Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет Факультет додаткових професій Рефератз курсу: мікроекономікатема: Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функціям.Дніпропетровськ 2005 Зміст 1 Криві байдужості. Властивості кривих байдужості. . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.1 Мета споживача. Ординалістський підхід. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.2 Суть і особливості побудови кривих байдужості. . . . . . . . . . . . . . 4 1.3 Властивості кривих байдужості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.1 Організаційні форми і функції підприємства. . . . . . . . . . . . . . . . . .11 2.2 Поняття виробничої функції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Список використаної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1 КРИВІ БАЙДУЖОСТІ. ВЛАСТИВОСТІ КРИВИХ БАЙДУЖОСТІ 1.1 Мета споживача. Ординалістський підхід В основі теорії поведінки споживачів лежить поняття корисності. Модель поведінки споживача будується за загальними правилами мікроекономічного моделювання і включає три основних елементи: мету, обме­ження, вибір. Мета споживача полягає в отриманні якомога більшого задоволення від споживання певного набору благ, тобто в максимзаціі корисності. Обмеженням є всі обставини, які не дозволяють споживачу отримати все, що забажається, найважливішими з них є ціни товарів і послуг та доход спо­живача. Вибір полягає у прийнятті та реалізації рішення щодо обсягу і структури споживчого набору за даних обмежень, який дозволив би максимізувати задоволення потреб. Ординалістський підхід на основі виявлених переваг виходить з того, що раціональний споживач знає, чого він бажає, він може порівнювати набори товарів, його поведінка несуперечлива, він послідовний у своєму ви­борі і обирає кошик, якому віддає найбільшу перевагу. Суттєвим є те, що споживач віддає перевагу певному набору товарів. Тепер не потрібно знати, наскільки кошик А корисніший за кошик В , досить того, що кошику А на­дається перевага. Наданням переваг певному кошику споживач визначає по­рядкову корисність кошиків, робить порядкове їх ранжирування. Порядко­вими є змінні, які можна розташувати у певній послідовності без виміру кіль­кісної різниці. Впорядкованість наборів благ за ступенем їх привабливості для споживача називають порядковою вимірністю корисності або ординаль­ною корисністю ( від лат. ordi alis - порядковий). В основі ординалістського підходу лежать наступні припущення (аксіо­ми уподобань): порівняність: людина здатна з двох наборів благ вибрати для себе привабливіший набір, або вказати на їх еквівалентність з її точки зору; транзитивність: споживач встановлює певний порядок уподо­бань. Якщо набір благ А привабливіший для суб'єкта, ніж набір В , той в свою чергу переважає привабливістю набір С , то набір А буде привабливішим також і за набір С ; ненасичуваність (монотонність): всі блага бажані для споживача, збільшення благ в наборі робить його привабливішим, споживач зав­жди віддає перевагу набору, в якому більша кількість товарів.

Припущення щодо уподобань завжди стосуються однієї особи. У колек­тиві (наприклад, в одній сім'ї) уподобання можуть не співпадати, - для кож­ного члена родини привабливішим може бути інший набір. Ситуація з неспівпадінням уподобань називається парадоксом Ерроу: за транзитивності упо­добань кожного з індивідів може виникати нетранзитивність колективних уподобань. Споживчі рішення завжди розглядаються на певний момент часу. Вони стійкі в часі, якщо інші умови залишаються незмінними, а поведінка спожи­вача несуперечлива. Спочатку розглянемо &quo ;модель бажаного&quo ;, тобто поведінку спожива­ча без врахування видатків на будь-який кошик. На ринку існує множина споживчих кошиків. Серед них споживач завжди може знайти такі кошики, які є однаково привабливими для нього, тому що вони мають однаковий рі­вень корисності. Набір споживчих кошиків з однаковим рівнем корисності називається набором, байдужості споживачу байдуже, який набір об­рати. Множина еквівалентних з точки зору споживача наборів благ створює поверхні байдужості. Кількість поверхонь байдужості нескінченна, - кожна людина має свої уподобання, що і відображають системи поверхонь байдужості. Окремий випадок поверхонь байдужості складають двопродуктові набори товарів. Для двопродуктових кошиків поверхні байдужості мо­жуть бути зображені набором кривих, які називаються кривими байду­жості або індиферентності. В ординалістській моделі криві байдужості стали новим інструментом аналізу, замінивши поняття граничної корисності. Поняття корисності залишається, але відкидається її числовий вимір. Вперше криві байдужості для аналізу поведінки споживача застосував Ф. Еджворт. пізніше цей метод вдос­коналили Є. Слуцький, В. Парето, Дж. Хікс та інші. Найбільш поширеною є модель Хікса. Будь-яка комбінація двох благ може бути показана точкою в прямокутній системі координат. З'єднавши точки з такими комбінаціями товарів, які за­безпечують однаковий рівень задоволення потреб, ми одержимо криву бай­дужості. 1.2 Суть і особливості побудови кривих байдужості Крива байдужості - це лінія рівної корисності, всі точки якої показують множину наборів комбінацій двох благ, що забезпечують один і той же рівень корисності. Кожна крива відображає окремий рівень корисності. Крива байдужості представляє функцію, яка є окремим випадком кардиналістської функції корисності, що має тільки дві змінних. Математично - це лінія рівня функції корисності. Лінією рівня функції корисності називається сукупність значень аргументів, для яких функція постійна: U = U(X, Y); U(X, Y) = co s .(1) Побудуємо криву байдужості за допомогою тривимірного графіка Рис 1.1 Побудова кривої байдужості (рис. 1.1). На осях х та у від­кладемо кількості товарів X і Y, на осі z - сукупну корисність цих двох благ. Якби споживач мав лише одне благо X, то сукупна корисність від його спо­живання зростала б по кривій 0D , якби споживач купував ли­ше благо Y, то сукупна корис­ність зростала б по кривій ОС. Припустимо, що для кількості блага X, рівній 0G , його кори­сність становитиме величину DG . Така сама величина корис­ності для блага Y дорівнює CF для кількості OF , отже, DG = CF .

Оскі­льки величина корисності є однаковою, споживачу байдуже - мати 0G бла­га X чи OF блага У. Так само може бути представлена множина інших комбінацій благ X і Y з рівною корисністю, яка відповідатиме сукупній корисності кількості OF блага Y або 0G блага X. Ми одержимо ряд точок (А, В і т.д.) на кривій CD і площу корисності CFGD для комбінацій благ O і ОМ , O і ОМ, і т.д. Ці комбінації благ X і Y будуть байдужими для спожи­вача, оскільки мають однакову корисність. Тепер для спрощення аналізу перенесе­мо проекцію CD на площину ху (рис. 1.2). Такою проекцією є пунктирна лінія FG з точками А1, В1 графіка (рис.1.1), що відображає комбінації благ X і Y з однаковою корисністю. Це і є крива байдужості . Рис 1.2 Крива байдужості Рухаючись вздовж обраної кривої бай­дужості, споживач залишається на одному і тому ж рівні корисності, але може змінюва­ти набір товарів у кошику. Опуклість кривої байдужості до початку координат означає, що збільшення кількості одного товару в кошику супроводжується зменшенням кількості іншого на певну ве­личину, тобто споживач може лише замінювати один товар іншим. Кількість одного блага, від якої споживач змушений відмовитись, щоб одержати дода­ткову одиницю іншого блага, називається граничною нормою заміни. Вона може бути визначена як кутовий коефіцієнт кривої байдужості в кожній точці: MRSXY= -&Del a;Y/&Del a;X або MRSxy= dY/dX= lim&Del a;x&g ;0 (-&Del a;Y/&Del a;X). Рис. 1.3 показує, що крива байдужості стає пологішою в міру просування вздовж неї донизу, а гранична норма заміни зме­ншується від точки А до В і С, тобто споживач готовий відмовлятись від все ме­ншої кількості блага У для одержання до­даткової одиниці товару X у міру змен­шення в кошику запасу товару Y і збіль­шення запасу товару X. Відрізок кривої байдужості, де заміна товарів у кошику можлива, назива­ється зоною субституції (заміни). За межами цієї зони (відрізки кривої бай­дужості поза точками Е і F) заміна товарів неможлива, тому що крива байдужості стає паралельною осям координат. Для описання уподобань споживача щодо всіх можливих кошиків товарів застосовується карта байдужості - сукупність кривих байдужості, Рис. 1.4 Карта байдужості кожна з яких представляє інший рівень кори­сності (рис. 1.4). На графіку зображені три криві байдужості, але реально існує безліч таких кривих, які можуть бути представлені для кожного з можливих рівнів корисності. Форма кривих байдужості визначається уподобаннями споживача і за­лежить від ступеня замінності благ у споживанні. Оскільки більшість това­рів є неповними замінниками, то їхні криві байдужості є монотонно спад­ними, опуклими до початку координат, як зображені на графіку 1.4. Проте якщо за умови абсолютної необхідності двох благ споживач все ж таки віддає перевагу благу Y, то для одержання додаткової одиниці X він буде готовий відмовитись від незначної кількості Y, тому криві байдужості будуть пологішими відносно осі абсцис (рис. 1.5 а). Рис. 1.5 Залежність форми кривих байдужості від уподобань споживача Якщо ж споживач, віддає перевагу благу X, він буде готовий відмовитись від значної кількості блага Y, щоб одержати додаткову одиницю X .

У випадках, зазначених у частин другй ц статт, забороняться тимчасове переведення на ншу роботу вагтних жнок, жнок, як мають дитину-нвалда або дитину вком до шести рокв, а також осб вком до всмнадцяти рокв без х згоди. Стаття 34 Тимчасове переведення на ншу роботу в раз простою Простй це зупинення роботи, викликане вдсутнстю органзацйних або технчних умов, необхдних для виконання роботи, невдворотною силою або ншими обставинами. У раз простою працвники можуть бути переведен за х згодою з урахуванням спецальност  квалфкац на ншу роботу на тому ж пдпримств, в установ, органзац на весь час простою або на нше пдпримство, в установу, органзацю, але в тй самй мсцевост на строк до одного мсяця. Змна пдпорядкованост пдпримства, установи, органзац не припиня д трудового договору. У раз змни власника пдпримства, а також у раз його реорганзац (злиття, приднання, подлу, видлення, перетворення) дя трудового договору працвника продовжуться

1. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

2. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

3. Капітал і виробничі фонди підприємства

4. План реконструкції підприємства "Виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова"

5. Создание функциональной модели вычисления минимума заданной функции методом парабол

6. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів
7. Економічна модель підприємства
8. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

9. Автомазація виробничих процесів підприємства

10. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

11. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

12. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

13. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

14. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

15. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

16. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

17. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

18. Математична модель транспортної системи підприємства

19. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

20. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

21. Нахождение параметров модели

22. Інформаційні системи і технології підприємства
23. Планування діяльності підприємства
24. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

25. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

26. Корпоративні підприємства

27. Планування діяльності підприємства

28. Фінанси підприємства

29. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

30. Формування основних фондів підприємства

31. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

32. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40
Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные

33. Оцінка фінансового стану підприємства

34. Персонал підприємства

35. Рентабельність підприємства

36. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

37. Управління утворенням прибутку підприємства

38. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства
39. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
40. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

41. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

42. Витрати підприємства

43. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

44. Економічна сутність виробничих запасів

45. Облік активної частини балансу підприємства

46. Облік виробничих запасів на промислових підприємствах

47. Облік основних засобів підприємства

48. Облік створення підприємства

Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

49. Організація і методика аудиту доходів підприємства

50. Організація облікової політики підприємства

51. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

52. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

53. Фінансова звітність підприємства

54. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
55. Аудит підприємства
56. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

57. Правовий статус приватного підприємства

58. Реєстрація приватного підприємства

59. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

60. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

61. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

62. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

63. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

64. Определение параметров модели биполярного транзистора в программе OrCAD 9.2

Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы

65. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

66. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

67. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

68. Асортиментна політика підприємства

69. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

70. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")
71. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"
72. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

73. Організація роботи підприємства

74. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

75. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

76. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

77. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

78. Управління ціновою політикою підприємства

79. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

80. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Бусы-прорезыватели "Фруктовый микс".
Детские бусы-прорезыватели "Фруктовый микс" из серии "Мамины помощники" сделают процесс появления первых молочных
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки

81. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

82. Діастолічна функція серця у хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця на фоні метаболічної терапії

83. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

84. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

85. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

86. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства
87. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні
88. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

89. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

90. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

91. Безпека діяльності підприємства

92. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

93. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

94. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

95. Моделі функціонування ринку праці в макроекономічному регулюванні

96. Напрями стратегічного зростання підприємства

Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Операційна діяльність підприємства

98. Операційний менеджмент підприємства

99. Організаційна структура управління персоналу підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.