Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Тема: &quo ;&quo ;Проведення муніципальної реформи в Україні можливе лише шляхом забезпечення достатньої правової основи діяльності територіальних громад та її органів. Право відіграє роль ефективного інструментарію для впровадження політичної волі, урахування світового та європейського досвіду в організації місцевого самоврядування, а також опрацювання кращої вітчизняної практики діяльності місцевих рад. У той же час правове регламентування діяльності публічних інституцій є необхідною умовою становлення правової держави, розвитку демократизму й інститутів громадянського суспільства. Конституція України (ч.2 ст. 19) встановила позитивний принцип правового регламентування функціонування владних інституцій, закріпивши, що органи державної влади й органи місцевого самоврядування та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі своїх повноважень, у їх межах та у спосіб, що передбачені Конституцією й законами України. На відміну від цього, Європейська хартія місцевого самоврядування (ст.4) виходить з негативного принципу юридичного встановлення компетенції, адже місцеві власті в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання не вилучене зі сфери їхньої компетенції й розв’язання якого не доручено ніякому іншому органу . З’ясування можливості органів місцевого самоврядування встановлювати правовідносини, які не передбачені законодавством щодо регламентування діяльності власних адміністративних структур, є метою цієї роботи. Аналіз положень про виконавчі органи місцевих рад, окреслення кола проблем правового регулювання відділів, управлінь та інших виконавчих органів і шляхів її вирішення складають завдання роботи. Питаннями правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування, зокрема, виконавчих органів, у вітчизняній науці займаються В.О. Григор’єв , В.В. Кравченко, М.В. Пітцик , Ю.М. Тодика та інші вчені. Відповідно до ст.54 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні&quo ; (далі - Закон) сільська, селищна, міська, районна у місті рада в межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Положення про відділи, управління, інші виконавчі органи затверджуються відповідною радою. Форма та зміст положень про такі органи не мають однакових і обов’язкових для всієї країни встановлень, в результаті чого не існує єдиного підходу в підготовці проектів відповідних рішень місцевих рад. Залежно від ресурсного забезпечення діяльності представницького органу, юрисдикційної практики, опрацювання вимог наукової організації управлінської праці тощо у правовій дійсності сучасного розвитку інституту місцевого самоврядування мають місце якісно різні локальні правові акти, що визначають правовий статус виконавчих органів. Як приклад у цьому рефераті наводитимуться норми положень про виконавчі органи міської ради Харкова, що були затверджені рішенням останньої 31 травня 2006, № 21/06 “Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 5-го скликання&quo ;.

У практиці діяльності місцевих рад України створюються виконавчі органи за галузевою і функціональною ознаками, а також допоміжні виконавчі органи, що належать до апарату місцевої ради та її виконавчого комітету . За назвою вони можуть різнитися, але за правовим статусом охоплюються єдиним законодавчо визначеним поняттям “виконавчі органи місцевих рад”. Законодавець не виокремлює виконавчі структури за групами, тому положення про орган є необхідною умовою для його правоздатності незалежно від набуття статусу юридичної особи. За своєю структурою положення про виконавчий орган містить норми, що окреслюють його місце й роль в управлінському процесі місцевої ради, визначають правовий статус та основи організації роботи. У Харківській міській раді такі нормативні акти становлять розділи про загальні положення, мету й завдання, юридичний статус і майно, повноваження, структуру органу, керівництво, прикінцеві положення. Розглянемо зміст лише окремих розділів, які, на нашу думку, мають дискусійний характер з юридичної точки зору. Загальні положення про орган є важливою частиною акта, в якому визначаються питання про правонаступництво, підпорядкування, правову основу діяльності й місцезнаходження. Наступництво прав та обов’язків є необхідною умовою для цивільно-правової право - й дієздатності управління (відділу, департаменту, адміністрації) у разі його реорганізації (приєднання, перейменування, виділення тощо). Лише в разі створення нової організаційної структури норма про правонаступництво не потрібна. Разом із тим в Україні склалася практика, що рішення, які визначають правовий статус та організацію роботи органів місцевого самоврядування, приймаються з обмеженням дії в часі. Регламент місцевої ради та її виконавчих органів, положення про структурні утворення завжди містять указівку на те, якого скликання є відповідна рада. Отже, затверджуючи положення про органи (незалежно від їх реорганізації) завжди необхідно регулювати наступництво прав та обов’язків. Підпорядкування органів також є важливим складником такого акта, бо при цьому окреслюється взаємовідносини координації й субординації у структурі муніципального управління. За ст.54 Закону відділи, управління та інші виконавчі органи є підзвітними й підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, сільському, селищному, міському голові, голові районної в місті ради. Ця норма забезпечує баланс у діяльності системи виконавчих органів, закріплює організаційні відносини між її основними елементами. Як вбачається, цю норму закону потрібно тлумачити буквально і не поширювати її зміст на випадки забезпечення технологічної сторони процесу управління. У законодавстві немає офіційного роз’яснення поняття “підпорядкування&quo ;. Згадка про нього міститься в Концепції адміністративно-правової реформи в Україні , де йдеться про те, що підпорядкованість органів влади характеризує, як правило, найвищу організаційну залежність органу нижчого рівня від вищого. Водночас підпорядкованість може мати різні ступені повноти. Повна підпорядкованість (підлеглість) передбачає наявність у вищого органу всіх або переважної більшості важелів керуючого впливу, включаючи: а) вирішення щодо підлеглого органу установчих питань, його правового статусу; б) вирішення кадрових питань; в) здійснення контролюючих функцій; г) отримання звітності; д) застосування заходів відповідальності та ін.

Підпорядкованість може бути частковою, якщо в організаційних відносинах наявні лише деякі із зазначених важелів. Проте в положеннях про виконавчі органи в м. Харкові норму цього Закону про відносини підпорядкування було розтлумачено більш широко. Одна група виконавчих органів є також підпорядкованою секретареві міської ради, інша - голові, а за його відсутності - секретареві. При цьому не робиться посилання на ч.1 ст.42 Закону. Крім того, суб’єктом у відносинах підпорядкування зазначаються перший заступник і заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Як бачимо, існування в зазначеному Законі й Законі України “Про службу в органах місцевого самоврядування” посади заступника голови з питань діяльності виконавчих органів характеризує місце заступників голови у структурі місцевої ради. Останні реалізують окремі права й обов’язки голови, що становлять похідні правомочності від загальних його повноважень (“організація”, “вирішення питань&quo ;, “забезпечення&quo ;, “сприяння”). Установленням посад заступників, діяльність яких окреслено виключно питаннями виконавчих органів, законодавець обмежив випадки фактичної заміни діяльності обраної посадової особи. У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови чи неможливості їх виконання ним, ці повноваження переходять до секретаря відповідної сільської, селищної, міської ради, який тимчасово їх здійснює до моменту вступу на посаду новообраного голови відповідно до закону. Повноваження секретаря місцевої ради визначені у ст.50 Закону. Їх характеристика дає підстави стверджувати, що реалізація прав та обов’язків секретаря спрямована на забезпечення діяльності представницького органу, постійних комісій і депутатів ради. Виходячи з цього, можна вести мову про часткове підпорядкування лише окремих виконавчих органів, що виконують апаратні функції ради. Більше того, така підлеглість має бути чітко окреслена шляхом установлення прав, про які йшлося вище. “У разі відсутності&quo ; й “у разі дострокового припинення повноважень чи неможливості” - це різні категорії - як семантично, так і за юридичним навантаженням. Ось чому їх ототожнення й закріплення в положеннях є порушенням чинного законодавства України. Правова основа функціонування за їх видовою ознакою актів також закріплена Законом (ст.24): органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією й законами України, у своїй діяльності керуються ними, актами Президента, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами Верховної Ради й Ради міністрів АРК, прийнятими в межах їхньої компетенції. Зазначена норма забезпечує автономність діяльності органів місцевого самоврядування, неможливість втручання інших суб’єктів владних відносин. Правові акти центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій мають рекомендаційний характер, якщо інше прямо не встановлено законом, актами Президента або Уряду.

Окончил Московскую юридическую школу и Высшие юридические курсы при Всесоюзной правовой академии (1941). В органах прокуратуры с 1929; в 1944—53 прокурор УССР; с 1953 Генеральный прокурор СССР. Кандидат в члены ЦК КПСС (1956), член ЦК с 1961; делегат 18—24-го съездов КПСС; депутат Верховного Совета СССР 3—9-го созывов. В 1945—46 выступал главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе. Почётный доктор юридических наук университета им. Гумбольдта (1960) и Карпова (Пражского) университета (1966). Награжден 5 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Р. А. Руденко. Руденко Сергей Иванович Руде'нко Сергей Иванович [16(28).1.1885, Харьков, — 16.7.1969, Ленинград], советский археолог, антрополог, этнограф, доктор технических наук (1945). Профессор Ленинградского университета (1921—54), с 1942 старший научный сотрудник института археологии АН СССР. Основные труды по этнографии, антропологии, археологии народов Поволжья (главным образом башкир) и Сибири, по так называемой эскимосской проблеме

1. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

2. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

3. Правове регулювання біржової діяльності

4. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

5. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

6. Конституційні засади виконавчої влади України
7. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях
8. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

9. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

10. Механізм правового регулювання

11. Місцеві органи виконавчої влади

12. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

13. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

14. Правове регулювання вільних економічних зон

15. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

16. Правове регулювання орендних відносин в Україні

Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол
Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Правове регулювання охорони та використання надр

18. Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом

19. Правове регулювання податку з доходу громадян

20. Правове регулювання рибальства і рибного господарства

21. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

22. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві
23. Правове регулювання торгівельного обслуговування населення. Оптовий товарообіг
24. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення

25. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

26. Уряд – основний орган виконавчої влади Польщі

27. Центральні органи виконавчої влади

28. Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання)

29. Правове регулювання соціальної роботи

30. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

31. Державне регулювання комерційної діяльності

32. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

33. Аналіз правового статусу законодавчої й місцевої влади Угорщини

34. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

35. Регулювання метрологічної діяльності

36. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

37. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

38. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності
39. Методи регулювання трудової діяльності працівників. Коучінг
40. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

41. Законодавче та нормативно-правове забезпечення митного регулювання

42. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

43. Державне регулювання інноваційної діяльності

44. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

45. Налоговая система России в новом правовом поле

46. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

47. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

48. Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства

Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40

49. Правовое регулирование государственной службы

50. Правовые акты управления

51. Административно-правовой статус государственных служащих в России

52. Административно-правовой статус граждан

53. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация государственных служащих

54. Источники правового регулирования банковской деятельности
55. Правовой статус Центрального Банка РФ
56. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

57. Государственно-правовое регулирование банковской деятельности в РФ

58. Правовое положение Акционерного Общества

59. Вещно-правовые способы защиты права собственности

60. Гражданско-правовая ответственность (TXT)

61. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

62. Гражданско-правовые сделки с квартирами

63. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение

64. Организационно-правовые формы юридических лиц

Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки
Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры

65. Правовая охрана товарных знаков

66. Правовое регулирование и содержание хозяйственных договоров, опосредствующих оказание услуг

67. Правовой режим уставного капитала акционерного общества

68. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России

69. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

70. Лизинг и его правовое регулирование
71. Правовые основы наследования в Российской Федерации
72. Гражданско-правовое регулирование залога

73. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда

74. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей

75. Правовое положение индивидуального предпринимателя

76. Метод гражданско правового регулирования

77. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

78. Гражданско - правовой иск

79. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения

80. Правовое регулирование оборота земель промышленности

Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

81. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

82. Правовой строй Древнего Вавилона

83. Правовой статус Королевства Польского в составе Российской Империи

84. Введение «Временного положения» 1867-1868 гг. и политико-правовые последствия для казахов

85. Политические и правовые учения Древней Греции

86. Краткие лекции по истории политических и правовых учений (к зачету-тестированию)
87. Политико-правовые взгляды М.М.Сперанского и политические идеи Н.М.Карамзина.
88. Политические и правовые учения в России в период образования и укрепления абсолютизма

89. Правовое положение Президента Республики Беларусь

90. Правовые основы государственной службы в зарубежных странах

91. Толкование правовых норм

92. Местное самоуправление в Украине (историко-правовой анализ)

93. Внешнеэкономические сделки: правовое регулирование и коллизии (Доклад)

94. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ

95. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов (Контрольная)

96. Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления

Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Настольная семейная игра "Усачи".
Весёлая игра на реакцию. Каждый игрок берёт усы на специальной палочке с присоской. Сдающий переворачивает по одной карте из колоды. На
445 руб
Раздел: Игры на ловкость
Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации

98. Гражданское общество и правовое государство

99. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.