Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Розвиток мовлення молодших школярів

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЗМІСТВступ Розділ 1. Теоретичні основи проблеми розвитку мовлення у молодшому шкільному віці 1.1 Поняття мовлення. Загальні засади 1.2 Психофізіологічні основи мовлення 1.3 Види мовлення 1.4 Особливості розвитку мовлення молодших школярів в процесі навчання Висновок до розділу 1 Розділ 2. Експериментальне вивчення рівня розвитку мовлення в молодших школярів в процесі навчання 2.1 Методичні рекомендації до проведення дослідження 2.2 Аналіз результатів дослідження рівня розвитку мовлення в молодших школярів в процесі навчання Висновок до розділу 2 Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність дослідження. Спілкування - один з найважливіших чинників загального психічного розвитку дитини. Тільки у контакті з дорослими людьми можливе засвоєння дітьми суспільно-історичного досвіду людства. Оволодіння рідною мовою як засобом і способом спілкування і пізнання є одним з найважливіших придбань дитини в шкільному віці. Розвиток мовлення і словникового запасу дітей, оволодіння багатствами рідної мовлення складає один з основних елементів формування особистості, освоєння вироблених цінностей національної культури, тісно пов'язано з розумовим, етичним, естетичним розвитком, є пріоритетним в мовному вихованні і навчанні молодших школярів. Вирішення даної проблеми визначає мета і завдання роботи, а також предмет і напрям дослідження. Предмет дослідження. Предметом дослідження даної курсової роботи виступають особливості розвитку мовлення молодших школярів в процесі навчання. Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження виступає мовлення молодших школярів в процесі навчальної діяльності. Мета дослідження Мета даної курсової роботи полягає в теоретичному та емпіричному розгляді особливостей розвитку мовлення молодших школярів в процесі навчання. Дана мета вимагала вирішення наступних завдань: Вивчення психологічної літератури по даній проблемі; Аналіз дослідженості даного питання в психологічній літературі; Визначення рівня розвитку мовлення молодших школярів в процесі навчання; Кількісна і якісна обробка результатів дослідження; Узагальнення матеріалу; висновки і рекомендації. При вирішенні поставлених завдань застосовувалися наступні методи: Типологічно-порівняльний; Аналізу психологічної літератури; Визначення понять; Визначення пасивного словникового запасу; Визначення активного словникового запасу; Спостереження дозвільної та навчальної діяльності. Гіпотеза дослідження. Гіпотезу даного курсового дослідження можна сформулювати наступним чином: Особливості вивчення рівня розвитку мовлення молодших школярів в процесі навчальної діяльності проявляються у комплексі індивідуальних, особистісних та суб’єктивних якостей конкретного учня. Дослідження проводилося на базі Овруцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Андрія Сабурова з учнями 4 –А класу (10 чоловік віком 9-10 років). Структура курсової роботи. Дана курсова робота складається з вступу, двох розділів (теоретичний, практичний), висновку та списку літератури (18 джерел), в своєму складі містить 4 психодіагностичні методики на визначення рівня розвитку мовлення молодших школярів в процесі навчальної діяльності.

Розділ 1. Теоретичні основи проблеми розвитку мовлення у молодшому шкільному віці 1.1 Поняття мовлення. Загальні засади Мовлення є основним засобом людського спілкування. Без неї людина не мала б можливості отримувати і передавати велику кількість інформації, зокрема таку, яка несе велике смислове навантаження або фіксує в собі те, що неможливо сприйняти за допомогою органів відчуттів (абстрактні поняття, безпосередньо не сприймані явища, закони, правила і тому подібне). Без письмового мовлення людина була б позбавлена можливості дізнатися, як жили, що думали і робили люди попередніх поколінь. У неї не було б можливості передати іншим свої думки і відчуття. Завдяки мовленню як засобу спілкування індивідуальна свідомість людини, не обмежуючись особистим досвідом, збагачується досвідом інших людей, причому в набагато більшому ступені, ніж це може дозволити спостереження і інші процеси немовленнєвого, безпосереднього пізнання, здійснюваного через органи чуття: сприйняття, увага, уява, пам'ять і мислення. Через мову психологія і досвід однієї людини стають доступними іншим людям, збагачують їх, сприяють їх розвитку.(12; кн.1 с. 312-314) По своєму життєвому значенню мовлення має поліфункціональний характер. Воно є не лише засобом спілкування, але і засобом мислення, носієм свідомості, пам'яті, інформації (письмові тексти), засобом управління поведінкою інших людей і регуляції власної поведінки людини. Відповідно безлічі його функцій мовлення є поліморфною діяльністю, тобто в своїх різних функціональних призначеннях представлене в різних формах: зовнішнє, внутрішнє, монологічне, діалогічне, письмове, усне і так далі Хоча всі ці форми мовлення взаємозв'язані, їх життєве призначення неоднакове. Зовнішнє мовлення, наприклад, грає в основному роль засобу спілкування, внутрішнє, — засобу мислення. Письмове мовлення найчастіше виступає як спосіб запам'ятовування інформації. Монологічне обслуговує процес однобічного, а діалогічне — двостороннього обміну інформацією.(12; кн.1 с. 313-315) Мовлення – це історично складена в процесі матеріальної перетворюючої діяльності людини – форма спілкування, опосередкована мовою. Мовлення виконує ряд функцій: Позначення – кожне слово, припущення мають певний зміст; Повідомлення – передача відомостей, знань, досвіду; Вирази – виявлення через інтонацію, наголоси, побудову, використання порівнянь, прислів'їв і тому подібне відчуттів, потреб, стосунків; Дії – спонука до виконання завдань, прояву активності, до зміни поглядів. Функції мовлення по-різному виявляються в різних її видах. Для психології представляє інтерес перш за все місце мовлення в системі вищих психічних функцій людини - в її взаємовідношенні з мисленням, свідомістю, пам'яттю. емоціями і т. д.; при цьому особливо важливі ті її особливості, які відображають структуру особистості і діяльності. Більшість психологів розглядає мовлення як мовленнєву діяльність, виступаючу або у вигляді цілісного акту діяльності (якщо вона має специфічну мотивацію, що не реалізовується іншими видами діяльності), або у вигляді мовленнєвих дій, включених в немовленнєву діяльність.

Структура мовленнєвої діяльності або мовленнєвої дії в принципі збігається із структурою будь-якої дії, тобто включає фази орієнтування, планерування (у формі «внутрішнього програмування&quo ;), реалізації і контролю. Мовлення може бути активним, конструйованим кожного разу наново, і реактивним, такою, що є ланцюжком динамічних мовленнєвих стереотипів. В умовах спонтанного усного мовлення свідомий вибір і оцінка використовуваних в ньому мовленнєвих засобів зведені до мінімуму, тоді як в писемному мовленні і в підготовленому усному мовленні займають значне місце. Різні види і форми мовлення будуються по специфічних закономірностях (наприклад, розмовне мовлення допускає значні відхилення від граматичної системи мовлення, особливе місце займає логічне і тим більше художнє мовлення). Мовлення разом з тим несе в собі певний сенс, що характеризує особу тієї людини, яка ним користується. Сенс на відміну від значення виражається в тих суто особистих думках, відчуттях, образах, асоціаціях, які дане слово викликає саме у цієї людини. Сенси одних і тих же слів для різних людей різні, хоча мовленнєві значення можуть бути однаковими. Розгледимо основні психологічні теорії, що пояснюють процес формування мовлення. Одна з них — теорія навчання. Дана теорія стверджує, що наслідування і підкріплення є основними механізмами формування і розвитку мовлення у людини. Передбачається, що у дитини є природжена потреба і здатність до наслідування, зокрема звуків людського мовлення. Отримуючи позитивне емоційне підкріплення, наслідування веде до швидкого засвоєння спочатку звуків людського мовлення, потім фонем, морфем, слів, висловів, правил їх граматичної побудови. Освоєння мовлення, таким чином, зводиться до навчання всім її основним елементам. Дана теорія, проте, не в змозі задовільно і повністю пояснити процес засвоєння мовлення, зокрема ту швидкість, з якою в ранньому дитинстві дитина освоює мовлення. Крім того, для розвитку будь-яких здібностей, у тому числі і мовленнєвих, необхідні задатки, які самі по собі не можуть бути набуті в результаті навчання (принаймні до того, як навчання почалося). З позиції даної теорії важко зрозуміти дитяче словоутворення, а також ті моменти в розвитку мовлення дитини, які не мають аналогів у дорослих, тобто такі, які ніяк не засвоїш методом наслідування. Досвід показує, що дорослі підкріплюють у дитини не стільки граматично правильні, скільки розумні і правдиві, оригінальні і семантично точні вислови. Маючи це на увазі, в рамках теорії мовленнєвого навчання важко пояснити швидке формування правильної граматики мовних висловів у дітей. Автором наступної теорії мовленнєвого розвитку є Н.Хомський. Він стверджує, що в організмі і мозку людини з народження є деякі специфічні задатки до засвоєння мовлення в її основних атрибутах. Ці задатки дозрівають приблизно до однорічного віку і відкривають можливості для прискореного розвитку мовлення з одного року до трьох років. Даний вік називається сензитивним для формування мовлення. У ширших вікових межах він охоплює період життя людини від року до статевої зрілості (мається на увазі не лише засвоєння мовлення як засобу спілкування, але і освоєння його на понятійному рівні як засобу мислення).

Но в представлении адептов из этой студенческой среды, участников не только магических "опытов" Фауста, но и его дружеских пирушек, образ Фауста принимал черты смелого и бесстрашного искателя тайных знаний и запретных путей. Это восприятие личности Фауста отразилось наиболее ярко в "Эрфуртской хронике" и в основанных на ней дополнительных главах народной книги 1590 года (стр. 103 и cл. наст. изд.), в особенности в замечательном рассказе о том, как Фауст читает в университете лекцию о Гомере и по просьбе студентов вызывает тени героев древности. С народной средой исторический Фауст был связан, как мы видели, реальными условиями жизни "странствующего школяра". Народная книга неоднократно показывает нам своего героя не только при княжеских дворах, на пышных празднествах и пиршествах, но также на постоялых дворах и в городских трактирах, где его действительно видели в свое время Тритемий и Муциан Руф, в крестьянских харчевнях, на ярмарках и просто на большой дороге, потому что, по наивному сообщению Шписа, "у доктора Фауста был обычай, что он ни верхом, ни в повозке, а только пеший являлся туда, куда его звали" (гл. 50): характерная социальная черта, прочно сохранившаяся в традиции народных рассказов о Фаусте, но мало подходящая для чародея, который мог легко переноситься с места на место по воздуху

1. Розвиток мовлення молодших школярів

2. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

3. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

4. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

5. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів

6. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання
7. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах
8. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

9. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

10. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

11. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

12. Розвиток мовлення у студентів

13. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

14. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

15. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

16. Виконання тематичної композиції молодшими школярами

Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

17. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

18. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

19. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

20. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

21. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

22. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу
23. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи
24. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

25. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

26. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

27. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

28. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

29. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів

30. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

31. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

32. Статеве виховання молодших школярів

Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры

33. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

34. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

35. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

36. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

37. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

38. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі
39. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів
40. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

41. Формування правильної дикції у молодших школярів

42. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

43. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

44. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

45. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

46. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

47. Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів

48. Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные
Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее

49. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

50. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

51. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань

52. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

53. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

54. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності
55. Адаптація молодших школярів до навчально-виховного процесу
56. Корекція тривожності у молодших школярів

57. Особистісна тривожність молодших школярів

58. Прояви агресивності молодших школярів

59. Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів

60. Розвивальні ігри молодших школярів

61. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення

62. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці

63. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

64. Розвиток у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді

Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры
Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее
Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров

65. Особливості уяви та її розвиток в дошкільному та молодшому шкільному віці

66. Розвиток силових здібностей школярів у різні вікові періоди

67. Розвиток рекламних агентств на Україні

68. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

69. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

70. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України
71. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка
72. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

73. Регіональний розвиток харчової промисловості України

74. Розвиток менеджменту реклами в Україні

75. Зображальна функція кличних комунікатів у поетичному мовленні Лесі Українки

76. Історичний розвиток естетичного вчення

77. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

78. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

79. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

80. Постембріональний розвиток тварин

Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая

81. Розвиток нервової тканини у безхвостих

82. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

83. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

84. Розвиток швидкості у військовослужбовців

85. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

86. Розвиток продуктивних сил Канади
87. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування
88. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

89. Напрямок впливу важливих органів самоврядування на розвиток закладів культури в регіонах

90. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х

91. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

92. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

93. Розвиток європейської журналістики

94. Навчання вимови на початковому ступені оволодіння усним іншомовним мовленням в середніх ЗОШ

95. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

96. Походження мови. Історичний розвиток мов

Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Розвиток української лексикографії

98. Стилі мовлення

99. Розвиток комп’ютерної техніки в 1990–2000 рр.

100. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.