Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Тепловое расширение тел

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Методика проведення уроків з теми «теплове розширення тіл при нагріванні» в умовах поглибленого вивчення фізики. Зміст. Вступ. У повсякденному житті, у побуті та на виробництві доволі часто доводиться стикатися із явищем теплового розширення тіл. Це явище потрібно враховувати при побудові ліній електропередач, при створенні точних приладів, тощо. Але це явище не розкривається у курсі фізики для загальної школи, що, звичайно ж, не відображає важливості цього питання для формування цілісної картини світу. Явище теплового розширення тіл можна доволі легко вимірювати навіть у умовах школи і тому на його основі можна провести лабораторну роботу та практично визначити параметри теплового розширення. Тому в умовах профільного навчання фізики доцільно провести вивчення теплового розширення тіл. При виконанні даної роботи буде зроблено аналіз програми із фізики для типової школи та для класів із профільним навчанням фізики, буде дано рекомендації щодо вивчення теми теплове розширення тіл при нагріванні. Також буде проведено розгляд методики викладання даної теми у класах із профільним навчанням та дано рекомендації щодо викладання даної теми, розроблено план-конспект уроку та необхідних демонстрацій по темі. Розділ 1. Аналіз програми із фізики типової школи та програми профільного навчання фізики Проведемо аналіз програми шкільного курсу фізики для типових класів та класів із профільним навчанням фізики. Побудова шкільного курсу фізики Шкільний курс фізики побудовано за двома логічно завершеними концентрами, зміст яких узгоджується зі структурою середньої загальноосвітньої школи: в основній школі (7 – 9 клас) вивчається логічно завершений базовий курс фізики, який закладає основи фізичного знання; у старшій школі вивчення фізики відбувається залежно від обраного профілю навчання: на рівні стандарту, академічному або профільному. В основній школі фізику починають вивчати як окремий навчальний предмет, зміст якого і вимоги до його засвоєння є єдиними для всіх учнів. Урахування пізнавальних інтересів учнів, розвиток їх творчих здібностей і формування схильності до навчання фізики здійснюється завдяки особистісно орієнтованому підходу, запровадженню факультативних курсів і проведенню індивідуальних занять. У старшій школі загальноосвітня підготовка з фізики продовжується на засадах профільного навчання. Зміст фізичної освіти та вимоги до його засвоєння залежать від обраної навчальної програми: на рівні стандарту курс фізики обмежується обов’язковими результатами навчання, тобто мінімально необхідною сумою знань, які мають головним чином світоглядне спрямування; на академічному рівні закладаються базові знання з фізики, достатні для продовження навчання за напрямами, де потрібна відповідна підготовка з фізики; на рівні профільного навчання в учнів формуються фундаментальні знання з фізики, оскільки з їх удосконаленням учні здебільшого пов’язують своє майбуття в професійному зростанні. Програма профільного навчання фізики передбачає систематизоване вивчення основних фізичних теорій, формування світогляду і наукового стилю мислення учнів на основі фізичної картини світу, оволодіння методами наукового пізнання та усвідомлення фізичного знання на рівні, необхідному для подальшого його використання в професійній діяльності та продовженні фізичної освіти.

Основними профілями навчання, де фізика вивчається на такому рівні, є фізичний, фізико-математичний і фізико-технічний. Аналіз навчальної програми із фізики. Вивчення фізики починається набагато раніше чим у шкільній програмі з’являється такий предмет як фізика. У 5 – 6 класах учні отримують фізичні знання головним чином завдяки дослідно-експериментальній діяльності на уроках природознавства, вивченню технологій, математики, під час екскурсій у природу; поповнюється їхній термінологічний апарат (швидкість, маса, температура, час, механічний рух, теплота, атом тощо). Саме на уроках природознавства учні отримують перші знання про теплове розширення тіл, як приклад можна навести дослід із розширенням монетки. Але на уроках природознавства не даються ніякі кількісні характеристики розширення і його вивчення проводиться на емпіричному рівні. Вивчення теплового розширення на кількісному рівні можливо лише в рамках курсу фізики. Теплове розширення відноситься до теплових явищ, які вивчаються в курсі фізики двічі, в основній та старшій школах. Вивчення теплового розширення тіл слід розпочинати із вивчення такого поняття як агрегатний стан речовини і на його основі вже вводити поняття теплового розширення. Початкові уявлення про будову речовини учнів отримують на початковому етапі вивчення фізики у сьомому класі. В сьомому класі вивчаються такі теми як «Початкові відомості про будову речовини», де вивчають агрегатні стани речовини, дифузію, розглядають стани речовини на основі молекулярно-кінетичних уявлень. Але більш детально починається розгляд теми про будову речовини та її властивості в старшій школі. В десятому класі в курсі фізики вивчаються такі питання які відносяться до молекулярної фізики. В класах із профільним вивченням фізики на вивчення фізики стандартно відводиться 5 годин на тиждень (якщо не враховувати різноманітні спеціальні школи при вузах, тощо, де ця кількість годин може бути і більшою). В класах із стандартним вивченням фізики на цей предмет відводиться лише три години на тиждень. В звичайних класах на вивчення молекулярної фізики згідно програм відводиться 23 години та 5 годин резерву, який використовується на розв’язування завдань та проведення тематичних атестацій. У таких класах не передбачено вивчення теплового розширення тіл. І властивості твердих тіл вивчаються тільки поверхово, згідно плану який наведено нижче в таблиці 1. Таблиця 1. Витяг із навчального плану по фізиці. Молекулярна фізика і термодинаміка (23 год 5 год резерву) Теми занять Вимоги до знань. Основні положення молекулярно­-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини. Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Рідкі кристали та їх властивості. Полімери: їх властивості і застосування. Лабораторні роботи Дослідження одного з ізопроцесів Вимірювання відносної вологості повітря Демонстрації Властивості насиченої пари. Кипіння води за зниженого тиску. Будова і принцип дії психрометра. Поверхневий натяг рідини. Скорочення поверхні мильних плівок.

Капілярне піднімання рідини. Пружна і залишкова деформації. Вирощування кристалів Зміна кольору рідких кристалів від температури. За результатами вивчення розділу учень: називає прізвища творців молекулярно-кінетичного учення про будову речовини, вчених, які зробили вагомий внесок у створення теорії рідин, твердих тіл і матеріалів; наводить приклади рідких кристалів, аморфних і кристалічних тіл та полімерів; розрізняє ідеальний і реальні гази, ізопроцеси, насичену і ненасичену пару, кристалічні і полікристалічні тіла; може описати гіпотезу Демокрита про атомну будову речовини та основні етапи її розвитку, молекулярну будову рідин і полімерів, кристалічну будову тіл та їх загальні механічні властивості, пояснити визначальну роль взаємного розміщення, руху і взаємодії молекул щодо будови і фізико-хімічних властивостей тіл; тверднення і плавлення тіл на основі атомно-молекулярних і термодинамічних підходів; здатний спостерігати змочування і капілярність, пароутворення і конденсацію, тверднення та плавлення тіл як фізичних явищ (згідно до відповідного правила-орієнтиру); робити висновки про можливість отримання речовин (матеріалів) з наперед заданими фізико-хімічними властивостями. Як видно із програми у курсі фізики стандартної школи поняття теплового розширення тіл не вводиться взагалі, вивчається лише така тема як «Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Рідкі кристали та їх властивості. Полімери: їх властивості і застосування». Тому вивчення теплового розширення тіл можливе тільки в умовах поглибленого, профільного вивчення фізики у школі. Згідно програм для профільного вивчення фізики ми маємо одну годину часу на вивчення теплових властивостей твердих тіл. А також одну годину часу на вивчення будови та властивостей твердих тіл, де розглядаються поняття кристалічних та аморфних тіл та їх властивості. Проведення лабораторних дослідів по цій темі крім вирощування кристалів та зміни кольору рідких кристалів не передбачено. Провівши аналіз положень програми фізики для профільного навчання можна зробити висновок, що вивчення теплових властивостей твердих тіл доцільно провести згідно наступного плану, який приведено у таблиці 2. Таблиця 2. Приблизний план вивчення теплових властивостей твердих тіл. ТЕПЛОВІ ВЛАСТИВОСТІ ТІЛ Теми занять Вимоги до знань. Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Рідкі кристали та їх властивості. Полімери: їх властивості і застосування. (1 год) Теплові властивості твердих тіл. Коефіцієнт лінійного розширення твердих тіл. (1 год) Розв’язування вправ та завдань. (1 год) Лабораторні роботи Визначення коефіцієнта лінійного розширення твердих тіл. (1 год). Демонстрації Вирощування кристалів Зміна кольору рідких кристалів від температури. За результатами вивчення розділу учень: Розуміти відмінності між кристалічними та аморфними тілами, знати їх основні характерні ознаки та вміти відрізняти ці тіла на практиці; Знати поняття теплового розширення тіл та їх причини, коефіцієнт теплового розширення, сил зв’язку між складовими частинками твердих тіл; Вміти вимірювати коефіцієнт теплового розширення на практиці, розв’язувати завдання та вправи на використання коефіцієнта теплового розширення твердих тіл.

Эти аномалии объясняются тем, что магнитострикционные деформации, вызываемые обменными (а в общем случае и магнитными) силами в решётке, проявляются не только при помещении указанных тел в магнитное поле, но также при нагревании их в отсутствии поля (термострикция). Изменение объёма тел вследствие термострикции особенно значительно при магнитных фазовых переходах (в точках Кюри и Нееля, при температуре перехода коллинеарной магнитной структуры в неколлинеарную и других). Наложение этих изменений объёма на обычное тепловое расширение (обусловленное тепловыми колебаниями атомов в решётке) иногда приводит к аномально малому значению коэффициента теплового расширения у некоторых материалов. Экспериментально доказано, например, что малое тепловое расширение сплавов типа инвар объясняется влиянием возникающих при нагреве отрицательных магнитострикционных деформаций, которые почти полностью компенсируют «нормальное» тепловое расширение таких сплавов.   С М. связаны различные аномалии упругости в ферро-, ферри- и антиферромагнетиках

1. Изменение пищевой ценности продуктов в процессе тепловой обработки. Особенности питания детей, подростков и студентов

2. Методология исследования экономических процессов и явлений

3. Явления переноса в жидкостях

4. Особенности процессов зарядообразования в слое магнитной жидкости

5. Тепловые явления

6. Развитие представлений о природе тепловых явлений и свойств макросистем
7. Развитие представлений о природе тепловых явлений и свойств макросистем
8. Тепловые и массообменные процессы

9. География тепловой электроэнергетики России

10. Приборы для регистрации электрических, акустических и тепловых сигналов организма человека

11. Особенности производственной программы, способов и режимов тепловой обработки, технологии приготовления блюд ресторана с немецкой кухней

12. Определить себестоимость 1 Гкал тепловой энергии на проектируемой промышленной котельной и установить влияние на ее себестоимость выбранного вида топлива

13. Расчёт принципиальной тепловой схемы энергоблока 800 МВт

14. Обработка воды на тепловых и атомных электростанциях

15. Расчет тепловой схемы парогенератора ПГВ-1000 с построением диаграмм t-Q, тепловой и гидродинамический расчеты

16. Тепловой двигатель

Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики
Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши

17. Тепловой расчет паровой турбины Т-100-130

18. Тепловой двигатель с внешним подводом теплоты

19. Тепловой и динамический расчет двигателей внутреннего сгорания

20. Комплексное моделирование электрических и тепловых характеристик линейного стабилизатора напряжений

21. Реактивный двигатель и основные свойства работы тепловых машин

22. Потери электрической и тепловой энергии при транспортировке
23. Тепловые двигатели
24. Тепловой эффект химической реакции

25. Расчет стационарного теплового поля в двумерной пластине

26. О некоторых методах получения тепловой и электрической энергии

27. Полупроводниковый преобразователь тепловой энергии окружающей среды

28. Розрахунок теплової частини ТЕЦ

29. Тепловой расчет котла Е-75-40ГМ

30. Тепловой двигатель с внешним подводом теплоты

31. Тепловой двигатель.

32. Потери электрической и тепловой энергии при транспортировке

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы
Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца

33. Исследование загрязнения приземного слоя воздуха г.Москвы от вредных выбросов тепловых электрических станций

34. Земля, как тепловая машина (климатический фактор)

35. Значение белков теплового шока при вич-инфекции

36. Прямой цикл Карно и тепловая изоляция

37. Очистка охлаждающей воды на тепловых и атомных электростанциях

38. Проблема тепловой смерти Вселенной
39. Тепловой режим грунтов. Покой растений. Фитоценоз
40. Автоматизированная система изучения тепловых режимов устройств ЭВС

41. Тепловые и механические характеристики электронных средств

42. Тепловая обработка пищевых продуктов

43. Сыпи у детей. Тепловой удар

44. Дефектоскопия и интероскопия тепловыми методами

45. Тепловое и холодильное оборудование супермаркетов

46. Тепловой и конструктивный расчет секционного водо-водяного подогревателя теплосети

47. Тепловой расчет кожухотрубного и пластинчатого теплообменника

48. Тепловой расчет котла-утилизатора П-83

Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные
Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Экономические преимущества применения тепловых гидродинамических насосов

50. Оборудование тепловых сетей

51. Вивчення особливостей теплового розширення води

52. Влияние схем включения подогревателей энергоблока на тепловую эффективность подогрева

53. Поверочный тепловой расчет парового котла Е-420-13,8-560 (ТП-81) на сжигание Назаровского бурого угля

54. Проектирование тепловой электрической станции для обеспечения города с населением 190 тысяч жителей
55. Расчет теплового баланса парового котла
56. Расчет тепловых схем котельной

57. Способы прокладки тепловых сетей

58. Тепловое излучение

59. Тепловой баланс котла по упрощенной методике теплотехнических расчетов

60. Тепловой расчет парогенератора

61. Тепловой расчет силового трансформатора

62. Тепловой расчёт промышленного парогенератора ГМ-50-1

63. Тепловые пункты

64. Термонапружений стан частково прозорих тіл з порожнинами за теплового опромінення

Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Воздействия на туманы с помощью тепловых источников

66. Наружные тепловые сети

67. Тепловые эффекты химических реакций

68. Тепловое, шумовое и другие виды загрязнений атмосферы

69. Комплексный экономический анализ деятельности ООО "Сыктывкарские тепловые сети"

70. Расчет стоимости исследования скважины методом нейтрон нейтронного каротажа по тепловым нейтронам (ННК-Т) в условиях ОУГР ОАО "Башнефтегеофизика"
71. Анализ тарифов на электрическую и тепловую энергию тепловой электростанции
72. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

73. Методы алгебраических и дифференциальных уравнений для анализа и качественного исследования социально-экономических явлений (По дисциплине: Математические методы моделирования процессов управления в социальной сфере)

74. Явление всемирного тяготения – основа процессов мироздания

75. Самостоятельная работа учащихся с учебником в процессе изучения темы "Электрические явления"

76. Об эволюционности процесса расширения вселенной

77. Социология как наука о явлениях и процессах в обществе

78. Реальные рабочие тела – вода и водяной пар. Параметры и функции состояния водяного пара. Термодинамические процессы с водяным паром

79. Малые тела Солнечной системы

80. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек

81. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма

82. Метеорологические явления

83. Мерзлотные явления в земной коре (кpиолитология) (. Иpкутская область. Доклад)

84. Понятие о волнении. Процесс возникновения развития и затухания ветровых волн

85. Влияние вулканизма и поствулканических процессов на окружающую среду

86. Интегрированный проект учебного процесса
87. Бюджетное устройство и бюджетный процесс РФ
88. Государственное стимулирование инвестиционного процесса: опыт США и Юго-Восточной Азии

89. Адвокат в уголовном процессе

90. Доказательства в арбитражном процессе (Контрольная)

91. Арбитражный процесс

92. Прокурор в хозяйственном процессе

93. Вещественные доказательства в гражданском процессе

94. Гражданский процесс (Контрольная)

95. Гражданский процесс (Контрольная)

96. Гражданский процесс (Шпаргалка)

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки
Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки

97. Иск в гражданском процессе: теория и практика

98. Стороны в гражданском процессе

99. Кассационное производство в гражданском процессе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.