Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Алгоритм вибору найкращого варіанту гнучкої виробничої системи

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Аннотация В данной курсовой работе разработан перед эскизный проэкт гибкой производственной системы (ГПС). Работа изложена на 24 страницах печатного текста, содержит 4 рисунка, 1 таблицу, 2 приложения и список использованной литературы из двух источников. В результате работы определено оптимальное количество станков и накопителей, что обусловливает достижение главной цели работы – выбор лучшего варианта ГВС. Работа выполнена на украинском языке. Анотація У даній курсовій роботі розроблено передескізний проект гнучкої виробничої системи (ГВС). Робота викладена на 24 сторінках друкованого тексту, містить 4 рисунки, 1 таблицю, 2 додатки та список використаної літератури з двох джерел. У результаті роботи визначена оптимальна кількість верстатів і накопичувачів, що обумовлюють досягнення головної мети роботи – вибір кращого варіанту ГВС. Робота виконана українською мовою. Abs rac I he curre work is co sidered draf desig projec of he flexible i dus rial sys em (FIS). he work is explai ed o 24 pages of he pri ed ex , co ai s 4 drawi gs, 1 able, 2 appe dices a d refere ces from 2 refere ces. As a resul of work he op imal amou of machi e ools a d drivers is defi ed, ha causes reachi g a overall objec ive of opera io - ob ai i g of he maximum profi . he opera io is fulfilled o he Ukrai e la guage. Зміст Вступ 51 Опис та структура ГВС, постановка задачі і виявлення цілей 6 1.1 Опис ГВС 6 1.2 Опис проблеми 8 1.3 Виявлення цілей та побудова дерева цілей 9 1.4 Постановка задачі 11 2 Декомпозиція та агрегування ГВС 12 2.1 Декомпозиція 12 2.2 Агрегування ГВС 14 3 Побудова моделі ГВС 15 3.1 Поняття моделей 16 3.2 Критерії якості системи 16 4 Побудова цільової функції ГВС 17 5 Вибір найкращого варіанту ГВС 19 Висновки 20 Список використаної літератури 21 Додаток А: Текст Програми 22 Додаток Б: Результати роботи програми 24 Вступ У даній курсовій роботі розроблено передескізний проект гнучкоі виробничоі системи для підприємства, що спеціалізується на виробництві масовоі продукціі.Підприємство є неприбутковим, тому що прибутки не компенсують витрати. Одним з ефективних способів підвищення рентабельності підприємства є перетворення його на гнучку виробничу систему. Метою данної курсової роботи є вибір оптимального варіанту ГВС з наступними початковими характеристиками: – інтенсивність потоку заготівок (95 заготівок за годину); середній час обробки однієї заготівки на верстаті (0,119 години); витрати на обслуговування одного верстата за годину(4,9 гривні за годину); витрати на обслуговування одного накопичувача за годину(1,9 гривні за годину); дохід, який отримується від обслуговування однієї заготівки на верстаті (6,9гривень); - стандартна ємність накопичувача (10 заготівок). Для досягнення цієї мети потрібно вирішити такі задачi: визначити проблеми та проблематики; виявити та побудувати дерево цілей: виконати декомпозицію ГВС; виконати агрегування ГВС; побудувати математичну модель ГВС; визначити критерії якості ГВС; визначити оптимальний варіант ГВС. 1 Опис та структура ГВС, постановка задачі і виявлення цілей 1.1 Опис ГВС В системному проектуванні виникають нові задачі, які можна розв'язувати новими системними методами - за допомогою системного аналізу .

Системний аналіз — це методологія дослідження об'єктів за допомогою представлення їх у якості систем та аналізу цих систем. Вона є ефективним засобом вирішення складних, не досить чітко сформульованих проблем. У задачах системного аналізу будь-який об'єкт розглядається не як неподільне ціле, а як система взаємопов'язаних складових частин (елементів), їх властивостей та якостей. Системний аналіз можна звести до уточнення проблематики, її декомпозиції щодо сукупності проблем, які розв'язуються шляхом деталізації цілей, побудови методів досягнення цих цілей за допомогою математичних та інших методів . Головною концепцією системного аналізу є системний підхід, тобто методологія вирішення складних проблем. Важливе значення має кількісна оцінка різних властивостей, характеристик.Однією з таких виробничих складних систем є гнучка виробнича система. Гнучка виробнича система (ГВС) - це виробнича система зі складною структурою, що у свою чергу має різні функції і взаємозв'язки між підсистемами. Робота усіх компонентів такої системи координується як єдине ціле системою керування, що забезпечує швидку зміну програми функціонування технічних засобів системи, при зміні об'єкту виробництва.Виробнича система повинна добре адаптуватися до нових умов для того, щоб параметри функціонування виробничого процесу були постійно на потрібному рівні. Цю властивість називають гнучкістю. ГВС складається із таких підсистем: технологічної, транспортної, забезпеченя інструменту, контролю якості, складської та управління, які зображені на рисунку 1. Технологічна підсистема-це сукупність взаємозв’язаних технологічних машин,які здійснюють формоутворення деталі в автоматичному режимі. Транспортна підсистема-це транспортні та накопичувальні пристрої,які здійснюють міжопераційне зберігання та доставку заготівок, вироблених деталей та ін.до основного технологічного обладнання та складу. Підсистема забезпечення інструментом- забезпечує переміщення інструменту, збері гання та налагодження інструменту, відновлення інструменту, очищення інструменту, зборка інструменту; контроль за станом крайок інструментів, що ріжуть та ін. Підсистема контролю - забезпечує зберігання інформації про виготовлені вироби, налагодження контрольно-вимірювальних пристроїв, своєчасне виявлення браку, операційний та приймальний контроль якості, видачу інформації з результатів контролю в систему керування. Складська підсистема - забезпечує постачання технологічної підсистеми напівфабрикатами в підготовленому для транспортування виді та їх зберігання. Підсистема управління - здійснює оптимальне управління роботою технологічної підсистеми; управління підсистемами - транспортною, складською, інструментозабезпечення, контролю якості; оперативне планування завантаження обладнання; оперативний облік випуску та якості продукції; зберігання керуючих програм в довгостроковій та оперативній пам'яті ЕОМ; автоматизація контролю й коректування керуючих програм; збір, первинна переробка та зберігання технічної та технологічної документації в ЕОМ; розрахунок техніко-економічних показників роботи гнучкої виробничої системи; вихід зі збійних ситуацій за допомогою налагоджувальних команд та ін.

Рисунок 1 – Структурна схема ГВС 1.2 Опис проблем Аналіз сучасних виробничих систем свідчить про те, що, незважаючи на різноманітність продукції та технологій її виготовлення, ці системи мають низку спільних тенденцій і проблем у своєму розвитку. Проблема - це незадовільний стан системи, який за допомогою деякої методології треба вирішити. Проблематика - це сукупність інших проблем, які пов'язані з проблемою, яка потребує вирішення. Рішення проблеми отримання максимального прибутку може полягати в удосконаленні технологічного процесу, реконструкції управляючої системи, введенні новітніх технологій або переході на нові види виробництва. Ефективність можна збільшити за рахунок введення технологій більш високого рівня, збільшення вимог до обслуговуючого персоналу та встановлення жорсткого контролю за якістю виконання усіх дій виробничого процесу та ін. Ще одним дуже ефективним способом підвищення рентабельності підприємства є перетворення його на гнучку виробничу систему. Процеси, які реалізують більшість технологічних систем, можуть бути розділені залежно від їх складності на: виробничий та технологічний процес. Виробничий процес - це сукупність усіх дій людей та знарядь виробництва, необхідних на підприємстві для виготовлення чи ремонту виробів. Проблема створення ефективності виробничого процесу, пов'язана з необхідністю обліку великої кількості факторів, що сприяють прийняттю рішень. Впровадження гнучкої виробничої системи сприяє комплексному та ефективному рішенню існуючих проблем і обліку цих факторів. 1.3 Виявлення цілей та побудова дерева цілей Метою даної роботи є одержання максимального прибутку при забезпеченні початкових характеристик. Для досягнення цієї мети ціль можна розбити на підцілі. Як було сказано у підрозділі 1.2, нашу проблему можна вирішити кількома способами. Деякі з них зображені на рисунку 2. Але не всі вони є прийнятними для даного підприємства. По-перше, збільшення робочого дня (без оплачування додаткових годин) заборонено трудовим законодавством України. По-друге, використання більш дешевої сировини приведе до зниження якості виробленої продукції, що, в свою чергу, призведе до спадання обсягів продаж . Отже, цю проблему можна вирішити за допомогою впровадження ГВС. Для цього необхідне впровадження: а) технологічної підсистеми; б) транспортної підсистеми; в) підсистеми інструменто-забезпечення; г) підсистеми контролю; д) складської підсистеми; є) підсистеми управління. Error: Refere ce source o fou dРисунок 2 – Дерево цілей. 1.4 Постановка задачі Виходячи з опису предметної області та проблематики задачею даної курсової роботи є розробити передескізний проект гнучкої виробничої системи. Необхідно знайти кількість верстатів і накопичувачів даної виробничої системи, яка забезпечує найбільший прибуток з наступними початковими умовами: – інтенсивність потоку заготівок (95 заготівок за годину); середній час обробки однієї заготівки на верстаті (0,119 години); витрати на обслуговування одного верстата за годину(4,9 гривні за годину); витрати на обслуговування одного накопичувача за годину(1,9 гривні за годину); дохід, який отримується від обслуговування однієї заготівки на верстаті (6,9гривень); стандартна ємність накопичувача (10 заготівок).

Як на нашу думку, ця нструменталстська гпотеза, досить приваблива з погляду  аналтично комфортност, може призвести до надмрних спрощень, не кажучи вже про спрний характер твердження щодо однозначного вибору елт. Можна припустити, що на практиц сучасн укранськ елти вддають належне як «етнчнй», так  «полтичнй» концепц нац, намагаючись збалансувати х, оскльки вибр на користь лише одн з них ставить пд загрозу полтичну стабльнсть  територальну цлснсть держави й вдповдно домнантн позиц цих елт. Понятйний подл на «етнчну»  «полтичну» концепц нац вдповда вже вдомй нам типолог Ф. Майнеке (Kultumation Staatnation). Ми знамо, що цей подл  теоретичним вдображенням двох варантв нацогенези. В укранськй нтелектуальнй традиц вони снували вже на початку XX ст. у вигляд двох сторографчних шкл. Можна згадати, наприклад, концепцю нац В. Липинського та його школи як зразок «полтично» теор нац, а також «народницьку» версю, що орнтувалася переважно на «етнчну» концепцю нац (ще раз наголосимо на умовност цього подлу)

1. Вибір найкращого варіанту оптимального зустрічного плану виробництва

2. Аналіз варіантів побудови радіопередавальних пристроїв радиолокаціонного озброєння

3. Ефективність різних варіантів нейропротекторної терапії при кетоацидотичних кризах у хворих на цукровий діабет

4. Клініко-морфологічні зіставлення і прогноз у хворих з різними морфологічними варіантами вовчакового гломерулонефриту

5. Аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень

6. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата
7. Практика перевода числа из одной системы счисления в другую + блок-схема алгоритма определения наименьшего числа
8. Система виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента

9. Разработка алгоритма и программы для вычисления коэффициента оперативной готовности системы

10. Царські маніфести 1905 року та система виборів до Державної Думи

11. Задачи и виды электронной коммерции. Алгоритм работы платежной системы Rapida

12. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

13. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

14. В поисках системы мира

15. Малые тела Солнечной системы

16. Происхождение Солнечной системы

Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

17. Строение солнечной системы

18. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

19. Солнечная система

20. Происхождение солнечной системы

21. Спутниковые системы местоопределения

22. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи
23. Двигательные системы организма
24. Нервная система

25. Нервная система

26. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

27. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

28. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

29. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

30. Транспортная система Украины

31. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

32. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие

33. Банковская система Франции

34. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

35. Налоговая система

36. Налоговая система России

37. Налоговая система РФ

38. Налоговая система РФ на современном этапе
39. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах
40. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

41. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

42. Планирование в системе государственного управления

43. Система таможенных органов РФ

44. Расходы бюджетной системы на социальные цели

45. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

46. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

47. Задачи, основные функции и система ОВД

48. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/27, 27 см.
Диаметр: 27 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
755 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Магический шар 8.
Во все времена люди желали знать ответы на интересующие их вопросы, для этого они прибегали к помощи всевозможных гадалок, шаманов, и
585 руб
Раздел: Прочее
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные

49. Природа и система административного права

50. Место обязательственного права в системе гражданского права

51. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

52. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса

53. Инквизиционный процесс. Формальная система доказательств

54. Правовая система Великобритании
55. Судебная система 1917-22 гг.
56. Система преступления и наказания по Соборному Уложению 1649 года

57. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

58. Создание советской судебной системы

59. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР

60. Федерализм и избирательная система в Германии

61. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

62. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

63. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

64. Финансовая система Республики Узбекистан

Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения

65. Судебная власть и судебная система РК

66. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ

67. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

68. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

69. Разделение властей в системе государственных органов

70. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации
71. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)
72. Судебная система РФ и пути ее реформирования

73. Местное самоуправление в системе публичной власти

74. Налоговая полиция в системе субъектов правоохранительной деятельности

75. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

76. Налоговая система (шпаргалка)

77. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы

78. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

79. Налоговые системы зарубежных стран

80. Современная налоговая система РФ

Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Налоговая система Кыргызстана

82. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

83. Избирательная система в Алтайском крае

84. Конституционное право в системе права Республики Беларусь

85. Изменения в таможенно-тарифной системе России

86. Избирательные системы
87. Особенности системы законодательства федеративного государства
88. Правовые системы мира

89. Основные правовые системы современного мира

90. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

91. Трудовой договор (контракт) в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях

92. Работник, коллектив, предприятие в новой системе трудовых правоотношений

93. Бюджетная система РФ

94. Политическая система государства /на англ. языке/

95. Вольво, система охлаждения

96. Система образования (Республики Казахстан)

Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки
Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

97. Культура как система

98. Новое в словообразовательной системе современного французского языка

99. Загальна структура мовної системи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.