Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Украинские народные думы

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

УДК 811.161.2’373.2 Т.П. Беценко (Сумський педагогічний університет) ОНОМАСТИЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ДУМ У статті розглядаються особливості функціонування ономастичних одиниць в українських думах - самобутніх зразках народної творчості нашого народу. Зокрема, викликають інтерес різні види топонімів (ойконіми, ороніми, гідроніми та ін.), антропоніми (агіоніми, андроніми) як певні складники мовної системи, що фокусують в собі різні часово – просторові, ідейно- змістові, художньо – естетичні комплекси. Увага зосереджена на систематизації та семантико-стилістичному аналізові названих одиниць у структурі поетичного тексту. Українські народні думи, належачи до творів фольклорних і яскраво вирізняючись з-поміж інших зразків цього жанру багатьма тільки їм притаманними ознаками, характеризуються своєрідним ономастиконом, який, окрім того, що надзвичайно багатий за своїм кількісно-виражальним складом, виявив ще й певну специфіку, пов’язану з системою художньо-образних символів. Своєрідність функціонування ономастичних одиниць у названих творах вбачається насамперед у певній виокремленості кола власних найменувань, що введене у словесну тканину: використовуються власні найменування не довільного, художньо вимисленого, безпідставного жанру з погляду інформаційної точності повідомлюваного тощо, а такі, що зіставлювані з окремими документальними подіями, постатями, зафіксованими в ході історичного розвитку. Фактично, власні найменування (у даному випадку ті, що виявлені в українських думах) є відправними точками певної доби, епохи, а отже – знаками національної пам’яті, яка сягає різних рівнів людської життєдіяльності: релігії, етики, естетики, мови, історії, культури. Частотність функціонування власних назв, їх значне поширення в думах особливо помітне. Проте тут, поряд з чистою інформативністю, тяжінням до точності описуваних подій, простежується використання названих одиниць з власне художньо-образним задумом: часто досягається шляхом багаторазового повтору в контексті думи однойменних одиниць (напр., у думі “Богдан Хмельницький і Василь Молдавський” м. Чигирин уживається 2 рази, м. Сороки – 6 раз, м. Січава- 2 рази) своєрідна акцентуація на важливих моментах, спостережених у ході боротьби і відображених таким чином у поетичних творах героїчного змісту. Чітка окресленість власних найменувань (насамперед, топонімів і антропонімів) виявляється в тому, що всі найменування , як правило, не вигадані, а такі, що реально й документально зафіксовані. Окрім того, вони позначають назви об’єктів і осіб історично значущих. Таким чином, їх уживання обумовлене насамперед точністю, достовірністю, правдивістю інформації, що подається. Можна сказати, що в даному випадку власні найменування, виконуючи свою первинну функцію, – інформативно-національну, створюють інформаційне поле. Наприклад, згадка в тексті думи “Втеча трьох братів з города Озова, з турецької неволі” Савор-могили вже свідчить про подальший хід подій, зокрема вказує на трагічний кінець, адже могила асоціюється зі смертю: Про теє промовляв, До Савор-могили прибував, Од голоду, ран знемагав, Під Савор-могилою спочивав.

В той час сизі орли налітали. За час за годину Богу душу оддав. Звичайно, ономастичні одиниці в тексті поетичних творів не позбавлені емоціонального змісту, що є закономірним явищем. Художньо- зображальне, естетичне наповнення власних найменувань в українських думах – це вторинна функція названих одиниць, їх емоційно – експресивне, художньо–образне поле, що ґрунтується на сприйнятті цих лексем як певних символічних знаків (Запорізька Січ – символ козацької слави, мужності, нескореності, героїзму та ін., Дніпро – символ України, Чигирин – символ гетьманської влади). Проте часом важко визначити, яка функція – інформативно-довідкова чи художньо-зображальна буде домінуючою: наприклад, коли текст думи фіксує антропонім Богдан Хмельницький. Не викликає сумніву, що це ім’я завше сприймалося українцям з вираженими позитивними емоціями, які обумовлені життєвою позицією цього ватажка повстанців, його діями, вчинками і прагненнями, скерованими високими патріотичними почуттями. Позитивні емоції, можемо стверджувати, були домінуючими: досить назвати це ім’я (навіть в тексті думи) і не подавати детальних описів його дій, вчинків, - і текст одразу набере певної емоційної тональності, адже ім’я цього героя ще за часів його життя є символом мужності, патріотизму, любові до народу України. Те, що Богдан Хмельницький - гетьман-ватажок, сприймається на другому плані, хоча цей, так званий другий план, і породив первинний емоційний фон, який домінує у сприйнятті цієї лексеми – власної назви. Таким чином, ономастична одиниця передає подвійний заряд – художньо- естетичний і інформаційно-довідковий. Отже, ономастичний ряд як такий з усіма його особливостями і визначає оригінальність цих творів. Іншими словами, самобутність дум прослідковується вже на прикладі ономастичного простору. Найпродуктивнішими з-поміж ономастичних одиниць виступають топоніми. Кожен топонім, уживаний в думах, іменує певний (такий, що реально існував чи існує) географічний об’єкт. І в творах цього жанру народнопоетичної творчості на перше місце ставляться географічні об’єкти, а не самі по собі слова-топоніми. Наприклад, функціонування в думі “Плач невільника в турецькій неволі” назв пристань Козловська, город Царьград, Червоне море, Чорне море слугує називанню об’єктів, які мають надзвичайну вагу для правильного, точного і повного розуміння оповіді: в XV-XVII ст. в Козлові (на Козловській пристані) був великий турецький базар, на якому продавали невільників; Царьград – турецьке місто; Червоне море та Чорне море асоціювалось з чужиною (отже, неволею)-з арабського та турецького землею – таким чином, знаючи це, не важко зрозуміти, чому бідний невольник згадує ці назви: То не знатиме отець, либонь матерь, У которої каторзі шукати: Чи у пристані Козловської, Чи у городі Царьграді на базарі, Будуть ушкали, турки-яничари набігати, За Червоне море у арабськую землю запродати. У іншому випадку стає зрозумілим, чому саме топонім Кодима долина виноситься у заголовок думи: “Смерть козака в долині Кодимі”. Відомо з історичних джерел, що в Кодиній долині дуже часто проходили сутички з татарськими завойовниками.

Тому саме це місце заслуговує на особливу увагу, яке так відчайдушно проклинає “козак простріляний, порубаний”, що перший раз тут “коня вороного втеряв”, другий раз –“товариша сердечного”, а третій раз-сам голову козацькую покладає. При цьому топонім Кодина долина набуває символічного значення і виступає синонімом до поняття смерть. Знаючи, що город Килія – це місто, розташоване в Одеській області, яке в 1484р. захопила Туреччина і побудувала там укріплення –свій опорний пункт в гирлі Дунаю, стає зрозумілим, чому “Ой десь, ой десь за Килимом–городом козаченько гуляє, А з Килима–города татарин поглядає” . Фактично, цим самим вказується на місце сутичок. А текст думи “Козак Голота”, часто фіксуючи топонім Килія, засвідчує значущість цього топографічного об’єкта як військового укріплення для тодішнього розгортання подій. Топоніми як найчисельніші одиниці в думах представлені хоронімами: Украйна , Туреччина (Турещина) , Білограбська земля , Запоріжжя , Карпатська Украйна , Грабська земля , Подністров’я , Чорномор”є , підгрупу цих топонімів утворюють природні хороніми, як-от: луг Базавлуг , долина Кайнарська , Черкень-долина ; ойконімами (комонімами і астіонімами): Азов (Озов) , Біла церква , Богуслав , Брайлов , Кефа (Кафа) , Килия , Козлов , Корсунь , Крилов , Мерефа , Ситники , Сучава , Трапезунд , Цареград , Черкаси , Чигирин ; гідронімами, літонімами: Семенів Ріг ; пелагонімами: Чорне море , Червоне море , Сиваш , Буг , Волганка , Дністр , Дон , Жовті Води , Полтавка , Салтанка , Сула , Хортиця ; інсулонімами: Крим ; дромонімами: Муравський шлях ; оронімами: Осаур- могила (Савур-могила, Савір-могила) , Осавур- могила , Савор-могила, Загребельна могила . Майже всі топоніми в думах, що є прикметою цих творів, подаються приладковим словосполученням: як правило, до власної назви додається родове поняття: болото, луг, долина, город, село. Така конкретизація зумовлена припиненням якнайточнішої передачі інформації, визначенням точної локалізації описуваних подій, підкресленням значущості того чи іншого об’єкта у томі опису тощо. Антропоніми дещо поступаються щодо частотності вживання перед топонімами. Проте їх функціонування також специфічне: переважає насамперед ?, ?, реальність зображуваного, що переплітається з возвеличенням -оспіванням чи (значно рідше) осудом, зневагою тієї чи іншої дійової особи, яка виноситься в епіцентр поглядів, подій з усіма своїми якостями. До розряду власних назв, зафіксованих у думах, насамперед відносимо теологічні найменування вищого порядку (теоніми). У кожній думі (особливо в кінцівках) вживається ім’я Бога, що має ряд варіативних найменувань: Господь, Господь Бог, милосердний Бог, праведний Суд”я, милосердний Господь, Отець Небесний, милостивий Господь. Концентрація уваги слухачів (а пізніше і читачів) на повсякчасному зверненні до Бога, а також часте функціонування в текстах церковнослов’янських слів – термінів, звернення в окремих думах до релігійних обрядів наштовхує на роздуми про джерело виникнення цих творів. Українські думи наскрізно пронизані любов’ю до своєї віри, влаштуванням Бога.

Вероятно, это зашифрованное указание на то, что конспиративные квартиры организации раскрыты органами ВЧК. 63 Конференция, о которой идет речь, состоялась 2729 мая 1918 года. 64 Констелляция (фр.) созвездие. 65 Salus respublicae (лат.) благо республики 66 Речь идет о Турции 67 Хам по библейской мифологии один из трех сыновей праведника Ноя. Проклят богом за то, что насмеялся над наготой пьяного отца. 68 Центральная рада контрреволюционный объединенный орган украинских буржуазных и мелкобуржуазных националистических партий и организаций, возникший в Киеве в марте 1917 года. После Октябрьской революции захватила власть на Украине, объявила себя верховным органом «Украинской Народной Республики» («УНР»), боролась против Советов, поддержала атамана Каледина и других белогвардейцев. В январе 1918 года изгнана из Киева красногвардейскими отрядами. 27 января (9 февраля) 1918 года подписала от имени «УНР» договор с Германией и Австро-Венгрией. В начале марта вернулась вместе с австро-германскими войсками в Киев, превратилась в марионетку в руках оккупантов. 29 апреля германское командование разогнало Центральную раду, заменив ее правительством гетмана П. П Скоропадского. 69 Имеются в виду страны-Антанты. 70 Volenti поп fit injuria (лат.) отказавшийся от своего права не может жаловаться на нарушение его. 71 США вступили в войну на стороне Антанты 6 апреля 1917года. 72 Так называла себя партия кадетов. 73 Городские думы представительные выборные административные учреждения в царской России

1. Образ козака в українських народних думах

2. Шпаргалка по истории в 9 классе украинской школы

3. Виды и жанры украинской устной народной поэзии в ее историческом развитии

4. Билеты по всемирной истории для 11 класса на украинском языке

5. Первые четыре Государственные Думы

6. Государственная Дума как представительный орган государственной власти
7. Украинская вышивка
8. История украинской журналистики

9. Украинская драматургия

10. Украинский романтизм и Русская Троица

11. История украинских сечевых стрельцов

12. Индексная оценка пародонтального статуса (на русском и украинском языке)

13. Государственная Дума РФ и ее полномочия

14. Применение избирательных технологий на выборах в Пермскую городскую Думу 2000 года: технологичность выборов

15. Влияние государственной политики на развитие российско-украинских торгово-экономических отношений

16. Влияние государственной политики на развитие российско-украинских торгово-экономических отношений

Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость
Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки
Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок

17. Истоки украинской валюты…

18. Роль государственной Думы в истории становления Российской государственности

19. Грани украинской истории. Судьба батьки Махно

20. Выборы в I Государственную Думу

21. Государственная Дума РФ и её полномочия

22. Государственная дума
23. Объединение русских и украинских народов, Богдан Хмельницкий
24. Булыгинская дума и ее крах

25. Продолжалась Национально-освободительная война украинского народа под руководством Богдана Хмельницкого

26. Переселенческое движение и формирование украинской диаспоры в Кыргызстане (60 – 90-е годы XIX века)

27. Украинская и зарубежная культура

28. Развитие Украинского питания

29. Украинская книга в Кыргызстане

30. Обычаи украинского народа

31. Жизнь и творчество украинского писателя В.К. Винниченко

32. О "Письмах римскому другу" в украинском переводе

Игрушка "Музыкальная сова".
Музыкальная сова танцует и машет крылышками с мигающими огоньками! А ещё она рассказывает сказки: "Курочка Ряба",
653 руб
Раздел: Животные
Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки
Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Любование озорством, удалью, мастеровитостью украинских казаков в повести «Ночь перед Рождеством»

34. Поэзия Пушкина - "союз волшебных звуков, чувств и дум"

35. С думой о России и о человеке по произведениям Куприна и Бунина

36. Украинская советская литература

37. Украинская литература первой половины XIX столетия

38. Украинская литература XVIII в.
39. Российско-Украинские отношения
40. Первая дума

41. Применение избирательных технологий на выборах в Пермскую городскую Думу 2000 года

42. Россия в украинских учебниках истории

43. Не думайте о белой обезьяне

44. Содержание, особенности и задание украинской политологии

45. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации

46. Пресс-конференция - это серьезнее, чем вы думаете

47. Историческая справка об Украинской Православной Церкви

48. Украинская православная церковь

Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров
Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

49. Что думают женщины по поводу размеров мужского члена?

50. Человек перестает думать?

51. Войдем в мировой рынок - и наши внуки будут думать по-английски

52. Исследование украинского рынка сельскохозяйственной и пищевой продукции

53. Побудова экономичной модели (украинск.).

54. Государственная дума
55. Московская городская Дума
56. Украинский язык

57. Заметки по украинскому языку

58. Исследования транспортных Росийско-украинских проблем

59. Динамика городских систем в росийско-украинском пограничье

60. Современная украинская государственность региональные геополитические аспекты

61. Кимберлиты в восточной части Украинского щита и их минералогические особенности

62. Экологическое сознание как фактор развития украинского общества

63. Украинские Карпаты

64. Украинская Центральная Рада /Укр./

Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Детская машинка "Вихрь", голубая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Подставка для книг "Brauberg", малая.
Предназначена для книг, учебников и журналов. Регулируемый угол наклона. Металлическая подставка. Держатель для страниц. Экономит место на
616 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

65. Украинский язык

66. Искусство украинского танца

67. Информатика - шпаргалка на украинском языке

68. А. И. Герцен. Былое и думы

69. «Властитель наших дум»

70. Смотрюсь в роман, как в зеркало, и вижу в нем судьбу твою и думаю о ней
71. Властители дум: Миссия интеллектуалов и реформирование социальных наук в России
72. Развитие украинского рынка депозитов

73. Охрана труда на ОП "Южно-Украинская АЭС"

74. Обеспечение украинской экономики энергоносителями

75. Выдвижение и регистрация федеральных списков кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

76. Государственная Дума Российской Федерации: полномочия, порядок избрания, опыт функционирования

77. Исторический путь возникновения и развития украинской адвокатуры

78. Третья государственная дума

79. Челябинская городская Дума

80. Болонский процесс в украинских СМИ

Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки

81. Сравнительная характеристика русской и украинской фразеологии

82. Император, дума и правительство в Первой мировой войне

83. Образование Украинской Центральной Рады и сущность ее политической программы

84. Освобождение юга и достижения украинской культуры в XVIII веке

85. Распространение христианства на украинских землях

86. Создание Украинской Советской Республики
87. Украинское государство и право в годы освободительной войны
88. Царські маніфести 1905 року та система виборів до Державної Думи

89. Украинская культура: развитие и современное состояние

90. Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова "Дума"

91. Проект горячего цеха ресторана 1 класса в курортной зоне на 50 мест с реализацией блюд украинской кухни

92. Думать о бизнесе клиента — новая "старая" технология продаж

93. Государствообразующие концепции украинских гетманов

94. Етапи розвитку політичної думи в Україні

95. Статус депутата Государственной Думы, члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

96. Закон Притяжения: все мы есть результат того, о чём мы думали!

Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

97. Языческие верования восточных славян и украинского народа

98. Социальная структура современного украинского общества

99. Организация велосипедного маршрута "Украинские Карпаты"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.