Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Нейрокогнітивні розлади при шизофренії: патогенез, клініка, діагностика, терапія

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ І СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ ВЕРБЕНКО ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА УДК 615.895.8 616.8-008.6 616-07 616-085 Нейрокогнітивні розлади при шизофренії: патогенез, клініка, діагностика, терапія 14.01.16 – психіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ – 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Пріоритет доказової методології в сучасній медицині визначає значимість науково-дослідницьких задач, вирішення яких сприяє суттєвому підвищенню якості діагностики, лікування і профілактики психічних розадів (Н.А. Марута, 2001; С.І. Табачніков, 2002; Л.Н. Юрьева, 2002; В.Я. Пішель, 2006; Т.А. Доброхотова, 2007). Провідними напрямками сучасної нейропсихіатрії є вивчення механізмів патогенезу психічних розладів; виділення їх диференційно-діагностичних маркерів, які підвищують надійність ранньої діагностики; розробка нових терапевтичних моделей, котрі сприяють ефективності лікування, збільшують період ремісії та елімінують наслідки соціальної інвалідності (C. Ara go, 1999; Т.А. Доброхотова, 2000, 2006; Р.Д. Энсилл, 2001; В.П. Самохвалов, 2003; G. Kemperma , 2004; EС Р, 2005; C. e , 2005; А.М. Бачеріков, 2006; В.С. Бітенський, 2007). Шизофренія залишається центральною проблемою в психіатрії протягом багатьох десятиліть, що зумовлено не тільки високою поширеністю захворювання серед загальної популяції (біля 1%), але і вираженим економічним збитком, повўязаним із соціально-трудовою дезадаптацією та інвалідизацією хворих (C. Ara go, 1999; Л.Н. Юрьева, 2001; В.П. Самохвалов, 2003; А.С. Аведисова, 2004; G. Kemperma , 2004; H. Mohler, 2004; И.Я. Гурович, 2005; EС Р, 2005; A.A. Fi gelkur s, 2005; S.S. ew o , 2005; C. e , 2005; С.Н. Мосолов, 2006; В.Я. Пишель, 2007; О.А. Гильбурд, 2007). В звўязку з цим найбільше значення набувають дослідження, присвячені загальним біологічно важливим зрушенням в організмі хворого (Т.Б. Дмитриева, 1998; Р.Д. Єнсилл, 2001;О.С. Чабан, 2003; L.H. eco , 2005; C. e , 2005; А.С. Тиганов, 2007). Слід зазначити, що базові нейронауки не вирішили усіх проблем шизофренії, але суттєво розширили методологічні і методичні основи її інтерпретації. Завдяки активному впровадженню в клінічну практику сучасних методів діагностики шизофренії стало можливим співвідношення феноменологічних проявів психічних розладів з особливостями нейронального функціонування, церебрального метаболізму, міжпівкульових структурно-функціональних взаємовідношень та механізмами дії психотропних препаратів (L.D. Selemo , 1999; А.Н. Бачериков, 2003; А.П. Чуприков 2003; С.О. Кабанов, 2003; G.M. Davis, 2003; W.A. Phillips, 2003; В.А. Абрамов, 2004; А.С. Аведисова, 2004; И.Я. Гурович, 2004; Н.Г. Незнанов, 2004; О.К. Напрєєнко, 2005; А.Б. Смулевич, 2005; R.W. Bucha a , 2005; S.R. Marder, 2005; B.J. Sadock, 2005; Т.А. Доброхотова, 2006; В.Д. Мишиев, 2006; С.Н. Мосолов, 2006; М.Ю. Попов, 2006; О.Г. Сиропятов, 2007). В останні роки особлива увага при вивченні цього захворювання приділяється когнітивним і/або нейрокогнітивним порушенням, які мають велике значення в загальній структурі симптоматики шизофренії (J.M

. Gold, 1993; Т.Е. Goldberg, 1995; M.F. Gree , 1996; B. Gallhofer, 1999; D.I. Velliga , 1999; М.В. Магометова, 2000; А.С. Аведисова, 2001, 2002; И.Я. Гурович, 2001; С.Н. Мосолов, 2001; С.О. Кабанов, 2003; S.M. Maria i, 2004; M.M. Kur z, 2005). Разом з цим до останнього часу суперечним залишається питання щодо категоріальної диференціації когнітивних і нейрокогнітивних порушень при шизофренії. Відсутність загальної концепції ролі і внеску нейрокогнітивних розладів у структуру психопатологічних симптомів при шизофренії суттєво обмежує діагностичні і лікувальні можливості в сучасній клінічній практиці. Вищесказане підкреслює актуальність і доцільність проведення дослідження, присвяченого вивченню патогенетичних механізмів, клініко-типологічних аспектів діагностики нейрокогнітивних порушень при різних формах шизофренії, критеріїв підбору і контролю лікувальної схеми. Для реалізації подібного дослідження адекватним представляється підхід, який поєднує в собі методологічні можливості психіатрії, нейропсихології і нейрофізіології. Звўязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з основними напрямками наукових досліджень кафедри психіатрії, психотерапії, наркології з курсом загальної і медичної психології Кримського державного медичного університету імені С.І. Георгієвського і повўязана з темами: “Еволюційні, генетичні, нейрофізіологічні, етнічні і комунікаційні аспекти психічних розладів” (№ державної реєстрації 0102U001051), “Клінічний і патогенетичний поліморфізм психічних і поведінкових розладів” (№ державної реєстрації 0107U001254). Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – удосконалити діагностику та підвищити ефективність лікування хворих на шизофренію на основі комплексного патогенетичного дослідження нейрокогнітивних розладів в структурі психопатологічних проявів різних форм захворювання. У відповідності з метою роботи були визначені наступні завдання: Систематизувати загальні закономірності патогенетичних механізмів нейрокогнітивних розладів при шизофренії на основі існуючих природнонаукових методологічних підходів до їх вивчення. Дослідити структуру психопатологічних проявів у хворих з різними формами шизофренії (простою, параноїдною і кататонічною) на основі реалізації комплексного (психометричного, катамнестичного, нейропсихологічного і нейрофізіологічного) підходу. Розробити і впровадити в клінічну практику методи діагностики нейрокогнітивних розладів при шизофренії. Розробити теоретичну інтегративну модель патогенезу нейрокогнітивних розладів при шизофренії. Дослідити ефективність терапії шизофренії на основі вивчення внеска нейрокогнітивних розладів у феномен міжіндивідуальної чутливості до проводимої антипсихотичної терапії. Розробити патогенетично обґрунтований метод медикаментозної корекції нейрокогнітивних розладів при шизофренії. Впровадити та оцінити ефективність розроблених методів діагностики і терапії. Обўєкт дослідження – нейрокогнітивні розлади у хворих на шизофренію. Предмет дослідження – патогенетичні механізми нейрокогнітивних розладів у структурі психопатологічних проявів шизофренії; методи діагностики і лікування нейрокогнітивних розладів у пацієнтів з простою, параноїчною, кататоничною формами шизофренії.

Методи дослідження: клініко-психопатологічний, клініко-катамнестичний, психодіагностичний, нейропсихологічний, нейрофізіологічний, статистичний. Основним діагностичним методом дослідження був клініко-психопатологічний. В його рамках проводилось інтерв'ю, аналізувалися стан хворого під час обстеження: провідні скарги; соматичний, неврологічний і психічний статуси; динаміка психічного стану в процесі лікування. Клініко-катамнестичний метод включав в себе вивчення анамнезу та історії захворювання: особливості спадкової обтяженості психічною патологією, наявність пре-, анте – і постнатальної патології, мінімальних неврологічних порушень раннього онтогенезу, характер поведінки в школі, відношення до навчання; особливості дебютування психотичних порушень; динаміку клінічної картини всього періоду захворювання з виділенням провідної симптоматики; психопатологічну характеристику попередніх приступів захворювання, їхню кількість; якість та особливості ремісійних періодів; наявність і характер дефіцитарних змін особистості; обўєм і характер отриманої стаціонарної і амбулаторної психіатричної допомоги, ефективність проведеного лікування. З метою стандартизованої оцінки психічних розладів застосовували: шкалу PA SS (С.Н. Мосолов, 2001), шкалу оцінки тяжкості захворювання CGI-S, шкалу загального клінічного враження про зміни стану CGI-I. Дані шкали використовувались як оціночний, але не діагностичний інструментарій дослідження. Їх використання допомагало оцінити ступінь виразності основних психопатологічних симптомів у групі досліджуваних пацієнтів. Оцінку стану вищих психічних функцій (ВПФ) проводили за традиційною схемою нейропсихологічного обстеження, розробленою в школі О.Р. Лурії (Э.Г. Симерницкая, 1985; Е.Д. Хомская, 1994; А.В. Семенович, 1997; Л.И. Вассерман, 1997, 2006, 2007). Порушення оцінювали якісно і кількісно. Кількісна оцінка одержаних в експерименті даних характеризувала ступінь виразності порушень функції. Для дослідження нейрофізіологічних аспектів і функціонального стану мозку застосовано комп'ютерну електроенцефалографію (ЕЕГ) (програма Exper ТМ; електроенцефалографи серії “Exper ”, 2006). Аналізували наступні характеристики ЕЕГ: 1) індекс альфа – і бета – частотних діапазонів поканально (в%); 2) амплітуду хвиль альфа – і бета – частотних діапазонів поканально (в мкВ); 3) коефіцієнт активації (КА) (Э.В. Мельник, 1998; C.Colombo, 1989; R. Hoffma , 1991). Математико-статистичний аналіз даних здійснювався за методами описової статистики (визначення середнього по групі і стандартного відхилення); непараметричної статистики (таблиця поєднаних ознак з використанням ч2-критерію, критерію Вілкоксона і критерію Манна-Уїтні). Статистичну обробку результатів проводили з використанням статистичного пакету BIOS A (універсальний пакет для медичних досліджень), адаптованого для роботи на ПК в операційній системі Wi dows. З метою проведення багатомірного статистичного аналізу використовували спеціалізований статистичний пакет SPSS for Wi dows (версія 13.0). Наукова новизна отриманих результатів. Вперше на підставі багаторічного клінічного дослідження науково обгрунтовано, розроблено і реалізовано інтегративний підхід, який поєднує в собі методологічні можливості психіатрії, нейропсихології і нейрофізіології.

Что такое «схема тела» в свете данных наших физиологов. – «Вестн. АМН СССР», 1958, № 10, с. 17–23. 35. Гиляровский В. А. Избранные труды. М., 1973. К вопросу об ипохондрическом синдроме, с. 93–102. 36. Глибова Л. М., Жислина С. М. К патогенезу ипохондрических включений в клинике пубертатных шизофрении. – Материалы I Закавказской конф. психиатров «Клиника, терапия и патобиология шизофрении». Баку, 1963, с. 157–163. 37. Глузман Е. Б. Ипохондрический синдром. Автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра мед. наук. Киев, 1967. 36 с. 38. Голодец Р. Г., Лукомский И. И. К вопросу о взаимоотношениях между шизофренией и экзогенией. – Науч.-практ. конф. врачей респ. психиатр, больницы. Тезисы и рефераты докл. Минск, 1972, с. 41–50. 39. Гращенков Н. И. Чувствительность, расстройства. – В кн.: Справочник невропатолога и психиатра. Ред. Н. И. Гращенков, А. В. Спежневский. М., 1965, с. 279. 40. Гризингер В. Душевные болезни. Пер. с нем. Пб., 1867. 610 с. 41. Гуськов В. С. Терминологический словарь психиатра. М., 1965. 219 с. 42. Дельгадо X. Мозг и сознание. Пер. с англ. М., 1971. 264 с. 43. Деордиева В. Я

1. Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку

2. Особливості клінічного перебігу, діагностики, терапії і контролю ерадикації урогенітального мікоплазмозу у жінок

3. Аномалії нирок і сечовивідних шляхів чоловічих статевих органів (крипторхізм, ектопія). Клініка, діагностика, лікування

4. Діагностика та корекція когнітивних порушень у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю

5. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

6. Вплив трансплантації культур клітин підшлункової залози і стовбурових клітин на патогенез експериментального цукрового діабету
7. Діагностика і комплексна терапія генітальної герпетичної інфекції з урахуванням персистенції збудників та особливостей клінічного перебігу захворювання
8. Клімактеричні розлади у жінок та їх профілактика

9. Клініко-психопатологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади і розлади адаптації та їх комплексне лікування

10. Клініко-терапевтичні аспекти тривожних розладів при алкогольній залежності

11. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

12. Нейрогенні розлади сечовипускання. Енурез. Діагностика. Лікування

13. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії

14. Особливості клініки, діагностики та терапії змішаної кандидо-герпетичної урогенітальної інфекції

15. Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування псоріатичного артриту у поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом

16. Рак щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною патологією: особливості клініки, діагностики та лікування

Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна
Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры

17. Венна гіпертензія нирки. Варікоцеле. Клінічні прояви. Діагностика. Методи оперативного лікування

18. Формулы и шпоры 10-11 кл. (информатика, геометрия, тригонометрия ...) (Шпаргалка)

19. Патогенез язвенной болезни и желчнокаменной болезни как двух вариантов одного психосоматического заболевания

20. Синдром раздраженного кишечника: этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения

21. Особенности уролитиаза собак и кошек в условиях мегаполиса (распространение, этиология, патогенез. Диагностика и терапия)

22. Гепатодистрофия. Патогенез гепатодистрофии
23. Этиология, патогенез, классификация, клиника и диагностика одонтогенной острой инфекции
24. Инфекционно-токсический шок. Этиология, патогенез, клиника, лечение

25. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

26. Боевой вертолет КА-50 "Черная акула"

27. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель

28. Патогенез и лечение запоров

29. Современные представления о патогенезе аутоиммунных увеитов

30. Современный взгляд на патогенез, диагностику и лечение синдрома длительного сдавливания

31. Этнология и патогенез

32. Этиология и патогенез

Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы
Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные

33. История болезни - психиатрия (шизофрения)

34. Литература - Психиатрия (ЭНДОГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ШИЗОФРЕНИЯ)

35. Хронические гепатиты, лечение, патогенез

36. Рахит (этиология, патогенез, клиника)

37. Функциональная асимметрия полушарий при шизофрении

38. Лечение нейролептическими препаратами больных шизофренией
39. Применение рисполепта при шизофрении
40. История болезни - Психиатрия (шизофрения)

41. Шизофрения

42. Міжнародна економіка

43. Шизофрения

44. Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

45. Психологическое портретирование больного шизофренией

46. Применение рисполепта при шизофрении

47. Аффективные расстройства шизофрении

48. Исследование мышления больных шизофренией методом пиктограмм

Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы
Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники
Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки

49. Технология креатива: драйв + немного шизофрении + много работы

50. Сексуальные извращения при шизофрении

51. Психотерапевтическая коррекция сексуальной дисгармонии при малопрогредиентнои шизофрении у женщин

52. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

53. Плюрализм как методологическая шизофрения

54. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
55. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
56. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

57. Кайе Огюст Рене (Коилье)

58. Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК

59. Використання гематоксиліну для діагностики бактеріального вагінозу

60. Економіка зарубіжних країн укр

61. Клімат Криворіжжя

62. Камов Ка-50

63. Этнология и патогенез

64. Современные тенденции в лечении шизофрении

Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы
Лоток вертикальный, сборный, 6 отделений, серый.
Легкий и прочный, даже при максимальной загрузке документов. Возможность по собственному желанию регулировать ширину отделений. Для листов
383 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

65. Моделювання поведінки клієнта страхової компанії

66. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

67. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

68. Найбільш примітивні і найвище організовані

69. Іксодові кліщі

70. Динаміка перельоту птахів
71. Економіка водного господарства
72. Особенности патогенеза и лечения диспепсии молодняка разных видов сельскохозяйственных животных

73. ДНК-діагностика та її застосування у ветеринарії

74. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

75. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

76. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

77. Пустельні примітивні ґрунти

78. Регіональна економіка сільського господарства України

79. Економіка Казахстану

80. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

81. Глобальне потепління чи похолодання клімату? Реакція океану

82. Основні характеристики клімату Закарпатської області

83. Опіка і піклування в сімейному законодавстві

84. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

85. Лексіка беларускай мовы

86. Мовна специфіка літературних творів доби Золотого Віку
87. Переклад інфінітивних конструкцій на матеріалі роману С. Моема "The Moon and Sixpence"
88. Специфіка експлікації та імплікації суб’єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу

89. Динаміка сільського іменника (на матеріалі с. Мічуріне Тельманівського району Донецької області)

90. Когнітивна лінгвістика

91. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

92. База даних клієнтів і замовлень

93. Комп’ютерний засіб вимірювання тиску і температури у кліматичній камері

94. Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

95. Распрацоўка Сайтов

96. Структура, апаратне забезпечення системи "клієнт-банк"

Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее
Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов

97. Козацький обоз, символіка та зброя

98. Наука і техніка ХХ століття

99. Рейганоміка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.