотриманні законів, повазі до влади, патріотизмі тощо. Найважливішим механізмом відбору вимог і підтримки в сучасному демократичному суспільстві Д. Істон вважає вибори органів влади та інші подібні форми політичного волевиявлення громадян. Всередині політичної системи відбувається конверсія введених до неї вимог і підтримки — вони трансформуються і переробляються, в результаті чого виходом, тобто продуктом, системи є авторитарні рішення щодо розподілу цінностей у суспільстві та відповідні дії для їх здійснення.

Духово-дейний солдаризм нацоналзмв рзних нацй найшов сво дйове вивершення в спльнй, координованй систем боротьби. З етично-морального погляду всякий нацоналзм вльно вд чужоземного поневолення нац морально вдповдальним за всяке насильство поневолення ншо нац; де б воно на земнй кул не вдбувалось. Тим бльшою тим конкретншою полтична моральна вдповдальнсть укранського нацоналзму, як найбльшо сили протиставно московському мперялзмов за долю нших поневолених Москвою нацй, як перебувають в однаковому стан з Украною. Це полтично-моральне, духове днання поневолених нацй в х боротьб за сво цл, як нерозривна цлсть, збгаться з егостичним, здоровим, нтересом кожно поневолено нац. Найвищ моральн основи лише висловленням найвищого, розумного доцльного, егозму. Хба мудрсть: «Не бажай другому того, чого соб не бажаш!» не одночасно висловом найвищо морально норми для цлого людства, кожно нац, кожно людини одночасно нормою здорового ндивдуального нацонального егозму? Повною найвищою перемогою укранського нацоналзму буде стан, коли росйська мперя перестане снувати вс народи, нею поневолен, дстануть нацонально-державну волю

1. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

2. Системний аналіз складних систем управління

3. Системний аналіз управлінських проблем

4. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

5. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

6. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу
7. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки
8. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

9. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

10. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

11. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

12. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

13. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

14. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

15. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

16. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

Игра настольная развивающая "Весёлая ферма".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия домашних животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Тонкие смываемые фломастеры "Супер чисто", 8 штук.
Малыши очень любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 8 цветов позволят широко развернуться в
318 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

17. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

18. Літературознавчі основи аналізу художніх творів

19. Поняття, категорії, закони (закономірності) політології

20. Методи аналізу міжособистісних конфліктів

21. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

22. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії
23. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу
24. Основи фінансового аналізу

25. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

26. Види та методи фінансового аналізу

27. Методи аналізу рідких, твердих і газоподібних речовин

28. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

29. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

30. Історія розвитку економічного аналізу

31. Концептуальні основи аналізу національної економіки

32. Основи проектного аналізу

Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону
Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки

33. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії

34. Теорія економічного аналізу

35. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

36. Предмет та метод економічного аналізу

37. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

38. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми
39. Категория Дао в трактате "Дао дэ цзин"
40. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

41. Соціалізація індивіда. Девіантне поводження

42. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

43. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

44. Проблема рабства в США

45. Категории земель. Земли поселений

46. Категории рода и одушевленности-неодушевленности и их выражение в некоторых языках мира

47. Становление категории залога в англ. языке

48. Леонардо да Винчи

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)

49. Леонардо Да Винчи

50. Леонардо да Винчи

51. Леонардо да Винчи

52. Художественное воплощение категорий свободы-несвободы в романах М. Булгакова "Мастер и Маргарита" и Ч. Айтматова "Плаха"

53. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

54. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")
55. С. Есенин "Анна Снегина"
56. "Реквием" Анны Ахматовой

57. Анна Андреевна Ахматова

58. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

59. Анна Герман

60. Леонардо да Винчи: "Я подошёл ко входу в большую пещеру…"

61. Леонардо Да Винчи

62. Системная шина

63. Современные системные платы

64. Разработка системного программного обеспечения

Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее

65. Системное и программное обеспечение

66. Ответы на вопросы по курсу "Системное программирование" (Шпаргалка)

67. Основы теории систем и системный анализ

68. Системная красная волчанка

69. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

70. Законы и категории диалектики в педагогической практике
71. Здоровье как педагогическая категория
72. Хозяйственный механизм античного рабства /на примере Древней Греции и Древнего Рима

73. Категории этики

74. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

75. Категории земель. Земли поселений

76. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

77. Значение принципа системности в познавательной деятельности. Гносеология и онтологические схемы науки

78. Философские категории как отражение действительности в процессе познания

79. Системный подход как метод познания мира

80. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

81. Диалектика: принципы, законы, категории

82. Философия познания: основные категории

83. Методологическое и логическое основания применения системно-философского подхода к изучению конкретных систем различной природы

84. Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии

85. Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория и объект управления

86. Системный подход к организациям
87. Издержки производства как экономическая категория
88. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

89. Экономические законы и категории

90. Кредит как экономическая категория

91. Политическая культура: смысл и методологическое значение категории

92. Рабство в африканских провинциях

93. Системный взгляд на культуру - основа анализа цивилизационной специфики России

94. Рабство в Древнем Египте и Месопотамии

95. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

96. Древняя Русь и Франция в XI веке судьба русской царевны Анны Ярославны

Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

97. Трагедия, которая потрясла и, дай Бог, образумит мир…

98. Русский Леонардо да Винчи

99. Теория организации и системный анализ фирмы

100. Толстой: Анна Каренина


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.