Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Транспорт Транспорт

Логістика міжнародних перевезень

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Основні положення логістики перевезень. Принципи побудови логістичних систем. Складові організаційно-технологічних систем. Підприємства автомобільного транспорту та задачі їх функціонування. Вступ Останнім часом термінологічний словник транспортників збагатився новими термінами: стали звичними такі порівняно нові поняття як маркетинг, менеджмент, кон’юнктура ринку та інше. Наполегливо прокладає собі дорогу в транспортній сфері наука логістика, яка вже посіла своє місце в зарубіжній практиці. Термін “логістика” вперше використали стародавні греки в значення “мислення і розрахунок, доцільність”. Як науку про управління, переведення та постачання військ трактував логістику на початку ХІХ ст. Французький вчений А.Дьоміні. А вже в середині цього століття логістика набула великого значення у військовій справі і одержала значний розвиток. Логістика поділяється на: макрологістику, яка розглядає глобальні проблеми управління матеріальними та інформаційними процесами, тобто охоплює всі міжгалузеві процеси. Макрологістика включає в себе виробничу, транспортну та посередницьку логістику; мікрологістику, вона є внутрішньою виробничою політикою і пов’язана з нормальним функціонуванням конкретної фірми. До неї входять: заготівельна; внутрішньовиробнича; розподільча логістика. У практиці деякі вчені термін “логістика” розглядають як сукупність технічних засобів управління в закупівельні, виробничій, розподільчій, інформаційній і транспортній сферах з метою забезпечення доставки вантажів до пункту призначення у визначений час в необхідній кількості і з мінімальними витратами. 1. Основні положення логістики перевезень В умовах командно-адміністративного управління економікою транспорту загострились протиріччя між заводами-виробниками, сферою експлуатації та споживачами транспортних послуг, якими є пасажири. Виробники в своїй діяльності керувались галузевими інтересами, практично не враховуючи запитів транспортників і, тим більше, пасажирів. Транспортники ж не мали істотного впливу на виробника, що призвело до значного відставання вітчизняного виробництва рухомого складу в аспектах досконалості, продуктивності, економічності та відповідності нормативам екології. У той же час, транспортники часто в своїй роботі і виробництві перекладали ці проблеми на плечі пасажирів, що виражалось у відомому протиріччі між виробниками транспортних послуг і їх споживачами. За умов планової економіки практично не було реальної можливості змінити таку ситуацію, в тому числі і за рахунок застосуван­ня прогресивних технологій. Сучасний етап функціонування транспортної системи характеризується кризовим станом і розглядається як перехідний до ринкових відносин. За багатьма ознаками він нагадує енергетичну кризу, яка мала місце в першій половині 70-х років у капіталістичних країнах. Ця криза дала потужний поштовх удосконаленню техніки та технологій перевезень у Західній Європі і США. Виходу з такої ситуації сприяло використання логістики при плануванні, розподілі та управлінні перевезеннями і їх забезпеченням. У першу чергу, це відносилось до вантажних перевезень.

Застосування логістики полегшує прийняття ефективних рішень на основі комплексного підходу до всіх ланок виробничо-транспортного процесу. Перш за все, це відноситься до перевезень і навантажувально-розвантажувальних засобів; досягається більш досконале пристосування інформації до процесу управління і прийняття рішень; з'являється можливість комплексного програмування технологічних процесів у виробництві на транспорті. Разом з тим ряд вчених вважають недоцільним включати в предмет логістики вивчення внутрішньовиробничої організації транспортно-складських робіт і їх взаємодії з процесом виробництва продукції. З цього можна зробити висновок, що логістика як наука робить перші кроки, що затрудняє її єдине визначення. Розробка загальної концепції використання логістики на транспорті має здійснюватись на основі вивчення досвіду країн із розвиненою економікою і з урахуванням специфіки сфер діяльності та спрямування на споживача. І в цьому плані важливим є знання та розуміння основних ринкових понять і положень, до яких, в першу чергу, треба віднести термін &quo ;транспортна послуга&quo ;. Не так давно вважалось, що продукція вантажного транспорту упредметнена в матеріальних благах, а отже відноситься до сфери матеріального виробництва. А в ринкових умовах, коли кінцевою метою будь-якого підприємства транспорту є створення і продаж послуг споживачам, цей вид діяльності може бути віднесений до сфери послуг. Так, послуги транспорту визначаються як підвид діяльності транспорту, спрямований на задоволення потреб вантажовідправників, і характеризується наявністю необхідного технологічного, економічного, інформаційного, правового і ресурсного забезпечення. Транспортна послуга визначається як діяльність, пов'язана з обміном вартостей, направлена на задоволення потреб, виражених у формі попиту, і не зводиться до передачі права власності на деякий матеріальний продукт. Характерною рисою послуги є те, що вона не може існувати поза процесом її виконання і накопичуватись; продаж послуг -це практично продаж процесу праці, а якість послуг - це якість самого процесу праці; послуга являє собою конкурентну споживчу вартість лише певний час і в певному напрямку, що істотно обмежує можливість її заміни на ринку. У ринкових-же умовах мають місце два напрямки в організації послуг транспорту: з одного боку, робота транспорту приводиться у відповідність з попитом на його послуги, а з другої - формується попит на перевезення в залежності від можливостей транспортної системи. Виходячи з цього, вперше на державному рівні в Україні була визначена термінологічна основа пасажирських перевезень. Так &quo ;ринку транспортних послуг&quo ; дається визначення сфери обміну як сукупності соціально-економічних відносин на транспорті, а &quo ;транспортні послуги&quo ; трактуються як результат діяльності на транспорті, пов'язаний із задоволенням потреб населення в перевезеннях (рис.1). Попит задоволений частково Попит задоволений повністю Рис.1. Варіанти задоволення попиту на перевезення Перший випадок - попит не задоволений - спостерігається в разі відмови пасажирів від користування транспортом через незадовільну роботу транспорту чи недоцільність його використання.

При цьому попит розглядається як потреба населення в пасажирських перевезеннях, яка повинна задовольнятись транспортом. Другий випадок - попит задоволений частково - може розглядатись як неповне надання транспортних послуг як у плані перевезення, так і надання супутніх послуг, до яких відноситься побутове обслуговування, відпочинок, доставка до місця призначення і т.п. Третій випадок - попит задово­лений повністю згідно з вимогами споживачів, вважається кінцевою метою застосування логістики на транспорті. З метою сприйняття читачем нового визначення можна розглянути приклад раціональної організації &quo ;до транспортного обслуговування&quo ; з використанням спеціального табло, подібного світлофору, для інформування відвідувачів банку &quo ;Креді сюісс&quo ; в Ютміхофі (Швейцарія). Табло знаходиться в холі банку і надає інформацію про роботу трамваю, лінія якого проходить поблизу: зелений сигнал вказує, що трамвай на підході, жовтий - слід поспішати на зупинку, червоний - краще зачекати в холі, особливо, коли на вулиці дощ, сніг та холодний вітер. Таким чином, транспортне обслуговування відвідувачів і службовців органічно пов'язане з технологією банківського сервісу і показує доцільність логістичних підходів. Логістичні системи управління розглядаються як макрологічні та мікрологічні. До макрологічних систем відносять великі логістичні системи, в яких визначається організація транспортного обслуговування населення регіону. При цьому повинна забезпечуватись взаємодія підсистем виробництва, розселення, балансу ресурсів, демографії, транспорту, сервісу та місцевого управління. Створення макрологічних систем управління на пасажирському транспорті передбачає вирішення таких питань: - розробка загальної концепції розселення ув'язаної з транспортним обслуговуванням регіону; - розробка генеральної схеми розвитку транспорту в регіоні; - координація функціонування різних видів транспорту; - технічне та технологічне забезпечення; - тарифоутворення, економіка та контроль. Мікрологічна система управління охоплює транспортне обслуговування працівників підприємства як одного з аспектів виробничої діяльності. Це інтеграція підготовки і планування виробництва з забезпеченням трудовими ресурсами. До функцій міфологічної системи слід віднести планування транспортного обслуговування та витрат на його виконання, створення необхідних умов і контроль пасажирських перевезень. Принципи побудови логістичних систем Узагальнення практики використання логістичних систем управління дає можливість орієнтовно сформулювати принципи їх побудови стосовно пасажирських перевезень: - комплексність розгляду елементів логістичної системи від зародження попиту на перевезення до його задоволення; - обґрунтування оптимального рівня обслуговування населення і визначення шляхів його досягнення з врахуванням ефективного використання ресурсів; - забезпечення відповідності провізної здатності транспортних засобів попиту на перевезення; - кінцеві результати роботи оцінюються по величині прибутку та зменшення дотації; - організація перевезень і суміжного обслуговування пасажирів повинні виконуватись єдиною структурою, яка здатна приймати компетентні рішення за інтересами пасажирів та виробництва; - достатність інформаційного забезпечення з використанням обчислювальної техніки, яка повинна бути порадником у процесі прийняття рішень; - відповідність кадрового забезпечення із знанням логістики.

Треба мати на уваз не тепершнй стан, який уже змнився, але тодшнй, стан «сердечно дружби в демократизм» мж СССР  захднми державами пд кнець вйни  безпосередньо псля  закнчення. Укранський визвольний рух вдразу правильно оцнив стоту большевицько «демократично» пропаAанди та перегонв у «демократизм» мж СССР  захднми державами. Це зважено в нструкцях Проводу ОУН в Укран,[7] як дають цлсну оцнку загально полтично ситуац  напрям дяльности для цлого революцйно-визвольного руху. Там вказано, що гасло демократ стало предметом полтично тактики  засобом обидвох ривалзуючих сторн, щоб приднати на свй бк громадську думку  симпат народв. У той самий час, починаючи вд 1945 р., рзн коньюнктуристи, виступаючи речниками «демократизму», намагаються втягнути укранську самостйницьку полтику в таку саму гру в демократю, яка вдбуваться на мжнародньому форум,  в якй СССР гра одну з перших скрипок. Справжньою причиною того галасування про демократю не були дйсн потреби укранського визвольного руху, а безкритичне сприймання  нерозумння того, що по сут дться в мжнародньому житт, плитке наслдування  бажання уподбнитися до зовншнього свту, до актуально моди

1. Історія виникнення логістики

2. Розподільча логістика

3. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

4. Концепції логістики

5. Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи

6. Організація міжнародних автомобільних перевезень
7. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа
8. Проектирование лог. ключа в n-МОП базисе с квазилинейной нагрузкой (МСХТ)

9. Історія розвитку криміналістики в Україні

10. Міжнародна економіка

11. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

12. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

13. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

14. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

15. Міжнародна економічна система та її головні елементи

16. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики

17. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

18. Становище Української журналістики в 20-х роках

19. Етика міжнародних ділових зустрічей

20. Міжнародне перестрахування

21. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

22. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"
23. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки
24. Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

25. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

26. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

27. Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку

28. Історія криміналістики

29. Логічна природа доказування в слідчій і судовій практиці

30. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

31. Міжнародно-правовий режим Антарктики

32. Основні положення міжнародного торгового права

Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Питання перевезення вантажів морським транспортом

34. Право на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права

35. Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом

36. Предмет і методи міжнародного приватного права

37. Система міжнародного приватного права

38. Вирішення міжнародних комерційних спорів
39. Відповідальність у міжнародному праві
40. Проблеми вивчення історії української журналістики

41. Порівняльна характеристика інформаційних жанрів журналістики

42. Мова і культура. Соціолінгвістика. Інтерлінгвістика

43. Практикум з стилістики англійської мови

44. Контрольна зі стилістики

45. Розробка алгоритму операційного автомату, синтез керуючого автомату з жорсткою логікою типу Мілі

46. Тригери на логічних елементах

47. Історія міжнародних відносин України

48. Міжнародні відносини у другой половині 80-х—90-тих рр.

Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см

49. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

50. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

51. Новелістика Дніпрової Чайки, Степана Васильченка, Марка Черемшини, Леся Мартовича

52. Мариністика Володимира Свідзінського

53. Методологічні основи міжнародного маркетингу

54. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
55. Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і досвідом
56. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

57. Сутність міжнародного маркетингу

58. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

59. Математична логіка

60. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

61. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

62. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

63. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток міжнародної торгівлі

64. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей

65. Застосування міжнародних сил ООН у припиненні конфліктів

66. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

67. Інструменти міжнародних розрахунків

68. Конвенції з авіаційних перевезень

69. Міжнародна економіка

70. Міжнародна кадрова стратегія та трудові відносини в ТНК
71. Міжнародна міграція робочої сили
72. Міжнародна технічна допомога

73. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами

74. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

75. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю

76. Міжнародне становище країн Африки у 80-90-і роки ХХ столітті

77. Міжнародний досвід і співробітництво в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму

78. Міжнародний контракт

79. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

80. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие

81. Міжнародний розподіл праці Ізраїлю

82. Міжнародний тероризм як найнебезпечна загроза сучасній світобудові

83. міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

84. Міжнародні відносини та зовнішня політика

85. Міжнародні економічні відносини

86. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва
87. Міжнародні карні трибунали
88. Міжнародні конфлікти

89. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

90. Міжнародні фінансові організації та їх роль

91. Населення планети і міжнародна міграція робочої сили

92. Неомарксистська теорія міжнародних відносин

93. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

94. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародних відносин

95. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

96. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки

97. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

98. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

99. Теорія неореалізму у міжнародних відносинах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.