Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Розділ 1. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку. 1. Поняття системи цін , види цін та їх характеристика у політиці ціноутворення підприємства. Метою даного розділу є розкриття поняття ціни та її механізмів у системі ціноутворення підприємства. Як відомо , ціна являє собою економічну категорію , яка означає суму грошей , за яку продавець хоче продати , а покупець готовий купити товар. Ціна певної кількості товарів складає його вартість , звідси ціна – грошова вартість товару. Коли одиниця певного товару обмінюється на певну кількість іншого товару , це останнє стає товарною ціною даного товару. Таким чином , ціна – це складна економічна категорія , в якій фокусуються практично всі основні економічні відношення в суспільстві. Перед усім це відноситься до виробництва та реалізації продукції , формуванню її вартості , а також до створення , розподілу і використанню грошових коштів. Ціна опосередковує всі товарно-грошові відносини. Усі ціни , які діють в економіці країни , взаємопов’язані і створюють єдину систему. Ця система піддається впливу всебічних ринкових факторів , і тому вона знаходиться у неперервному русі і розвитку. Система цін складається із різних видів цін , які тісно між собою пов’язані і взаємозалежні. Зміна якого-небудь виду цін досить швидко відображається на рівні , структурі та динаміці усих інших видів цін. У всій системі цін суттєву роль грають ціни на продукцію паливно-енергетичних галузей , металургії та машинобудування , які являються базовими галузями. Зміна цін на цю продукцію призводить до зміни цін на продукцію усіх інших галузей народного господарства і в кінцевому результаті роздрібних цін. Ціни , які складають єдину систему , мають не тільки прямі , але й зворотні зв’язки. Так , ріст цін на енергоносії через певний час впливає на паливно-енергетичні галузі у вигляді удорожчання споживаємих цими галузями матеріально-технічних ресурсів (обладнання , машин , устаткування та ін.). Взаємозв’язок і взаємозалежність цін визиваються двома найважливішими факторами : - єдністю процесу формування витрат у всіх сферах і галузях економіки ; - взаємозв’язком всіх елементів ринкового механізму господарювання і всіх суб’єктів , діючих на ринку. Всі ціни класифікуються в залежності від певних ознак : 1) В залежності від обслуговуючої сфери товарного обігу розрізняють наступні їх види : - оптові ціни , за якими підприємства продають свої товари іншим підприємствам і збутовим організаціям ; - роздрібні ціни , за якими торгові організації продають товари населенню та іншим організаціям ; - закупочні ціни – це оптові ціни , за якими виробники сільськогосподарської продукції продають її державним організаціям у порядку держзаказу , а також підприємствам і фірмам для послідуючої переробки і продажу , закупочні ціни встановлюються за домовленістю сторін ; - ціни на будівельну продукцію. Використовуються перед усім договірні ціни , які встановлюються за згодою між замовником та підрядником , у деяких випадках використовюється кашторисна вартість ; - тарифи транспорту (залізничного , водного , авіаційного , автомобільного , трубопровідного ) – це плата за перевезення грузів і пасажирів ; - тарифи на платні послуги населенню ; - ціни зовнішньоторгового обігу ( експортні та імпортні ).

Різновидом оптової ціни є трансфертна ціна , яка застосовується при комерційних операціях між підрозділами однієї й тієї ж фірми чи підприємства. Вона може встановлюватися на готові вироби , напівфабрикати , сировину , а також на різні послуги. Біржові ціни (біржові котировки ) – це ціни , які застосовуються , як правило , на оптові партії товарів на товарних біржах. Аукціонна ціна – ціна товару проданого на аукціоні. Вона може суттєво відрізнятися від ринкової ціни , тому що відображає унікальні якості і ознаки товарів і в значній мірі залежить від майстерності особи , яка проводить аукціон. 2) В залежності від ступеню свободи цін від впливу держави при їх визначенні розрізняють : - вільні ціни , які складаються на ринку під впливом попиту і пропозиції , держава може добиватися зміни цих цін тільки впливаючи на кон’юнктуру ринку ; - регулюємі ціни , які встановлюються органами управління ; - фіксовані ціни чи тарифи , які встановлюються на певному рівні органами управління. 3) В залежності від часу дії розрізняють : - тривалі ціни , які не змінюються на протязі тривалого часу (товари масового попиту) ; - поточні ціни , які можуть змінюватися у рамках одного контракту ; - сковзькі чи падаючі ціни встановлюються в залежності від співвідношення попиту і пропозиції і знижуються по мірі насичення ринку ; - гнучкі ціни , швидко реагують на змінення попиту і пропозиції на ринку , використовуються при сильних коливання попиту і пропозиції у відносно короткий строк ; - сезонні ціни , які діють в певний проміжок часу. 4) По території дії розрізняють : - єдині чи поясні ціни , які встановлюються та регулюються органами управління (на газ , електроенергію та ін.) ; - регіональні (зональні) ціни встановлюються регіональними органами влади і управління , визначаються з урахуванням витрат та інших ринкових факторів. 5) В залежності від порядку винагороди споживачам транспортних витрат по доставці вантажів розрізняють : - ціни ФОБ у місці виробництва продукції. При цьому покупець оплачує всі фактичні витрати по перевезенню товару до місця призначення ; - єдині ціни , які включають всі витрати по перевезенню товару. Підприємство встановлює єдину ціну для всіх покупців незалежно від їх місцезнаходження з включенням в неї середньої вартості всіх переміщень ; - зональні ціни. В цьому випадку відокремлюють кілька географічних зон і встановлюється єдина ціна для покупців у межах цієї зони , по мірі віддаленості ціни збільшуються ; - ціни , які встановлюються на основі базового пункту. При даному методі підприємство визначає у кількох географічних пунктах базисні ціни на одну й ту ж продукцію. Фактично ціни продажу визначаються додаванням до ціни найближчого від покупця базісного пункту витрат по доставці йому товару. 6) В залежності від ступеню новини товару розрізняють : - ціни на нові товари , до яких входять : а) ціна “зняття вершків” ; б) ціна “проникнення на ринок” ; в) ціна “слідування за лідером” ; г) ціна з поверненням витрат виробництва ; д) престижна ціна – це ціна на ексклюзивні товари дуже високої якості відомої фірми ; - ціни на товари , що реалізуються відносно тривалий час , до яких входять : а) ціни споживчого сегменту ринку , які встановлюються на приблизно подібні види товарів і послуг , реалізуємих різним соціальним групам покупців ; б) переважна ціна.

В даному випадку передбачається знижка ціни фірмою , яка займає основну долю ринку ; в) ціни на вироби , які зняті з виробництва і ориєнтовані на мале коло покупців ; г) договірні ціни. В цьому випадку покупцям пропонуються пільги або знижки зі звичайної ціни ; д) ціни зовнішньоторгового обігу виражають зовнішньоекономічні зв’язки з іншими країнами , на їх рівень значно впливають ціни світових ринків , використовують в основному два види – публікуємі і розахункові ціни. Таким чином , ціна та цінова політика займають центральне місце серед різноманітних важелів економічного механізму управління підприємством , а широкий набір цін дозволяє йому вибирати свою цінову стратегію в конкретних умовах , що склалися на ринку. 2. Методи та основні фактори ціноутворення в умовах невизначеності. Мета даного розділу полягає у визначенні методів та основних факторів ціноутворення в умовах невизначеності ринкового середовища. В умовах переходу до ринкової економіки перед кожним виробником гостро постає проблема формування ціни на свою продукцію. Одним із методів ціноутворення на етапі встановлення початкової ціни , як відомо , є метод отримання цільового прибутку. Він оснований на оцінці витрат підприємства , для повернення яких слід реалізувати певний обсяг продукції по встановленій ціні. При цьому ціна визначається із розрахунку запланованого прибутку. Використання цього методу пов’язоно з ціновою еластичністю і потребує розрахунку такого рівня ціни , при якому будуть досягнуті обсяги продажу , які забезпечать покриття сукупних витрат і отримання цільового прибутку. Аналітичне представлення даної моделі основане на базовій формулі прибутку : P = S – C – V , де (1.1) S – вартість реалізованої продукції ; C – сумарні постійні (умовно-постійні) витрати ; V – сумарні змінні (умовно-змінні) витрати ; P – прибуток . Як наслідок будемо мати : S – V = C P (1.2) У цій формулі ліва частина представляє собою вартість відшкодування. Як бачимо , дана модель основана на положенні , що сумарні витрати на виробництво і реалізацію продукції складаються із постійних та змінних витрат. Під постійними витратами розуміють ті , що в короткостроковому проміжку в цілому не змінюються зі зміною обсягу виробництва , оскільки безпосередньо не залежать від величини та структури виробництва та реалізації продукції. Це можуть бути оклади адміністрації , витрати по аренді , амортизаційні відрахування , податок на майно , відсотки за кредит та інші відносно постійні витрати. Слід зауважити , що в зарубіжній практиці визначення витрат виробництва , постійні витрати підрозділяються на дві групи. Це так звані залишкові і стартові витрати. До залишкових відносяться ті постійні витрати , які фірма продовжує нести в період тимчасової зупинки процесу виробництва і реалізації продукції (витрати на аренду , податок на майно та ін.). Стартові створює та частина постійних витрат , які з’являються з поновленням виробництва і реалізації продукції (оклади окремих категорій працівників та ін.). Чіткого розподілу між залишковими і стартовими витратами не існує. Включення окремих витрат в ту чи іншу групу залежить від періоду часу , на який зупинено виробництво і реалізацію продукції.

Як причини самодегенерац сучасного комунзму? Шукати х треба насамперед у самй його концепц. Основою  , як знамо, суспльний безкласовий колектив, зрвняний в умовах його матерального снування. Хоч проблема кому]нзму виходить з чисто матералстичних заложень, проте вона  насамперед психологчна проблема. Як вже зазначалося вище, здйснення леннського комунзму залежало не так вд механчного запровадження його соцально-економчних форм, як вд глибоких змн духового Змсту та психолог ндивдуальност й цлого суспльства. Вагу цього психологчного моменту розумв  Маркс, але просякнений сторично-матералстичним  далектичним свтоглядом, вн не мг нак]ше його оцнити, як у свой, чисто механстичн, формул: побут означу свдомсть. Недооцнення психологчних факторв катастрофально вдбилося на московському комунзм. То маючи в свох руках владу й звязан з нею необмежен можливост для свого доктринерського експериментаторства, вн псля довшо бо]ротьби самий опинився в полон ворожо йому деологчно стих

1. Механізм і методи управління фірмою

2. Кредитний ризик та методи управління ними

3. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

4. Конфлікти та методи управління ними

5. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

6. Управління трудовими ресурсам як динамічна система
7. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою
8. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

9. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

10. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

11. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

12. Математичне моделювання економічних систем

13. Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, перебігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями

14. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

15. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

16. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы

17. Економічний механізм природокористування

18. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

19. Концесія як механізм розвитку економіки держави

20. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

21. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

22. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
23. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах
24. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

25. Господарський механізм

26. Роль власності у соціально-економічних процесах

27. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

28. Правове регулювання вільних економічних зон

29. Використання фотографічних методів

30. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

31. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

32. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости
Шкатулка, 36x26x18 см (арт. 3871-RT-64).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Модель: 64. Оформление корпуса: ткань,
2717 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, бежевая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

33. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

34. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

35. Механізм правового регулювання

36. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

37. Правове регулювання вільних економічних зон

38. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління
39. Виборчий процес та ЗМІ у системі демократії
40. Механізм обслуговування системних викликів

41. Решение систем нелинейных уравнений методом Бройдена

42. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

43. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

44. Оптимізація хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості

45. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

46. Асиметрія економічних відносин країн-членів НАФТА

47. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

48. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Економічні та правові основи управління організацією

50. Механізм прийняття рішень в менеджменті

51. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

52. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

53. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

54. Впровадження систем управління навколишнім середовищем у ВНЗ
55. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів
56. Кінематичний аналіз плоских важільних, кулачкових і зубчастих механізмів

57. Проект вузлів і механізмів зливковоза

58. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

59. Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій

60. Валютні ризики: методи аналізу і управління

61. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

62. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

63. Податковий аудит в сучасних економічних умовах

64. Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту

Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины
Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

66. Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства

67. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

68. Капітал і праця: механізм взаємодії

69. Механізм дії закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил

70. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації
71. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж
72. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

73. Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти "Добропільська"

74. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

75. Сучасний стан державних органів управління економікою

76. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

77. Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємством аграрно-промислового комплексу

78. Моделювання економічних та виробничих процесів

79. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

80. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее
Жаровня "Loraine", 1,5 л.
Материал: термостойкое стекло. Форма: прямоугольная. Объем: 1500 мл. Размер: 27х14х7,2 см. Информация об объеме изделия, указанная на
308 руб
Раздел: Формы для запекания
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

81. Аналіз та удосконалення оперативного управління

82. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

83. Процес управління та його основні стадії

84. Управління запасами

85. Управління проектами

86. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
87. Організаційна система управління природокористуванням України
88. Економічний аналіз підприємств

89. Управління утворенням прибутку підприємства

90. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

91. Акти державного управління

92. Мораль і соціальне управління

93. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

94. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

95. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

96. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики

97. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

98. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

99. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.