Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет Кафедра менеджменту Курсовий проект на тему: Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП “Біатрон-3” Карпінська Ніна Вікторівна студентка V курсу, групи ЗМО-07-1с Допущено до захисту Науковий керівник Бурачек Ігор Володимирович Роботу на кафедру здала: „ ”200 р Житомир, 2009 р. ПланВступ Розділ 1. Теоретичні аспекти формування логістичної системи розподілу на підприємстві Суть логістики розподілу, логістична система розподілу Структура логістичної системи розподілу Управління логістичною системою розподілу продукції Розділ 2. Організація і управління системою розподілу в умовах ЖКУВП “Біатрон-3” 2.1 Загальна характеристика підприємства 2.2 Аналіз фінансово-економічного стану ЖКУВП “Біатрон-3” 2.3 Оцінка існуючої логістичної системи розподілу на підприємстві Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки Вступ Актуальність обраної теми пояснюється тим, що вивчення логістичної системи розподілу та її практичне застосування на підприємстві значно підвищує ефективність діяльності останнього, що в свою чергу призводить до збільшення прибутку. Процес становлення України як демократичної держави з ринковою економікою, що прагне зайняти гідне місце у світовій економічній спільноті, актуалізує ряд проблем, пов'язаних із забезпеченням конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Серед них виділяється проблема ефективності функціонування логістичних систем різного рівня, які формуються на базі економічних систем підприємств. Тому дана проблема є актуальною і потребує своєчасного вирішення. Протягом останнього десятиліття накопичено чималий досвід удосконалення загальних принципів і механізмів логістики. Різним аспектам теорії і практики логістики загалом і логістики розподілу зокрема присвячено праці таких вітчизняних учених, як Л. В. Балабанова, М. С. Дороніна, М. А. Окландер, Н. І. Чухрай та ін. Вагомий внесок зробили такі науковці СНД, як Б. А. Анікін, А. М. Гаджинський, И. Е. Тишбаєв, А. І. Семененко, В.І Сергєєв і фахівці інших зарубіжних країн, зокрема, Д. Бауерсокс, Дж. Бушер, Д. Клосс, Дж. Хескетт та ін. Основна увага цими науковцями приділяється загальній теорії та особливостям транспортної, складської та виробничої логістики. Об’єктом дослідження в курсовій роботі виступає логістична система розподілу продукції на Житомирському колективному учбово-виробничому підприємство “Біатрон-3”, що спеціалізується на оптовій і роздрібній торгівлі та виготовленні меблів. Предметом дослідження є сукупність методичних та практичних проблем управління логістичною системою розподілу продукції. Метою написання курсової роботи є вивчення теоретичних аспектів управління логістичною системою розподілу та дослідження практичних способів її вдосконалення для ЖКУВП “Біатрон-3”. Для досягнення мети роботи поставлено наступні завдання: Опрацювання теоретичних положень щодо управління логістичною системою розподілу продукції. Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності на підприємстві.

Оцінки ефективності управління логістичною системою розподілу продукції на підприємстві. В процесі проведення дослідження було використано матеріали внутрішньої звітності підприємства, дані статистичних довідників та матеріали практикуючих фахівців в галузі менеджменту та логістики, розміщені в періодичних виданнях, монографіях, підручниках та електронних джерелах. Розділ 1. Теоретичні аспекти формування логістичної системи розподілу на підприємстві 1.1 Суть логістики розподілу, логістична система розподілу Для задоволення вимог замовника до якості, своєчасності поставок і цін вся діяльність підприємства повинна бути погоджена зі споживачами і орієнтована на них. Продукція, готова до споживання, повинна бути своєчасно, з мінімальними витратами і без втрат для якості доставлена в необхідній кількості в обумовлені терміни до тих споживачів, які виявили на неї попит. Функціональна область логістики, що відноситься саме до розподілу продукції, і називається логістикою розподілу. Логістика у сфері розподілу є комплексом стратегічних, організаційних, фінансових і інших заходів, тісно пов'язаних між собою в гнучку систему управління матеріальними, інформаційними, фінансовими і іншими потоками в невиробничий період. Не зважаючи на те, що в останні 10-15 років на Заході у зв'язку з бурхливим прогресом логістики дещо змістилися і &quo ;розмилися&quo ; межі між збутом, маркетингом і логістикою, а розподільчі функції все більше ототожнюють з маркетинговими і логістичними, в зарубіжній літературі в даний час все ще немає чіткого розмежування цілей і функцій збуту (розподілу) і маркетингу. Більшість авторів дотримується думки, що розподільчі функції є частиною маркетингу фірми. В той же час ряд вітчизняних дослідників вважає, що основною відмінністю розподільчої діяльності від маркетингової є наявність для збуту (розподілу) сталої товаропросувної мережі і господарських зв'язків по поставках (продажу) готової продукції споживачам. Для маркетингу ж характерне збільшення об'ємів продажів шляхом освоєння нових сегментів ринку або розширення за рахунок зміни асортименту готової продукції, поліпшення політики просування товарів і т.п. На відміну від того, що розуміють під розподілом продукції в адміністративно-командній системі (надання права власності на розподілюваний товар), в логістиці це фізична доставка товару споживачу. Основні відмінності між розумінням дистрибуції з точки зору маркетингу та логістики наведені у таблиці 1.1. Таблиця 1.1. Основні відмінності між розумінням дистрибуції з точки зору маркетингу та логістики Канали дистрибуції (сфера дії маркетингу) Фізична дистрибуція –– товарорух (сфера дії логістики) –– вид, структура , кількість –– обслуговування замовлень –– учасники каналу –– транспортування –– ринкова інфраструктура –– утримання запасів –– складування Джерело: . При цьому, як правило, процес роздрібного продажу в логістиці не розглядається, оскільки ефективність процесу залежить в основному від чинників, що лежать за межами логістики. Загальна єдина операція &quo ;фізичного розподілу&quo ; складається з елементарних операцій, які у свою чергу можуть бути з'єднані в комплексні (групові) операції.

Для практичного виконання операцій по фізичному розподілу продукції можуть бути задіяні як відповідні підрозділи фірми-виробника, що займаються збутом, так і спеціалізовані фірми-посередники, що займаються виконанням тих або інших фізичних операцій. З міркувань організаційної і експлуатаційної зручності ці фірми частіше за все виконують декілька наведених функцій. Відповідно до цього, під фізичним розподілом розуміють діяльність щодо планування, організації і контролю за фізичним переміщенням матеріалів і готових виробів від місця їх походження до місць використання з метою задоволення вимог споживачів і отримання прибутку. Таким чином, логістика розподілу –– наука та практика планування, керування та контролю транспортування, складування та інших операцій, які здійснюються в процесі доведення готової продукції до споживача, включаючи передавання, збереження та переробку відповідної інформації . Розподільча логістика базується на наступних принципах: Координація всіх процесів руху товару, починаючи із початкових операцій товаровиробника і закінчуючи сервісом споживача. Інтеграція всіх функцій управління процесами розподілу готової продукції і послуг, починаючи із визначення цілей і закінчуючи контролем. Адаптація комерційного, канального і фізичного розподілу до постійно змінних вимог ринку і, в першу чергу, до вимог покупців. Системність як управління розподілом в його цілісності і взаємозалежності всіх елементів збутової діяльності. Комплексність, тобто вирішення сукупності проблем, пов'язаних із задоволенням платоспроможного попиту покупців. Оптимальність як в співвідношенні елементів системи, так і в режимі її функціонування. Раціональність як в організаційній структурі, так і в організації управління. Поняття логістичної системи є частковим по відношенню до загального поняття системи. В енциклопедичному словнику наведено наступне визначення поняття “система”: “Система (від грец. – ціле складене із частин ; з’єднання, сполучення) – множина елементів, що знаходяться у відносинах і зв’язках один з одним, які утворюють певну цілісність, єдність”. Поняття логістичної системи є одним із базових понять логістики. Існують різноманітні системи, що забезпечують функціонування економічного механізму. В цій множині необхідно вирізняти саме логістичні системи з метою їх синтезу, аналізу і удосконалення. Логістична система –– це економічна система, що складається із підсистем та елементів, що виконують логістичні функції (операції, об’єднані загальною метою та інтересами), які реалізуються шляхом управління логістичними потоками. Вона, як правило, складається із декількох підсистем і має розвинуті зв’язки з зовнішнім середовищем . Логістичні системи поділяються на дві великі групи: мікро- і макрологістичні. На мікрорівні система вирішує локальні питання в рамках окремих ланок і елементів логістики і може бути представлена у вигляді наступних основних підсистем: закупівля; планування і управління виробництвом; збут. Макрологістичні системи можуть бути класифіковані по декільком ознакам: по адміністративно-територіальному поділу – районні, міські, обласні, регіональні, республіканські; по об’єктно-функціональній ознаці: галузеві, відомчі, торгові, військові, інституціональні.

Так само й Майкл Ман, говорячи про пдтримуваний державою британський  французький нацоналзми, не залиша двозначностей: «Адже чтке зосередження на нац, як рвнозначност держав, вимага переважно полтичного тлумачення» (Mann, 1995: 48). Таке тлумачення слушне й для «провнцйних» нацоналстичних рухв (хорватських, угорських, чеських) часв Габсбурзько мпер, де наявнсть чи брак регонального управлння «було радше ознакою» становлення нацй, нж етнчно належност (там же: 50)[65]. Насправд, Ман висловив куди вдмнншу думку стосовно чотирьох стадй розвитку нацоналзму в ґвроп. Перша стадя мала суто релгйний характер  розпочалася в XVI ст., коли протестантська Реформаця  католицька Контрреформаця спрямували всю силу «нтенсивно влади» на пдтримку ново системи елтно письменност. Так тривало приблизно до 1700 p., вдтак через торговельну експансю й державний млтаризм письменнсть набула стихйного поширення, унаслдок чого зародилася аристократя з почуттям «освченого громадянства»

1. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

2. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

3. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії

4. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

5. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

6. Організаційна система управління природокористуванням України
7. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
8. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

9. Системи управління базами даних

10. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

11. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

12. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

13. Менеджмент та система управління

14. Система управління персоналом

15. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

16. Філософські аспекти японської системи управління

Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование

17. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

18. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

19. Система управління податками в Україні

20. Вдосконалення системи управління оборотним капіталом

21. Аналіз та удосконалення оперативного управління

22. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією
23. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
24. Рішення в системі управління

25. Системы управления качеством продукции

26. Управління затратами

27. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

28. Теорія розподілу влад

29. Управління фінансами України

30. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

31. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

32. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото

33. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

34. Кредитний ризик та методи управління ними

35. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

36. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

37. Валютні ризики: економічна природа та управління

38. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
39. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах
40. Управління ризиками

41. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

42. Сущность системы калькуляции себестоимости продукции по нормативным затратам

43. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

44. Державне управління в сфері охорони здоров’я

45. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

46. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

47. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

48. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг

49. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

50. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

51. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

52. Сутність і сфера міжгалузевого управління

53. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

54. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні
55. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
56. Форми державного управління

57. Функції управління в аграрному праві

58. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

59. Системний аналіз складних систем управління

60. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

61. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

62. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

63. Інформаційні технології управління маркетингом

64. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

65. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

66. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

67. Управління ціновою політикою підприємства

68. Абсолютні і відносні величини, зведення і груповання статистичних даних, ряди розподілу

69. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

70. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки
71. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"
72. Аналіз стартегічного управління підприємством

73. Антикризове управління бізнесом

74. Економічні та правові основи управління організацією

75. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

76. Закономірності формування корпоративного управління

77. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

78. Контроль – функція управління

79. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

80. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики

81. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

82. Механізм і методи управління фірмою

83. Моделі корпоративного управління

84. Національні моделі корпоративного управління

85. Організаційна структура управління підприємством

86. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку
87. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"
88. Основи управління персоналом підприємств

89. Особливості антикризового управління

90. Особливості управління організацією

91. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

92. Персонал як об’єкт управління організації

93. Принципи управління персоналом

94. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

95. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

96. Психологія управління

Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру
Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

97. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

98. Стилі управління

99. Стратегічне управління підприємством


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.