Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Монополія – суть, місце в ринковій економіці та форми

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

з політекономії на тему: « Монополія – суть, місце в ринковій економіці та форми» Розділ І Суть і форми монополій .5 Причини появи і існування монополій .5-10 Форми монополій .11-15 Розділ ІІ Місце монополії і конкуренція в ринковій економіці .16 2.1 Місце на ринку .16-18 2.2 Конкуренція та ії форми .19-24Розділ ІІІ Антимонопольна політика на сучасному етапі 25 3.1 Антимонопольне законодавство. . . .25-29 3.2 Антимонопольна політика держави .30-33 Висновок .33 Список використаної літератури .36 Вступ Мета роботи: пояснити, що таке монополія і яка її функція в ринковій економіці. Монополії бувають різні. Економічні, політичні і технологічні. Гло­бальні і локальні. Державні і приватні. Абсолютні і відносні. Природні і штучні. Внутрішні та зовнішні. Національні і міжнародні. Монополії влади, управління та власності. Монополія являє собою виключне право, що надається державі, підприємству, організації, фізичній особі на здійснення якої-небудь діяльності. В той же час монополія — це концентрація виробництва, об’єднання технологічних, інтелекту­аль­них та фінансових ресурсів. Що ж є монополія — шкода чи благо? В Концепції національної безпеки однією з “економічних” загроз названа і наявність монополізму виробників. “Монополія”, “монополі­зо­ваний ринок”, “монопольна ціна”, “монополістичний протекціонізм” — все це є антиподи обов’язковому атрибуту ринкової економіки, без якого не можна будувати ринкові відносини — вільній та необмеженій конкуренції. Завдання: розкрити сутність монополії та її вплив на ринкові відносини, а також показати види і форми її існування. Монополії спричиняють зниження продуктивності, погіршення якості, ріст цін, перебої в постачанні, недобросовісність у виконанні договірних зобов’язань, “відкачку” з економіки і без того недостатніх коштів; вони поглиблюють проблему неплатежів, утруднюють залу­чення іноземних інвестицій, здійснюють основний тиск на уряд, чи­нячи перешкоди проведенню економічних реформ, закріплюють чи­новницьку владу. Актуальність теми: Проблеми монополізації господарського життя, конкуренція на товарних ринках привертають сьогодні пильну увагу не тільки спеціалістів, але і широких прошарків населення. З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною: без прийняття твердих і послідовних мір проти монополізму не можна сподіватися на успіх економічної реформи і перехід до ринкової економіки. Успіх економічних перетворень у чималому ступень залежить від зваженої, вивіреної системи регулювання державою монопольних процесів і конкурентних відношень. У нашій країні, промисловості якої в спадщину від командно-адміністративної системи колишнього СРСР дістався цілий комплекс гігантів-монополістів, особливо важливою стає проблема демонополізації економіки і недопущення посилення ролі вже чинних на ринку монополії. У Україні процес створення державного контролю по недопущенню несумлінної конкуренції фактично почався з нуля, тому що присутня в ще зовсім нещодавно в керуванні економікою командно-адміністративна система по своїй суті виключала наявність вільної конкуренції в господарській діяльності.

Тому на даному етапі величезне значення має створення і удосконалення законодавчої бази з приводу регулювання монополістичних процесів і конкуренції, розуміння населенням України необхідності економічних реформ у даній сфері. У цій роботі ми постараємося роздивитися основні причини виникнення монополій; особливості сучасної монополізації економіки та місце монополії в ринковій економіці. Розділ І Суть і форми монополій. Причини появи і існування монополій Монополія – це окремі крупні підприємства, об’єднання підприємств, господарські товариства, які виробляють значну кількість продукції певного виду і таким чином займають монопольне становище на ринку, впливають на процес ціноутворення і отримують більш високі (монопольні) прибутки. Наприкінці ХІХ ст. ринок чи не вперше за багатовікову історію свого існування та розвитку зіткнувся з серйозними проблемами. Саме в той час виникла досить реальна загроза функціонування того атрибуту, існування якого було просто необхідним для існування са­мого ринку — конкуренції. На її шляху виникли вагомі та істотні пере­пони у вигляді монополістичних утворень. Історія монополія вираховуються тисячами років і сягає глибокої давнини. Ще видатний давньогрецький філософ Арістотель згадував про неї, відносячи її до “мистецтва наживати майно”. Він зазначав, що “вигідно в розумінні наживання майна, якщо хтось зуміє захопити будь-яку монополію”. Англійський філософ Томас Гоббс описував монополії, створені ще феодальною державою для зарубіжної торгівлі. Він їх називає корпораціями, зазначаючи, що “метою подібної корпорації є збільшення прибутків шляхом монопольного права купівлі і продажу як вдома, так і за кордоном”. Проте в обох цих випадках поява монополій пов’язувалась із на­копиченням багатства, прибутків, а засобом досягнення цього вважа­лося панівне становище на ринку. Взагалі монополістичні тенденції в різних формах та з різною си­лою проявлялися на всіх етапах розвитку ринкового суспільства (з IV тисячоліття до н.е. до останньої третини ХІХ ст.), проте панівними вони стають лише наприкінці ХІХ ст. Саме в цей час (а особливо під час економічної кризи 1873 р.) почалася їх новітня історія. Взаємопов’язаність цих двох явищ — криз та монополій — показує одну з причин монополізації, а саме: намагання багатьох фірм вбе­регтися від кризових потрясінь у монополістичній практиці. Не випад­ково тогочасна економічна література давала досить дотепну і влучну назву монополіям: “діти криз”. Що ж являють собою різноманітні монополістичні утворення? У вузькому розумінні монополія означає виключне право на володіння будь-чим або на здійснення якихось заходів. В економічній теорії під монополією розуміють велике підприємство, фірму або об’єднання (спілку), що концентрують значну частину виробництва і збуту пев­ного виду продукції, пануючи на ринку з метою одержання монополь­ного прибутку. Завдяки цьому такі підприємства посідають домінуюче становище на ринку, набувають можливості впливати на процес ціноутворення, домагаючись вигідних для себе цін і, як результат, от­римують більш високі (монопольні) прибутки.

Отже, найбільш визна­чальним критерієм монопольного утворення є панування на ринку (проте тут слід звернути увагу: як для контролю над акціонерним то­вариством потрібно зосередити в одних руках 20, а інколи й 10% акцій, і цього буде достатньо, так і для панування на ринку одному великому підприємству буде достатнім виробляти 10-20% продукції. У світовій же практиці монополією вважається зосередження в одних руках 30% ринку). Таке домінування дає змогу підприємцю са­мостійно, або разом з іншими підприємцями обмежувати конкуренцію на ринку певного товару . Взагалі монопольного становища бажають досягти кожен підприємець чи підприємство. Це дозволило б їм уникнути цілого ряду проблем та небезпек, пов’язаних з конкуренцією, зайняти привілейовану позицію на ринку. Шляхом концентрації у своїх руках переважної більшості виробництва, маючи так звану господарську владу, такі підприємства в змозі нав’язувати іншим суб’єктам ринко­вих відносин свою волю. По суті справи, це можна вважати підкоренням інтересів суспільства власним інтересам фірми. Чому ж монополії взагалі почали своє існування? В чому поляга­ють причини їх виникнення? Перед розглядом цих причин необхідно зазначити, що існують різні види монополій, які можна звести до трьох основних: природної, адміністративної та економічної. Природна монополія виникла внаслідок об’єктивних причин. Вона відбиває ситуацію, коли попит на даний товар чи послугу найкраще задовольняється однією або декількома фірмами. В її основі поляга­ють особливості технології виробництва та обслуговування спожи­вачів. Тут конкуренція неможлива, та вона й небажана. Прикладом могуть слугувати енергозабезпечення, телефонні послуги, зв’язок, трубопровідний транспорт і т.д. Уявімо на хвилинку, що б було, якби наше суспільство обслуговувала більш ніж одна електрична ком­панія. Тоді кожен споживач повинен був би мати власну лінію напруги, технічне забезпечення, трансформатор і т. ін. Ці галузі зосереджує, як правило, у своїх руках держава. Заборона або розукрупнення таких монополій є справою економічно недоцільною. Адміністративна монополія виникає внаслідок дії державних ор­ганів. З одного боку, це надання одній або декільком фірмам виключ­ного права на виконання певного роду діяльності. З іншого боку, це організаційні структури для державних підпри­ємств, коли вони об’єднуються і підпорядковуються різним главкам, міністерствам, асоціаціям. В цьому випадку, як правило, групуються підприємства однієї галузі. Вони виступають на ринку як єдиний гос­подарський суб’єкт і між ними немає конкуренції. Таким чином, адміністративна монополія, що виникає в неринко­вому середовищі, має набагато більше монопольної влади, аніж еко­номічна, про яку буде вестися далі. Економічна монополія є найпоширенішою. Саме її при розгляді проблеми монополізму найбільше торкаються в економічній літерату­рі. Про неї головним чином буде вестися мова далі. Її поява зумовлена економічними причинами, вона виростає на базі зако­но­мір­ностей господарського розвитку. Ці причини пов’язані передусім зі змінами в технологічному способі виробництва.

Если бесконечность мира обозначить сферой, то любая рассудочная схема представляет собой некую плоскость. Рисунок 20: / / /******** /* * /* * /* * / * * / * * / * * / * * * * * * ******** Имеется некая область, в которой эта теория достаточно близка к истине (вблизи точки касания) и область, где эта теория далека от истины. Это и называется областью применения рассудочной теории или правильного мнения. Правильное мнение, которое возникает во всеобщем рассудке, является также и необходимым, но ошибка заключается в том, что я это мнение вывожу за область применения. Если у меня возникает какое-то обобщение личного опыта, то нельзя это обобщение переносить на опыт других людей, или на опыт в других ситуациях. Рассмотрим формы диалога. Первая форма: следование другому. Другой человек что-то мне рассказывает, а я сопереживаю, иду за ним. Это самая простейшая форма диалога, которая, по сути, является монологом. Ф этой форме мы можем меняться ролями - сначала мой собеседник мне что-то рассказывает, а я сопереживаю ему, потом я что-то рассказываю, а он слушает и сопереживает мне, задавая какие-то вопросы

1. Економічна сутність та форми оплати праці

2. Світові ринки зброї та військового спорядження

3. Поняття та форми державного устрою2

4. Екологічна криза та форми її прояву

5. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

6. Поняття, види та форми договорів
7. Джерела та форми права
8. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

9. Ринок праці та його регулювання

10. Ринок праці та Центр зайнятості

11. Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці

12. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

13. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

14. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

15. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

16. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Олігополія та ринок монополістичної конкуренції

18. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці

19. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

20. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

21. Суть, формы и причины инфляции

22. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу
23. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах
24. Поняття, форма та функції Конституції України

25. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

26. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

27. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

28. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

29. Поняття та структура світового ринку

30. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

31. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

32. Суть и развитие монополий

Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

33. Экономические основы возникновения монополий и их формы

34. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

35. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

36. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

37. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

38. Місце товарної біржі в сучасній економіці
39. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому
40. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

41. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

42. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

43. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

44. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

45. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

46. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

47. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

48. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые

49. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

50. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

51. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

52. Суть та фактори картографічної генералізації

53. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

54. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"
55. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави
56. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

57. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

58. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

59. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

60. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

61. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

62. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

63. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

64. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры

65. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

66. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

67. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

68. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

69. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

70. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.
71. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.
72. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

73. Роль та місце жінки у общині

74. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

75. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

76. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

77. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

78. Види попиту. Поняття товару та його суть

79. Ребрендинг бренду. Причини, суть та методи

80. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

81. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

82. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

83. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

84. Форми ЛФК та рухові режими

85. Форми та прояви слабоумства

86. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії
87. Виникнення та стадії розвитку світового ринку
88. Економічна та торгово-політична роль митного збору

89. Міжнародні валютні ринки та їх функції

90. Місце Великобританії у світовій економіці

91. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

92. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

93. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

94. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

95. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

96. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

98. Аналіз та прогнозування ринку праці

99. Економічні та правові основи управління організацією


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.