Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Фотометричні методи аналізу

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Зміст Вступ .2 1. Історія 2. Класифікація 3. Принципи фотометрії 4. Основні закономірності світлопоглинання 5. Спектри поглинання 6. Методика визначення концентрації речовини в розчині 7. Устаткування для фотометричних вимірів Висновки Список використаної літератури Вступ Ці методи займають, мабуть, виняткове місце в роботах хіміків-аналітиків: їм приділяється дуже багато уваги, число публікацій досить велико. Переважно розроблені фотометричні методи визначення елементів з використанням органічних реагентів; багато чого зроблено й по загальних питаннях фотометрії. Ці методи складаються у вимірі поглинання променистої енергії розчинами аналізованих речовин. Характер спектра поглинання служить якісною ознакою обумовленої сполуки, а величина поглинання виступає як кількісна характеристика, що дозволяє судити про зміст компонента, що цікавить нас. Справа в тому, що поглинання променистої енергії за інших рівних умов пропорційно концентрації поглинаючої речовини. Поняття фотометричні охоплює прийоми, які йменуються або йменувалися колориметричними, фотоелектроколориметричними, спектрофотометричними й властиво фотометричними. Походження цих термінів зв'язано зі способом виміру світлопоглинання й типом застосовуваного для цієї мети приладу. Однак в основі всіх способів лежить поглинання світла обумовленою речовиною у видимій, ультрафіолетовій і інфрачервоній області спектра. 1. Історія Вважають, що одним з перших фотометричні методи застосував російський мінералог і хімік В.М. Севергин, що працював наприкінці ХVIII – початку ХIX століть. У другій половині ХIХ століття деякі методи цього типу використали на заводах, наприклад у Нижньому Тагілі. Широке ж поширення фотометрія одержала в Радянському Союзі, починаючи з 30-х років ХХ століття. По числу наукових публікацій фотометричний метод посідає перше місце. У дуже великому масштабі метод використовують у практиці аналізу найрізноманітніших об'єктів. Достоїнство цих прийомів у досить низькій  межі виявлення, доступності й простоті, що сполучаються в багатьох випадках з достатньою вибірковістю й швидкістю; точність визначень також для ряду цілей цілком задовільна: відносна помилка звичайно становить 5-10 %. Важливо й те, що фотометричні методи розроблені практично для всіх елементів і дуже багатьох органічних сполук. Майже завжди виміру поглинання передує переклад обумовленого компонента в нову хімічну форму, що саме й відрізняє сильним поглинанням променистої енергії. Це може бути пофарбована сполука або сполуки, що поглинають випромінювання в ультрафіолетовій і інфрачервоній області спектра. Відшукання такої сполуки, вибір умов його утворення, знаходження прийомів усунення перешкод з боку інших компонентів – мета й істота хімічної теорії фотометричних методів. Найбільше поширення одержали прийоми, у яких використовують пофарбовані комплекси з органічними реагентами; наукові дослідження в основному  присвячені саме цим комплексам, з'ясуванню хімізму відповідних реакцій. Колись задовольнялися чисто утилітарним результатом: емпірично підібрана кольорова реакція служила цілям визначення елемента або сполуки, але істота процесів, що протікають при цьому, часом було незрозумілим.

У переведеній на російську мову в 1935 р. книзі Йоу «Колориметричний аналіз» маса методик, але майже немає відомостей про хімічну істоту описаних реакцій. Наприклад, визначення заліза по реакції з роданідом використали широко, але сполука поглинаюче світло комплексу не знали. Однак з тих пор у хімії пофарбованих сполук досягнуть величезний прогрес. Відомий механізм майже всіх широко застосовуваних у фотометрії реакцій, при розробці нових прийомів обов'язковим вважається з'ясування природи сполук, що утворюються, і опис ряду їхніх фізико-хімічних властивостей, наприклад стійкості в розчині. Ці вимоги вироблені при активній участі відомих хіміків-аналітиків А.К. Бабко й А.Т. Пилипенко. У якості фотометричних реагентів використовують речовини різних класів. З неорганічних сполук - це галогеніди й роданіди, перекис водню, аміак, сполуки, що дають гетерополікислоти. З більш численних органічних реагентів можна назвати реагенти, що містять у певнім сполученні гідроксильну й карбоксильную групу, зокрема оксіазосполуки; реагенти з тіольної та тіонної групами. Дуже часто гарний аналітичний ефект дають багатокомпонентні сполуки, наприклад комплекси зі змішаною координаційною сферою. У більших масштабах ведуться успішні пошуки нових реагентів для фотометричного визначення елементів. Значний внесок внесли дослідження В.И. Кузнєцова й С.Б. Саввіна, які запропонували реагенти групи торона й арсеназо - арсеназо I, арсеназо Ш, сульфохлорфенол С та інші, що дозволяють визначати багато елементів з низькою межею виявлення й високою вибірковістю. Ці реагенти виробляються й застосовуються в багатьох країнах. Особливо ефективні вони при визначенні торія, урану, рідкісноземельних елементів, ніобію. В.П.Живописців увів у практику ефективні реагенти хромпиразол I і хромпиразол II, Ю.А. Банківський вивчив меркоптохінолин, що дозволяє досить вибірково фотометрувати реній і інші елементи. Запропонований також люмогалліон - реагент для фотометричного визначення галію, молібдену, ніобію. Літій зручно визначати з використанням реагенту хіназоліназо. В аналітичній хімії берилія важливі методи, засновані на використанні беррілона II і IV. Чутливе фотометричне визначення титану забезпечується дихлорхромотроповою кислотою, що описали В.И. Кузнєцов і Н.Н. Басаргін. Розроблені й з великою користю застосовуються фотометричні методи, засновані на використанні раніше відомих реагентів. Так И.П. Алімарин із співр. узвичаїли в обиход важливий метод визначення ніобію по реакції з роданідом; створено багато цікавих методів з використанням катіонних барвників – кристалічного фіолетового, брильянтового зеленого й аналогічних; антипірилметан застосований для фотометричного визначення титану – цей метод широко відомий. Створений  широко застосовуваний метод визначення кремнію, фосфору й миш'яку у вигляді гетерополісполук. У ряді аналітичних центрів синтезуються й випробовуються нові фотометричні реагенти. Більша роль у розвитку загальної теорії фотометричних методів належить відомим хімікам-аналітикам А.К. Бабко, А.Т. Пилипенко і їхнім колегам. Так, Н.П. Кромарь глибоко вивчив рівноваги в багатокомпонентних системах, застосовуваних у фотометрії, запропонував способи визначення молярних коефіцієнтів поглинання – основного показника, що характеризує межу виявлення.

Метрологічні питання фотометрії досліджували А.К. Бланк, В.Ф. Барковський, І.А. Блюм. Найчастіше фотометричні методи використовують для визначення малих концентрацій речовин. Однак можна визначати й більші кількості, якщо використати так звану диференціальну фотометрію. Цей прийом у цей час гарне відомий, його активно пропагував Ю.А. Черніхов. 2. Класифікація Методи аналізу, засновані на поглинанні електромагнітного випромінювання аналізованими речовинами, складають велику групу абсорбційних оптичних методів. При поглинанні світла атоми і молекули аналізованих речовин переходять у новий збуджений стан. У залежності від виду поглинаючих часток і способу трансформування поглиненої енергії розрізняють: Атомно-абсорбційний аналіз, заснований на поглинанні світлової енергії атомами аналізованих речовин. Молекулярний абсорбційний аналіз, тобто аналіз поглинання світла молекулами аналізованої речовини в ультрафіолетовій, видимій і інфрачервоній областях спектра (спектрофотометрія, фотоколориметрія, Ик-спектроскопія). Аналіз поглинання і розсіювання світлової енергії зваженими частками аналізованої речовини (турбидиметрія, нефелометрія). Люмінесцентний (флуорометричний) аналіз, заснований на вимірі випромінювання, що виникає в результаті виділення енергії збудженими молекулами аналізованої речовини. Усі ці методи іноді поєднують в одну групу спектрохімічних чи спектроскопічних методів аналізу, хоча вони і мають істотні розходження. Фотоколориметрія і спектрофотометрія засновані на взаємодії випромінювання з однорідними системами, і їх звичайно поєднують в одну групу фотометричних методів аналізу. 3. Принципи фотометрії У фотометричних методах використовують виборче поглинання світла молекулами аналізованої речовини. Відповідно до квантової механіки світло являє собою потік часток, називаних квантами чи фотонами. Енергія кожного кванта визначається довжиною хвилі випромінювання. У результаті поглинання випромінювання молекула поглинаючого речовини переходить з основного стану з мінімальною енергією E1 у більш високий енергетичний стан Е2. Електронні переходи, викликані поглинанням строго визначених квантів світлової енергії, характеризуються наявністю строго визначених смуг поглинання в електронних спектрах поглинаючих молекул. Причому поглинання світла відбувається тільки в тому випадку, коли енергія кванта, що поглинається, збігається з різницею енергій &Del a;Е між квантовими енергетичними рівнями в кінцевому (E2) і початковому (E1) станах поглинаючої молекули: hv = &Del a;Е = Е2 – E1 Тут h – постійна Планка (h = 6,625 10–34 Дж с); v – частота випромінювання, що поглинається, що визначається енергією поглиненого кванта і виражається відношенням швидкості поширення випромінювання з (швидкості світлової хвилі у вакуумі с = 3 1010 см/с) до довжини хвилі λ: v = с/λ. Частота випромінювання v виміряється в зворотних секундах (с-1), герцах (Гц). 1 Гц = 1 с-1. Довжина хвилі λ виміряється в ангстремах (1 A = 1 10–8 см), мікрометрах чи мікронах (1 мкм = 1 мк = 1 10–6 м), нанометрах чи мілімікронах (1 нм = 1 ммк = 10 A = 1 10–9 м).

Толстого "Воскресение" (1930) и "Анна Каренина" (1937), "Гроза" (1934), "Горе от ума" (1938). Исходя в своей режиссёрской работе из оценки творчества Л. Н. Толстого, данной В. И. Лениным, Н.-Д. раскрыл в спектаклях "Воскресение" и "Анна Каренина" обличительный пафос романов Толстого, создал монументальные, философски значительные спектакли, с исключительной силой воплотил содержащуюся в романах характеристику историч. эпохи, прибегая в обоих случаях к новому сценич. рисунку (напр., введение лица от "автора" и решение спектакля в эпич. плане в "Воскресении"). Важнейшее значение для развития сов. т-ра имела работа Н.-Д. над пьесами Горького "Егор Булычев и другие" (1934) и "Враги" (1935). Спектакль "Враги" был ярчайшим свидетельством утверждения метода социалистич. реализма в иск-ве т-ра. Исчерпывающе выявив философскую и политич. сущность пьесы, Н.-Д. показал атмосферу нарастания революционного движения в канун 1905, помог актёрам создать социально насыщенные, художественно завершённые образы. В 1940 Н.-Д. осуществил новую постановку пьесы "Три сестры", достигнув широкого обобщения в обрисовке эпохи и образов действующих лиц драмы; с поэтич. мудростью и сценич. музыкальностью выявил он всю психологич. тонкость и обаяние пьесы Чехова, подчеркнул его веру в будущее. Последней работой Н.-Д. явилась пост. пьесы Погодина "Кремлёвские куранты" (1942, Гос. пр

1. Валютні ризики: методи аналізу і управління

2. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

3. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

4. Види та методи фінансового аналізу

5. Предмет та метод економічного аналізу

6. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми
7. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)
8. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

9. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

10. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

11. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

12. Основні аспекти аналізу демократії

13. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

14. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

15. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

16. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели
Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

18. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

19. Основи фінансового аналізу

20. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

21. Передумови створення фізико–хімічного аналізу

22. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі
23. Історія розвитку економічного аналізу
24. Концептуальні основи аналізу національної економіки

25. Основи проектного аналізу

26. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії

27. Теорія економічного аналізу

28. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

29. Сравнение эффективности методов сортировки массивов: Метод прямого выбора и метод сортировки с помощью дерева

30. Методы обучения и классификация методов обучения

31. Методы сжатия цифровой информации. Метод Лавинского

32. Классификация методов контроля качества РЭСИ. Методы неразрушающего контроля РЭСИ

Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Метод конечных разностей или метод сеток

34. Выбор и оценка методов обработки женского жакета. Методы обработки накладного кармана

35. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналізметоди лінгвістичних досліджень

36. Аналіз методів автоматизації обробки облікової інформації

37. Аналіз чутливості використання методу Якобі для рішення задач лінійного програмування

38. Ребрендинг бренду. Причини, суть та методи
39. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти
40. Метод конечных элементов

41. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

42. Методы исследования в цитологии

43. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

44. Методы психогенетики

45. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

46. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

47. Зажигательные смеси, состав, средства применения и доставки, вызываемые повреждения, методы лечения и защиты

48. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

Одежда для куклы 42 см (теплый комбинезон).
Куклы тоже любят менять наряды! И для них создается стильная и модная одежда, похожая на одежду для настоящих малышей. Этот теплый
362 руб
Раздел: Для кукол от 25 см
Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления

49. Гамма – каротаж. Физические основы метода

50. Метод Бокового каротажа

51. Методы выделения мономинеральных фракций

52. Основні методи боротьби з інфляцією

53. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

54. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней
55. Предмет и метод гражданского права
56. Реферат о Пугачеве

57. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

58. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

59. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности

60. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

61. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

62. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

63. Соцреализм как метод искусства

64. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки

65. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

66. Методы исследования литературы

67. "Анна Снегина " и "Евгений Онегин"

68. Жизнь и творчество Анны Ахматовой

69. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

70. Анна Герман
71. Метод комплексного археолого-искусствоведческого анализа могильников
72. Конвертер программы с подмножества языка Си в Паскаль с использованием LL(1) метода синтаксического анализа (выражения)

73. Методы компьютерной обработки статистических данных. Проверка однородности двух выборок

74. Методичка по Internet Explore

75. Шифрование по методу UUE

76. Разработка методов определения эффективности торговых интернет систем

77. Метод Дэвидона-Флетчера-Пауэлла

78. Защита информации от несанкционированного доступа методом криптопреобразования /ГОСТ/

79. Методы прогнозирования основанные на нейронных сетях

80. Модифицированный симплекс-метод с мультипликативным представлением матриц

Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"
Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили

81. Методы приобретения знаний в интеллектуальных системах

82. Билеты, решения и методичка по Информатике (2.0)

83. Вычисление определённого интеграла с помощью метода трапеций на компьютере

84. Интегрирование методом Симпсона

85. Защита цифровой информации методами стеганографии

86. Компьютерный файлово-загрузочный полиморфный стелс-вирус ONEHALF 3544, особенности алгоритма и методы борьбы с ним
87. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining
88. Применение метода частотных диаграмм к исследованиям устойчивости систем с логическими алгоритмами управления

89. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

90. Численные методы. Двойной интеграл по формуле Симпсона

91. Численные методы

92. Метод Зойтендейка

93. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса и Зейделя

94. Использование численных методов для решения дифуpов (2-го порядка) (, демонстрация применения интерполяции в среде MATHCAD-а)

95. Вычисление определенного интеграла методами трапеций и средних прямоугольников

96. Решение нелинейного уравнения методом касательных

Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный

97. Методы корреляционного и регрессионного анализа в экономических исследованиях

98. Современные криптографические методы

99. Математические методы в организации транспортного процесса


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.