Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Сутність та зміст контролю

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Донбаський державний технічний університет Реферат на тему: Сутність та зміст контролю Алчевськ, 2008р. Зміст Поняття «контроль» в управлінні Основні завдання контролю Об’єкт, суб’єкт та предмет контролю Призначення контролю Принципи контролю Класифікація управлінського контролю Мета контролю Перелік літератури Поняття «контроль» в управлінні Термін &quo ;контроль&quo ; має французьке походження: со rоlе — перевірка або спостереження з метою перевірки. Французьке со rоlе утворилось від латинського со rа — протидія і rоlе — ступінь впливу, значення, участь у чомусь. У такому розумінні термін &quo ;контроль&quo ; означає перевірку або спостереження з метою протидії чомусь небажаному в організації. Слово «контроль», як й слово «влада» породжує передусім негативні емоції. Для багатьох людей контроль означає обмеження, примус, відсутність самостійності і т.д. — все те, що прямо протилежне нашим уявленням про свободу особи. Внаслідок такого сприйняття, контроль відноситься до числа функцій управління, суть яких розуміється правильно. Якщо запитати менеджера, що означає контроль, то він відповість, що це те, що дозволяє утримувати працівників у певних рамках. Фахівці з управління дають різні, взаємодоповнювані визначення контролю. Контроль — це: процес забезпечення досягнення організацією визначених цілей; систематичний процес, за допомогою якого менеджери регулюють діяльність організації, забезпечують її відповідність планам, цілям, нормативним показникам; постійне порівняння запланованих результатів з реально одержаними; систематичне спостереження і перевірка процесу функціонування відповідного об'єкта з метою встановлення його відхилень від заданих параметрів. Одним з аспектів контролю є забезпечення дотримування певних норм і правил. Однак зводити контроль до деяких обмежень, що виключають можливість шкідливих дій і змушують кожного вести себе строго, дисципліновано — означало б основне завдання управління не побачити. Контролювання є однією з чотирьох головних управлінських функцій в організаціях. Функція контролю, відповідно, має чотири головні завдання. Правильно спроектована система контролю здатна виконати кожне з цих завдань. Контроль забезпечує організацію засобами для пристосування до зміни середовища, зменшення нагромадження помилок, долання складних організаційних проблем та мінімізації витрат. Під контролем розуміють перевірку діяльності когось або чогось. За його допомогою виявляють негативні тенденції під час виконання запланованих завдань, запобігають зривів у виробництві. Контроль — це процес забезпечення досягнення цілей організації за допомогою оцінки та аналізу результатів діяльності, оперативного втручання у виробничий процес і прийняття коригуючих дій. Контроль також визначають як механізм перевірки дотримання та виконання нормативно встановлених завдань, планів та рішень. Зазначимо, що контроль завжди має функціональне призначення і виникає на певній стадії управлінського процесу. Контроль є підсумковим етапом управлінської діяльності, що дозволяє зіставити досягнуті результати із запланованими.

До основних економічних категорій, що стосуються контролю, належать: контрольна діяльність, норми контролю, об'єкт та суб'єкт контролю, відхилення від норм тощо. Контроль - це одна з функцій управління виробництвом, що має аналітичний характер. Під час її виконання здійснюється спостереження за ходом виробничих процесів і дотриманням виробничої програми, порівнюються величини та значення параметрів, що контролюються заданою програмою, фіксуються результати порівняння у зручній для використання формі. Трактування терміну «контроль» залежить від об'єкта контролю. Наприклад, його зміст змінюється, якщо мова йде про контроль за діяльністю підприємства в цілому і про контроль якості продукції зокрема. Поняття «контроль в управлінні» необхідно розглядати у трьох основних аспектах: як систематичну та конструктивну діяльність керівників та органів управління, одну з управлінських функцій, тобто контроль як діяльність; як підсумкову стадію процесу управління, серцевиною якої є механізм зворотного зв'язку; як складову процесу розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень. Основна мета контролю полягає у забезпеченні виконання управлінських рішень, успішному здійсненні завдань, а також у запобіганні можливим помилкам. Завдання контролю є загальними та конкретними. Конкретні завдання поширюються тільки на якусь певну сторону діяльності об'єкта (фінанси, дотримання трудового законодавства, достовірність звітних даних), а загальні - всебічна діяльність об'єктів, що контролюються. Основні завдання контролю визначення фактичного стану об'єкта чи його частини в даний момент часу; прогнозування стану та поведінки об'єкта та його частини на визначений майбутній період часу; зміна стану та поведінки об'єкта чи його частини так, щоб при зміні зовнішніх умов в допустимих межах були забезпечені необхідні та оптимальні значення характеристик об'єкта чи його частини; завчасне визначення місця та причин відхилень значень характеристик об'єкта від заданих (тих, що передбачались); збір, передача, обробка інформації про стан об'єкта; забезпечення стійкого стану об'єкта при досягненні критичних значень характеристик об'єкта. Об’єкт, суб’єкт та предмет контролю Об'єкт контролю - це те, що (хто) контролюється. У системі управління виробництвом об'єктами контролю є народне господарство в цілому, його окремі галузі, регіони, об'єднання та підприємства. Всередині підприємства об'єктами контролю є всі без винятку виробничі процеси. Контролюються технологічні процеси, якість продукції, що виготовляється, витрати сировини та матеріалів, інструменти, використання основних виробничих фондів, дані про продуктивність праці та заробітну плату, випуск продукції, постачання матеріалів і обладнання, реалізацію продукції. Суб'єктом контролю може бути група людей або організація, що наділена відповідними повноваженнями. За характером стосунків суб'єкта та об'єкта контролю, тобто між тими, хто контролює і кого контролюють, розрізняють контроль внутрішній та зовнішній. При внутрішньому суб'єкт та об'єкт контролю функціонують у межах однієї системи, а при зовнішньому відокремлений суб'єкт діє автономно, незалежно від об'єкта.

Суб'єктами контролю виступають державні, відомчі органи, громадські організації, колективні і колегіальні органи управління, лінійний і функціональний апарат підприємств та організацій. Предмет контролю - це стан і поведінка об'єкта управління. Предметом контролю таких об'єктів, як об'єднання, підприємство, організація, структурний підрозділ або їх окремі частини та елементи, є їх діяльність відповідно до встановлених законів, норм, правил, рішень, доручень, тобто певний стан об'єкта контролю на конкретну дату. Призначення контролю Чому потрібен контроль? Керівники здійснюють функцію контролю з того моменту, коли вони сформулювали ціль і завдання й створили організацію. Контроль дуже важливий, якщо ми хочемо, щоб організація функціонувала успішно. Без контролю починається хаос, коли об'єднати діяльність будь-яких груп неможливо. Контроль — це об'єктивна необхідність. Одна з важливих особливостей контролю, що слід враховувати в першу чергу, полягає в тому, що контроль повинен бути всеосяжним. Контроль не може лишатися прерогативою лише менеджера, що називається «контролером». Кожен керівник незалежно від свого робочого місця повинен здійснювати контроль як невід'ємну частину своїх посадових обов'язків, навіть якщо ніхто йому спеціально не доручав. Контроль - це обов'язкова функція менеджменту, яка є заключною стадією управлінського процесу і відіграє роль ланки, що встановлює зв'язок між керуючою і керованою системами. Якщо відмежуватись від конкретної сфери контролю, то суть його полягає в замірах і аналізі проходження та здійснення певних операцій, пов'язаних з реалізацією планів та програм, використанні одержуваної інформації для коригуючих дій. Правильна постановка контролю вимагає дотримання діалектичної єдності трьох його стадій: установлення фактів, критична їх оцінка, розробка заходів впливу на керований об'єкт у потрібному напрямку. Контроль є необхідним тому, що на керований об'єкт завжди діють збурювальні фактори (несвоєчасне постачання комплектуючих агрегатів, запасних частин, зміна кон'юнктури ринку та ін.), і виникає потреба мати інформацію, щоб адекватним чином відреагувати на нову ситуацію. Контроль здійснюється з метою досягнення узгодженості і синхронізації зусиль виконавців, виявлення суперечливих тенденцій і протиріч у їх діяльності Контроль проводиться за дотримання законності при здійсненні господарських операцій певних правил і регламентів діяльності, а також нормативів витрачання коштів та сировини і матеріалів. Тому контроль виконує важливу виховну функцію, а також профілактичну і захисну функції, сприяє збереженню власності, правильному витрачанню ресурсів, дотриманню планової, фінансової, виконавчої і трудової дисципліни. Контроль здійснюється на основі певних принципів. Принципи контролю принцип спрямованості на головне. В діяльності будь-якої організації виділяють основні, другорядні та зовсім незначні напрями. Таким чином необхідно розподіляти і контроль: основні напрями діяльності контролюються найретельніше, другорядні — з використанням меншої кількості витрат; принцип орієнтації на результат.

Я не збираюся докладно ха рактеризувати цей сторичний народ. На цю тему написано й видано гору лтератури,  «ґврейська енциклопедя» Торк нуся лише того, чого не розумють, точнше, не хочуть, вперто не хочуть розумти. Сподваюся, ви знате, що вре нащадки Авраама, Йосипа  Якова-¶зраля (Богоборця), т, кому дав закон Мойсей, перетворивши х у нацю, з ким уклав договр сам Бог, пообцявши м сво покровительство и землю. ґдине, що вд них вимагалося, так це врност й неухильного дотримання заповдей (даних через Мойсея), а також поведнки згдно з певними морально-етичними нормами. То було близько 3,5 тисяч рокв тому. Але й тепер у духовному розумнн це той самий народ, який переконливо спростову тезу вашого приятеля Л. Гумльова про те, що строк життя будь-яко нац 1,52 тисяч рокв. До реч, це важливо й для розумння укрансько нац. В народ, як  в людин, душа важливша за тло. Сутнсть людини це не м'ясо, шкра, кстки, а насамперед душевн якост. Те ж саме можна сказати й про народ. «Тло» врейського народу багато разв оновлювалося за 34 тисяч рокв

1. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

2. Предмет політології, сутність та зміст

3. Поняття, предмет та зміст господарського договору

4. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

5. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

6. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу
7. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування
8. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

9. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

10. Сутність та призначення фінансів

11. Сутність та види прибутку

12. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

13. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

14. Поняття та сутність менеджменту

15. Сутність витрат та методи їх зниження

16. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

18. Роль та вміст води в організмі

19. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

20. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

21. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

22. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості
23. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні
24. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

25. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

26. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

27. Сутність лідерства та управління

28. Сутність, види та канали комунікацій

29. Зміст та структура документознавства як науки

30. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

31. Таїнство Хрещення і його сутність

32. Сутність соціального контролю у сфері праці

Набор дошкольника №2 (в коробке).
Этот набор станет замечательным подарком для Вашего малыша. Набор включает в себя пластиковую парту, которая станет для ребенка прекрасным
2326 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер L.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качестваМожно использоваться для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Штора для ванной Рыжий кот "Curtain-Venice".
Штора для ванной изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко всевозможным
450 руб
Раздел: Занавески

33. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

34. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

35. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

36. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

37. Зміст поточних планів та організація їх розробки

38. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності
39. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.
40. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

41. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

42. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

43. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

44. Суспільна свідомість та її структура

45. Приватизація: зміст, цілі, шляхи

46. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

47. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

48. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Автомобильный ароматизатор Deliss "Comfort ", морской аромат.
Жидкостный ароматизатор воздуха для машины. Аромат бергамота, кипариса, мускатного ореха. Свежий, легкий, морской. Испаряясь под действием
355 руб
Раздел: Прочее
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем.
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем. Каркас качель из массива натурального дерева-берёзы, а сиденье с жёсткой
1323 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

49. Сутність перестрахування

50. Економічний зміст лізингу

51. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

52. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

53. Економічна сутність виробничих запасів

54. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні
55. Законність та правопорядок
56. Поняття та особливості бюджетного контролю

57. Прийняття та зміна Конституції Угорщини

58. Сутність держави

59. Сутність і форми експертної профілактики

60. Виборчий процес та ЗМІ у системі демократії

61. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

62. Зміст аграрної реформи П.А. Столипіна і її наслідки

63. Унікальна прив’язаність та незгасаюча пам’ять...

64. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

65. Сутність міжнародного маркетингу

66. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

67. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

68. Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і стронцієм та зміні кислотно-лужного стану

69. Міжнародні контракти: сутність структура види

70. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи
71. Інтелектуальна власність та авторське право
72. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

73. Сутність планування і етапи планування

74. Болонський процес - сутність, концепції, методика

75. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

76. Сутність педагогічного спілкування

77. Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства

78. Зміст правового виховання молодших школярів

79. Партійні системи: сутність і типи

80. Політична влада: сутність і специфіка

Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Психологічний зміст характеру людини

82. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

83. Сутність технологій в соціальній роботі

84. Послідовність та технологія гнуття гіпсокартонних виробів

85. Раціональний зміст гегелівської діалектики

86. Сутність протестантської філософії
87. Сутність і призначення санації підприємств
88. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

89. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

90. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

91. Поняття і зміст підприємницької діяльності

92. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

93. Сутність Кейнсіанської теорії

94. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

95. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

96. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений
Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики

97. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

98. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

99. Життя та діяльність митрополита Петра Могили


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.