Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Форма державного устрою

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Олександрійська філія Приватного вищого навчального закладу Кіровоградський інститут регіонального управління та економікиЮридичний факультет Спеціальність: „Правознавство”Група: ПР-16 Контрольна робота з предмету: „Теорія держави і права” тема: „Форма державного устрою”Студентки І курсу Комашкіної Світлани Анатоліївни Україна, Кіровоградська областьДата відправлення: Дата прийому: м. Олександрія 2003 рік ПЛАН1. Поняття форми держави, її структура . 32. Форма правління : 5 2.1. монархія 6 2.2. республіка 8 2.3. їхні види, тенденції розвитку . 113. Державний устрій : 14 3.1. унітаризм 17 3.2. федерація 20 3.3. конфедерація 234. Список літератури 26Питання №1 Поняття форми держави, її структура. Типологія держав тісно пов’язана з поняттям форми держави. Особливості кожного конкретного типу держави встановлюються на основі аналізу її організаційного устрою, методів здійснення державної влади. Чіткого співвідношення між типом і формою держави немає. З одного боку, в межах держави того ж самого типу можуть зустрічатися різні форми організації і діяльності державної влади, а з іншого, держави різного типу можуть набувати однакової форми. Своєрідність конкретної форми держави будь-якого історичного періоду визначається, насамперед , ступенем зрілості суспільства і державного життя, задачами і цілями, що ставить перед собою держава. Іншими словами, категорія форми держави безпосередньо залежить від його змісту і визначається ним. На форму держави серйозно впливає, насамперед, культурний рівень народу, його історичні традиції, характер релігійного світобачення, національні особливості, природні умови проживання та інші фактори. Специфіку форми держави визначає також характер взаємних стосунків держави і її складових, в тому числі з недержавними організаціями (партіями, профспілками, суспільними рухами, церквами й іншими організаціями). ФОРМА ДЕРЖАВИ – складне суспільне явище, що містить у собі три взаємозалежних елементи: форму правління, форму державного устрою і форму державного режиму. У різних країнах державні форми набувають своїх особливостей, характерних ознак, що в міру суспільного розвитку наповнюються новим змістом, збагачуючись у взаємозв’язку та взаємодіях. Разом з тим форма існуючих держав, особливо сучасних, має загальні ознаки, що дозволяє дати визначення кожному елементу форми держави. У теорії держави і права так само, як і в деяких інших суспільних науках розглядається проблема форми держави, тобто проблема формування і функціонування особливої форми громадського життя людини – держави. Підхід до цієї проблеми був неоднаковим на різних етапах розвитку суспільства, на будь яких етапах розвитку теорії держави і права, як юридичної науки. Було б недоречно заперечувати всі ті наукові гіпотези, концепції, знання створені раніше і визнані нині, які повністю відображають суспільні відносини і їх суб’єктів вивченням яких і займається юридична наука; однак, представляється більш справедливим в рамках контрольної роботи спиратися на сучасні знання і теорії, а іншим лише приділяти частину часу і місця, згадуючи їх як гіпотези чи додаткові аспекти даної проблеми.

Важливість чіткого визначення форми держави стає зрозумілої після того, коли висвітлене питання про сутність держави. Після визначення того, чим же є держава, необхідно мати чітке, ясне уявлення про її різновиди, класифікацію; про форму держави. Форма держави – це реальне вираження її сутності, а також її функцій. Форма держави – це фактично і є держава, тому що саме у формі виявляється принцип існування держави, яка існує лише в свідомості людей. Тобто держава, будучи створеною людським розумом, проявляється тільки в тому, якої форми вона набуває, як вона „виглядає”; разом з тим треба відзначити, що держава добирає форму, що чітко відповідає її сутності. Розглянути форму держави – значить вивчити її складові частини, структуру, методи здійснення державної влади. У процесі розвитку юридичної науки відбулася систематизація проявів ознак держави і її форма стала розглядатися як сукупність форм правління, державного устрою, і форми політичного режиму. Це три складових, котрі й складають форму держави. Тому представляється необхідним розглянути їх окремо, з конкретними історичними і політичними прикладами, а потім уявити собі форму держави в цілому, у всій різноманітності її складових. Коли розкрита „сутність” держави – визначене її соціальне призначення, відмінність від додержавної організації суспільства, виділені головні ознаки і подані головні характеристики, виникає потреба розглянути, як влаштована держава, тобто в яких конкретних формах існує і функціонує ця особлива політична, структурна, територіальна організація суспільства. Традиційно вітчизняна теорія держави і права завжди виділяла у формі держави три основних, взаємозалежних блоки: форму правління, форму національно-державного й адміністративно-територіального устрою, політичний режим. І якщо форма правління відповідає на запитання про те, хто і як править, здійснює державну владу в державно-організованому суспільстві, як влаштовані, зорганізовані і діють у ньому державно-владні структури (органи держави), то форма національно-державного й адміністративно-територіального устрою розкриває способи об’єднання населення на визначеній території, зв’язок цього населення через різні територіальні і політичні утворення з державою в цілому. Політичний режим характеризує як, яким чином здійснюється державна влада в конкретному суспільстві, за допомогою яких прийомів і методів держава виконує своє соціальне призначення – забезпечує економічне життя, суспільний порядок, захист громадян, вирішує інші загальні соціальні, національні, класові задачі. От чому форму держави можна визначити як такий склад (побудову) держави, у якому виявляються її основні характеристики і який забезпечує в комплексі, в системі – організацію державної влади, територіальну організацію населення. Але це поки самий загальний підхід до розуміння форми держави, перше наближення. Для подальшого просування необхідно докладно розглянути всі три блоки, що складають форму держави, побачити їхній взаємозв’язок і взаємодію, зрозуміти, чому теоретична політико-правова думка, вивчаючи на протязі сторіч державу, виділила саме такий зміст форми держави.

Насамперед, треба відзначити, що в теоретичному осмисленні держави особливе місце дійсно займає форма правління, оскільки саме вона визначає, хто і як здійснює державну владу в державно-організованому суспільстві. Вже Аристотель, слідом за Платоном, зіштовхнувшись з різноманітними формами організації і здійснення державної влади в древньому світі, спробував розробити класифікацію держав за критерієм хто і як править у цих державах, тобто за критерієм форми правління. Він виділив кілька форм правління: республіку, монархію, деспотію, поклавши в основу класифікації способи утворення органів держави, їхнє співвідношення, прийоми здійснення державної влади. Аристотель застосував кількісні і якісні оцінки для визначення різних форм правління. Йому ж належать і різноманітні визначення різновидів тієї чи іншої форми правління, наприклад, демократичної й аристократичної республік, тієї влади, що лежить в основі відповідної форми правління – демократія (влада народу), аристократія (влада еліти, обраних), охлократія (влада юрби), геронтократія (влада навчених, людей похилого віку), олігархія (влада небагатьох) і т.д. В даний час вітчизняна теорія держави і права як наука, що поступово переборює методологічну кризу, яка пов’язана з загальною кризою марксистської концепції суспільного розвитку, яка вже спроможна запропонувати більш глибоке і досить обґрунтоване розуміння форми правління як однієї з основних характеристик устрою держави, дати більш зважену класифікацію цим формам, намітити більш реальний прогноз їхнього розвитку. Що і казати про те, як це важливо зараз для політичного життя України, коли йде пошук найбільш ефективної форми організації і здійснення державної влади в країні. Не менш важливо при цьому враховувати і ті фактори, що раніше виключалися зі сфери наукового розгляду – історичні традиції, національна психологія, релігійність і т. ін. Питання №2. Форма правління. Монархія, республіка. Їхні види, тенденція розвитку. Форма правління являє собою структуру вищих органів державної влади, порядок їх утворення і розподіл компетенції між ними. Форма державного правління дає можливість усвідомити: як створюються вищі органи держави і який їх устрій; як будуються взаємини між вищими й іншими державними органами; як будуються взаємини між верховною державною владою і населенням країни; якою мірою організація вищих органів держави дозволяє забезпечувати права і волі громадянина. По зазначених ознаках форми державного правління підрозділяються на : монархічні ( одноособові, спадкоємні); республіканські ( колегіальні, виборні). 2.1. Монархія. Монархія – це така форма правління, при якій верховна влада здійснюється одноосібно і переходить, як правило, у спадщину. Основними ознаками класичної монархічної форми керування є : існування одноособового глави держави, який користується своєю владою довічно (цар, король, імператор, шах); спадкоємний порядок наступності верховної влади; представництво держави монарха на свій власний розсуд; юридична безвідповідальність монарха. Монархія виникла в умовах рабовласницького суспільства.

Водночас кілька ранніх постколоніальних режимів намагались мобілізувати своє поліетнічне населення на спільні жертви через створення динамічної «політичної релігії», згідно з якою нація безгрішна й монолітна, а державу (і її керівника) вважано за політичний вияв нації, як у Гані за Нкруми і в Єгипті за Насера. Наслідком була легітимація відносно нової концепції - територіальної нації та пов’язаної з нею політичної ідентичності, - легітимація, покріплена твердою позицією, яку зайняли такі континентальні організації, як ОАЄ (у 1964 p.), підтримуючи колоніальний поділ Африки у формі наявних колоніальних кордонів {222}. Цього визнання священності колоніальних кордонів дотримувались усі, попри певні ознаки не такого суворого тлумачення концепції унітарної територіальної держави - /123/ принаймні в межах її кордонів, - як засвідчують дев’ятнадцять штатів державного устрою Нігерії і суданський експеримент 1980 р. із шістьома головними регіонами, хоча він нітрохи не ослабив підозр Півдня щодо ісламської гегемонії Півночі {223}

1. Форма держави, форма державного правління, форма державного устрою.

2. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

3. Форми державного устрою зарубіжних країн

4. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

5. Форми державного управління

6. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності
7. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя
8. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

9. Форми та методи державної підтримки експортерів

10. Архитектурные формы Месопотамского искусства

11. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

12. Гибридные формы промысловых рыб

13. Патологические формы простейших и их биология

14. Геологическаа форма движения материи

15. Инфляция: сущность и формы проявления

16. Разгосударствление и приватизация: пути и формы. Опыт России и зарубежных стран

Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее

17. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

18. Формы государственного регулирования экономики

19. Монархическая форма правления

20. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

21. Организационно-правовые формы юридических лиц

22. Юридические формы защиты прав потребителей
23. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей
24. Форма государства

25. Принципы и формы налогообложения на Украине

26. Выборы как форма непосредственной демократии

27. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

28. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

29. Формы государственного управления и устройства

30. Статус депутатов местных Советов и формы их работы

31. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

32. Понятие договора. Виды и формы договоров

Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее
Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья

33. Финансовые возможности новых форм страхового бизнеса за рубежом

34. Форма правления, понятие и виды

35. Государство: понятие, признаки, формы правления и функции

36. Понятие источника (формы) права

37. Федеративная форма государственно-территориального устройства

38. Форма государства
39. Формы государства
40. Формы государства

41. Формы и источники права

42. Государство, его основные признаки и формы правления

43. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

44. Формы (источники права)

45. Формы государственного правления

46. Формы реализации права

47. Формы современных государств

48. Политический режим, как элемент формы государства

Карандаши для левшей "EasyColors", 12 цветов.
Эти эргономичные цветные карандаши позволяют подготовить руку к письму и сформировать навык работы с пишущими инструментами. Специальные
1517 руб
Раздел: 7-12 цветов
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), черная.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование

49. Формы и системы заработной платы

50. Договоры купли-продажи поставки как наиболее распространенные правовые формы реализации товара в рыночной экономике

51. Формы обращения в английском языке

52. Типы грамматических форм слова

53. Особенности взаимосвязи движений и рисунка на примере хороводной формы танца

54. Синтаксические конструкции с простыми сравнительными формами прилагательных, наречий и слов категории состояния на примере произведения О. Э. Мандельштама
55. Типы грамматических форм слова
56. Формы обращения в английском языке

57. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

58. Анализ формы и средств выразительности хора № 19 "Гроза" из оратории Йозефа Гайдна "Времена года"

59. Державно-конституцiйнi традицii козацькоi доби

60. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

61. Синтез и анализ пространственных конструкций сложной формы

62. Атопический дерматит, локализованная форма (история болезни)

63. Инфекция. Стадии, формы, микробы, токсины. Воспаление, медиаторы воспаления. Эндотоксикоз, эндотоксический шок. Сепсис, септический шок

64. Множественная миелома, диффузно-узловая форма (история болезни)

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики

65. Первичная рожа правой голени, эритематозно-геморрагическая форма, средней степени тяжести

66. Восстановительное обучение при разных формах афазии и дизартрии

67. Понятие предварительного расследования и его формы

68. Формы соучастия

69. Ответственность за хищения в форме мошенничества

70. Распространение и формы кислорода в природе
71. Виды и формы обучения
72. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения

73. Содержание и формы педагогического просвещения родителей дошкольников

74. Активные формы работ на уроках математики

75. Методические условия обоснования и выбора формы организации обучения учащихся литературе в 5-7 классов

76. Попечительский совет – общественная форма управления образовательным учреждением

77. Восстановительное обучение при разных формах афазии и дизартрии

78. Понятие формы государства

79. Формы государственного устройства

80. Формы государства

Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески
Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные

81. Формы государства

82. Формы государства

83. Формы осуществления народовластия

84. Сионизм как наиболее агрессивная форма национализма

85. Политический режим, как элемент формы государства

86. Литье в разовые песчано-глинистые формы
87. Разработка технологического процесса изготовления форм офсетной печати для книги "Агледзіны" на УП "Полиграфкомбинат им. Я.Коласа"
88. Память. Виды, формы, механизмы

89. Деловое общение: формы, культура, имидж, презентации

90. Блок-схема: Вычитание чисел в форме плавающая точка, сдвиг вправо на один два разряда

91. Разработка специализированного цифрового узла, осуществляющего преобразование параллельного 8-разрядного входного слова в последовательную форму

92. Христианство – одна из форм мировых религий

93. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

94. Сравнительная оценка засухоустойчивости мутантных и гибридных форм яблони

95. Социализация личности, ее этапы и формы

96. Современные формы социального неравенства

Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги
Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски

97. Решение обратных задач теплопроводности для элементов конструкций простой геометрической формы

98. Формы физического воспитания студентов

99. Возникновение начальных форм мировоззрения

100. Формы (устройство) (государства [Курсовая])


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.