Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Роль міжособистісних стосунків в становленні трудового колективу

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Роль міжособистісних стосунків в становленні трудового колективу Зміст 1. Психологічна характеристика трудового колективу 1.1 поняття зрілості; 1.2 поняття психологічної структури. 2. Міжособистісні стосунки в трудовому колективі 2.1 горизонтальні й вертикальні рівні; 2.2 привабливість і взаємовплив; 2.3 індивідуально-психологічні особливості особистості. 3.Спілкування та його роль в міжособистісних стосунках в трудових колективах 3.1 функції спілкування; 3.2 феномен сумісності та її рівні; 3.3 феномен ідентифікації, емпатії та рефлексії. 4. Соціально-психологічний клімат колективу, його складові 5. Керівництво та міжособистісні стосунки в трудовому колективі 5.1 стиль керівництва; 5.2 лідерство. 6. Міжособистісні конфлікти: поняття, типологія, структура, стилі вирішення 7. Висновки 8. Література 9. Додатки Трудовий (виробничий) колектив або робоча група належать до вищого рівня розвитку організацій (груп). Це соціальна група, спільність людей, об’єднаних сумісною діяльністю, спільною метою та інтересами, взаємною відповідальністю, товариськими стосунками і взаємодопомогою. Єдність змісту і форм діяльності породжує спільність психологічних рис трудового колективу, передовсім &quo ;групової свідомості&quo ;. Такими рисами можна вважати групові інтереси, потреби, норми, цінності, цілі. Кожний член трудового колективу усвідомлює свою належність до групи завдяки привласненню цих характеристик, усвідомленню психологічної діяльності з іншими членами цієї соціальної групи. Саме в усвідомленні почуття &quo ;ми&quo ;, що засвідчує належність до певної групи, виявляється специфіка соціально-психологічного аналізу групи, що визначає риси, які роблять групу психологічною спільнотою і дають змогу кожному членові ідентифікувати себе з групою – трудовим колективом. Участь членів трудового колективу в спільній діяльності зумовлює формування психологічної спільності між ними. Саме в трудовому колективі міжособистісні стосунки опосередковані суспільно цінним і особистісно значимим змістом сумісної діяльності. Слово &quo ;колектив&quo ; походить від лат. collec ivus – збірний. Отже, на відміну від інших малих груп, трудовий колектив характеризується такими ознаками: — соціально важлива межа усвідомлена і прийнята всіма членами групи, які вкладають максимум своїх здібностей для її досягнення, чим забезпечують оптимальну ефективність діяльності; — в колективі мають бути найбільш цінні типи міжособистісних стосунків між співробітниками: довіра, взаємодопомога, взаєморозуміння, згуртованість та інші якості, що створюють позитивний психологічний клімат, високу працездатність і стійкість групи; — колектив повинен мати органи управління і очолювати його має керівник-лідер, тобто особа, що поєднує в собі здібності гарного організатора і одночасно високого професіонала, шанованого та емоційно привабливого для всіх членів групи. Інколи керівник, який щойно очолив трудовий колектив, виявляє, що міжособистісні стосунки в ньому конфліктні, що група подрібнена на ізольовані групування, немає загальної думки і т.п. Тоді керівнику передбачається велика робота, щоб змінити міжособистісні стосунки, по вихованню загальних ціннісних орієнтацій, щоб така група перетворилась у справжній колектив.

Трудові колективи поділяються за формою власності на державні, змішані, акціонерні, приватні; за характером діяльності – виробничі, торговельні, наукові, учбові та ін.; за часом – постійні і тимчасові; з жорсткою та гнучкою організацією і т.д. В процесі формування колективу створюється своєрідний резерв його можливостей – &quo ;колективна здатність&quo ;. Кожен член колективу вносить в цей резерв свої можливості, знання, навики, здібності. Разом з тим участь у виробничій діяльності збагачує досвід кожного окремого працівника, шліфує і вдосконалює його здібності й навики. В цілому &quo ;резерв можливостей&quo ; групи завжди більший суми резервів окремих її індивідів. Однак, реалізація цього резерву вимагає певної координації дій співробітників і раціонального управління. Будь-який трудовий колектив – це складний соціальний і професіональний механізм з наявною саморегуляцією, зворотними вертикальними і горизонтальними зв’язками і т. д. Йому властиві риси: — розподіл функцій між співпрацівниками, закріплених в правилах та інструкціях; посадова ієрархія, порядок підпорядкованості; лояльність кожного працівника у ставленні до своєї команди; система позитивних і негативних санкцій, звідси – особлива роль керівника у робочій групі. Основа будь-якої сучасної колективної трудової діяльності – відносини співробітництва і взаємодопомоги на противагу конфлікту і конфронтації. Британці Майк Вудкок і Дейв Френсіс висунули десять обмежень, що найчастіше перешкоджають ефективній роботі колективу, в т. ч. і трудового: непридатність керівника, некваліфіковані працівники, неконструктивний клімат, нечіткість мети та необхідність її коригування, низькі результати праці, неефективність методів роботи, брак відкритості і наявність конфронтації, недостатній професіоналізм ї культура працівників, низькі творчі здібності і неконструктивні стосунки з іншими колективами. В робочій групі діалектично поєднані два компоненти – матеріальний і духовний. Саме ідеологія і психологія складає духовний компонент. Психологія трудового колективу – це сукупність певних соціально-психологічних явищ, що виникають в процесі його формування і функціонування на основі будь-яких внутрішніх зв’язків і способів взаємозадоволення потреб його членів. Такі соціально-психологічні явища як згуртованість, як ціннісно-орієнтаційна єдність, колективістське самовизначення, колективістська ідентифікація, соціально цінний характер мотивації міжособистісних виборів, висока референтність колективу для його членів, об’єктивність у покладанні й прийнятті відповідальності за результати спільної діяльності – у своїй сукупності становлять психологію трудового колективу. Сюди відносяться також морально-психологічний клімат, способи спілкування, громадська думка, настрій, звичаї і традиції, проблема лідерства, природа міжособистісних конфліктів і т. д. Важливою якісною характеристикою робочої групи є її зрілість. Вона характеризується міцними зв’язками між членами колективу на основі загальних ціннісних орієнтацій, міцними неформальними стосунками між його членами.

Особисті розбіжності швидко зникають, дисципліна носить свідомий характер, з'являється почуття гордості за свій колектив, складаються стійкі традиції. Співпрацівники мають можливість розкрити свій творчий потенціал, з ентузіазмом відносяться до вирішення поставлених завдань. Керівників-практиків не може не хвилювати питання про те, як же виміряти ступінь зрілості свого трудового колективу, перевести якісну характеристику в кількісні показники. Цікаву методику запропонували німецькі спеціалісти В. Зігерт та Л. Ланг. Вони пропонують оцінювати за чотирибальною шкалою ступінь інтенсивності двадцяти однієї негативної ознаки. До їх числа вони відносять активний пошук винних у випадку невдач; прагнення працівників убезпечити себе за допомогою інструкцій і доповідних записок; недостатню інформованість і недоступність мети діяльності співробітників; першим про допущену помилку дізнається не сам працівник, а його начальник чи колега; трудовий егоїзм; працівник рідко ототожнює себе з прийнятими рішеннями; дефіцит часу для спокійної і планомірної роботи; недооцінка колективного керівництва; конфлікти через дрібниці; наради довготривалі і часто безрезультатні зводяться до боротьби самолюбств; працівники не проінформовані про критерії оцінки їх праці; нові ідеї важко пробивають собі дорогу; ентузіазм в роботі – рідкість; поділ колективу на ветеранів і новачків; робота оцінюється на рівні емоцій і неглибоких спостережень; багато працівників залишаються незадоволеними, оскільки не можуть застосувати свої знання на практиці і т. д. Наявність цих ознак свідчить про серйозні проблеми в колективі, його недостатню працездатність та незрілість. У кожному трудовому колективі поряд з формальною або офіційною структурою, що встановлюється керівництвом і відображає службову ієрархію, обов’язково складається неформальна структура, котра взаємодіє з першою. Формальні стосунки встановлюються відповідними інструкціями, наказами, розпорядженнями. У формальній групі (відділі, відділенні, бригаді, цеху) всі працівники пов’язані по службі професійними і офіційними відносинами. Одні з них є керівниками, інші – підлеглими. У кожного є певні права і обов’язки. До виникнення та існування неформальної структури колективу слід відноситись як до належного і не вважати злом, – це спонтанно створена група людей, які вступають в регулярні взаємостосунки для досягнення певних цілей. Наявність мети є причиною існування і формальних, і неформальних організацій. Головна відмінність їх в тому, що формальна структура створена свідомо за заздалегідь передбаченим планом, створення ж неформальних груп – це часом непередбачений процес, спрямований на задоволення особистих потреб. Завдяки наявності формальної групи (трудового колективу), одні й ті ж люди перебувають щоденно разом, а характер роботи змушує їх багато спілкуватись, взаємодіяти. І як наслідок, є створення дружніх груп на основі особистих контактів і загальних інтересів. Неформальна структура колективу, що виникла на основі загальних групових цінностей, норм і мети, часто зміцнює психологічну згуртованість колективу, і керівник має її підтримувати.

Семья является одновременно и социальным институтом, и малой группой. Социальным институтом называется относительно устойчивый тип или форма социальной практики, посредством которых организуется общественная жизнь, обеспечивается устойчивость связей и отношений в рамках социальной организации общества. Под малой группой в социологии понимается малочисленная по своему составу социальная группа, члены которой объединены общей деятельностью и находятся в непосредственном личном общении с друг другом, что является основой для возникновения как эмоциональных отношений, так и особых групповых ценностей и норм поведения. Как социальный институт семья удовлетворяет важнейшую потребность людей в воспроизведении рода, как малая группа — играет огромную роль в воспитании и становлении личности, ее социализации, является проводником тех ценностей и норм поведения, которые приняты в обществе. В зависимости от характера супружества, особенностей родительства и родства выделяют следующие типы семейных структур: 1) моногамное супружество и полигамию

1. Роль руководителя в организации деятельности трудового коллектива

2. Роль коллективного договора в регулировании трудовых отношений

3. О роли Елецкого купечества в становлении и развитии города Ельца

4. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин підлітків та юнаків

5. Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках

6. Методи аналізу міжособистісних конфліктів
7. Роль СССР в становлении новой немецкой государственности в 1945-1949 годах
8. Роль ООН в становлении нормативной ситемы международных отношений

9. Роль государственной Думы в истории становления Российской государственности

10. Роль и функции трудового права

11. Роль судебной практики в формировании понятийного аппарата трудового права

12. Ситуация постмодерна в философии и культуре. Место и роль хиппи в становлении постмодернизма

13. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

14. Избирательная система Российской Федерациии ее роль в становлении российской государственности

15. Роль вулканизма в становлении биосферы

16. Система-становление-состояние в семиотике и поэтике Ролана Барта

Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло

17. Роль и функции трудового договора

18. Роль Щепкина в становлении русского театра

19. Организация и её роль в трудовой деятельности

20. Роль класного керівника в організації дитячого колективу

21. Взаимосвязь различных видов деятельности и их роль в становлении осознанного отношения к природе

22. Роль родини у становленні особистості
23. Роль христианства в становлении мировой культуры
24. Роль ницшеанства в становлении европейской цивилизации

25. Роль российских ученных в развитии воздухоплавания

26. Роль углеводов в жизнедеятельности человека

27. Роль конкуренции в экосистемах

28. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

29. Роль материнского генома в развитии потомка

30. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

31. Роль рек в освоении и заселении Сибири

32. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки

33. Роль транспорта в организации экономического пространства России

34. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии

35. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории

36. Роль государства в экономике

37. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

38. Становление системы социальной защиты государственных служащих
39. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей
40. Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

41. Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

42. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое искусство

43. Банки и их роль в экономике Украины

44. Становление правового государства в Республике Казахстан

45. Финансовый менеджмент и его роль

46. Трудовой стаж

47. Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности

48. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры

49. Страхование и его роль в рыночной экономике

50. Трудовые споры и порядок их разрешения

51. Трудовой договор

52. Трудовое право

53. Трудовой договор (контракт)

54. Виды трудовых договоров
55. Трудовое право
56. Трудовое право

57. Трудовое право (Шпаргалка)

58. Трудовое право: понятие и виды переводов

59. Трудовой договор (по действующему КЗоТ)

60. Трудовая книжка. Порядок ведения

61. Профсоюзы как субъекты трудового права

62. Шпаргалка по трудовому праву

63. Трудовые правоотношения: понятие, содержание, основания возникновения, изменения и прекращения

64. Расторжение трудового договора по инициативе администрации по основаниям, связанными с виновными действиями работника

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

65. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений

66. Статистика трудовых ресурсов

67. Трудовой договор, его значение и особенности в современных экономических условиях

68. Трудовой договор

69. Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права

70. Шпоры по трудовому праву (Новый Кодекс)
71. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права
72. Граждане как субъекты трудового права

73. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения

74. Общие, специальные и локальные нормативные акты - источники трудового права РФ. Суммированный учёт рабочего времени

75. Индивидуальные трудовые споры

76. Основания возникновения трудовых правоотношений

77. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию)

78. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику

79. Роль заимствований в английском языке

80. Роль поэзии в обучении немецкому языку

Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

81. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

82. Особенности становления и эволюции мирового и отечественного дизайна

83. Культурологические и семиотические исследования Ролана Барта

84. Роль техники и технологии в процессе развития культуры

85. Образ автора и его роль в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

86. Роль Татьяны Лариной в романе Пушкина "Евгения Онегина"
87. Руководящая роль партии в деревне ("Поднятая целина")
88. Образы детей и их роль в романе Достоевского "Преступление и наказание"

89. Роль человека в произведениях о Великой Отечественной войне

90. Роль тёмных сил в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

91. Роль гротеска в романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

92. «Человек тыла» его трудовая жизнь, культура и быт в тылу в годы Великой Отечественной войны ( 1941- 1945 гг.)

93. Император ФРИДРИХ I БАРБАРОССА. Роль его личности в истории

94. Томас Джефферсон и его роль в американской революции 18 века

95. Роль М. В. Ломоносова в развитии медицины и фармации

96. Роль Минина и Пожарского в освобождении России от поляков

Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные

97. Роль Солженицына в дессидентском движение

98. Становление Афинского полиса

99. Место и роль земских учреждений в конце XIX - начале XX вв.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.