Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ „УКРАЇНА” КУРСОВА РОБОТА З ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА на тему: Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки Виконав: студент ІІІ курсу факультету „Правознавство” ЛЛЦДН Відкритого Міжнародного Університету розвитку людини „Україна” Красій Артур Вячеславович Викладач: Іваненко Анатолій Миколайович Лубни 2008 ПланВступ Цивільне судочинство в Україні Учасники судового процесу Поняття сторін у цивільному процесі Процесуальні права сторін у цивільному судочинстві Процесуальні обов’язки Цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність Цивільна процесуальна співучасть Неналежна сторона в цивільному процесі і порядок її заміни Правонаступництво у цивільному процесі Участь у процесі третіх осіб Участь у справі кількох позивачів або відповідачів Заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів Представництво у цивільному процесі Висновок Використана література Вступ Згідно з Конституцією України та Цивільним процесуальним кодексом України кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Реалізація права такого звернення здійснюється через цивільне судочинство. Процедурою здійснення цивільного судочинства є цивільний процес, а наука, яка займається вивченням цього, називається цивільне процесуальне право. Цивільний процес – це сукупність процесуальних дій суду та інших учасників процесу, яка здійснюється в установленому законом порядку в процесі здійснення правосуддя в цивільних справах. Цивільний процес визначає порядок провадження в цивільних справах у відповідності з нормами цивільно-процесуального права. Згідно зі ст.15 нового ЦПК України суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства. Суди розглядають ці справи в порядку позовного, наказного та окремого провадження. Таким чином, згідно з новим цивільно-процесуальним законодавством із сфери цивільного судочинства виключено провадження по розгляду і вирішенню справ у спорах, що виникають з адміністративно-правових відносин. З прийняттям Адміністративно-процесуального кодексу дана категорія спорів буде розглядатися спеціалізованими судами в адміністративному процесі. У процесі порушення цивільних справ, їх підготовки до судового розгляду та розгляду судом, перегляду рішень і ухвал суду, перегляду справ за нововиявленими та винятковими обставинами і виконання рішень з цих справ виникають цивільні процесуальні правовідносини. Діяльність учасників процесу на всіх названих стадіях здійснюється в установленому законом порядку і у визначеній формі. Прагнення України бути учасником Європейського співтовариства можливе за умови чіткого дотримання захисту прав та інтересів громадян і юридичних осіб.

Одне з основних місць у цьому посідає цивільний процес, який має на меті реалізувати повний, усебічний та справедливий розгляд спорів, у яких хоча б однією стороною є фізична особа. Цивільний процес є основною правовою галуззю у здійсненні наших прав та інтересів, а отже, потребує ретельного вивчення майбутніми юристами, оскільки незнання процесу унеможливлює реалізацію права. 1. Цивільне судочинство в Україні Завданнями цивільного судочинства с справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Справедливим і неупередженим розгляд справи буде там і тоді, де і коли цивільний суд розглядає і вирішує справу, додержуючись цивільної процесуальної форми, правильно застосовує відповідні норми матеріального права, оцінює докази без стороннього впливу, постановляє законне та обґрунтоване судове рішення, коли судді не є особисто, прямо чи побічно заінтересованими в результаті розгляду справи, що стосується своєчасного розгляду і вирішення справи, то це завдання, як це дивно, трансформується в ЦПК (ст. 130) у швидке вирішення справи. Цивільне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу та Закону України &quo ;Про міжнародне приватне право&quo ;. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, передбачено інші правила, ніж встановлені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору. Провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи. Закон, який встановлює нові обов'язки, скасовує чи звужує права, належні учасникам цивільного процесу, чи обмежує їх використання, не має зворотної дії в часі (ст. 2 ЦПК). Судочинство в Україні ведеться відповідно до цивільних процесуальних законів України. У деяких випадках чинність процесуального закону поширюється на осіб, органи і організації, що не беруть участі в справі. Так, судові рішення є обов'язковими до виконання на всій території України (ст.129 Конституції України), підприємства, установи, організації, кооперативні і громадські організації повинні надавати необхідні суду докази або повідомляти суд про неможливість їх надання (ст. 137 ЦПК). 2. Учасники судового процесу Особи, які беруть участь у справі: У справах позовного провадження особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб. У справах наказного та окремого провадження особами, які беруть участь у справі, є заявники, інші заінтересовані особи, їхні представники. У справах можуть також брати участь органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. (ст. 26 ЦПК). Усіх суб'єктів (учасників) цивільних процесуальних правовідносин (крім суду) за змістом цієї глави необхідно розділяти на дві групи: осіб, які беруть участь у справі, і осіб, які сприяють здійсненню правосуддя по цивільних справах. Усі учасники цивільного процесу, яких ЦПК включає у цю главу, наділені юридичною заінтересованістю.

Це і є головною ознакою осіб, які беруть участь у справі, і головною їх відмінністю від інших учасників процесуальної діяльності. Разом з тим характер юридичної заінтересованості всередині даної групи учасників процесу не для усіх однаковий. Одна група – сторони, треті особи, заявники по непозовних справах – заінтересовані в предметі спору чи розгляду або в результаті спору чи розгляду. Заінтересованість іншої групи учасників з числа осіб, які беруть участь у справі, має державний прокурор (органи державної влади і органи місцевого самоврядування) або суспільний характер (профспілки, державні підприємства, установи, організації та окремі громадяни, що захищають права інших осіб). Особливий характер носить заінтересованість представників сторін і третіх осіб, якою вони наділені для надання юридичної допомоги зазначеним учасникам процесу і допомоги суду у встановленні обставин справи. 3. Поняття сторін у цивільному процесі Сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач, які беруть участь у справі і спір щодо цивільного суб'єктивного права чи охоронюваного законом інтересу який повинен вирішити суд. Сторонами, згідно зі ст. 30 нового ЦПК України, можуть бути фізичні, юридичні особи, а також держава. Обидві сторони є суб'єктами спірних матеріальних правовідносин. Але оскільки суд лише в остаточному рішенні може дати обґрунтовану відповідь, то до моменту ухвалення рішення він допускає, що дані особи є суб'єктами спірних матеріальних цивільних правовідносин. Тому позивач і відповідач – це лише можливі суб'єкти оспорюваних прав і обов'язків. Позивач – це одна зі сторін процесу, яка особисто або в її інтересах звернулася до суду з позовом, вважаючи, що її права порушені або оспорюються. Відповідач – це інша сторона процесу, яка притягається судом до відповідальності за порушення або оспорювання ним права і охоронюваних законом інтересів за поданим позовом, так як на неї вказує позивач як на порушника свого права. Позивач і відповідач є двома сторонами процесу, цивільно-правовий спір між якими розглядає і вирішує суд. Сторони в цивільному процесі характеризуються таким ознаками: вони ведуть процес у справі від свого імені; з приводу їх справи постановляється судом рішення; на них поширюються всі правові наслідки судового рішення; вони несуть судові витрати; їх правосуб'єктність допускає процесуальне правонаступництво. Взаємні відносини сторін визначаються принципом рівноправності. Сторони користуються рівними процесуальними правами, обсяг яких співпадає з правами та обов'язками інших осіб, які беруть участь у справі (ст.99 ЦПК). Крім загальних їм належать специфічні, диспозитивні права, зафіксовані в ст.103 ЦПК. Існує класифікація цивільно-процесуальних прав сторін на групи, яка запронована М.Й. Штефаном, для забезпечення виконання процесуальних функцій: а) права, які характеризують повноваження на порушення провадження в справі – права на пред'явлення позову (ст. 5 ЦПК), зустрічного позову (ст. 140 ЦПК), вимоги про виправлення недоліків рішенням суду, який його постановив (ст.ст. 213–215 ЦПК); права апеляційного, касаційного оскарження судових рішень і ухвал (ст.с

Йому передавалися права і обов'язки вищих органів влади і управління радянської республіки. Бюро складалося з дев'яти осіб, тому дістало назву "Дев'ятки". Іменували його ще й "Партизанською дев'яткою", "Повстанським Народним Секретаріатом". До складу "Дев'ятки", як багатопартійного органу, входили більшовики А. Бубнов (голова), Г. Пятаков, В. Затонський, М. Скрипник; лівий український соціал-демократ М.Врублевський (він активно працював з більшовиками і вступив до КП(б)У у момент її створення; ліві російські та українські есери С. Мстиславський, О. Сєвєров-Одоєвський, В. Сьомушкін та Ю. Терлецький (останній теж невдовзі став комуністом). На випадок "виходу з ладу" (арешту тощо) членів "Дев'ятки" було обрано дев'ятеро кандидатів, з пропорційною партійною належністю. Створення такого бойового, з широкими повноваженнями надзвичайного органу цілком відповідало точці зору Г.Пятакова. Як і більшість інших "лівих", він вважав зайвим, як говорив, "ламати комедію радянського уряду, коли це робиться майже на фронті". Саме Є. Бош і Г

1. Докази та доказування у цивільному процесі

2. Процесуальні строки в цивільному процесі

3. Докази в цивільному процесі

4. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

5. Представництво в цивільному процесі

6. Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі
7. Професійна етика аудитора, його права і обов’язки
8. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

9. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

10. Принципи цивільного процесуального права

11. Завдання та джерела нотаріального процесуального права

12. Право власності в цивільному праві

13. Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу

14. Представництво у цивільному праві

15. Спадковий договір в цивільному праві України

16. Фізичні особи в римському цивільному праві

Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов
Карандаши акварельные "Mondeluz", 24 цвета.
Акварельные карандаши применяются в живописи, рисовании, работе в смешанных техниках. Совмещают в себе свойства цветного карандаша и
384 руб
Раздел: Акварельные
Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь

17. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

18. Конституцiя США та реальнi права громадян

19. Цивільне і шлюбно-сімейне право за “Руською Правдою”

20. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

21. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

22. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини
23. Обов’язки та права державних службовців
24. Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого

25. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

26. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

27. Спадкування за законом в цивільному законодавстві України

28. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

29. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

30. Нюрнберзький процес та його уроки

31. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

32. Інтелектуальна власність та авторське право

Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

33. Історія освоєння та сучасні методи обробки металів

34. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

35. Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів

36. Поняття економічної інформації, її види та властивості

37. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

38. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки
39. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи
40. Історія держави та права України

41. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

42. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

43. Поняття права природокористування та його види

44. Поняття та система принципів трудового права

45. Поняття, функції та система трудового права України

46. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

47. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

48. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

49. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

50. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

51. Процес управління та його основні стадії

52. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

53. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

54. Цивільне право України
55. Поняття та форми державного устрою2
56. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

57. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

58. Особисті немайнові права за новим Цивільним кодексом

59. Виникнення писемності та історія кодування інформації

60. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці

61. Освоєння космосу: історія та сучасність

62. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

63. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

64. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

65. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

66. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

67. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

68. Система та процес бухгалтерського обліку

69. Цивільно-правові аспекти аудиту

70. Авторське право та суміжні права
71. Вчення Гегеля про державу та право
72. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

73. Засоби цивільно-правового захисту права власності

74. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

75. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

76. Історія, перспективи Конвенції прав людини

77. Метод цивільного права

78. Окремі питання отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах

79. Основи спадкування у Римському цівільному праві

80. Основні поняття авторського права

Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы
Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее

81. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

82. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

83. Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні

84. Поняття держави та її історичні форми

85. Поняття конституційного і державного права

86. Поняття права інтелектуальної власності
87. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ
88. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

89. Поняття та методи криміналістики

90. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

91. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

92. Поняття та склад злочину

93. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

94. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

95. Поняття, предмет та зміст господарського договору

96. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры

97. Поняття: ознаки та характеристика

98. Право націй на самовизначення та створення власних держав

99. Право, джерела права та дія норм права ЄС


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.