Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Організаційна структура управління підприємством

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти і науки України Гуманітарний університет Запорізький інститут державного та муніципального управління Курсова робота Організаційна структура управління підприємствомЗапоріжжя 2005 ЗмістВступ 1 Поняття організації управління на підприємстві 2 Поняття організаційної структури управління виробництвом і фактори, що її визначають 3 Основні класи організаційних структур управління виробництвом. 4 Принципи формування оргструктур управління виробництвом Загальні висновки Використана література ВступВиробничі підприємства визначають промисловий потенціал народного господарства і безупинно змінюються в міру розвитку продуктивних сил і поглиблення виробничих відношень. На кожному етапі розвитку економіки переважне поширення одержують ті або інші типи виробничих організацій. У народному господарстві відбувається безупинне удосконалювання чинних організаційних структур управління і пошук нових, більш раціональних форм організації управління. Пізнання закономірностей і теоретичне пояснення цих процесів мають велике значення для підвищення ефективності промислового виробництва. Організаційна структура управління — це форма поділу праці, що закріплює певні функції управління за відповідними структурними підрозділами апарата управління. У широкому розумінні задача менеджерів полягає в тому, щоб обрати ту організаційну структуру, яка найкраще відповідає цілям і задачам підприємства, а також внутрішнім і зовнішнім факторам, що впливають на неї. Найкраща структура — це та, яка найкращим чином дозволяє підприємству ефективно взаємодіяти із зовнішнім середовищем, продуктивно і доцільно розподіляти і спрямовувати зусилля своїх співробітників і таким чином задовольняти потреби клієнтів і досягати своїх цілей із високою ефективністю. В даний час накопичений значний досвід теоретичного обґрунтування еволюції організаційних структур управління. Розроблені й успішно застосовуються на практиці різноманітні методологічні підходи до вивчення закономірностей їхнього формування і розвитку. Основні розходження між цими підходами полягають у неоднозначному тлумаченні організаційних структур управління, що в одному випадку розглядаються як механізм, побудований для розв’язання конкретних задач, в іншому — як соціальний організм, що чуйно реагує на потреби членів трудового колективу, у третьому — як складна соціально-економічна система і т.п. Дана тема є актуальною практично для кожного підприємства. За умов адміністративно-командної економіки проблема відповідності організаційної структури управління цілям і задачам підприємства, а також внутрішнім і зовнішнім факторам, які впливають на неї не вивчалась. Існували оргструктури бюрократичного типу з жорсткими ієрархічними зв’язками, високим рівнем формалізації, централізованим прийняттям рішень. Дана структура вважалася ефективною для будь-яких умов і форм. В той же час, зовсім не зверталася увага на те, що оргструктура і управління нею не можуть бути стабільними, вони постійно змінюються і удосконалюються в залежності від умов. В умовах ринкової економіки підприємствам необхідно швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища й адаптувати оргструктури відповідно до змін.

Все це свідчить про актуальність темі моєї роботи. 1 Поняття організації управління на підприємствіТермін „організація” вважається одним з найуживаніших. Він використовується в таких значеннях: як система, і зокрема, як система управління, що роз­глядається як єдиний організм; як стадія процесу управління, призначена для створення нової, або реорганізації чи ліквідації діючої системи; як господарюючий суб’єкт тощо. У широкому розумінні, термін „організація” означає певний порядок, а підвищення рівня організованості — впорядкування. Досягнутий порядок можна визнати повним, якщо в ньому знайшли практичне втілення чотири аспекти впорядкованості, які виходять з того, що визначені: а) межі системи, тобто встановлено, скільки та які системоутворюючі одиниці вона охоплює; б) змінні, які характеризують одиниці, що утворюють систему; в) встановленні допустимі співвідношення між можливими кількісними значеннями змінних шляхом накладання обмежень на кожну з них; г) спосіб дії кожної одиниці і схема їх взаємодії. Для ефективного функціонування сучасних підприємств необхідні, перш за все, досконалі внутрішні зв’язки. Об’єднання різних частин підприємства в єдине ціле забезпечується організаційною функцією менеджменту. Системний підхід у менеджменті розглядає організацію як множину взаємозв’язаних і певним чином упорядкованих компонентів, що забезпечує цілісність організації та її стосунки із зовнішнім середовищем. Поняття „організація” охоплює такі взаємопов’язані елементи: мету, завдання; групування завдань для визначення видів робіт; групування видів робіт у відповідних підрозділах згідно з метою організації; делегування повноважень, розподіл відповідальності й визначення кількості рівнів в ієрархії управління; створення організаційного клімату, який спонукає працівників активно працювати для досягнення мети організації; проектування системи комунікацій, здатної забезпечити прийняття ефективних рішень, їх контролю та координації; побудову єдиної організаційної системи, що забезпечує внутрішнє узгодження всіх елементів організації, адаптацію до змін зовнішнього середовища. Склад організаційних функцій передбачає три основні фази, кож­на з яких, в свою чергу, теж складається з трьох етапів (табл.1.) Таблиця 1. Фази організаційного процесу. Основні фази організаційного процесу Функції, що здійснюються в ме­жах кожної фази 1 Фаза почину (ініціювання) бере початок від першого задуму організації до стадії реального формування апарату організації а) визначення завдань ор­ганізації; б) визначення способів їх вирішення; в) забезпечення здійснення. 2. Фаза облаштування (координації) триває від початку формування до поточної діяльності а) визначення системи не­обхідних видів діяльності; б) визначення складу вико­навців: в) забезпечення стимулю­вання виконавців. 3. Фаза розпорядча (адміністрування) здійснюється у сформованому апараті за визна­ченими напрямами як поточне керівництво діяльністю ор­ганізації а) делегування повноважень та обов’язків; 6) визначення змісту розпо­ряджень; в) забезпечення виконання розпоряджень.

Організація як функція менеджменту — це процес створення структури підприємства, яка дає можливість людям ефективно працювати разом для досягнення спільної мети. Отже, попередньою умовою для створення структури підприємства є формування стратегії, а основна мета організаційної функції в менеджменті — забезпечити перехід від стратегії до структури. Практичним результатом виконання організаційної функції є: затвердження структури виробництва, структури органів управління, схеми взаємозв’язків між підрозділами; регламентація функцій, підфункцій, робіт і операцій, встановлен­ня прав й обов’язків органів управління та службових осіб; затвердження положень, інструкцій; підбір, розстановка кадрів і формування штатів працівників у ке­руючій та керованій системах. Повноваження об’єднують вище керівництво з нижчими рівнями працюючих і забезпечують можливість розподілу та координування завдань. Засобом, за допомогою яко­го керівництво встановлює стосунки між рівнями повноважень, є делегування. Делегування — це передавання завдань і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання. Делегування є засобом, за допомогою якого керівництво розподіляє серед співробітників численні завдання, які повинні виконуватись для досягнення мети організації. Якщо завдання не делегується іншим працівникам, керівник змушений виконувати його сам. Тому делегування — це акт, який перетворює людину в керівника. Делегування реалізується лише у випадку прийняття повноважень, і власне відповідальність не може бути делегована. Повноваження — це обмежене право використовувати ресурси організації та спрямовувати зусилля деяких її працівників на виконання певних завдань. Повноваження делегуються посаді, а не індивіду, який займає її в даний момент. В організації межі повноважень визначаються політикою, процедурами, правилами та посадовими інструкціями, які викладаються письмово або передаються підлеглому усно. Межі повноважень розширюються у напряму більш високих рівнів управління організацією. Розрізняють два типи повноважень: лінійні та апаратні (штабні). Лінійні повноваження — це повноваження, які передаються безпосередньо від керівника підлеглому і далі іншим підлеглим. Саме лінійні повноваження надають керівникові законну владу для спрямування своїх безпосередніх підлеглих на досягнення поставленої мети. Керівник, що володіє лінійними повноваженнями, має також право приймати певні рішення і діяти у певних питаннях без узгодження з іншими керівниками у встановлених організацією, законом або звичаєм межах. Делегування лінійних повноважень створює ієрархію рівнів управління. Процес створення ієрархії називається скалярним процесом. Однак в багатьох ситуаціях лінійні повноваження не можуть забезпечити потреб організації. Це пояснюється кількістю та різноманітністю функцій, які виконує адміністративний апарат в сучасних організаціях. Враховуючи особливості цих функцій, виділяють три типи штабного апарату: консультативний апарат (спеціалісти, залучені на постійній або тимчасовій основі для консультування лінійного керівництва); обслуговуючий апарат (напр.,

Однак це не означа, що така органзаця не снувала взагал. Полця знала далеко не вс детал, але у загальних рисах з ситуацю в укранському визвольному рус була обзнана. За агентурними даними харквського жандармського управлння, укранський гурток, який менувався «мхновщина» (судячи з усього, за прзвищем кервника) дяв у Харков у 1912 р.[495] Ще одну нформацю, яка свдчить про снування органзацйно структури самостйникв, залишив ґ. Чикаленко. Укранськ лберали, як досить насторожено ставилися до будьяких акцй самостйникв, нколи навть краще, нж полця, були пронформован про процеси в середовищ свох конкурентв самостйникв. Вони також зафксували появу самостйницького гуртка в Харков. Так, ґ. Чикаленко у свому щоденнику 25 листопада 1911 р. записав: «Насуваються знову над нами хмари. ЗАВ'ЯЗАЛИСЯ (так у текст. Авт.) знов на нас нацоналсти, хба вони не знають, що укранц навть у найфантастичншй свой програм дал автоном не пшли. В Харков з'явилася була коло М

1. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

2. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

3. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

4. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

5. Організаційна структура підприємства

6. Організаційна і виробнича структура підприємства
7. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
8. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

9. Організація обліку власного капіталу підприємства України

10. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

11. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

12. Організація діяльності підприємства

13. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

14. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

15. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

16. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные
Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

18. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

19. Організаційна система управління природокористуванням України

20. Інноваційна діяльність підприємства

21. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

22. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства
23. Організація структури управління маркетингом соціальної служби
24. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

25. Операційна діяльність підприємства

26. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

27. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

28. Інвестиційна діяльність підприємства

29. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

30. Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції

31. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

32. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее

33. Інформаційні системи і технології підприємства

34. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

35. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

36. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

37. Розробка підприємства LOMAPAK

38. Фінанси підприємства контрольна
39. Формування основних фондів підприємства
40. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

41. Оцінка фінансового стану підприємства

42. Персонал підприємства

43. Рентабельність підприємства

44. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

45. Управління утворенням прибутку підприємства

46. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

47. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

48. Автомазація виробничих процесів підприємства

Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики

49. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

50. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

51. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

52. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

53. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

54. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства
55. Облік основних засобів підприємства
56. Облік створення підприємства

57. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

58. Фінансова звітність підприємства

59. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

60. Аудит підприємства

61. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

62. Правовий статус приватного підприємства

63. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

64. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес

65. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

66. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

67. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

68. Структуры и компоновочные схемы гибких производственных модулей и систем

69. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

70. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)
71. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"
72. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

73. Інтернаціоналізація підприємств

74. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

75. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

76. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

77. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

78. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

79. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

80. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры
Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Управління ціновою політикою підприємства

82. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

83. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

84. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

85. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

86. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
87. Світова організація торгівлі
88. Світова організація торгівлі: цілі та функції

89. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

90. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

91. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

92. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

93. Економічні та правові основи управління організацією

94. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

95. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

96. Напрями стратегічного зростання підприємства

Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Операційний менеджмент підприємства

98. Особливості управління організацією

99. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.