Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економічна глобалізація

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Вступ. Сутність економічної глобалізації Передумови входження світової економіки в процес економічної глобалізації Соціально-економічні наслідки економічної глобалізації Висновок Список використаної літератури ВСТУП Основною метою цієї роботи є дослідження процесу економічної глобалізації, з’ясування сутності цього процесу. Також метою роботи є розгляд основних факторів трансформації світової економіки у глобальну систему, та дослідження соціально-економічних наслідків економічної глобалізації. Особливо швидких темпів глобалізація набрала в другій половині XX ст., що супроводжувалось зростанням світової економіки Основною об'єктивною тенденцією економіки XXI ст. є розвиток процесів глобалізації у світі. Цей феномен є характерною особливістю всієї світової вироб­ничо-господарської діяльності, складовими якої є окремі національні економіки. Глобалізацію можна розглядати як загальне розширення та поглиблення міжнародних процесів інвестування, виробництва, постачання та збуту, фінансів, науково-технічного прогресу, освіти. Тобто глобалізація охоплює всі сфери сус­пільного життя, у результаті чого соціально-економічний процес однієї країни стає складовою інтернаціонального або світового процесу. Більшість дослідників відносять початок процесу глобалізації до великих географічних відкриттів, а саме до часу відкриття іспанцем Христофором Колумбом &quo ;Нового світу&quo ; (1492 р.). Освоєння нових територій викликало необхідність розвитку торгівлі, транспорту, комунікацій, поширення західноєвропейської мови та культури. Особливо швидких темпів глобалізація набрала в другій половині XX. cт., що супроводжувалось зростанням світової економіки, обсягів торгівлі та неймо­вірними міграційними процесами. Основною передумовою стрімкого розвитку процесів глобалізації стала об'єктивна необхідність усунення торговельних бар'єрів між країнами світу з метою розширення ринку та створення умов для більш по­вної реалізації економічних інтересів окремих держав. Це призвело до активізації обміну товарами та послугами, інформацією, капіталом, робочою силою, створю­ючи при цьому додаткові умови для зростання країни та підвищення її конкурен­тоспроможності . Традиційно економічна інтеграція передбачає економічну відкритість дер­жав та їх співробітництво. Такий ефект досягається завдяки відкритості націо­нальних ринків та лібералізації міжнародної економічної діяльності, що супро­воджується обмеженням політики протекціонізму та впровадженням вільної світо­вої торгівлі. Поступово можуть формуватися великі міждержавні об'єднання, ство­рюючи сприятливі умови для розвитку економічних зв'язків між країнами-учасницями. Прикладом такої глибокої інтеграції є Європейське Співтовариство. Досить вагомим поштовхом до посилення процесів глобалізації став розвиток комп'ютерних технологій. У 1970 р. покладено початок технологічній революції, а з 1977 р. компанія АррІе розпочала масове виробництво перших персональних комп'ютерів. І саме в цей час термін &quo ;глобалізація&quo ; став широко вживатися в суспільно-економічній сфері. Технологічна інновація стала потужним двигуном глобалізації.

Розвиток та впровадження нових технологій привели до стимулювання виробничої діяльності, підвищення продуктивності праці та посилення конкуренції. Глобалізація поширювалася по всьому світу, несучи з собою процес цивілі­зації. Цей процес створив умови для розширення та поглиблення діяльності органі­зацій, які змінили орієнтацію своїх виробничих потужностей з внутрішніх ринків на світові. Глобалізація як світове економічне явище стала однією з найвпливовіших сил, яка призвела до загострення міжнародної конкуренції, що сприяє поглиблен­ню спеціалізації та міжнародного поділу праці. Унаслідок цього відбувається зро­стання продуктивності праці та скорочення витрат. Ще однією перевагою глобалізації є економія на масштабах виробництва, що потенційно може призвести до скорочення витрат та зниження цін, а отже - до економічного зростання. Сутність економічної глобалізації Сучасна світова економіка дедалі інтенсивніше глобалізується. Це всеохоплюючий процес, жодна країна не може уникнути його впливу на ті чи інші сфери суспіль­ного життя. Новітню тенденцію розвитку людства досліджують різні наукові школи, проте єдиного визначення терміна &quo ;глобалізація” ще немає. Узагальнюючи відомі підходи, можна сказати, що глобалізація становить комплексне геополітичне, геоекономічне і геокультурне явище, яке справляє потужний вплив на всі сторони життєді­яльності суспільства. В основі глобалізації лежить розвиток світових ринків товарів, послуг, праці і капіталу. Даний процес позначений інтенсифікацією руху капіталу. що направляється у найприбутковіші галузі національних економік, швидким розвит­ком фінансових ринків, які генерують потужні фінансові потоки, активізацією ринку фінансових Інновацій І загалом інноваційного процесу, в ході якого створюються, ос­воюються І поширюються нововведення. Стрімка глобалізація та інтелектуалізація виробництва, ринку й економічної діяль­ності викликані небаченими темпами і масштабами інновацій, які докорінно змінюють соціально-економічну структуру суспільства та виробничих відносин. Стає очевид­ним, що для вирішення господарсько-економічних завдань потрібні нові підходи, якісні прогресивні зміни. Безперервно виникаючи у просторі і часі, такі зміни є характерною ознакою Інноваційного процесу, на основі якого розвиваються інформаційні техно­логії, зокрема, глобальна мережа Інтернет, що зв'язує різноякісні технології, структу­ри, вузли, системи, послуги, пропозиції тощо в об'єднавче комунікативно-функціо­нальне середовище. Термін «глобалізація» (globalisa io ) походить від французько­го «global» — всесвітній і вживається для характеристики сучасних планетарних процесів. Концепція глобалізації з'явилась на початку XXI ст. Вона ви­користовується стосовно всіх сфер людської діяльності: глобаліза­ція правового простору, глобалізація політичних відносин, глоба­лізація злочинності, глобалізація економіки тощо. У науковому обігу закріпилося поняття глобалізації як якісно нового стану світо­вої економіки. Слід зазначити, що у світовій літературі існують різні підходи до визначення сутності глобалізації в економічній сфері та оцінки її наслідків для людства.

Однак ніхто з учених не заперечує того факту, що глобалізація означає взаємозв'язки і взаємозалежність економік на рівні всього світового співтовариства в планетарному масштабі. Розбіжності ж торкаються тих чинників, котрі с визна­чальними в процесі глобалізації, та наслідків цього явища. Розбіжності торкаються також етапів розвитку глобальних процесів, чинників, котрі є визначальними в процесі глобалізації, та наслідків цього явища. Існують два підходи стосовно етапів розвитку економічної глобалізації. Згідно з першим, оскільки товарно-грошові відносини без­перервно розвиваються не тільки вглиб, але і вшир, то глобалізація три­ває протягом усієї історії цивілізації і розпочалась ще до великих гео­графічних відкриттів. У цей час зв'язки між державами мали спорадич­ний характер. Так, російський учений Г. Г. Дилигенський стверджує, що «глобалізація — це явище абсолютно не нове. Воно у різних формах існувало, розвивалось на різних етапах людської історії. Добре відомі античні форми глобалізації». Представник першого підходу польський економіст Гжегож В. Ко­лодко вважає, що «глобалізація — це процес створення лібералізованого та інтегрованого світового ринку товарів і капіталу, а також формуван­ня нового міжнародного інституціонального ладу, який служить розвит­кові виробництва, торгівлі і фінансових потоків у всесвітньому мас­штабі». При цьому він вирізняє три етапи прискорення роз­витку процесу глобалізації. Перший етап відбувся в період відкриття Америки та інших географічних відкриттів XV і XVI ст., що надало знач­ного стимулу світовому економічному розвиткові, породило велику кількість нових ринків. Другий великий перелом у глобальній економіці мав місце у XIX ст. Цей період пов'язується зі значними масштабами виробництва й міжнародної торгівлі в умовах золотого стандарту та застосування до­сягнень науково-технічного прогресу (залізничний транспорт, радіо, телеграф). Третій великий перелом відкрив нову епоху в історії глобалізації. Головна його ознака — електронно-інтернетівська революція. Інтернет створює новий економічний простір, в якому можна досліджувати Й упроваджувати, інвестувати та одержувати прибутки, виробляти й на­давати послуги, продавати й купувати, нагромаджувати й споживати. Певна частина теоретиків цієї групи вважає, що глобалізація є продов­женням капіталістичної інтеграції протягом шести останніх століть і тому не може розглядатися як принципово нове явище. На їхню думку, світогосподарські зв'язки значно прискорилися й розширилися після : створення перших чартерних компаній. Останні стали організаторами виробництва й обміну у всесвітньому масштабі ще на початку XVII ст. Вони були попередниками транснаціональних компаній (ТНК), які виконують головну роль у глобалізації сучасного економічного життя. Поглибленню міжнародних економічних зв'язків сприяла політична інтеграція капіталістичних держав у ХІХ-ХХ ст., створення перших міжнародних організацій. На думку цієї групи учених, стрімке прискорення глобальних процесів на межі тисячоліть є результатом інтенсифікації низки економічних, політичних і технологічних факторів.

Будучнсть закономрно штовхатиме совцьку економку на шлях ще бльших суперечностей, все дал вд первсно  доктрини. Економчна, еволюця комунзму переходила в умовах опозицйних потряснь внутр компарт. Сучасна генераль]на лня Стална, з  ндустралзацю, й колективзацю не властиво програма лво опозиц компарт: троцькзму. Знищивши троцькзм у боротьб за владу, Сталн позичив певн елементи його економчно програми. Але для троцькзму його економчна програма була лише частиною загального завдання; центр завдання лежав у приспшенн свтово революц. Сталнзм вдмовився революцйно концепц троцькзму та заступив  формулою соцалзму в однй кран що означала зл замаскований вдворот вд початкових революцйних теорй. На цю нову тактику вплинули: нацонально-консервативне й програмове переродження московського комунзму, його внутршня слабсть  крах мжнародного комунстичного руху. Сучасна тенденця сталнзму до спльного фронту з мжнародною соцал-демократю  пд оглядом дегенерац комунзму вельми характерна! Комунзм закнчу цикль свого розвитку; вдорвавшись колись вд помркованого офцйного соцалзму в якост непримиримого революцйного фактора, вн вичерпаний у свой потенц верта на рейки спеку]лятивного угодовства

1. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

2. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

3. Економіка України в умовах глобалізації

4. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

5. Економічна теорія предмет і методи вивчення

6. Глобалізація світогосподарських звязків
7. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації
8. Місце України в глобалізаційних процесах

9. Економічна безпека Росії

10. Економічна оцінка кредитного процесу

11. Економічна ефективність виробництва

12. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

13. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

14. Економічна ефективність птахівництва

15. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

16. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили
Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры
Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки

17. Економічна оцінка активу балансу підприємства

18. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

19. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

20. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

21. Економічна інформатика

22. Нова економічна політика: суть, значення, уроки
23. Глобалізаційні процеси в Україні
24. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

25. Економічна діяльність ООН

26. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

27. Економічна характеристика країн Африки

28. Зовнішня економічна діяльність

29. Міжнародна економічна інтеграція

30. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

31. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

32. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы

33. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

34. Стратегічна самоорганізація

35. Глобалізація й міжнародні фінансові інститути

36. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

37. Глобалізація, научно-технічний прогрес і приватна сфера

38. Збереження національних культур в епоху глобалізації
39. Економічна ефективність туризму
40. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

41. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

42. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

43. Економічна безпека підприємства

44. Економічна безпека України

45. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

46. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

47. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

48. Економічна ефективність ринкових структур

Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные

49. Економічна історія

50. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

51. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

52. Економічна оцінка екологічних збитків

53. Економічна рівновага і циклічність

54. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва
55. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі
56. Економічна теорія

57. Економічна теорія фізіократів

58. Капітал як економічна категорія товарного виробництва

59. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

60. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

61. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

62. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

63. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

64. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические
Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками

65. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

66. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

67. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

68. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

69. Економіко-географічна характеристика Румунії

70. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
71. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.
72. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

73. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

74. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

75. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

76. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

77. Антропологічна криза в умовах сучасної техногенної цивілізації

78. Екологічна економіка та управління природокористуванням

79. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

80. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее
Чудо-пеленка для мальчика "Bambola".
Пеленка на липучках создана, чтобы обеспечить спокойный сон малышу. Благодаря липучкам, которые удерживают и не позволяют ребенку
340 руб
Раздел: Пелёнки
Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки

81. Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі великої рогатої худоби

82. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

83. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

84. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

85. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

86. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
87. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття
88. Салічна правда

89. Зразки засобів іммобілізації

90. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

91. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

92. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

93. Організація праці

94. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

95. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

96. Економічне районування України

Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины
Книга-сейф "Двенадцать стульев", 24x17x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1322 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Велобег "Slider" с ручным тормозом (цвет: матовый черный, 12").
Беговел от бренда Slider матового черного цвета привлечет внимание ребенка и понравится ему благодаря современному стильному дизайну.
2779 руб
Раздел: Беговелы

97. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

98. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

99. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.