Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ Індивідуальне домашнє завдання з дисципліни «Політологія» на тему: «Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту» Виконала: студентка 401 групи ФЛ Михайлова-Горячева Катерина Перевірила: ст.викладач Новікова Н.Є. КИЇВ-2007 План Вступ 3 Розділ І Осмислення поняття соціально-політичного конфлікту Визначення терміну соціального та політичного конфлікту .5 Типологія конфлікту . .8 Розділ ІІ Історія розвитку соціально-політичного конфлікту Розвиток поняття «конфлікт» в історії людства .12 Теорія соціального конфлікту . 16 Висновки . .19 Література . 21 Вступ Дана робота присвячена темі соціально-політичного конфлікту. Докорінні реформи в Україні, як і в кожній молодій державі, супроводжувалися значними протиріччями у суспільно-політичному житті. В умовах одночасної зміни форми власності, державного устрою та формування незалежності вони виявляються з підвищеною напруженістю і загостренням, перманентно загрожуючи перерости у гострий конфлікт. Зазначені протиріччя наявні й між виконавчою та законодавчою владою, партіями і рухами, окремими політичними лідерами, фракціями у парламенті, між центральними органами влади, між центром та місцевою владою і різними прошарками населення тощо. Протягом 2004-2006 рр. внутрішньополітичне становище України загострилося, країна пережила складну сторінку своєї істор ії. Політична криза охопила центральну та регіональну еліту, різні верстви населення, поширилася на головні сфери життя - політику, економіку, культуру, інформаційну. Але завдяки досягненню компромісів на найвищому рівні внутрішньополітична криза в період президентських 2004 р. і парламентських 2006 р. виборів була врегульована у правовому полі. Проблему політичних конфліктів досліджували у своїх роботах Р. Дарендорф, Х. Таузард, Р. Макк, Р. Снайдер, Л. Козер, Т. Парсонс, Е. Дюркгейм, Е. Мейо, Д. Дьюї, А. Токвіль, Г. Зіммель, К. Боулдінг, В. Парето, Ф.М. Рудич, В. Перебенесюк, М. Панова, Л. Герасіна, О. Картунов, О. Маруховська, А. Донцов, А. Полозова, В. Сперанский Ю. Запрудський, А. Ершов, В. Мерлин, Г. Соотл . Але проблема політичного конфлікту потребує подальшого дослідження. Історичний досвід свідчить, що у період докорінних змін суспільних систем загострення соціальних конфліктів є об’єктивною реальністю. Дуже часто конфлікти набували небезпечного розмаху, виходили з-під контролю як державних, так і громадських організацій; з’являлася реальна загроза національній безпеці країни і суспільство опинялося на межі катастрофи. До того ж у процесс і політичних переламів виявлялися й специфічні внутрішні протиріччя, що додатково впливали на розвиток усіх та перебіг значної частини політичних процесів. Вивчення конфліктів є одним з головних завдань політології, а управління ними належить до найважливіших умов забезпечення соціальне-політичної стабільності всередині країни та на міжнародній арені. Актуальність цієї роботи зумовлена загостренням різнопланових конфліктів в Україні та в інших посткомуністичних країнах, необхідністю фундаментального вивчення суспільно-цивілізаційних і ненасильницьких форм їх регулювання.

Метою роботи є розкрити зміст поняття «конфлікт», а саме соціальний та політичний конфлікт з точки зору політології, простежити етапи розвитку цих понять та їх головні ознаки. Матеріалом для даної роботи послужили дослідження таких відомих політологів: Пірен М.І., Юрій М.Ф, Литвин В.М. та інші. Робота складається з двох розділів, вступу та висновків. У першому розділі подається загальна характеристика терміна «конфлікт» та його видів соціального конфлікту та політичного конфлікту, також у цій частині подана типологія політичних конфліктів. У другому розділі викладена історія розвитку конфлікту в всесвітній історії та показується зміна поглядів у різні доби. Також окремо розглядається теорія соціального конфлікту. Розділ І Поняття соціально-політичного конфлікту 1.1. Визначення терміну соціального та політичного конфлікту У політологічній науковій, навчальній і довідковій літературі існує близько 70 різних визначень конфлікту. Всі вони мають право на існування, бо кожне з них акцентує увагу на якійсь одній чи кількох рисах цього надзвичайно багатогранного, багатовимірного і мінливого феномену. Поняття “конфлікт” розглядали з різних точок зору: - спеціалісти-словесники тлумачили його як зіткнення протилежних сторін, думок, сил, серйозні розбіжності, гостру суперечку; - соціологи характеризували як вищу стадію розвитку суперечностей в системі відносин людей, соціальних груп, соціальних інститутів, суспільства в цілому; - психологи розцінювали як зіткнення протилежних цілей, інтересів, позицій, думок чи поглядів суб'єктів взаємодії; - політологи вважають, що конфлікт виражає не просте зіткнення, а зіткнення, пов'язане з ускладненнями та боротьбою у владних відносинах До спроб раціонального осмислення природи соціаль­ного конфлікту вдавалися ще давні філософи, але вироб­лення власне конфліктологічних концепцій можна дату­вати початком XX ст. Та й ці дослідження, вперше зроб­лені Г. Зіммелем, який запропонував термін «соціологія конфлікту», впродовж кількох десятиліть не виходили за межі загальнотеоретичних тлумачень. Лише після Другої світової війни вони набули прикладної спрямованості, зо­середилися на аналізі й розв'язанні реальних конфлікт­них ситуацій. В Україні, як і в колишньому СРСР, конфліктологічну сферу почали серйозно аналізувати лише наприкінці 80-х років. Всі конфлікти з участю суспільних груп є соціальними. Але залежно від сфер, в яких вони проявляються, ці конфлікти приймають форму економічних, політичних, міжкультурних, ідеологічних, юридичних тощо. Економічні конфлікти пов'язані з розподілом праці і виникненням на цій основі від­мінності людей у доступі до суспільних благ. В сучасній Укра­їні у змісті конфліктів відображаються проблеми становлення ринку і перерозподілу власності. Способами їх прояву може бути конкуренція різних корпоративних економічних груп, страйки і трудові суперечки, пов'язані з приватизацією підпри­ємств, з приводу заробітної плати і використання професійного потенціалу. Виділяють соціальні конфлікти у вузькому значенні цього слова. Їх предметом можуть бути питання, що стосують­ся статусу суспільного ладу.

Різновидами соціальних конфлік­тів є міжетнічні та класові конфлікти. Перші проходять лініями етнічних спільнот, другі - лініями класового поділу суспільст­ва. Політичний конфлікт — це конфлікт з приводу розподі­лу владних повноважень, з приводу панування і управління. Бі­льшість соціальних конфліктів знаходять продовження у сфері владних відносин, тому що для вирішення протиріч, що виник­ли, часто вимагається прийняття політичних рішень. Цей тип конфлікту має своїм змістом: боротьбу між групами за вплив в інститутах державної влади; боротьбу за доступ для прийняття значущих рішень; боротьбу за участь у розпорядженні ресурсами; боротьбу за пріоритетність своїх поглядів та ідей. У конфлікті кожна із сторін проголошує свій інтерес за­гальним і обов'язковим для інших груп. Саме в цьому закладе­на полярність позицій і дій сторін. Специфіка політичного конфлікту проявляється у тому, що його учасники мають організаційну оформленість. Сторо­нами конфлікту виступають політичні партії, організовані гру­пи тиску, громадські рухи, інститути державної влади, парла­ментські фракції, ЗМІ, міжнародні організації і держави. В по­літиці конфліктне протистояння часто набуває форми протиле­жності: правляча влада - опозиція. Виділення цього суб'єкту конфлікту пов'язано з його функціональним призначенням: критикою, боротьбою з офіційним урядовим курсом і пропози­цією альтернативних проектів. Кінцева мета опозиції — зайняти домінуючі позиції у системі державної влади . Український політик і вчений В. Литвин підкреслював, що ознаки, властиві будь-яким перехідним процесам, мають «підвищений рівень суспільно-політичної конфліктності» партіями, політичними групами, класами, державами. Політичний конфлікт виникає з приводу відносин влади і реалізується через взаємодію політичних інтерес. Щодо сутності соціально-політичного конфлікту існує багато визначень. У політологічних словниках найпоши­ренішим є трактування конфлікту як зіткнення двох чи більше різноспрямованих сил з метою реалізації їхніх ін­тересів за умов протидії. Д. Істон твердив, що джерелом конфлікту є соціальна нерівність у суспільстві та систе­ма розподілу таких цінностей, як влада, соціальний пре­стиж, матеріальні блага, освіта. Л. Саністебан вважає, що конфлікт відображає особливий тип соціальних відно­син, за якого його учасники протистоять один одному че­рез несумісні цілі; він може бути різної інтенсивності, ча­стковим або радикальним, піддаватися або не піддавати­ся регулюванню. На думку Б. Краснова, конфлікт — це зіткнення протилежних інтересів, поглядів, гостра суперечка, ускладнення, боротьба ворогуючих сторін різ­ного рівня та складу учасників. Російський вчений А. Здравомислов розглядає політичний конфлікт як пос­тійно діючу форму боротьби за владу в конкретному сус­пільстві. Л. Козер підкреслював, що важливою умовою конфлікту є бажання чимось володіти або кимось керувати. Р. Дарендорф предметом конфлікту вважав владу та авторитет. Польський вчений К. Полецький стверджував, що політична влада є причиною протиріч і джерелом конфлікту, основною сферою життя, в якій відбуваються зміни внаслідок конфлікту.

Здоровий, незантересований, навть не соцалстичний, а просто об'ктивний розум повинен був би пдказати таке ршення: всм мсяцв орнтац на Антанту, всм мсяцв упадання перед нею, благання, цлування й рук, всм мсяцв сервлстично служби  нтересам показали, що вд не няко помочи не може бути; що Денкн, Румуня, Польща то  та сама Антанта, то   аAенти; що ради проблематично й небажано для само Антанти укрансько державности вона не вступить у конфлкт н з одним з цих свох аAентв, а тим паче з Денкним; що б цей Денкн не виробляв з укранством  як б лют намри н мав що до укрансько державности й нацональности, Антанта за це не позбавить його сво ласки й допомоги; словом, що з цього боку не може бути няких порозумнь, угод, бо для його укранство ще бльший ворог, нж большевизм. Значить, ясно, що треба було шукати порозумння з другим ворогом, з тим самим большевизмом. Треба було, як колись  нафтяним патротам, прийти до комунств з такою пропозцю: для вас, мовляв, на першому мсц стоть соцальна справа, для нас-нацонально-державна;  вашй  нашй справ в однаковй мр загрожу спльний ворог; ми не подлямо ваших соцальних змагань, але ми бачимо, що наша справа неминуче загине так чи сяк; отже ми, дбаючи про забезпечення нацональних нтересв нашого народу, бачучи, що сам ми не зможемо нчого зробити, пропонумо вам забезпечити нацональний характер укрансько державности з тим соцально-полтичним змстом , який ви хочете; за це ми вам оддамо т сили, як мамо в свому розпорядженню, сам одйдемо вд влади й будемо допомагати вам бити нашого спльного ворога

1. Історія України. Соціально-політичні аспекти

2. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

3. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

4. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

5. Соціально-політичні проблеми у творчій спадщині Петра Могили

6. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС
7. Аналіз стану соціальної політики в Україні
8. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

9. Соціальна політика

10. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

11. Державне регулювання соціальної політики

12. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

13. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

14. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

15. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

16. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви
Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры

17. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

18. Етапи розвитку політичної думи в Україні

19. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

20. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

21. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

22. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
23. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
24. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

25. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

26. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

27. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

28. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

29. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

30. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

31. Політичне управління та його соціотехніка

32. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

34. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

35. Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб

36. Структура системи соціального захисту населення і політики України

37. Філософія соціального розвитку

38. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України
39. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ
40. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

41. Політичні права і свободи громадян України

42. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

43. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

44. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

45. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

46. Cучасні політичні партії в Україні

47. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

48. Соціальні групи

Резак для бумаги с ковриком.
Обеспечивает аккуратный и ровный отрез бумаги, фотографий и плакатов. Подходит для формата А4 (максимальная длина реза 350 мм). Безопасен
1073 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

49. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

50. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

51. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

52. Право як спеціальне соціальне явище

53. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

54. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті
55. Політичний іслам
56. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки

57. Політичний портрет М. Грушевського

58. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

59. Аксиоматическое построение основных уравнений теории реального электромагнитного поля

60. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

61. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

62. Сутність і значення соціального страхування

63. Соціальна інфраструктура України

64. Політична географія як складова частина СЕГ

Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие
Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья

65. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

66. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

67. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

68. Держава і політична система суспільства

69. Державна соціальна допомога

70. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами
71. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері
72. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

73. Політична система США

74. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

75. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

76. Система соціального захисту в Україні

77. Соціальна захищеність дітей в Україні

78. Соціальна цінність права

79. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

80. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда

81. Суть та принципи соціальної держави

82. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

83. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

84. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

85. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

86. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі
87. Реінжиніринг на сучасному етапі розвитку
88. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

89. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

90. Етапи розвитку Запорізької Січі

91. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

92. Ізяслав - основні етапи розвитку

93. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

94. Політична діяльність Лазара Кагановича

95. Політична історія Галицько-Волинського князівства

96. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах

97. Політична система Української козацької держави

98. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

99. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.