Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Бухгалтерський облік

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Київський Гуманітарний Інститут Контрольна робота з дисципліни «Бухгалтерський облік» Варіант № 21 Виконала студентка III курсу заочної форми навчання за спеціальністю «Маркетинг» Київ-2008 План Вступ 1. Бухгалтерський облік та його об’єктивна необхідність 2. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення 3. Помилки в обліку та способи їх виправлення 4. Первинний облік виробничих запасів 5. Облік витрат іншої звичайної діяльності 6. Облік доходів від іншої звичайної діяльності Тести Задача Література Вступ Вирішити актуальні проблеми в галузі економіки не можна без удосконалення побудови бухгалтерського обліку. Чітко налагоджений бухгалтерський облік своєчасно забезпечує потреби управління необхідною та вірогідною інформацією для виконання всебічного аналізу господарської діяльності та обґрунтування відповідних управлінських рішень. У 1973 році за ініціативою 10 країн було створено комітет міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Він розробив єдині підходи до ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності. 16 липня 1999 року після другого читання Парламент України прийняв Закон “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”. П’ятнадцять статей Закону у затвердженому варіанті законодавчо закріпили основи ведення бухгалтерського обліку і складання бухгалтерської (фінансової) звітності, які і зараз є базисними в системі нормативного регулювання бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік – це система знань, в основу якої покладено економіку, право і математику. Водночас це й практична робота – спостереження, сприйняття, вимірювання та фіксування (реєстрація) усіх об’єктів та суб’єктів ринку згідно з вимогами суспільних відносин. У практичному аспекті бухгалтерський облік формує інформаційну систему, що дає змогу користувачам оперувати даними, потрібними для аналізу, оцінювання та змінювання стану будь-якого суб’єкта (господарства) ринку в часі та просторі. Бухгалтерський облік є обов’язковий видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Порядок ведення бухгалтерського обліку регламентується загальноприйнятими принципами, правилами і стандартами. Бухгалтерський облік та його об’єктивна необхідність (1). Поняття облік у широкому розумінні означає спостереження, вимірювання та реєстрацію певних природних і суспільних явищ. Для людей важливим є облік того, що впливає на суспільство, й об'єктом особливої уваги є господарська діяльність, основу якої становить виробництво матеріальних благ. Господарська діяльність — це будь-яка діяльність, що пов'язана з виробництвом, обміном і споживанням матеріальних і нематеріальних благ. Суб'єктами господарської діяльності є фізичні та юридичні особи. Фізичними особами є громадяни країни та інших держав, юридичними особами — підприємства, організації й установи, їхня діяльність в Україні регулюється чинним законодавством. Господарський облік здійснюють як фізичні, так і юридичні особи.

Юридичні особи — суб'єкти господарської діяльності є обліковими одиницями, які мають окрему систему бухгалтерського обліку і складають встановлену звітність із дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Метою господарського обліку є адекватне відображення фактів господарської діяльності, надання повної і правдивої інформації для прийняття рішень. Зміст господарського обліку пізнають через його стадії (етапи): спостереження; вимірювання; реєстрацію; групування; узагальнення. Кожному з названих етапів (стадій) технології обліку відповідає певний набір способів і прийомів (методологія): документація та інвентаризація, оцінка і калькуляція, регістри, рахунки і подвійний запис, баланс і звітність. В Україні господарський облік поділяють на 3 види: оперативний, статистичний, бухгалтерський, кожен з яких має свої завдання, об'єкти обліку, способи одержання й обробки інформації, функції. Оперативний облік використовується для спостереження і контролю за окремими операціями і процесами на найважливіших ділянках господарської діяльності з метою управління ними в міру їх здійснення. Статистичний облік вивчає і контролює масові суспільно-економічні та окремі типові явища і процеси. Бухгалтерський облік відображає господарську діяльність підприємств, організацій і установ. Бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про господарську діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Таке визначення дано в Законі України &quo ;Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні&quo ; від 16 липня 1999 p. № 996-XIV. Метою бухгалтерського обліку є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства. Бухгалтерський облік виконує такі функції: інформаційну, контрольну, оціночну, аналітичну. Інформаційна функція бухгалтерського обліку полягає в забезпеченні інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства для потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів. Контрольна функція бухгалтерського обліку полягає в необхідності здійснення методами бухгалтерського обліку контролю збереження та ефективного використання ресурсів, виконання планових завдань, дотримання чинного законодавства й умов угод і контрактів. Оціночна функція бухгалтерського обліку полягає у вимірі та оцінці ресурсів, визначенні вартості й собівартості виробленої продукції, розрахунку результату діяльності підприємства, його рентабельності. Аналітична функція бухгалтерського обліку полягає в здійсненні на основі первинних та зведених даних економічного аналізу наявності, стану і руху ресурсів та результатів діяльності підприємства із широким застосуванням економіко-статистичних методів і моделювання. Для досягнення мети та виконання обліком функцій він має відповідати таким вимогам: порівнянності конкретних показників бізнес-плану та обліку, точності й об'єктивності, ясності й доступності, своєчасності, економічності. Порівнянність конкретних показників бізнес-плану та обліку необхідна для оцінки виконання планових завдань, порівняння результатів діяльності з витраченими ресурсами.

Точність і об'єктивність обліку означають, що всі облікові дані мають бути правильними і відображати справжній стан і результати діяльності, тобто відображати як досягнення, так і недоліки в роботі підприємства. Ясність і доступність обліку означають, що показники обліку мають бути простими і зрозумілими, чітко характеризувати усі аспекти діяльності підприємства, бути доступними для широкого загалу працівників і акціонерів підприємства, громадськості. Своєчасність обліку полягає в забезпеченні підприємств своєчасною інформацією, необхідною для прийняття ефективних рішень, розробки конкретних заходів, оперативного керівництва. Економічність обліку означає, що він має бути максимально дешевим при необхідній повноті й вчасності. Для відображення господарських засобів і процесів, що здійснюються на підприємстві, в обліку застосовують різні вимірники: натуральний, трудовий, грошовий. Натуральні вимірники забезпечують кількісне і якісне відображення облікових об'єктів в одиницях ваги, об'єму, площі, потужності тощо. Трудові вимірники використовують для визначення затраченої праці в одиницях робочого часу — днях, годинах, хвилинах. Грошовий вимірник застосовують для узагальнення, обчислення вартості об'єктів обліку. Рис. 1.1. Система господарського обліку Бухгалтерський облік має свою символіку (рис. 1.2). В 1944 р. відомий французький вчений Жан Батіст Дюмарже (1874—1946), автор &quo ;позитивної&quo ; теорії бухгалтерського обліку на відміну від юридичної доктрини обліку, створив міжнародний герб бухгалтерів, який складається з трьох фігур: сонця — бухгалтерський облік освітлює господарську діяльність; ваг — баланс; кривої Бернуллі, яка символізує те, що облік, який виник одного разу, буде існувати вічно, та девізу: &quo ;Наука, довіра, незалежність!&quo ; Рис. 1.2. Міжнародний герб бухгалтерів 2. Рахунки бухгалтерського обліку,їх призначення (11). Бухгалтерський баланс надає важливу інформацію про наявні ресурси підприємства. Проте для оперативного керівництва необхідна постійна інформація про зміни цих ресурсів та їх джерел, які відбуваються в процесі господарської діяльності. Для цього потрібно відображати кожну операцію в певній послідовності. Відображення господарських операцій безпосередньо у бухгалтерському балансі практично недоцільне, оскільки після кожної з них довелось би складати новий баланс. Крім того, баланс не може забезпечити одержання узагальненої інформації про обсяг змін по кожній групі засобів, або їх джерел. І, нарешті, баланс відображає стан засобів господарства тільки у грошовому вимірнику, облік же матеріальних цінностей потребує ще і натуральних вимірників. Тому поточний облік змін засобів та їх джерел в процесі господарської діяльності забезпечується за допомогою системи рахунків. Рахунки бухгалтерського обліку є способом групування господарських операцій за економічно однорідними ознаками з метою систематичного контролю за наявністю і змінами засобів та їх джерел в процесі господарської діяльності. Систематизація і групування господарських операцій на рахунках забезпечує безперервну інформацію про їх здійснення і результати діяльності, необхідну для оперативного керівництва, контролю й аналізу.

Биомасса, накапливаемая лесу, составляет 90% всей наземной биомассы (ее величина составляет от 1650.109 до 1911.109 т сухого вещества, ок. 14-15% ее образуют хвойные леса, 55-60% - тропические). Имея важное климаторегулирующее, почво- и водозащитное значение, лесной покров Земли является одним из факторов устойчивости биосферы и требует постоянной заботы о его сохранении и возобновлении. См. Лесные ресурсы. ЛЕС НА ВОРСКЛЕ - заповедник в Российской Федерации, Белгородская обл. Основан в современных границах с 1979. Плошадь 1038 га. Вековая дубрава среднерусской лесостепи. Лось, кабан, барсук и др. ЛЕСА - вспомогательные устройства для размещения рабочих и материалов при выполнении некоторых строительно-монтажных работ, преимущественно снаружи здания (сооружения). Наиболее распространены инвентарные (сборно-разборные) трубчатые маталлические. ЛЕСАЖ (Lesage) Ален Рене (1668-1747) - французский писатель. Романы "Хромой бес" (1707), "История Жиль Блаза из Сантильяны" (т. 1-4, 1715-35), восходящие к плутовскому роману, рисуют сатирическую картину нравов абсолютистской Франции. Комедии

1. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

2. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

3. Бухгалтерський облік

4. Бухгалтерський облік

5. Бухгалтерський облік в бюджетних установах

6. Бухгалтерський облік на підприємстві
7. Бухгалтерський облік у банку
8. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

9. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

10. Етапи організації бухгалтерського обліку

11. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

12. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

13. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

14. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

15. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

16. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее

17. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

18. Основи організації бухгалтерського обліку

19. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

20. Рахунки бухгалтерського обліку

21. Система та процес бухгалтерського обліку

22. Теоритичні основи бухгалтерського обліку
23. Форми бухгалтерського обліку
24. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

25. Організація бухгалтерського обліку

26. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

27. Организационно экономические резервы повышения эфективности производства продукции в мясном скотоводстве на примере колхоза им. Чапаева Ульяновской обл.

28. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

29. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

30. Облігації

31. Облік робочого часу працівника

32. Облік і аналіз фінансових результатів

Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки
Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели

33. Облік витрат на оплату праці

34. Облік грошових коштів

35. Облік нематеріальних активів

36. Організація обліку грошових коштів

37. Основи побудови обліку праці та її оплати

38. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
39. Діюча практика обліку операцій з векселями
40. Поточні рахунки і облік розрахункових операцій

41. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

42. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

43. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

44. Бухгалтерський облiк основних засобiв

45. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

46. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

47. Гудвіл та його облік

48. Загальні питання бухгалтерського балансу

Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

50. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

51. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

52. Облік активної частини балансу підприємства

53. Облік веб-сайтів

54. Облік виробничих витрат у птахівництві
55. Облік виробничих запасів
56. Облік виробничих запасів на промислових підприємствах

57. Облік витрат за видами діяльності

58. Облік витрат рибницьких господарств у сучасних умовах

59. Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості

60. Облік готової продукції

61. Облік довгострокових активів у зарубіжних країнах

62. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

63. Облік загальновиробничих витрат

64. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Облік зовнішньоекономічної діяльності

66. Облік і аудит кредитів банку

67. Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції

68. Облік і контроль розрахунків з покупцями і замовниками

69. Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу

70. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів
71. Облік надзвичайних подій
72. Облік нематеріальних активів

73. Облік неопераційних витрат на підприємстві

74. Облік операцій з давальницькою сировиною

75. Облік основних засобів

76. Облік основних засобів

77. Облік основних засобів та руху грошових коштів

78. Облік поточних зобов’язань

79. Облік праці та її оплати

80. Облік розрахунків векселями

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5" (4 штуки).
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
754 руб
Раздел: Фильтры для воды
Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Облік розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах

82. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку

83. Облік собівартості продукції рослинництва

84. Облік та амортизація необоротних активів

85. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

86. Облік та аудиту комерційних банках
87. Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу
88. Облік участі у виставках

89. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

90. Облікові регістри

91. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

92. Організація облікової політики підприємства

93. Організація обліку в магазині "Світанок"

94. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

95. Організація обліку доходів

96. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Організація обліку на підприємстві

98. Організація обліку орендних операцій

99. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

100. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.