Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ЗмістВступ Розділ 1. Фінансовий план будівельного підприємства 1.1. Вихідні дані 1.2.Розрахунки Розділ 2. Оцінка фінансового стану підприємства 2.1. Характеристика коефіцієнтів 2.2. Розрахунки фінансових коефіцієнтів 2.3. Висновки Список використаної літератури Вступ Завершальним етапом бухгалтерського обліку є складання фінансової звітності, тобто бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Значення фінансової звітності полягає в тому, що вона є інформаційною базою фінансового аналізу. Фінансовий аналіз, у свою чергу, проводиться з метою отримання відповіді на запитання, наскільки добре працює підприємство, для чого: 1) виявляється ступінь збалансованості між рухом матеріальних і фінансових ресурсів, оцінюються потоки власного й позикового капіталу в процесі економічного кругообігу, націленого на отримання прибутку, підвищення фінансової стійкості підприємства тощо; 2) оцінюється правильність використання грошових коштів для підтримання ефективної структури капіталу; 3)контролюється оптимальність складання фінансових потоків організації, доцільність здійснення тих чи інших витрат тощо. Призначення фінансової звітності, дослідженої за допомогою різних способів, що використовуються у фінансовому аналізі, полягає насамперед у тому, щоб допомогти її користувачам виробити кваліфіковані судження й прийняти відповідні рішення, спрямовані на поліпшення фінансового стану підприємства. Оскільки існують різні групи користувачів, логічно припустити, що кожна може мати різні інформаційні потреби. Отже, щоб результати аналізу могли бути використані за призначенням, необхідно визначити інформаційні потреби таких користувачів. Для цього слід вивчити характер рішень, що приймаються кожною такою групою. Інакше кажучи, фінансова інформація, втілена фінансовій звітності, має бути орієнтована на прийняття рішень певною групою користувачів. Розділ 1. Фінансовий план будівельного підприємства 1.1. Вихідні дані 1.1. При виконанні розрахунків до фінансового плану виробничого будівельно-монтажного підприємства (БМП) слід виходити з показників, що характеризують його виробничу діяльність і вміщені у табл.1. 1.2. Обсяг товарної будівельної продукції , що буде здаватися замовнику по звершених будівлях, пускових комплексах та об’єктах, підготовлених до випуску продукції, та наданих послуг, визначається, виходячи з наступних умов: у плановому році кошторисна вартість товарної продукції, що буде здаватися замовнику, становить 70% загального обсягу будівельно-монтажних робіт (БМР), виконаних власними силами; крім того, будуть закінчені й здані замовникові пускові комплекси та об’єкти, розпочаті у попередньому році, дані про вартість незавершеного виробництва, по яких на початок планового року подані у п. 10. табл.1. 1.3. Балансовий прибуток у складі закінченої товарної продукції,що здається замовнику в плановому році, визначається, виходячи з таких умов: планові нагромадження становлять 23,07% кошторисної вартості зданої замовнику товарної будівельної продукції; зниження собівартості БМР складає 1,84 % їх кошторисної вартості по роботах, виконаних до планового року, та 2,34% по роботах, виконаних у плановому році.

Крім того, до балансового прибутку треба додати прибуток від реалізації послуг підсобного виробництва у розмірі 20,0 тис. грн., та прибуток від позареализаційних операцій у розмірі 30,0 тис. грн. 1.4. Податок на прибуток визначається, виходячи із ставки -30%. 1.5. При розрахунку середьорічної вартості нормованих оборотних коштів беретьсяться наступний поквартальний розподіл загального річного обсягу БМР: -1 квартал -23%; 2 квартал-25%; 3 квартал-28%; 4 квартал-24%. 1.6. Середньорічна норма амортизаційних відрахувань по групах основних фондів складає 15%. Сума амортизаційних відрахувань визначається шляхом множення середньорічної вартості основних фондів на середньорічну норму амортизації. 1.7. Планом передбачається таке цільове використання амортизаційних відрахувань: - 100% спрямовується до фонду виробничого розвитку, з них 30%-на фінансування власних капітальних вкладень. 1.8. Фонди економічного розвитку плануються, виходячи з наступних умов: норматив відрахувань у фонд виробничого розвитку приймають у розмірі 70,5% від прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства; норматив відрахувань у фінансовий резерв становить 5%прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства; норматив відрахувань від прибутку , що залишився у розпорядженні підприємства, до фонду дивідендів становить 24,5%; при визначенні загального розміру преміального фонду передбачається за введення виробничих потужностей і об’єктів будівництва сума 25 тис. грн; при визначенні розміру фонду виробничого розвитку необхідно врахувати надходження від реалізації вибулого майна у сумі 35 тис. грн. Кошти на повернення довгострокових позик банку та сплату відсотков за користування позикою визначають шляхом розрахунку. Слід мати на увазі , що річна сума позики рядок 6 табл.1 , одержанна підприємством у такій послідовності: у першому кварталі - у розмірі 27% річної суми; у другому кварталі - у розмірі 23% річної суми; у четвертому кварталі - у розмірі 50% річної суми. Плата за користування позикою встановлена у розмірі 40% річних . Введення основних фондів здійснюється у листопаді планового року. 1.9. При визначенні інших статей доходів та витрат підприємства слід враховувати: витрати на утримання культурно-освітніх установ і таборів відпочинку в сумі 15 тис. грн., що покриваються за рахунок фонду виробничого й соціального розвитку; витрати на підвищення кваліфікації кадрів у сумі 25 тис. грн., що покриваються за рахунок фонду виробничого та соціального розвитку; частина загальної суми ( 20 тис. грн.) витрат на утримання дитячих садків покривається за рахунок коштів трудящих (10 тис.грн.) і коштів фондів, створених на підприємстві; покриття приросту власних оборотних коштів відбувається за рахунок сталих пасивів у сумі 25 тис. грн. премії за ведення об’єктів і виробничих потужностей, що сплачуються за рахунок замовника становлять 5 тис. грн. 2. Складання фінансового плану та розрахункових таблиць 2.1. Фінансовий план (див. табл.2) заповнюють поетапно після проведення відповідних розрахунків та заповнення розрахункових таблиць. 2.2. Заповнення розрахункових таблиць повинно супроводжуватися розрахунками, що наводяться у контрольній роботі після кожної розрахункової таблиці.

У розрахункових таблицях для полегшення розуміння матеріалу дано вказівки до вихідних даних, що їх слід використовувати при розрахунках. 2.3. При розрахунках суми балансового прибутку необхідно враховувати, що загальна сума прибутку складається з планових нагромаджень та зниження собівартості БМР за рахунок проведення заходів відповідно до плану технічного розвитку та підвищення ефективності будівельного виробництва. 2.4. Середньорічна вартість введених виробничих фондів (див. табл.40) визначається шляхом множення вартості введених основних фондів на кількість повних місяців перебування їх в експлуатації і ділення результату на 12 місяців. Розрахунок середньорічної вартості основних фондів Сс з урахуванням введених та вибулих фондів визначається так: Сс = Сз Св х К/12 С виб х (12- К) /12, де: С- вартість основних фондів на початок року; Сз – залишкова вартість основних фондів; Св - вартість введених основних фондів; Свиб – вартість вибулих основних фондів; К – кількість повних місяців експлуатації введених (вибулих) основних фондів. Суму амортизації планового року (А) встановлюють за формулою А = Сс х Н, де, Н- норма амортизації, яка визначається виходячи з прийнятого метода нарахування ( пряма лінія, зменшеного залишку, кумулятивного). 2.5. Приріст нормативу оборотних коштів (див. табл.5) у кожному кварталі розраховується згідно з ростом планового приросту на рік ( 100%) та відсотку виконання програми робіт у кожному кварталі. Норматив оборотних коштів на початок кожного кварталу з урахуванням приросту нормативу визначається наростаючим підсумком. Середньорічну вартість нормованих оборотних коштів (табл. 5) знаходять шляхом складання: половини суми оборотних коштів на початок планового року; суми оборотних коштів на кінець кожного кварталу (1,2,3); половини суми оборотних коштів на кінець планового року; одержану суму слід розділити на 4 (кількість кварталів). 2.6. При визначенні джерел фінансування капітальних вкладень необхідно вивчати . що наведена у спрощеному вигляді в табл.8. 2.7 Проведені розрахунки фінансових показників перевіряють шляхом складання шахової таблиці. По горизонталі вказують джерела покриття витрат, а по вертикалі – цільове використання коштів. Шахова форма перевірки дає можливість простежити взаємозв’язок між витратами підприємства і джерелами їх покриття. Підсумкові показники за рядком і графою “Разом” повинні співпадати із загальним обсягом грошових ресурсів фінансового плану. 1.2. Розрахунки Таблиця 1. Вихідні дані до курсової роботи Показники(млн. грн.) Дані Обсяг БМР, власними силами 21,5 Оборотні кошти на початок планового року 4,61 Норматив оборотних коштів у плановому році, % 21,7 Вартість основних фондів на початок року 3,1 Введення основних фондів у листопаді планового року 0,6 6. Введення основних фондів, у тому числі за рахунок довгострокових кредитів 0,16 7. Основні засоби, що вибули в плановому році 0,25 8. Обсяг капітальних вкладень 0,36 9. Централізо-вані асигнування на капітальне будівництво 0,06 10. Довгострокові кредити банку на капітальне будівництво 0,16 11.

Щорчна вдпустка за нцативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на нший перод тльки за письмовою згодою працвника та за погодженням з виборним органом первинно профсплково органзац (профсплковим представником) у раз, коли надання щорчно вдпустки в ранше обумовлений перод може несприятливо вдбитися на нормальному ход роботи пдпримства, установи, органзац, та за умови, що частина вдпустки тривалстю не менше 24 календарних днв буде використана в поточному робочому роц. У раз перенесення щорчно вдпустки новий термн  надання встановлються за згодою мж працвником  власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення вдпустки на нший перод, настали пд час  використання, то невикористана частина щорчно вдпустки надаться псля закнчення д причин, як  перервали, або за згодою сторн переноситься на нший перод з додержанням вимог статт 12 Закону Украни «Про вдпустки». Забороняться ненадання щорчних вдпусток повно тривалост протягом двох рокв пдряд, а також ненадання х протягом робочого року особам вком до всмнадцяти рокв та працвникам, як мають право на щорчн додатков вдпустки за роботу з шкдливими  важкими умовами чи з особливим характером прац

1. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

2. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

3. Бізнес-план фото-підприємства

4. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

5. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

6. Фінансовий механізм підприємства
7. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування
8. План реконструкції підприємства Дніпропетровське обласне комунальне підприємство "Облпаливо"

9. Фінансова санація підприємства

10. Фінансова стратегія підприємства

11. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

12. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

13. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

14. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

15. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

16. Бізнес-план підприємства

Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

17. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

18. Розробка підприємства LOMAPAK

19. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

20. Оцінка фінансового стану підприємства

21. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

22. Попередній фінансовий аналіз підприємства
23. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства
24. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

25. Розробка маркетингової стратегії підприємства

26. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

27. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

28. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

29. Аналіз фінансового стану підприємства

30. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

31. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

32. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

34. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

35. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

36. Оцінка фінансового стану підприємства

37. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

38. Фінансова діяльність підприємства
39. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства
40. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

41. Фінансовий стан підприємства

42. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

43. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

44. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

45. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

46. Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин

47. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

48. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели
Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие

49. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

50. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

51. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

52. Планування діяльності підприємства

53. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

54. Фінанси підприємства
55. Формування основних фондів підприємства
56. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

57. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

58. Персонал підприємства

59. Рентабельність підприємства

60. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

61. Управління утворенням прибутку підприємства

62. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

63. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

64. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Автомазація виробничих процесів підприємства

66. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

67. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

68. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

69. Економічна оцінка активу балансу підприємства

70. Облік активної частини балансу підприємства
71. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"
72. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

73. Організація і методика аудиту доходів підприємства

74. Організація обліку власного капіталу підприємства України

75. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

76. Формування облікової політики підприємства

77. Аудит підприємства

78. Правовий статус приватного підприємства

79. Реєстрація приватного підприємства

80. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

Набор продуктов.
В комплект входят 5 продуктов, традиционно любимых в нашей стране: курица, сосиски, сыр, колбаса, яйцо. Продукты похожи на настоящие,
330 руб
Раздел: Продукты
Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

81. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

82. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

83. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

84. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

85. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

86. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"
87. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання
88. Маркетингова програма будівельної фірми

89. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

90. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

91. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

92. Організація роботи підприємства

93. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

94. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

95. Управління ціновою політикою підприємства

96. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные

97. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

98. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

99. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.