Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Національна академія управління Реферат на тему: Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України Виконали: студентки 3 курсу 3 групи Нипка Ірина Шульга Юлія Київ 2010 Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України Специфіка нового для вітчизняного цивільного права інституту довірчої власності , сутність якого полягає в здійсненні визначеного метою речового права в чужому інтересі, знайшла відповідне втілення в підставах виникнення і здійснення пов’язаних з ним довірчих (фідуціарних) правовідносин власності. Особливість цивільно-правового регулювання довірчої власності в Україні полягає у встановленні обмеженого і виключного переліку підстав виникнення цього речового титулу. Частиною 2 ст. 1029 ЦК передбачено, що «договір управління майном може засвідчувати виникнення в управителя права довірчої власності на отримане в управління майно. Законом чи договором управління можуть бути передбачені обмеження права довірчої власності управителя». ЦК України, таким чином, допускає лише дві підстави виникнення права довірчої власності: 1) пряму вказівку закону; та/або 2) договір управління майном. Довірча власність не може виникати з будь-яких інших підстав, у тому числі на підставі односторонніх правочинів, рішення суду, неправомірних дій (деліктів тощо), будь-яких інших договорів, крім договорів управління майном. Довірча власність може виникати з огляду на пряму вказівку закону, зокрема, при здійсненні окремих угод з (номінального) придбання об’єктів приватизації, до яких необхідно віднести: купівлю-продаж об’єктів приватизації під інвестиційні зобов’язання; тимчасове залишення і закріплення у власності держави на певний строк пакету акцій товариств, створених у процесі приватизації; безоплатну передачу акцій у власність емітенту з їх наступною персоніфікацією серед працівників; номінальну довірчу власність іншими корпоративними правами (частками, паями); управління майном, яке не ввійшло до статутного фонду товариства, створеного на базі державного підприємства. Підставою припинення довірчої власності може бути досягнення мети, для якої передавалося майно у довірчу власність. Довірча власність може припинитися за ініціативою установника (фідуціанта) на підставі рішення суду у випадку неналежного виконання довірчим власником умов договору. Суб’єктний склад відносин довірчої власності може передбачати наявність двох або трьох учасників наведених відносин. Обов’язковими учасниками відносин довірчої власності виступають установник (фідуціант) і довірчий власник (фідуціарій). У випадках, прямо визначених договором або законом, поряд із зазначеними учасниками цих відносин з’являється фігура вигодонабувача (бенефіциарія). Установником довірчої власності може бути власник майна або особа, яка набуде право власності в майбутньому, з наступною передачею його у довірчу власність. Довірчим власником визнається фізична або юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, якій передається майно у довірчу власність. Вигодонабувачем є фізична або юридична особа, на користь якої передається вигоди від довірчої власності.

Зміст права довірчої власності полягає у передачі установником титулу або майна і титулу власності довірчому власнику для досягнення визначених цілей, обтяженого довірчим (фідуціарним) зобов’язанням передати надалі титул і майно визначеним вигодонабувачам після настання певних юридичних фактів на умовах договору. У випадку досягнення мети управління право довірчої власності припиняється фактичною передачею (da io) довірчим власником цього майна вигодонабувачу. Відмова чи ухилення довірчого власника від вчинення da io може бути подолано зобов’язально-правовим позовом установника або вигодонабувача про виконання зобов’язання в натурі або про відшкодування збитків. Ризик невчинення da io і є проявом особливої довіри установника до довірчого власника. Характеристика різновидів права довірчої власності передбачає виявлення її видів залежно від критеріїв поділу. Класифікація права довірчої власності може проводитися за різними критеріями. Залежно від направленості мети можна виділити два види довірчої власності: з метою забезпечення (забезпечувальна довірча власність); з іншою соціально корисною метою (благодійна, комерційна тощо). Залежно від обсягу обмежень право довірчої власності поділяють на номінальну і дискреційну довірчу власність. Номінальна довірча власність передбачає встановлення обмежень її здійснення у вигляді визначення переліку дій щодо розпорядження майном, що перебуває в довірчій власності, і які можуть вчинятися довірчим власником виключно за ініціативою установника (за його погодженням чи згодою). Дискреційна довірча власність передбачає обмеження довірчого власника лише повноваженнями контролю за дотриманням цільового характеру права власності. Право власності з метою забезпечення (фідуціарний заклад) є неакцессорним і непосессорним речовим способом забезпечення виконання зобов’язань, зміст якого полягає у передачі кредитору (довірчому власнику) права власності на майно, що перебуває в експлуатації боржника (довірчого відчужувача, установника), у забезпечення виконання зобов’язань останнього на умовах, передбаченим договором та/або законом. У довірчого власника виникає право власності на передане в забезпечення майно, яке залишається в експлуатації боржника до виконання останнім свого зобов’язання перед кредитором. У цьому випадку довірчий власник має право продати чи іншим способом провести відчуження об’єкта забезпечувальної власності, якщо забезпечуване зобов’язання не буде виконане належним чином, або в разі виникнення загрози неможливості погашення забезпечувальної вимоги – за рахунок коштів, виручених від реалізації майна. Об’єкт права власності з метою забезпечення не включається до конкурсної маси боржника банкрута. У разі прострочення погашення заборгованості кредитор має право звернути стягнення на об’єкт довірчого (фідуціарного) забезпечення шляхом його відчуження третім особам і задоволення своїх вимог за рахунок коштів, отриманих від реалізації такого майна. З моменту прийняття кредитором відмови боржника від погашення заборгованості або неможливості викупу об’єкта забезпечення скасовуються будь-які обтяження права власності кредитора на таке майно, з одночасним припиненням боргового зобов’язання боржника перед кредитором.

Неакцессорність забезпечувального права власності передбачає його існування незалежно від забезпечувального зобов’язання і вимагає вчинення фактичної передачі майна для припинення довірчої власності. Прикладом забезпечувальної довірчої власності певною мірою є довірча власність управителя на іпотечні активи. Закон України « Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» (ст.27) довірчою власністю визначає «особливу форму договірних майнових відносин, яка регулює розпорядження платежами за іпотечними активами, переданими установником у володіння , користування і розпорядження управителю, який є довірчим власником іпотечних активів. Право довірчої власності управителя обмежено установником. Іпотечні активи прередаються у довірчу власність управителя на підставі договору. Укладеного у письмовій формі між установником та управителем. Цей договір засвідчує право довірчої власності на такі іпотечні активи та встановлює обмеження цього прав власності». Номінальне право власності є різновидом довірчої власності, набутим номінальним власником від установника або придбаним за його розпорядженням, з умовою його здійснення для досягнення цілей (комерційних, благодійних) і передачі особам , визначеним установником на умовах договору та/або закону. Право номінальної довірчої власності, зокрема, виникає на активи фондів банківського управління залученими коштами фізичних і юридичних осіб з метою фінансування масового будівництва житла та управління цими коштами. Відповідно до ст. 3 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» залежно від мети створення фонд може бути: фондом фінансування будівництва (ФФБ), або фондом операцій з нерухомістю (ФОН). Метою створення ФФБ є отримання довірителями ФФБ житла у власність. Метою створення ФОН є отримання доходу власниками сертифікатів цього ФОН. Фонд операцій з нерухомістю (ФОН) є належною управителю на праві довірчої власності сукупністю коштів. Отриманих управителем ФОН в управління, а також нерухомості і іншого майна, майнових прав та доходів, отриманих від управління цими коштами. Фонд фінансування будівництва (ФФБ) є належною управителю на праві довірчої власності сукупністю коштів, переданих управителю ФФБ в управління, які використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах Правил фонду про участь у ФФБ. Правова природа довірчої власності полягає у надані довірчому власнику речового права, обмеженого цільовим характером його здійснення в інтересах визначених осіб. Цільовий характер означає обумовленість метою, для якої передається майно у довірчу власність. Особливість довірчої власності полягає в існуванні залежного характеру і наявності обмежень при здійсненні права власності довірчим власником. Довірчий власник набуває юридично повне право власності, з одночасною втратою цього правового титулу установником (фідуціантом) може набувати виключні права контролю, надання згоди на розпорядження та/або відчуження майна до закінчення відносин довірчої власності.

Держава дбатиме про розвиток сільсько-господарської виробности та ї про забезпечення благобуту селянства шляхом підтримання середнього селянського господарства. 5. Селянське господарство буде побудоване на праві приватної земельної власности, обмеженім державною реґуляцією вільної продажі і купна землі; з ціллю запобігти в цей спосіб надмірному зменшенню чи збільшенню земельних наділів. 6. Державна влада буде всебічно сприяти інтенсифікації селянських господарств та пристосовуванню їх до ринків, буде підтримувати розвиток сільсько-господарської кооперації, уділювати сільському господарству дешевого продукційного кредиту і буде дбати про аґрикультурну й аґриосвітню справи та про забезпечення хліборобської продукції державним забезпеченням. 7. Лісові площі будуть вивласнені без викупу та передані державі, або органам самоврядування. Лише невеликі площі, непридатні до удержавлення й муніципалізації, будуть у руках приватних власників. 8. Аґрарне перенаселення буде реґульоване шляхом приміщення селянських рештків у національній продукції та відповідно переведеній колонізації. 9

1. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

2. Здійснення права на житло шляхом приватизації

3. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

4. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

5. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

6. Законодавство України про військову службу
7. Законодавство України про цивільну оборону
8. Договір зберігання за цивільним законодавством України

9. Правове регулювання працевлаштування за законодавством України

10. Спадкування за законом в цивільному законодавстві України

11. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

12. Загальна характеристика права користування рослинним світом України

13. Правові засади здійснення аудиторської діяльності

14. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

15. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

16. Захист права інтелектуальної власності в Україні

Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные

17. Принципи здійснення правосуддя в Україні

18. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

19. Коносамент - характеристика умов його здійснення

20. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

21. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

22. Здійснення релігійного культу в християнстві. Святе Письмо
23. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
24. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

25. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

26. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

27. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

28. Політичні права і свободи громадян України

29. Історія держави та права України

30. Цивільне право України

31. шпори з цивільного права України

32. Аграрне право України

Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кукла "Принцесса Золушка" с развевающейся юбкой.
Кукла-принцесса Золушка с развевающейся юбкой - невероятно интересная и эффектная игрушка для всех поклонниц знаменитых Disney Princess!
673 руб
Раздел: Золушка
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели

33. Адміністративне право України

34. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

35. Житлове право України

36. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

37. Історія земельного права України

38. Кримінальне процесуальне право України
39. Основи адміністративного права України
40. Основи цивільного права України

41. Поняття злочину у кримінальному праві України

42. Поняття, функції та система трудового права України

43. Право на відпустку за трудовим правом України

44. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

45. Предмет та методологія інформаційного права України

46. Система цивільного права України

47. Спадковий договір в цивільному праві України

48. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки

49. Держава і право України в період перебудови соціалізму

50. Правові засади виборів в Україні

51. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

52. Право власності на землю в Запорозьській Січі

53. Право колективної власності

54. Право власності юридичних осіб
55. Загальна характеристика права власності
56. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

57. Захист прав інтелектуальної власності

58. Поняття права інтелектуальної власності

59. Право власності

60. Право власності в цивільному праві

61. Право власності на землю

62. Право власності на нерухоме майно

63. Право інтелектуальної власності

64. Право промислової власності

Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

65. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

66. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

67. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

68. Довідкова система по кримінальному праву

69. Розрахунок вартості об’єкта права інтелектуальної власності

70. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)
71. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях
72. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

73. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

74. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

75. Граждане как субъекты административного права

76. Административное право (Контрольная)

77. Административное Право Республики Казахстан

78. Граждане, как субъекты административного права

79. Соотношение административного права со смежными отраслями права

80. Административное право РБ

Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие

81. Граждане как субъекты международного права

82. Административно право (шпаргалки)

83. Административное право РФ

84. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

85. Арбитражное процессуальное право

86. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство
87. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе
88. Банковское право (Контрольная)

89. Шпаргалка по банковскому праву

90. Гражданское право

91. Гражданское право - сделки

92. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

93. Авторское право

94. Авторское право

95. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

96. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки
Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

97. Гражданское общество и право по Гегелю

98. Гражданское право (Контрольная)

99. Гражданское право (Контрольная)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.