Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Навчальний експеримент у системі вивчення фізики в середній школі

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

§ 1. Система шкільного експерименту з фізики Навчальний експеримент у школі є основою вивчення фізики. Без перебільшення можна сказати, що якість знань і практичиа підготовка учнів з фізики перебувають у прямій залежності від якості фізичного експерименту. Шкільний фізичний експеримент підводить учнів до розуміння сучасних фізичнпх методів дослідження, виробляє у них практнчні вміння і навички. Під системою навчального експерименту розуміють сукупність взаємопов’язаних предметів навчального обладнання, методів і методичних прийомів, що відповідають домінуючій концепції навчання і виховання. Пройшовши тривалнй шлях розвитку, шкільний фізичний експеримент перетворився з окремих дослідів у струнку снстему навчального експерименту, яка охоплює такі його види: 1) демонстраційпі досліди, виконувані вчителем; 2) фронтальні лабораторні роботи; 3) роботи фізичного практикуму; 4) експериментальні задачі; 5) позакласні досліди, Усі ці види шкільного фізичного експерименту підпорядковані загальній меті навчання і виховання. Проте, крім цієї загальної мети, кожен вид навчального експерименту має більш вузьке цільове призначення, свої особливості в методиці і техніці проведення експерименту. § 2. ЗМІСТ І ЗНАЧЕННЯ ДЕМОНСТРУВАНЬ 3 ФІЗИКИ Під демонструваннями з фізики розуміють покази фізичних явищ і зв’язків між ними. Демонстрування звичайно поділяють на дві групи: демонстрування самих фізичних явищ і демонстрування засобів унаочнення (моделей, плакатів, слайдів та ін.). Обидві ці групи демонструвань взаємно доповнюють одна одну, але основою для педагогічного процссу є перші з них, тобто демонстрування дослідів. Демонстрування дослідів — активний цілеспрямований процес, у ході якого вчитель керує відчуттямп та сприйманнями учнів і на їх оспові формує певні поняття й переконання. Метод і завдання демонструвань можуть бути різними. Здебільшого їх застосовують при розв’язуванні таких дидактичних завдань: а) створення початкових уявлень про фізичні явища (наприклад, демонстрування механічних рухів, теплової дії струму); б) формування фізичних понять; в) встановлення функціональних залежностей між величинами (демонстрування залежності опору провідників від температури, залежиість прискорення тіла від його маси та ін.); г) підведення учнів до розуміння сучасних фізичних методів до- слідження (осцилографічного, стробоскопічного, спектрального та ін.); д) показу практичного застосування фізичних законів в інших науках і техніці; е) розкриття принципів, покладених в основу деяких технологічних процесів (електрофарбування, електроіскрова обробка матеріалів, міднення та ін.); є) показу в мініатюрі природних явищ (грім, блискавка, північне сяйво, райдуга); ж) формування практичних умінь і навичок у поводженні з фізичною апаратурою. Демонстрування дослідів завжди пов’язане з відповідними поясненнями вчителя. У зв’язку з цим важливого значення набуває доцільне поєднання класного експерименту із словом учителя. Відомий педагог професор Л. В. Занков визначив чотири форми поєднання слова вчителя і демонстраційного експернменту. І ф о р м а. Учні дістають навчальну інформацію, спостерігаючи дослід, у процесі проведення якого вчитель дає відповідні вказівки і пояснення, спрямовуе в бажаному напрямі розумову діяльність учнів.

ІІ ф о р м а. Учитель, спираючись на спостереження учнями наочних об’єктів і на наявні у них знання, веде їх до усвідомлення і формування таких зв’язків у явищах, яких учні самостійно не можуть побачити в процесі сприймання. ІІІ форма. Відомості про об’єкт, що вивчається, учні дістають від вчителя, а засоби унаочнення і досліди є підтвердженням або конкретизацією словесних повідомлень. ІV ф о р м а. Спираючись на відомості, одержувані учнями в процесі спостереження, учитель повідомляє про такі зв’язки між явищами, які безпосередньо учнями не спостерігаються, або робить висновок, об’єднуючи, узагальнюючи окремі результати спостережень. Експериментально встановлено, що більш міцні й свідомі знання дають І і ІІ форми поєднання демонструвань і слова вчителя. Тому цим формам слід надавати перевагу над іншими при проведенні демонстраційного експерименту з фізики. § 3. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ ДОСЛІДІВ 3 ФІЗИКИ Демонстраційний дослід передає інформацію в основному за допомогою зорових образів, тому забезпечення доброї видимості під час демонструвань — одна з найважливіших вимог до нього. Ігнорування цієї вимоги, як правило, приводить до порушення дисципліни і втрати учнями інтересу до питань, що розглядаються на уроці. Потрібна видимість забезпечується відповідним конструюванням приладів, розміщенням їх, а також застосуванням деяких спеціальних заходів і прийомів, вироблених практикою викладання (про це мова йтиме далі). Не менш важливою вимогою до демонстраційного експернменту є наочність його. Під «наочністю» розуміють чітку й зрозумілу постановку досліду. Для цього слід складати найбільш прості установки, використовувати уже знайомі учням прилади. Учитель завжди повинен намагатися досягти потрібного результату найпростішими засобами. Кожне демонстрування має бути переконлнвим, не викликати сумнівів у достовірності здобутих результатів. Тому, проводячи демонстраційний дослід, треба повністю виключати або зводити до мінімуму різні побічні явища, які можуть відвертати увагу учнів від основного. Для цього інколи доводиться проводити додаткові досліди. Наприклад, проводячи досліди з тілами різних мас, треба пасамперед переконати учнів у тому, що тіла справді мають різну масу. Психологічні дослідження показують: чим сильнішою буде дія досліду на органи чуттів, тим міцніше він запам’ятовується. Тому демонстраційні досліди мають бути достатньо емоційними для збудження в учнів почуттів «здивованості», «захоплення», «незвичності», тобто почуттів, необхідних для виникнення проблемної ситуації. Одним з найважливіших факторів педагогічного процесу є раціональне використання часу. Вчителеві завжди потрібно стежити, щоб темп виконання досліду відповідав темпу сприймання учнями демонстраційного матеріалу. Значно зекономити час на уроці можна в процесі попередньої підготовки досліду вчителем. Наприклад, тривалість кипіння води при зниженому тиску можна значно скоротити, якщо воду брати не холодну, а заздалегідь підігріту. Важливою методичною вимогою до демонстраційних дослідів є їх надійність. Невдале демонстрування завжди порушує нормальний хід уроку, підриває авторитет учителя і призводить до дезорганізації роботп в класі.

Надійності дослідів добиваються ретельною підготовкою їх, багаторазовою перевіркою, вибором найбільш вдалих приладів і деталей. Проведення дослідів має сприяти естетнчному вихованню учнів. Критерієм естетичності досліду є насамперед якість створення по-трібних ефектів для правильного формування уявлень про виучуване явище. Проведення будь-якого досліду повинне здійснюватись при суворому дотриманні правил техніки безпеки. § 4. ФРОНТАЛЬНІ ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ І ФІЗИЧНІ ПРАКТИКУМИ Програмами з фізики для середньої школи значна частина навчального часу відводиться на самостійне виконання учнями лабораторних робіт. При вивченні окремих питань програми учні під безпосереднім керівництвом учителя внконують фронтальні лабораторні роботи. Особливістю їх є те, що всі учні класу одночасно виконують ту саму роботу. Це полегшує працю вчителя на уроці, даючи йому можливість оперативно керувати діяльністю учнів, конт-ролювати хід виконання роботи на кожному її етапі. Залежно від змісту і складності фронтальної лабораторної роботи на виконання її може бути відведено від 5 до 45 хв. Наприклад, при вивченні фізики в 7 класі лабораторна робота «Одержання зображень магнітних полів» може бути виконана всього за кілька хвилин, а на виконання роботи «Визначення ефективності установки з електричним нагрівником» потрібно відвести цілий урок. Одним з видів навчального експерименту є фізичні практикуми, до яких включаються складніші лабораторні роботи, які можуть бути проведені в кінці великих розділів. Особливістю фізичних практикумів є те, що при проведенні їх учні одночасно виконують різні роботи. Фізичні практикуми, як і фронтальні лабораторні роботи, учні виконують індивідуально або групами (2—3 учні) залежно від конкретних умов школи, укомплектованості її фізичного кабінету. Виконуючи фронтальні лабораторні работи, учні досліджують чи розглядають одне або невелику кількість споріднених питань. Якщо проводяться фізичні практикуми, то в них треба включати ширше коло питаиь, які стосуються всього розділу або навіть різних розділів. Кількість вказаних у програмах лабораторних робіт, як і де- монстраційних дослідів, є обов’язковою. Але вчителеві дається право залежно від умов школи, рівня підготовки учнів певного класу, методики вивчення матеріалу, якої дотримується вчитель, замінювати лабораторні роботи рівноцінними їм або більш ефективними. Обов’язковими є також організаційні форми проведення лабораторних робіт: передбачені програмами фронтальні роботи повинні виконуватись фронтально. Бажано, звичайно, розширити кількість фронтальних лабораторних робіт, якщо для цього є відповідне об- ладнання і роботи органічно вплітаються в процес вивчення того чи іншого матеріалу. Особливо це слід робити при вивченні тих розділів, в яких кількість фронтальних робіт, передбачених програмами, незначна. Важливою вимогою програм є обов’язкове використання часу, що відводиться на фізичні практикуми, за прямим призначенням. У програмах подано перелік робіт фізичного практикуму і вказується час, відведений на виконання їх. Наприклад, у 9-му класі на виконання робіт практикуму відведено 16 годин і є перелік 19 робіт.

Выше речь шла о сути и форме, но есть еще один важный воздействующий на психику фактор - это цвет. Посмотрите на радугу после дождя. Сколько радости, силы, энергии она дает, какая бодрость духа и подъем настроения, состояния счастья, что вы на Земле. И посмотрите, какие из этих цветов присутствуют в школьных помещениях - практически никаких. Радужные цвета притягательны, магнетичны - это их естественные свойства. Используя систему этих цветов, можно школу для детей сделать притягательной, радостной, тонизирующим напитком если хотите. Причем необходимо учесть соотношение цветов в радуге - ширину полос (которая отражает количество данного цвета). Много красного, оранжевого, желтого и постепенное сужение зеленого к голубому и совсем чуть-чуть синего и фиолетового. Это соответствует воздействующим свойствам этих цветов. Темные цвета обладают угнетающим свойством - это относится ко всем оттенкам - темно-красный, темно-зеленый, синий, черно-фиолетовый. Яркие оттенки - тонизируют, будоражат (красны уголок, лозунги на красном)

1. Історія навчання фізики

2. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

3. Методи проектного фінансування

4. Фізико-географічна характеристика озер Північної Америки

5. Комплексна фізико-географічна характеристика Уралу

6. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки
7. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"
8. Методи навчання: їх класифікація і характеристика

9. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі

10. Уроки фізики з використанням мультимедійних засобів

11. Метод А.Ф. Смирнова для определения критических нагрузок в стержневых системах

12. Кристалоквазіхімія дефектів. Фізико-хімічні властивості легованих кристалів телуриду кадмію

13. Фізика атомів і молекул

14. Фізика напівпровідників

15. Фізико-технологічні основи одержання чутливих елементів для датчиків газів

16. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

Планшет для пастелей "Калейдоскоп", A3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Калейдоскоп" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Бумага в планшете имеет небольшую
331 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Доска с лакированной поверхностью позволяет размещать презентационную информацию как с помощью магнитов, так и с помощью маркеров для
1237 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Папка для рисунков и нот, на молнии "Ласпи", А2.
Главное назначение — хранение и перемещение не только рисунков, чертежей, эскизов и т.д. (до формата А2), но прочих материалов,
804 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Дополнительные методы обследования легочных больных. Основные синдромы при заболеваниях легких

18. Фінансові методи збільшення капіталу

19. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

20. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

21. Диференцюючі кола (фільтр високих частот)

22. Сон как метод отражения и постижения действительности в творчестве Ф.М. Достоевского
23. Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації
24. Методы исследования легких и острые нарушения дыхания

25. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

26. Механізм і методи управління фірмою

27. Вибір стратегії розвитку ВАТ "Миколаївцемент" за методом фірм "Дженерал Електрік" — "МакКінсі"

28. Інваріантні характеристики методів навчання

29. Методи та технології інтерактивного навчання

30. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

31. Формування позитивної мотивації студентів засобами активних методів навчання

32. Наукові методи К.Л. Халла (1884-1952) і Б.Ф. Скіннера (1904-1990)

Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

33. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

34. Філософські методи та функції філософської науки.

35. Фінансово-господарський контроль, його предмет і методи

36. Види та методи фінансового аналізу

37. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

38. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов
39. Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии
40. Методы исследования в цитологии

41. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

42. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

43. Метод радиоавтографии в биологии

44. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

45. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

46. Гамма – каротаж. Физические основы метода

47. Метод Бокового каротажа

48. Методы выделения мономинеральных фракций

Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Основні методи боротьби з інфляцією

50. Предмет, метод, источники Административного права

51. Методы осуществления государственной власти

52. Метод гражданско правового регулирования

53. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

54. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания
55. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок
56. Финансовый контроль: формы, методы, органы

57. Raskolnikov and Svidrigailov: on the brink of suicide. Ф.М. Достоевский, Преступление и наказание

58. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

59. Метод действенного анализа в режиссуре театра, кино и телевидения

60. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

61. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

62. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

63. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра и её развитие

64. Рецезия на повесть Ф. М. Достоевского "Белые ночи"

Детская машинка "Вихрь", голубая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Подставка для книг "Brauberg", малая.
Предназначена для книг, учебников и журналов. Регулируемый угол наклона. Металлическая подставка. Держатель для страниц. Экономит место на
616 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды

65. Психологизм в творчестве Ф.М. Достоевского

66. Анализ романа "Преступление и наказание" Ф.М.Достоевского

67. Творчество И.Ф. Анненского. Своеобразие лирики и литературной критики

68. Диалогическая речь в романе Ф.М. Достовсекого "Бесы"

69. Достоевский Ф.М.

70. Индивидуалистический бунт Родиона Раскольникова и Ивана Карамазова (по произведениям Ф.М. Достоевского)
71. По мотивам романа Ф.М. Достоевского "Бесы"
72. Самооправдание или самообман Раскольникова, Ф.М. Достоевский "Преступление и наказание"

73. Сопоставительный анализ стихотворений А.С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье..." и Ф.И. Тютчева "Я встретил Вас - и все былое..."

74. Творчество Ф.И. Тютчева

75. Христианские мотивы в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

76. Диалог двух современников (В.Шушкин и Ф.Абрамов)

77. Идейное и художественное своеобразие романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

78. Петербург в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

79. Благородие и злодеяние в «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского

80. Петербург Ф.М.Достоевского

Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками
Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки
Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики

81. Методы исследования литературы

82. Анализ поэтического сборника В. Ф. Ходасевича «Путем зерна»

83. Передовая философская мысль XIX века и ее отражение в творчестве Ф. М. Достоевского

84. Библейские цитаты и аллюзии в романе Ф.М. Достоевского "Идиот"

85. Творчество Ф.Шопена

86. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы
87. Биография А.Ф. Маркса (книгоиздателя)
88. Метод комплексного археолого-искусствоведческого анализа могильников

89. Рецензия книги Ф. Броделя "Время мира"

90. Конвертер программы с подмножества языка Си в Паскаль с использованием LL(1) метода синтаксического анализа (выражения)

91. Методы компьютерной обработки статистических данных. Проверка однородности двух выборок

92. Методичка по Internet Explore

93. Шифрование по методу UUE

94. Разработка методов определения эффективности торговых интернет систем

95. Метод Дэвидона-Флетчера-Пауэлла

96. Защита информации от несанкционированного доступа методом криптопреобразования /ГОСТ/

Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения

97. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)

98. Методы прогнозирования основанные на нейронных сетях

99. Модифицированный симплекс-метод с мультипликативным представлением матриц

100. Методы приобретения знаний в интеллектуальных системах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.