Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація і методика аудиту грошових коштів

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Вступ В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями та робітниками підприємства і окремими особами. Тобто вони здійснюють як готівкові так і безготівкові розрахунки. Для цього кожне підприємство має касу для розрахунків готівкою і відкриті в установах банків розрахункові рахунки для безготівкового обігу, а також зберігання власних коштів. Сучасні умови існування підприємств, а також процеси, що протікають в економіці України ще раз підтверджують важливість і необхідність грошових коштів для здійснення фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва. Водночас тема грошових коштів являється дуже важливою ділянкою при оцінці платоспроможності та подальшого існування кожного суб'єкту господарювання. Тому на кожному підприємстві повинні створюватися всі умови для ретельного контролю за оприбуткуванням, видачею та рухом грошових коштів. Це перш за все стосується внутрішнього і зовнішнього контролю, оскільки більшість операцій, що здійснюються на підприємстві, пов'язані з рухом грошових коштів, зокрема, проведенням розрахунків між підприємствами. Тому аудит операцій з грошовими коштами, іншими активами та аудит стану розрахунків є дуже важливими. Метою аудиту операцій з грошовими коштами, іншими активами та стану розрахунків є встановлення достовірності даних щодо наявності та руху грошових кошгів, повноти і своєчасності відображення інформації в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку грошових коштів і розрахунків відповідно до прийнятої облікової політики, достовірності відображення залишків у звітності господарюючого суб'єкта. Саме, через високу актуальність та важливість показників грошових коштів і велике їх значення у діяльності підприємства, ми обрали тему курсового проекту «Організаційні процедури аудиту грошових коштів та оцінка платоспроможності ТзОВ Цегельний завод «Промінь». Предметом проекту виступає комплекс теоретичних, методологічних і практичних питань аудиту грошових коштів та оцінка платоспроможності господарської діяльності суб’єкта господарювання. Об’єктом дослідження обрано грошові кошти ТзОВ «Цегельний завод «Промінь». Метою роботи є розгляд сутності організації та методики проведення аудиту грошових коштів та оцінка платоспроможності підприємства і розгляд особливостей проведення аудиту грошових коштів за умов комп’ютерної обробки облікової інформації. Для досягнення мети, перед нами стоять такі завдання: – Розкрити теоретичні основи організації аудиторської перевірки грошових коштів; – Розглянути методику аудиторської перевірки грошових коштів та здійснити оцінку платоспроможності даного підприємства; – Скласти аудиторський звіт та висновок за результатами розгляду аудиту грошових коштів та оцінки платоспроможності; – Висвітлити особливості проведення аудиту за умови комп’ютерної обробки інформації. У першому розділі «Теоретичні основи організації аудиторської перевірки грошових коштів ТЗОВ «Цегельний завод «Промінь» досліджуватимуться теоретичні аспекти особливостей формування діяльності об’єкта, тобто характеристика та нормативна база для аудиту грошових коштів, характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства, оцінка аудиторського ризику та планування проведення аудиту.

У другому розділі «Методика аудиторської перевірки грошових коштів та платоспроможності ТзОВ «Цегельний завод «Промінь» відображатиметься інформація про облікову політику, первинні документа та реєстри обліку аудиту грошових коштів, розглядатиметься методика здійснення аудиторської перевірки грошових коштів та оцінка платоспроможності підприємства і проведення аналізу, результати аудиту грошових коштів та оцінки платоспроможності оформлятимуться складанням аудиторського звіту та висновку. У третьому розділі «Особливості проведення аудиту грошових коштів в умовах використання клієнтом обчислювальної техніки для ведення обліку на ТзОВ «Цегельний завод «Промінь» буде розглянуто особливості застосування аудиторами програм для здійснення аудиторської перевірки. У висновках узагальнюється результати вивчення теми аудиту грошових коштів та проведених досліджень оцінки платоспроможності підприємства та розробляється перелік основних рекомендацій на основі складеного аудиторського звіту та висновку. При написанні курсового проекту використано законодавчі акти України з питань економічного врегулювання аудиту коштів, Постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів, Інструкції, Положення та іншу нормативну базу, а також економічну літературу з питань організаційних процедур аудиту грошових коштів та оцінки платоспроможності. 1. Теоретичні основи організації аудиторської перевірки грошових коштів ТЗОВ «Цегельний завод «Промінь» 1.1 Характеристика грошових коштів У процесі господарської та іншої діяльності підприємства постійно вступають у взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання при здійсненні угод, що оформлюються і закріплюються договорами з постачальниками, покупцями, банками, з іншими юридичними та фізичними особами, працівниками тощо. Відносини між підприємствами, які виникають внаслідок кругообігу господарських засобів, називаються розрахунками. Початковою і кінцевою ланкою кругообігу виступають грошові кошти, які є найбільш ліквідними активами . Грошові кошти, що їх використовують для розрахунків, виконуючи функцію міри вартості, засобу обігу, засобу платежу, здійснюють безперервний кругообіг (гроші – товар – виробництво – товар – гроші), повертаються при цьому до своєї первісної форми у вигляді виручки після реалізації продукції, тобто у вигляді грошових коштів . Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках в банках і депозити до запитання. Готівка (готівкові кошти) – це грошові знаки національної валюти України – банкноти та монети . Порядок здійснення розрахунків грошовими коштами суворо регламентований чинним законодавством України. Установлений порядок для здійснення операцій з готівкою – касова дисципліна. Основним документом бухгалтерського обліку встановленої форми, що застосовується для здійснення обліку грошових коштів в касі підприємства є касова книга. Платежі готівкою підприємств, підприємців і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) і за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна, називаються готівковими розрахунками.

Приміщення або місце, що призначене для приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей і касових документів де, як правило, ведеться касова книга називається касою підприємства . Касові операції – операції підприємств між собою та з підприємцями i фізичними особами, що пов'язані з прийманням і видачею готівкових коштів при проведенні розрахунків через касу підприємства з відображенням цих операцій у касовій книзі, книзі обліку розрахункових операцій. Розрахунки можуть здійснюватися в готівковій та безготівковій формі . Метою аудиту касових операцій є встановлення законності, достовірності і доцільності здійснених операцій з грошовими коштами підприємства і правильності їх відображення в обліку. Метою аудиту касових операцій є встановлення відповідності застосовуваної в організації методики обліку та оподаткування операцій з руху готівки, що діють в Україні в періоді, коли відбувається перевірка, нормативним документам, для того щоб сформувати думку про достовірність бухгалтерської звітності в усіх суттєвих аспектах. Завдання даного аудиту: забезпечення умов зберігання готівки та інших цінностей у касі, при доставці її з банку і здаванні в банк; оцінка стану аналітичного і синтетичного обліку готівки на підприємстві, що перевіряється; оцінка якості відображення господарських операцій в обліку; перевірка дотримання підприємством нормативних документів стосовно організації роботи з готівкою; додержання порядку документального оформлення надходження і вибуття грошових коштів та цінних паперів; стан обліку касових та банківських операцій; перевірка умов зберігання готівки . Аудитори застосовують різні методи фактичного та документального контролю за грошовими коштами. Насамперед перевіряють наявність системи внутрішнього аудиту і ефективність їх функціонування. Метод вивчення бухгалтерських документів залежить від обсягу документообігу: у невеликих підприємствах їх розглядають у хронологічному порядку, а у невеликих – в систематизованому. Аудит касових операцій передбачає перевірку операцій підприємства, пов’язаних з обігом грошових коштів в процесі здійснення фінансової господарської діяльності, правильності їх проведення відповідно до чинного законодавства . Виходячи із мети аудиту, слід сформувати такі завдання: 1) оцінити стан аналітичного та синтетичного обліку готівкових операцій, які здійснювало підприємство за період, що перевіряється; 2) виконати перевірку своєчасності та правильності відображення в обліку готівкових операцій; 3) здійснити перевірку додержання підприємством вимог нормативних документів, які регламентують порядок ведення готівкових операцій. Об'єкти аудиту операцій з руху грошових коштів в касі можна згрупувати так (табл. 1.1.): Таблиця 1.1 Об’єкти аудиту операцій з руху грошових коштів Найменування рахунку Найменування субрахунку 30 «Каса» 31 «Рахунки в банку» 33 «Інші кошти» Грошові кошти та їх еквіваленти: В національній валюті 301 311, 313 331, 333 В іноземній валюті 302 312, 314 332, 334 Джерелом інформації для аудиту грошових коштів у касі та на рахунку в банку є: – Первинні документи з обліку грошових коштів: прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, грошовий чек, розрахунковий чек, заявка на внесок готівки, платіжна відомість, розрахунково-платіжна відомість, платіжне доручення, виписка по банківських платіжних картках, виписка банку з поточного рахунку.

обслуговування, що належать або надають послуги пдпримству, установ, органзац, в яких працюють члени профсплок; розмщувати власну нформацю у примщеннях  на територ пдпримства, установи, органзац в доступних для працвникв мсцях; перевряти розрахунки з оплати прац та державного соцального страхування, використання коштв на соцальн  культурн заходи та житлове будвництво

1. Організація обліку грошових коштів

2. Організація і методика аудиту доходів підприємства

3. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

4. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

5. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

6. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
7. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові
8. Організація та методика виконання курсових

9. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

10. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

11. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

12. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

13. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

14. Організація грошового обігу

15. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

16. Методика аудита операций по учету денежных средств и денежных документов

Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

17. Організація приймання товару в аптеці

18. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

19. Організація праці

20. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

21. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

22. Організаційна система управління природокористуванням України
23. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”
24. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

25. Облік грошових коштів

26. Організація евакуаційних заходів

27. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

28. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

29. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

30. Організація банківської справи

31. Організація біржової торгівлі

32. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

33. Організація діяльності "ПриватБанку"

34. Організація кредитної роботи в комерційному банку

35. Організація та планування кредитування

36. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

37. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

38. Організація будівельного майданчика
39. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"
40. Організація робочого місця бухгалтера

41. Рівні організації організму людини

42. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

43. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

44. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

45. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

46. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

47. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

48. Внутрішній аудит організації

Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета
Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое

49. Методика аудита расчетов по заработной плате

50. Методика аудиту звіту про фінансові результати

51. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

52. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку

53. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

54. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії
55. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії
56. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

57. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

58. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

59. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

60. Організація документування господарських операцій

61. Організація облікового процесу на підприємстві

62. Організація обліку

63. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

64. Організація обліку власного капіталу підприємства України

Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки
Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x5 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
701 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

65. Організація обліку запасів на підприємствах

66. Організація обліку на підприємстві

67. Організація обліку орендних операцій

68. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

69. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

70. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради
71. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)
72. Організація управлінського обліку

73. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

74. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

75. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

76. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

77. Становлення професійних бухгалтерських організацій

78. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

79. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

80. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

81. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

82. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

83. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

84. Організації (органи) господарського керівництва

85. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

86. Організація захисту державної таємниці в Росії
87. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі
88. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

89. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

90. Правова організація працевлаштування громадян

91. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

92. Організація видавничій справи

93. Організація баз даних

94. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

95. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

96. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов
Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов

97. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

98. Створення Організації Об’єднаних Націй

99. Організація науково-інформаційної діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.