Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Курсова робота З фінансового права України На тему Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період План Вступ Розділ І. Фінансовий контроль та різні аспекти розуміння його сутності Загальне розуміння поняття контроль. Контроль у сфері фінансів Фінансовий контроль як історичне явище Фінансовий контроль в економічному розумінні Фінансовий контроль як різновид фінансової діяльності Фінансовий контроль як метод управління фінансами Фінансовий контроль як функція держави та інструмент державної політики Розділ ІІ. Фінансовий контроль у фінансовому праві 2.1 Фінансовий контроль як інститут фінансового права 2.2 Поняття, принципи й сутність фінансового контролю у фінансовому праві 2.3 Фінансово-контрольне правовідношення Розділ ІІІ. Завдання фінансового контролю в сучасний період 3.1 Завдання державного фінансового контролю 3.2 Завдання муніципального фінансового контролю Висновки Список використаної літератури ВступФінансовий контроль є досить складним та багатогранним явищем. Складність його розуміння зумовлена складністю самих фінансів. Так само, як фінанси є основою суспільної діяльності в будь-якій сфері і водночас відображають її матеріальну результативність, так і фінансовий контроль виступає в ролі свого роду лакмусового папірця, з допомогою якого зримо проявляється весь процес руху фінансових ресурсів, починаючи зі стадії їх формування, що необхідно для початку здійснення діяльності в будь-якій сфері публічного життя, і завершуючи одержанням фінансових результатів цієї діяльності. Необхідність фінансового контролю, його сутність і значення визначаються Конституцією України. В даний час, коли Україна переживає період становлення ринкових відносин і пов'язаних із цим перетворень усіх державних інститутів, відбувається процес розмежування повноважень між центральними органами державної влади та місцевими. Дуже гостро постало питання про необхідність визначення завдань і функцій різноманітних контрольних органов виконавчої і представницької влади. Крім того практика свідчить, що із постійним розвитком та ускладненням суспільних відносин в тому числі і фінансово-правових роль фінансового контролю особливо в сучасний період не зменшується, а навпаки зростає. В сучасний період спостерігається поширення фінансового контролю не тільки на фінансові, але й на певний комплекс господарських відносин і це є правильним, закономірним явищем. Для підтвердження цього висновку досить послатися на акти ревізії, перевірок господарсько-фінансової діяльності будь-якого господарюючого суб'єкта. Однак визнання даного положення навряд чи дає підстави для перейменування фінансового контролю у фінансово-господарський. Об'єктивною тенденцією сучасного етапу реформування фінансової сфери є скорочення частки фінансів державного сектора та збільшення питомої ваги комунального і приватного секторів. Це означає поступове згортання примусовості здійснення фінансового контролю і розвиток його добровільності, тому надалі повинні частіше застосовуватися такі методи здійснення фінансового контролю, як тематичні перевірки, обстеження, безперервне відстежування фінансової діяльності господарюючих суб'єктів.

Наукова новизна даної роботи визначається, перш за все, тим, що в цій роботі вперше комплексно, узагальнено досліджено правове регулювання процесу фінансового контролю. У роботі обґрунтовується низка концептуальних понять, теоретичних положень і висновків, практичних рекомендацій щодо вдосконалення порядку здійснення фінансового контролю шляхом вироблення відповідної процесуальної форми його проведення та удосконалення чинного законодавства, які виносяться на захист. Елементи наукової новизни знайшли відображення у таких положеннях: - на основі комплексного аналізу поняття „контроль” виявлено його визначальну рису – можливість приведення фактичного стану об’єкта контролю до вимог контролюючого суб’єкта та доведено, що контроль, як конструктивна дія, принципово відрізняється від „порівняння”, „аналізу”, „спостереження”, що дало можливість сформулювати перелік атрибутивних ознак фінансового контролю; - поняття фінансового контролю розкрито у багатьох аспектах розуміння його сутності; - на основі аналізу соціально-економічної сутності державного фінансового контролю як функції господарського керування уточнені його змістовні характеристики, до яких ставляться визначення цільового призначення й ефективності витрати державних і інших фінансових ресурсів, встановлення відповідності результатів фінансової діяльності бюджетним призначенням, виявлення несприятливих ситуацій і відхилень від затверджених нормативів; - на основі аналізу співвідношення процесів „контроль” і „управління” доведено, що контроль не є органічною складовою процесу управління, а як самостійне явище є його альтернативою; - поряд із дослідженням державного фінансового контролю та його завдань в сучасний період досліджена необхідність існування муніципального фінансового контролю, сформульовані його основні завдання. Реалізація вироблених в роботі висновків і пропозицій матиме наслідком суттєве поліпшення контролю за станом фінансової системи та фінансовими потоками в державі і сприятиме відчутному збільшенню обсягів фінансових ресурсів у розпорядженні держави. Визнання сформульованих уточнень термінології фінансового контролю і запропонованого в роботі його співвідношення з іншими різновидами фінансової діяльності сприятиме досягненню концептуальної єдності в теоретичній і методичній базі державного фінансового контролю, допоможе формуванню його як окремого наукового напрямку в системі вищої економічної освіти. Розділ І. Фінансовий контроль та різні аспекти розуміння його сутності 1.1 Загальне розуміння поняття контроль. Контроль у сфері фінансів Контроль, в перекладі з французької (“co role”), означає перевірку або спостереження з метою перевірки. Цей термін можна трактувати як спостереження, нагляд, перевірку з метою протидії чомусь небажаному. У загальному з погляду суспільних процесів слід розрізняти такі види контролю: контроль як функція відношень у соціальному управлінні – це система спостереження і перевірки процесу функціонування відповідного об'єкта в соціальній сфері суспільства з метою встановлення його відхилень від заданих параметрів; як функція відношень у політичному керівництві є засобом розширення демократії в умовах багатопартійного суспільства.

Основна мета контролю – перевірка виконання правлячою партією своїх програмних установок і передвиборних платформ щодо прискорення соціально-економічного розвитку країни для зростання добробуту народу; контроль як функція відношень у народній демократії – засіб самоврядування народу, що здійснюється самим народом і для народу; - контроль як функція відношень в управлінні продуктивними силами і виробничими процесами або, інакше кажучи, економічний контроль доцільно розглядати як систему контрольних заходів, спрямованих на раціональне господарювання підприємств з різних форм власності в ринкових умовах. Контроль у державному управлінні розглядається як один із важливих його елементів, за допомогою якого забезпечується своєчасність внесення коректив в управлінську діяльність, отримання інформації про реальний стан справ у сфері державного управління, виявлення порушень чинного законодавства та відхилень від установлених стандартів і правил, а також прийнятих управлінських рішень. Під час економічних, політичних і соціальних змін, що відбуваються в Україні, стає очевидною потреба у нових підходах до здійснення контролю в державному управлінні та, власне, і його призначення, він має відігравати не лише відображаючу, фіксуючу роль, а й регулятивну. Особливістю контролю є те, що він здійснюється з метою перевірки дотримання і виконання поставлених завдань, прийнятих рішень, тобто фактично після здійснення інших функцій управлінської діяльності. Точніше кажучи, контроль перевіряє і оцінює процес управлінської діяльності. Метою такої оцінки є приведення діяльності у відповідність із чинними правовими нормами та прийнятими згідно з ними управлінськими рішеннями. Як функція соціального управління контроль об’єктивно необхідний. Деякі автори розглядають контроль як систему спостержень і перевірки процеса функціонування відповідного об’єкта з метою усунення його відхилення від заданих параметрів. Він спрямовує процес управління по встановленим ідеальним моделям, коректуючи поведінку підконтрольного об’єкта. Значний інтерес до контролю викликаний тим, що на всіх рівнях державної влади спостерігається зниження виконавської дисципліни, нехтування законодавчою базою, і навіть більше - пряме порушення закону. Специфіка методу регулювання контрольних відносин полягає в тому, що з однієї сторони є тільки обов’язки, а з іншої – тільки права. На лиці імперативний метод правового регулювання. Він відображає пріоритет суб’єкта контролю як суб’єкта, що втілює державну волю в контрольних правовідносинах. Звідси і особливий спосіб формування контрольних правовідносин: вони у всіх випадках виникають по ініціативі контролюючої сторони (суб’єкта контролю) поза волею контрольованої сторони (об’єкта контролю). Оскільки контроль є методом і функцією державного управління і передбачає використання таких заходів, що у певних випадках передбачає застосування засобів державного примусу, безумовне виконання управлінських приписів тощо. Задля належного, точного, правильного здійснення контрольної функції діяльність контролюючих органів повинна бути детально регламентована діючим законодавством, що також є попередженням можливих зловживань з боку контролюючого органу.

Мистическое христианство. М., "Золотой Век", 1993, 134 с. (249)Йог Рамачарака. Религии и тайные учения Востока. СПб, "Новый Человек", 1914, 314 с. (250)Йог Чинамайананда. Медитация и жизнь. В сб.: Даосская йога. Бишкек (Киргизия), МП «Одиссей», 1993, сс.375 420 (251)@ Йога Даршана (Патанджали). Перевод и комментар. Вишнупрасада В. Бахши М.А. Бихарская школа йоги, 1965.P Перев. с англ. СИ, Бг, 281 с. (252)Светлана Кабанова. Будьте счастливы // газета «Поиск», P26 (61) за 1990Pг. (29 июня-5 июля), с. 8 (253)Генри Е. Кайберг. Вероятность и индуктивная логика. М., Прогресс, 1978, 373 с. (254)Калагия, или власть над временем (Учение Эволюции Человека и Вселенной, принятое по Лучу Махасатьяна от Учителя Человечества Иисуса Христа-Майтрейи волхвом А.П. Наумкиным в горах Алтая). М., Прометей, 1993, 351 с. (255)Камалашила. Бхаванакрама (трактат о созерцании). М., Наука, 1963, 60 с. (256)Юри Л. Каптен. Основы медитации: вводный практический курс. С-Пб, "Андреев и сыновья", 1991, 332 с. (257)@ Юри Л. Каптен. Исцеление через медитацию

1. Громадянський фінансовий контроль та його значення

2. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

3. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

4. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

5. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

6. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя
7. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу
8. Італія, Франція, Іспанія та США у міжвоєнний період

9. Расизм та його прояви на сучасному етапі

10. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

11. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

12. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

13. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

14. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

15. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

16. Перспективи та недоліки сучасної системи контролю навчальних досягнень учнів

Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах
Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Детская машинка "Вихрь", голубая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

17. Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань

18. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

19. Монетаризм та його сучасне застосування

20. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

21. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

22. Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період
23. Декабристський рух та його поширення на Україні
24. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

25. Сутність та зміст сучасного менеджменту

26. Фінансовий контроль

27. Товар та його властивості

28. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

29. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

30. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

31. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

32. Роль крейдяного періоду у розвитку біосфери

Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие
Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры

33. Ґрунт та його родючість

34. Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів

35. Державний фінансовий контроль (ревізія)

36. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

37. Контроль та ревізія використання основних засобів

38. Аудиторський ризик та його визначення
39. Місто та його структура
40. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

41. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

42. Підряд та його види

43. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

44. Поняття права природокористування та його види

45. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

46. Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду

47. Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

48. Англія в період середньовіччя (ХІ-ХVст.)

Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Гетьман Пилип Орлик та його конституція

50. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

51. Іван Виговський та його державотворча програма

52. Індокитай у післявоєнний період

53. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

54. Культура України періоду феодальних відносин
55. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період
56. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

57. Період Гетьманату в Україні

58. Римська держава в період республіки V - II ст. до н. е.

59. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

60. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

61. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

62. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

63. Жiночий одяг періоду середньовіччя

64. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Джанні Родарі та його книги для дітей

66. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

67. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

68. Види попиту. Поняття товару та його суть

69. Метод векторів та його застосування

70. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)
71. Закономірності будови плаценти і лімфоїдної тканини, асоційованої з нею, протягом третього періоду вагітності
72. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

73. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

74. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у жінок в постменопаузальному періоді: обґрунтування підходів до медикаментозної корекції

75. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

76. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

77. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

78. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

79. Теоретичні основи та актуальні проблеми сучасної дидактики

80. Ідеологія анархістського руху в Україні періоду 1917-1921 років

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее
Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок

81. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

82. Властивості алюмінію та його сплавів

83. Розвиток батьківської сфери, як особистісної стратегії у період юності і дорослості

84. Виникнення і ранній період християнства

85. Погляди Фрейда на релігію та деякі проблеми сучасності

86. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс
87. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність
88. Гіперзвук та його властивості

89. Туризм та його вплив на світову економіку

90. Інтуїтивізм Анрі Бергсона та його послідовників

91. Валютний ринок та його регулювання

92. Організація фінансового контролю в Україні

93. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

94. Фінансовий контроль державних коштів

95. Окиснювальне старіння пива та його стабілізація

96. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Аналіз фінансової сталості та її забеспечення

98. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

99. Ринок праці та його регулювання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.