Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Судові витрати. Судові штрафи

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Тема: . План 1. Поняття та види судових витрат в цивільному процесі, їх значення 2. Державне мито: обчислення, порядок сплати, повернення державного мита. 3. Витрати, пов'язані з розглядом справи 4. Звільнення від сплати судових витрат. Розподіл судових витрат та їх відшкодування 5. Цивільні процесуальні штрафи Джерела 1. Поняття та види судових витрат в цивільному процесі, їх значення Витрати по провадженню справи в цивільному судочинстві в Цивільному процесуальному кодексі України1 (далі по тексту ЦПК) мають назву «Судові витратив (глава 5), яка, не зовсім точно віддзеркалює їх правову природу. Ними є витрати, які несуть сто­рони, треті особи з самостійними вимогами у справах позовного провадження, заявники і заінтересовані особи у справах окремого провадження та у деяких справах, що виникають з адміністратив­но-правових відносин, за вчинення в їх інтересах цивільних проце­суальних дій, пов'язаних з розглядом справи судом і виконанням по ній рішення. Витрати по провадженню справи в цивільному судочинстві складаються з двох видів — державного мита і витрат, пов'язаних з розглядом справи (ст. 63 ЦПК). У законодавчому визначенні державним митом є грошовий збір, що справляється державними органами в установленому розмірі з фізичних і юридичних осіб за вчинення в їх інтересах окремих дій та видачу документів, що мають юридичне значення2. В цивільному судочинстві — державне мито — грошовий збір, що справляється в судових органах з заяв і скарг, котрі подаються громадянами і юридичними особами до суду, та за видачу їм копії документів — судових рішень, ухвал, постанов, і який зараховується до бюджету місцевого самоврядування. Обов'язок сплачувати державне мито за ведення цивільних справ у судах, що покладений на заінтересованих у справі осіб, має за мету забезпечити відшкодування державі певної частини коштів, що витрачаються на утримання і функціонування судової влади. Введення державного мита за провадження цивільних справ в суді (правильне за своєю суттю), може мати й негативні наслідки — перешкоджати наданню державою судового захисту. Тому розмір такого мита незначний, а подекуди громадяни з врахуванням май­нового їх стану зовсім звільняються від його сплати. Витрати, пов'язані з розглядом справи, складаються: з сум, що підлягають виплаті свідкам, експертам, перекладачам; з витрат на проведення огляду на місці, на розшук відповідача; з витрат, пов'­язаних з виконанням рішення тощо. Розмір витрат, пов'язаних з розглядом справи в суді, на відміну від державного мита, залежить не від ціни заявлених позовних вимог та їх характеру, а від факти­чних затрат, пов'язаних з участю у справі свідків, експертів, перек­ладачів і з виконанням ними своїх функцій. Витрати, пов'язані з розглядом цивільної справи в суді, покладені на сторін та інших заінтересованих осіб, покликані: гарантувати добровільне виконан­ня ними своїх обов'язків із спірних матеріальних правовідносин; запобігати тяганині, пред'явленню безпідставних позовів; виник­ненню недобросовісних спорів проти законних і обґрунтованих вимог сторони; сприяти економії цивільних процесуальних засобів.

Правовий режим справляння державного мита і сплати інших витрат по провадженню цивільної справи в суді врегульований статтями 63—81 ЦПК, іншими законами і підзаконними актами України3. 2. Державне мито: обчислення, порядок сплати, повернення державного мита. Об'єктом справляння державного мита в судах виступають цивільні процесуальні документи, перелік яких чітко і повно визна­чений в нормативному порядку. Державне мито справляється: з позовних заяв; із зустрічних позовних заяв; із заяв третіх осіб, які заявляють самостійні позовні вимоги на предмет спору між сторонами; із скарг громадян на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних або посадових осіб у сфері управлін­ської діяльності; із скарг на рішення, прийняті щодо релігійних організацій; із касаційних скарг на рішення судів; із скарг на рішення, що набрали законної сили; із заяв і скарг у справах окремого провадження; за повторну видачу копії судового рішен­ня, ухвали, постанови. До позовних заяв, з яких справляється державне мито, відно­сяться, зокрема, заяви, в котрих виражені позовні вимоги про присудження відповідної суми грошей, про право власності на будівлі чи інше майно, про визнання права одного із подружжя на частку у спільному сумісно нажитому майні за час шлюбу, про поділ майна в натурі, про виділ частки майна із спільної часткової власності, про визнання договорів відчуження майна (купівлі-продажу, дарування, заповіту) та інших недійсними, інші заяви, що подаються особами для захисту порушених чи оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, які виникають з цивільних, шлю­бно-сімейних, житлових, земельних, трудових, природоохоронних та інших матеріально-правових відносин. До заяв і скарг у справах окремого провадження, з яких справляється мито, відносяться: заява про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним; заява про визнання грома­дянина безвісно відсутнім або оголошення його померлим; заява про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану; заява про встановлення фактів, що мають юридичне значен­ня; заява про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'­явника, скарга на нотаріальні дії або на відмову в їх вчиненні; заява про всиновлення дитини. Скаргами на рішення судів, що набрали законної сили, та з яких справляється мито, є скарги, які подаються до правомочних посадових осіб суду і прокуратури, про опротестування ними рі­шення у порядку нагляду. До них відносяться заяви, що подаються до суду, про перегляд у зв'язку з ново виявленими обставинами рішень, ухвал і постанов суду, що набрали законної сили. Інші заяви і скарги, що не відносяться до позовних заяв, заяв і скарг у справах окремого провадження, касаційних скарг і скарг на рішенні судів, що набрали законної сили, не підлягають оплаті державним митом. Ними є окремі скарги (подаються окремо від касаційної скарги), якими оскаржуються ухвали суду, постановлені одноособово і колегіально у передбачених ст. 323 ЦПК випадках, зокрема: про відмову забезпечити докази (ст. 39 ЦПК), визначення ціни позову та судових витрат (ст. 81 ЦПК), відмову в знятті чи зменшенні штрафу, накладеного судом (ст.

83 ЦПК), відмову в поновленні пропущеного строку (ст. 89 ЦПК), а також інші ухвали суду; заяви, які подаються на вирішення окремих питань, що виникають у процесі провадження у справі та виконання по ній судового рішення, — про забезпечення доказів, позову, про вступ у справу третіх осіб без самостійних вимог, про зміну підсудності, зміну чи скасування накладеного судом штрафу, про виправлення описки і явної арифметичної помилки в рішенні, про постановлення додаткового рішення, роз'­яснення рішення, про перегляд рішення, ухвали, постанови у зв'яз­ку з нововиявленими обставинами, про розстрочку або відстрочку виконання, про відвід судового виконавця тощо4. Державне мито справляється в такому розмірі ставок: а) із позовних заяв - 1 відсоток ціни позову, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; б) із скарг за неправомірні дії органів державного управління і службових осіб, що ущемляють права громадян - 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; в) із позовних заяв про розірвання шлюбу – 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; із позовних заяв про розірвання повторного шлюбу – 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян; у разі поділу майна розірванні шлюбу - 1 відсоток ціни позову, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; г) із позовних заяв про розірвання шлюбу з особами, визнаними у встановленому порядку безвісно відсутніми чи недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими до позбавлення волі на строк не менше трьох років - 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; д) з позовних заяв про зміну або розірвання договору найму житлових приміщень, про продовження строку прийняття спадщини, про скасування арешту на майно та з інших позовних заяв немайнового характеру (або таких, що не підлягають оцінці) - 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; е) із заяв (скарг) у справах окремого провадження - 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; є) із позовних заяв з переддоговірних спорів - 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; ж) із позовних заяв про розгляд питань захисту честі та гідності: із позовних заяв немайнового характеру - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян; із позовних заяв про відшкодування моральної (немайнової) шкоди з ціною позову до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 1 відсоток ціни позову, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; із позовних заяв про відшкодування моральної (немайнової) шкоди з ціною позову від 100 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 5 відсотків ціни позову; із позовних заяв про відшкодування моральної (немайнової) шкоди з ціною позову понад 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 10 відсотків ціни позову; з) із апеляційних скарг на рішення судів і скарг на рішення, що набрали законної сили - 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви й скарги, а з майнових спорів - ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми; и) за повторну видачу копії судового рішення, вироку, ухвали та іншої постанови суду - 0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний аркуш копії; і) із позовних заяв щодо захисту прав громадян на земельну частку (пай) і майновий пай - 0,1 відсотка ціни позову.

Исходя из конкретных обстоятельств данного дела, учитывая, что ответчик, обратившись в налоговую инспекцию за получением книги учета доходов и расходов и указав на титульном листе книги номер расчетного счета в банке, добросовестно заблуждался относительно надлежащего исполнения им обязанности по письменному сообщению налоговому органу сведений об открытии счета в банке, полагал, что данным действием установленная Законом обязанность им исполнена, суд уменьшил размер штрафа, подлежащий взысканию с предпринимателя с 5000 до 100Pруб. Исходя из анализа материалов данного дела, становится ясным, что извещение об открытии расчетного счета, пусть и поданное не по установленной форме, должно остаться у налогового органа. И в этом случае суд может посчитать обязанность об извещении об открытии расчетного счета исполненной. 1.3.3. Лицензирование отдельных видов деятельности Государственная регистрация лица, постановка на налоговый учет, открытие счета вот основные процедуры, пройдя которые предприятие может осуществлять предпринимательскую деятельность. Да, верно. Может. Но не всегда

1. Вышний суд – несостоявшийся суд высшего звена в реформированной судебной системе России

2. Вищі спеціалізовані суди. Верховний суд України

3. Арбитражные суды в РФ

4. Федеральный суд

5. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства в порядке искового производства

6. Определения суда первой инстанции
7. Конституционный Суд Российской Федерации
8. Конституционный суд РФ

9. Конституционный Суд РФ

10. Суды субъектов Российской Федерации

11. Арбитражный суд как гарантия реализации экономических интересов субъектов в Российской Федерации

12. Суд присяжных: традиция или новация

13. Международный суд ООН

14. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

15. Статус суда в правовом государстве

16. Суд над Иисусом Христом в различных литературных произведениях

Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора
Глобус физический, 210 мм.
На карту глобуса нанесены страны, границы, города, континенты, моря, океаны, глубины и другая полезная информация. Подставка глобуса
346 руб
Раздел: Глобусы
Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

17. Суд присяжных: традиция или новация

18. Постоянно действующие третейские суды

19. Суды второго звена

20. Принципы организации и деятельности суда

21. Прокурорский надзор за исполнением законов при рассмотрении уголовных дел военными судами

22. Назначение и производство экспертизы в практике военных судов
23. Гражданский иск в суде РФ
24. Международные суды

25. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ СУДОВ В МОРЕ МППСС-72

26. Анализ эксплуатационных качеств и разработка мероприятий на техническое обслуживание судового дизеля 8ЧН20/26 для судов типа «Атлантик 433»

27. Восстание декабристов и суд над ними

28. Революция в Англии. Суд и казнь Карла I

29. Третейский суд. Менандр

30. Компетенция Международного Суда ООН

31. Суд и общество

32. Информатизация и компьютеризация судов

Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие
16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые

33. История развития третейского суда в России

34. Практика Конституционного Суда РФ по вопросам налогообложения

35. Ипотека морских судов согласно Российскому законодательству

36. Международный суд ООН

37. Судебная реформа . Органы суда по “судебным уставам“

38. Состязательность процесса и суд первой инстанции
39. Целевой и индивидуальный нормоконтроль арбитражных судов Российской Федерации как форма судебного контроля законности актов
40. Совершенствование норм, регламентирующих подготовку дел к разбирательству в арбитражном суде, и проблемы практики

41. Арбитражный суд о государственной регистрации сделок с недвижимостью и налоговом учете

42. Суд и власть

43. Международный суд ООН

44. Регистрация недвижимости: разрешение арбитражными судами споров, возникающих из административных правоотношений

45. Практика Конституционного Суда РФ в области защиты основных прав и свобод человека

46. Понятие арбитражного суда

47. Арбитражный суд

48. Институт мировых судей

Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы

49. Конституционный суд

50. Международный коммерческий арбитражный суд

51. Ответственность за вред, причиненный актами правоохранительных органов и суда

52. Разбирательство в суде первой инстанции

53. Суд как орган судебной власти

54. Третейские суды
55. Участие прокурора при рассмотрении судами гражданских дел
56. Исполнительная власть в роли судьи - Британия Трибуналы и осведомления

57. Институт почетных мировых судей округа Омской судебной палаты

58. Верховный суд Российской Федерации

59. Завел дело – судись смело: отмена акта - уже не проблема!

60. Судить по законам, или по "понятиям". Поправки в налоговое законодательство

61. Рассмотрение экономических споров арбитражным судом 1 инстанции

62. Взятие под стражу и суд у первосвященников иудейских

63. Российский Международный Реестр (второй регистр) Судов

64. Арест морских судов согласно Российскому законодательству

Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки
Универсальный стиральный порошок "Meine Liebe", концентрат, 1000 г.
Предназначен для стирки цветного и белого белья во всех типах стиральных машин при температурах от 30 С до 90 С, а так же для ручной
438 руб
Раздел: Стиральные порошки
Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

65. Виды решений суда по уголовным делам

66. Психологические особенности хоккейных судей

67. Суд бытия: судьба как предмет философско-этимологического анализа

68. Верховный суд США

69. Волосне упавління і волосний суд по буржуазним реформам 60-х рр 19-го ст

70. Конституционный Суд Российской Федерации
71. Особенности процесса доказывания в суде присяжных
72. Участие адвоката по уголовным делам в суде первой инстанции

73. Суды общей юрисдикции

74. Постановления суда I-й инстанции: понятие, виды, содержание, предъявляемые требования.

75. Суд и судебный процесс по Русской правде

76. Суд присяжных

77. К вопросу об особой публично-властной природе суда

78. Верховный суд РФ

79. Правовое положение третейского суда в РФ

80. Арбитражные суды

Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные
Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Разбирательства дел в арбитражных судах

82. Обеспечение пожарной безопасности на судах

83. Уклонение от уплаты налогов «иным способом»: что на самом деле сказал Конституционный Суд

84. Верховный Суд США

85. Порядок судопроизводства в Конституционном суде

86. Суд и процесс в римском частном праве
87. Основное звено системы общих судов
88. Решение суда первой инстанции

89. Третейские суды

90. Основные компоненты системы управления документооборотом (СУД)

91. Восприятие, истолкование, оценка стихотворения Г. Р. Державина «Властителям и судиям»

92. Роль национального вопроса в процессе политического развития Судана

93. Обращение граждан в Европейский Суд по правам человека

94. Арбитражные суды в РФ.

95. Адвокат в суде Росийской Федерации с участием присяжных заседателей

96. О проблеме мотивированности судебных актов, через призму Постановлений Европейского Суда по правам человека

Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (салатовый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления

97. Трудности заключения мирового соглашения на стадии исполнения решения суда

98. Защита интересов доверителя адвокатом в суде второй инстанции

99. Мировое соглашение и практика его применения в арбитражных судах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.