Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Експертиза та контроль реалізації товару

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Зміст. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми експертизи. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю і експертизи. Експертиза випуску і реалізація готової продукції. Перевірка виконання договірних відносин з покупцями. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми експертизи. Експертиза виробництва продукції включає в себе перевірку всього комплексу завдань, що залежать від галузевої специфіки і типу виробництва, особливостей організації і технології виготовлення продукції, її номенклатури. Завданням експертизи є не тільки перевірка організації і технології виробництва на підприємстві та правильності і обґрунтованості виробничих витрат, але й перевірка правильності визначення собівартості продукції. Об’єкти експертизи, джерела її інформації та методичні прийоми експертизи з виробництва, собівартості і реалізації продукції наведені на малюнку 1.1. В організації моделі, що відображена на малюнку 1.1., визначені всі стадії здійснення процедури контролю. У цій системі стадій важливе значення має інвентаризація незавершеного виробництва, що дає можливість виявити можливі приписки фактичного випуску продукції. Крім того, це дозволяє перевірити реальний обсяг виробленої продукції. Для цього застосовують прийоми співставлення обсягу виробленої продукції з її надходженням і оприбуткуванням на склад. Для того, щоб визначити, чи відповідає обсяг продукції, що значиться в обліку, фактичній наявності, необхідно під час експертизи поряд з інвентаризацією матеріалів провести інвентаризацію готової продукції. Процедури її проведення дуже схожі з процедурами проведення інвентаризації, що відображено в розділі “Контроль і експертиза операцій з товарно-матеріальними цінностями”. Поряд з інвентаризацією при експертизі здійснюється експертизне обстеження організації виробництва, забезпеченість цехів необхідними інструментами, матеріалами. Це обстеження дає можливість виявити зайве і невикористане обладнання, перевірити, як ведеться облік виробітку напівфабрикатів і готової продукції на робочих місцях із метою попередження випуску необлікової продукції, можливих крадіжок і зловживань. Здійснюється також перевірка технічної документації: типових технологічних інструкцій та основних технологічних процесів виробництва, маршрутних технологічних карт, рецептури, номенклатури сировини і матеріалів, норм їх витрачання. Така перевірка здійснюється для забезпеченості технологічною документацією всього технологічного процесу. На підставі технологічних карт перевіряють додержання встановленої технології виготовлення продукції, відповідність технологічної документації продукції, що виготовляється, встановленим стандартам і технологічним умовам. Потім перевіряють правильність розрахунку коефіцієнта використання виробничої потужності, його динаміку порівняно з минулим роком і аналогічними показниками на споріднених підприємствах. Особливу увагу під час експертизи приділяють перевірці показників фактичного випуску продукції та методам порівняння операції за кредитом рахунка 23 “Основне виробництво” та дебетом рахунка 26 “Готова продукція”.

Залишки в регістрах аналітичного обліку за цими рахунками порівнюються з даними надходження готової продукції на склад, відомостями випуску продукції і первинними документами. Можливі випадки, коли оплачена продукція покупцями в поточному місяці ще не завершена виробництвом і доробка її буде здійснюватися ще в майбутньому місяці. Для виявлення таких фактів експерт перевіряє наряди на виконані роботи та проводить інвентаризацію як незавершеного виробництва, так і залишків готової продукції на складі. Крім цього, для підтвердження фактів приписок використовуються претензійні матеріали і листування з покупцями, що дає можливість виявити включення в реалізацію продукції, яка ще або не виготовлена, або знаходиться в стадії незавершеного виробництва. Виробництво і повноту оприбуткування продукції перевірку взаємозв’язку з експертизою операцій з її відвантажування і реалізації покупцям та розрахунки з ними. Зіставлення даних про випуск продукції з даними її відвантаження і реалізації покупцям потрібно здійснювати з урахуванням залишків незавершеного виробництва та залишків готової продукції на складі. Завдання, об’єкти, джерела і методичні прийоми контролю і експертизи. Експертизу операцій, пов’язаних з наявністю і рухом готової продукції здійснюють у нерозривному зв’язку з експертизою виробництва продукції. Завданням експертизою є забезпечення контролю за випуском і оприбуткуванням готової продукції, зберіганням її на складах і в дорозі до покупців, додержанням договірної дисципліни при відвантаженні продукції покупцям, правильністю її списання з підзвіту матеріально відповідальної особи згідно з документами на відвантаження або відпуск продукції, своєчасністю і повнотою оплати розрахункових документів покупцями, обґрунтованістю документів покупців і розрахунків за претензійними сумами, своєчасним і правильним відображенням операцій, пов’язаних з випуском, оприбуткуванням і реалізацією готової продукції в бухгалтерському обліку. Контрольні процедури процесу експертизи операцій, пов’язаних з випуском і реалізацією готової продукції наведені на малюнку 1.2. Цей процес включає як стадії контролю збереження готової продукції на складах за допомогою методів її інвентаризації, так і документальні методи перевірки операцій, пов’язаних з випуском і реалізацією продукції. Відповідно до завдань контролю наявності і руху готової продукції та процедур процесу експертизи цих операцій визначають об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми процедур контролю і експертизи випуску і реалізації продукції (малюнок 1.3.). Об’єкти контролю – це процеси, що пов’язані з укладанням комерційних договорів і угод та їх виконанням, операції, пов’язані з реалізацією і збереженням продукції, позавиробничими витратами, обліком та звітністю про її реалізацію. Малюнок 1.2 Контрольні процедури процесу експертизи операцій щодо випуску і реалізації товарів Згідно з організаційною моделлю визначена нормативно-законодавча і облікова інформація, яка використовується під час контролю і експертизи операцій, пов’язаних з випуском і реалізацією продукції.

Нормативно-законодавча інформація використовується під час експертизи з метою перевірки законності взаємних відносин підприємств із постачальниками і покупцями, що регулюються договірними і комерційними угодами. Облікова інформація, що відображена в документах і облікових реєстрах перевіряється з погляду документального обґрунтування, законності і достовірності операцій, пов’язаних із випуском і реалізацією продукції. Система процедур експертизи операцій, пов’язаних з випуском і реалізацією продукції, включає комплекс органолептичних, розрахунково-аналітичних і документальних методичних прийомів контролю. У системі цих методичних прийомів контролю операцій, пов’язаних з випуском і реалізацією продукції, важливе місце займає інвентаризація, що дає можливість перевірити фактичну наявність продукції і зіставити її за даними обліку. Використовуючи методи інвентаризації готової продукції вибіркового та суцільного спостереження, експерт перевіряє її збереження на об’єктах. Експертна оцінка готової продукції використовується як метод технологічного контролю, пов’язаного з перевіркою якості випуску продукції та її реалізації. Службове розслідування – це сукупність прийомів перевірки додержання посадовими і матеріально відповідальними особами нормативно-законодавчих актів, що регулюють процеси, пов’язані з реалізацією продукції. У зв’язку з цим важливе значення має перевірка виконання договорів на реалізацію продукції. Виявлені порушення договорів доцільно оформити відповідною таблицею (Таблиця 1.1.). Основними методичними принципами, що пов’язані з перевіркою операцій щодо випуску і реалізації продукції, є документальні методичні прийоми. Вони включають в себе комплекс дослідження документів і облікових реєстрів із випуску і реалізації продукції. Методика перевірки документів і облікових реєстрів із випуску і реалізації продукції висвітлена в наступних параграфах даного розділу. Таблиця 1.1. Відомість встановлених порушень договірної дисципліни при реалізації готової продукції за період з 1 січня до 31 грудні 1999 року. № Найменування “Україна” Договір Сума згідно договором, тис. грн Виконання договору, тис. грн Відсоток виконання Абсолютне відхилення Дата Номер Більше Менше 1 Універмаг “Україна” 20.12. 19 р. 185 180,0 205,0 113,9 25,0 - 2 Знаменське оптово-розрібне об’єднання “Одяг” 25.12. 19 р. 190 870,0 800,0 91,9 - 70,0 3 Олександрійський Універмаг 15.12. 19 р. 142 710,0 701,0 98,7 - 9,0 4 Московське оптово-роздрібне об’єднання “Жіночий одяг” 19.12. 19 р. 180 820,0 940,0 87,0 120,0 - Всього: 2580,0 2646,0 х 145,0 79,0 Поряд з методами фактичного і документального контролю під час експертизи можуть використовуватися розрахунково-аналітичні методичні прийоми, що ґрунтуються на використанні методів економічного і логічного аналізу операцій, пов’язаних з випуском і реалізацією продукції. Експертизу обґрунтовують деякі процеси на підставі застосування аналітичних розрахунків. Узагальнення результатів контролю під час експертизи дає можливість систематизувати виявлені недоліки і порушення і оформити їх у відповідному розділі акта, за її результатами прийняти відповідні рішення та здійснити контроль за їх виконанням.

Обязанности владельца склада временного хранения-----Владелец склада временного хранения обязан: обустроить склад надлежащим образом в целях обеспечения-----таможенного контроля;-----исключить возможность изъятия помимо таможенного контроля со склада товаров и транспортных средств, находящихся на хранении; не затруднять осуществление таможенного контроля; вести учет и представлять таможенному органу Российской-----Федерации отчетность о хранящихся товарах и транспортных средствах в порядке, определяемом Государственным таможенным комитетом Российской Федерации; обеспечить невозможность доступа третьих лиц к хранимым-----товарам и транспортным средствам; оборудовать при необходимости склад двойными запорными-----устройствами, одно из которых должно находиться в ведении таможенного органа Российской Федерации;-----соблюдать условия лицензии на учреждение склада временного хранения и выполнять требования таможенных органов Российской Федерации, включая обеспечение доступа к хранимым товарам и транспортным средствам

1. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

2. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

3. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

4. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

5. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

6. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні
7. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B
8. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

9. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

10. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

11. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

12. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

13. Аналіз виробництва та реалізації продукції

14. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

15. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

16. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость
Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

17. Рельєф та ландшафтна організація

18. Механізм реалізації форфейтингу

19. Технологія післязбиральної обробки, реалізації, переробки сільськогосподарських продуктів

20. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

21. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

22. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням
23. Договір позики (проблеми правової реалізації)
24. Застосування права як особлива форма його реалізації

25. Проблеми реалізації норм права

26. Реалізація Конституції

27. Реалізація права на житло шляхом будівництва

28. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

29. Особливості реалізації фонеми в мовленні

30. Побудова дерева каталогів диску і реалізація можливості переходу у вибраний каталог

31. Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"

32. Реалізація суперскалярної обробки в Athlon 64.2. SpeedFan 4.27, тестування температури CPU, HHD, швидкості кулерів

Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

34. Розробка відомості "Прибутки-Збитки по реалізації" в Access i Excel

35. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

36. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

37. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

38. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій
39. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу
40. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

41. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

42. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

43. Якість та контроль якості продукції

44. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

45. Контроль таможенной стоимости товаров

46. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

47. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

48. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее
Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров
Набор фломастеров (36 цветов).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук. Возраст: от 3 лет.
396 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

50. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

51. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

52. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

53. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

54. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах
55. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас
56. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

57. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

58. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

59. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

60. Валютный контроль за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров

61. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

62. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

63. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

64. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг

65. Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку

66. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

67. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

68. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

69. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

70. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна
71. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення
72. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

73. Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах

74. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

75. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

76. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

77. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

78. Організація обліку в магазині "Світанок"

79. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

80. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

82. Реєстрація, розподіл, засвідчення документів. Контроль за їх виконанням

83. Суть та фактори картографічної генералізації

84. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

85. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

86. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні
87. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
88. Організація захисту державної таємниці в Росії

89. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

90. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

91. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

92. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

93. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

94. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

95. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

96. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки
Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Основи реєстрації інтернет ресурсів в пошукових системах та каталогах

98. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

99. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.