Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Поняття по біосферу. Роль живої речовини в біосфері

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

РЕФЕРАТ На тему: «Поняття по біосферу. Роль живої речовини в біосфері» ЗмістВступ 1. Поняття про біосферу 2. Структура біосфери. Розподіл життя у біосфері 3. Жива речовина. Геохімічна робота живої речовини Вступ Все живе в біосфері утворює живу речовину. Живі організми відіграють дуже важливу роль у геологічних процесах, які формують Землю. Хімічний склад сучасних атмосфери та гідросфери зумовлений життєдіяльністю організмів. Мінеральна інертна речовина переробляється живими організмами, перетворюється в нову. Отже, жива та нежива речовини на Землі становлять гармонійне ціле. В.І. Вернадський підкреслював відмінні особливості біосфери, зокрема: біосфера являє собою оболонку життя - ділянку існування живої речовини; біосферу можна розглядати як ділянку Земної кори, зайнятої трансформаторами, які переводять космічні випромінювання в діяльну земну енергію - електричну, хімічну, механічну, теплову і т.д 1. Поняття про біосферу Біосфера в сучасному розумінні - це глобальна відкрита система зі своїм &quo ;входом&quo ; (потік сонячної енергії, який надходить з космосу) і &quo ;виходом&quo ; (утворені в процесі життєдіяльності організмів речовини, які з різних причин &quo ;випали&quo ; із біологічного кругообігу, так званий вихід &quo ;в геологію&quo ; - кам'яне вугілля, нафта, осадові породи тощо). З позицій кібернетики ця велетенська система, котра, як і її складові - біогеоценози, описується як &quo ;чорний ящик&quo ;. Процеси, що відбуваються всередині нього, закодовані природою. Можна із впевненістю сказати, що система в її основних рисах є саморегульованою, самоорганізованою. Екологи пояснюють самоорганізацію системи інформацією, яка пронизує екосистему. Вона міститься в живих організмах, в їх генетичному коді і здатності адаптуватися до змін умов середовища. Отже, саморегулювання екосистеми забезпечується живими організмами. Такий підхід дає підстави вважати біосферу централізованою кібернетичною системою, оскільки в ній один елемент (підсистема) - живі організми - відіграє домінуючу, центральну роль у функціонуванні системи в цілому. Згідно із законом необхідної різноманітності Віннера - Шеннона -Ешбі, який вважають основним кібернетичним законом, кібернетична система лише тоді володіє стійкістю для блокування зовнішніх і внутрішніх збурень, коли вона має достатнє внутрішнє різноманіття. Це різноманіття, в основному і створюється живими організмами. Досить сказати, що сьогодні на Землі існує близько 2 млн. видів організмів, з них частка рослин становить 500 тис. видів, а тварин - 1,5 млн. видів (табл. 1.). Виходячи із екосистемних уявлень, видове різноманіття - це не просто якась арифметична величина, нижче якої не мав би опускатися живий світ, а реальна потреба буквально кожного сущого на планеті виду в трофічних ланках біогеоценозів і біосфери в цілому. Ці види необхідно зберегти заради нормального функціонування сучасної біосфери, яка й сьогодні еволюціонує, збагачуючи видове різноманіття. Таблиця 1. Чисельність різних груп організмів в біосфері Група Кількість видів (приблизно) Група Кількість видів (приблизно) Всього 500000 Всього 1500000 В тому числі В тому числі Водорості 25000 Найпростіші 15000 Бактерії 100000 Губки 5000 Гриби Кишковопорожнинні 9000 Лишайники 18000 Черв'яки 19000 Вищі Молюски 105000 Мохоподібні 20000 Членистоногі 50000 Плавунові 800 (без комах) Хвощеві 30 Комахи 1000000 Папоротеподібні 6000 Голкошкірі 5000 Хордові 48000 Голонасінні 600 (включаючи хребетних) Покритонасінні 200000 з них Птахи 10000 Ссавці 6000 За даними українського палеоботаніка О.П

. Фесуненка, кількість родів вищих рослин становила: в силурі (близько 400 млн. років тому) - 1 рід, в девоні (350 млн.) - 36, в інтервалі від карбону до тріасу (200 млн.) - 150-200, від юри до неогену (150 млн. до нинішніх днів) - 250-330. Отже, збагачення видового різноманіття, що добре ілюструють наведені факти, - це загальна тенденція сучасного розвитку біосфери, яка сприяє усуненню зовнішніх і внутрішніх перешкод і підтримці системи в стані гомеостазу. Еволюція біосфери тривала понад 3 млрд. років і відбувалася під впливом алогенних (зовнішніх) сил, таких як геологічні і кліматичні зміни й автогенних (внутрішніх) процесів, зумовлених активністю живих компонентів екосистеми. Перші екосистеми, які існували на початкових етапах розвитку біосфери, були населені надзвичайно дрібними анаеробними гегеротрофами, які живилися органічною речовиною, синтезованою в ході абіотичних процесів. Потім відбувався, за образним висловом Ю. Одума, &quo ;популяційний вибух&quo ; автотрофних водоростей, який перетворив атмосферу із відновлюваної в кисневу. Вперше термін &quo ;біосфера&quo ; - &quo ;сфера життя&quo ; - був використаний австрійським вченим Едуардом Зюссом ще в XIX століття (1875). Однак, він не дав визначення цього поняття. Сучасне його тлумачення, яке прийняте у всьому світі, належить українському вченому В.І.Вернадському ~ першому Президенту Української Академії наук. Наукові уявлення про біосферу як &quo ;живу оболонку&quo ; Землі вчений виклав у своїх лекціях, прочитаних у Карловому університеті в Празі та Сорбоні в Парижі протягом 1923-1924 pp. Згодом ці положення були узагальнені та зведені в книзі &quo ;Біосфера&quo ; (1926). Життя - вища форма розвитку матерії на Землі. Живі організми перетворюють космічну сонячну енергію у земну, хімічну і створюють нескінченну різноманітність нашого світу. Ці живі організми своїм диханням, своїм живленням, своїм метаболізмом, своєю смертю і своїм розмноженням, постійним використанням своєї речовини, а головне - триваючою сотні мільйонів років безперервною зміною поколінь, своїм народженням і розмноженням продовжують одне з найграндіозніших планетарних явищ, що не існує ніде, крім біосфери. (В.І. Вернадський ) Отже, біосфера - це оболонка Землі, яка включає частини атмосфери, гідросфери і літосфери, заселені живими організмами. Ю.Одум (1986) наводить витяг із однієї з американських програм (програма збереження генетичних ресурсів, керівник Девід Кофтон, Каліфорнія), в якій викладена точка зору вчених з приводу глобальної загрози втрати видового різноманіття: &quo ;Біологічне різноманіття тварин, рослин і мікроорганізмів являє собою фактор фундаментальної важливості для виживання людства&quo ;. Термін &quo ;генетичні ресурси&quo ; можна визначити як генетичне різноманіття, яке відіграє вирішальну роль у задоволенні всіх потреб суспільства. Характерна особливість біосфери як &quo ;плівки життя&quo ; - це її гетерогенність, мозаїчність, причому, кожна окрема однорідна ділянка (&quo ;біогеоценоз&quo ;, &quo ;екосистема&quo ;) здатна до саморегуляції і повного самовідновлення біоти. Екосистеми перебувають у постійній взаємодії одна з одною, створюючи разом гігантський кругообіг речовин в межах біосфери.

2. Структура біосфери. Розподіл життя у біосфері Важливою особливістю біосфери є її злитість з іншими геосферами Землі. Біосфера розміщена в межах атмосфери, гідросфери та частини літосфери. Загальна протяжність біосфери за радіусом Землі складає близько 40 км. Вона простягається від нижньої частини озонового екрану атмосфери, що розташований на висоті 20 - 25 км над рівнем моря, до верхньої частини гірських порід суші та дна Світового океану. Нижня межа простягання біосфери лежить на 23 км вглиб суші та на 1 - 2 км нижче дна океану (мал.1.). Мал. 1. Біосфера та її межі. Основна маса живої речовини, наявність якої відрізняє біосферу від інших геосфер, зосереджена в порівняно невеликому прошарку - біостромі. Біострома лежить на поверхні суходолу та охоплює верхні шари водойм. У цій зоні знаходиться 98% всієї живої речовини планети. Біосфера сформована з різних речовин. За В.І.Вернадським, виділяють шість головних речовин біосфери: Жива речовина, що представлена організмами різних видів. Біогенна речовина, що є продуктом життєдіяльності організмів (наприклад, кам'яне вугілля, торф). Нежива (косна) речовина, в утворенні якої живі організми не брали участі. Це, наприклад, гірські породи та мінерали. Біокосна речовина, що сформована за рахунок взаємодії живої та косної речовин. Основним видом біокосноїречовини є ґрунт. Радіоактивна речовина. Космічна речовина (наприклад, метеорити). Розглянемо основні компоненти біосфери більш детально. За останніми оцінками, жива речовина складає 18x10&quo ; тонн. KM.Ситник та С.П.Вассер (1992) вважають, що на Землі існують 1447609 видів живих організмів. На думку інших дослідників, їх набагато більше, можливо 80 млн. видів. Повнота виявлення живих організмів неоднакова в різних царствах. Види судинних рослин виявлені на 80%, мохів на 70%, водоростей на 50%, грибів - тільки на 1 - 10%, членистоногих - на З - 20%, монер - на 15 - 20% та вірусів всього на 5%. Унікальна роль живої речовини в біосфері полягає в її високій біогеохімічній активності. Жива речовина автотрофних організмів здійснює поглинання сонячної енергії та її перетворення в енергію хімічних зв'язків. Сукупна біогеохімічна активність живої речовини призвела до значної зміни газового складу атмосфери, в результаті чого атмосфера відновного типу перетворилася в атмосферу окислювального типу зі значним вмістом кисню. За рахунок діяльності біосфери на Земній кулі сформувався озоновий екран, який перехоплює більшу частину жорсткого космічного випромінювання та створює сприятливі умови життя на поверхні планети. Жива речовина змінила гірські породи та сприяла появі нових видів (вапняки та ін.). Життєдіяльність рослин, тварин та мікроорганізмів спричинила появу ґрунту. Жива речовина планети є ініціатором та рушієм біогеохімічних циклів речовин. Велике значення в цьому має розмноження організмів, яке В.І.Вернадський називав «розтіканням» живої матерії, її «прагненням до всюдності». В 1931 р. вийшла стаття В.І.Вернадського &quo ;Про межі біосфери&quo ;. Проте, слід нагадати, що вчений до цієї проблеми звернувся ще в 1926 р. Однак, тоді наука ще не нагромадила достатньої кількості інформації, яка б дала повну відповідь на питання: де проходять межі біосфери? Наприклад, не підтвердилося передбачення вченого про заселення усієї осадної оболонки Землі бактеріальним життям.

Мысли Вернадского возвращались к живому веществу. Так он называл совокупность однородных живых организмов, вроде туч саранчи, где применимы число и мера, как при изучении горных пород и минералов. Переходя в своей постановке преподавания минералогии от изучения химических соединений, какими являются минералы, к изучению химических элементов, входящих в их состав, Вернадский все более и более убеждался в чрезвычайном значении для истории элементов живого органического мира. Роль живого вещества в истории таких элементов, как кислород, углерод, азот, фосфор, он выяснил давно, но оказывалось, что такое же большое значение живое вещество имеет и в истории таких, далеких от организмов элементов, как кремний, железо, марганец, медь, алюминий. По расчетам Вернадского, половина известных в то время химических элементов была тесно связана в своей истории с живым веществом. Эти элементы по весу составляют почти всю земную кору, и, естественно, загадка жизни обращалась в загадку планетной организованности, планетного механизма

1. Основные проблемы генетики и роль воспризводства в развитии живого

2. Роль живых организмов в биологическом круговороте

3. Созвездие, в ктором я живу (созвездие Тельца)

4. Функции белков в организмах живых существ

5. Грибы - особое царство живой природы

6. Бионика - наука изучающая строение живых существ для целей техники
7. В.Г. Распутин "Живи и помни"
8. Лазер и его действие на живые ткани

9. Дактилоскопирование живых лиц и трупов

10. О влиянии загрязнений на индивидуальное развитие живых организмов

11. Влияние электромагнитного поля на живые организмы и защита от вредного воздействия электромагнитного поля

12. Живое наследие

13. Барселона: живые скульптуры

14. «Человек - это - живая загадка» (С.Н. Булгаков)

15. "Мы живем, под собою не чуя страны..."

16. Мотивы искусственной регламентации и живой жизни в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско»

Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры

17. Души "мертвые и живые" в поэме Н.В.Гоголя

18. «Век живи — век люби»

19. Живые и мертвые души в творчестве Гоголя

20. Традиции Горького и Достоевского в социально-философской повести В. Распутина "Живи и помни"

21. Повесть Распутина живи и помни

22. "Покупатель живой человеческой совести"
23. Аварийная сигнализация в живом организме
24. Мир, в котором мы живем

25. Осторожно! Живая вода

26. Ферменты и белки живой клетки – это молекулярные биологические автоматы с программным управлением

27. Квоты на вылов морских живых ресурсов

28. Конвенция по сохранению живых ресурсов Юго-восточной Атлантики

29. Живая этика о детях и дошкольном воспитании

30. Живая этика о школе и школьном воспитании

31. Для кого писались книги мёртвых на планете живых?

32. Живое наследие

Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

33. Пищевая ценность живой рыбы

34. Цели живого существа

35. Конвенция по сохранению живых ресурсов Юго-восточной Атлантики

36. Диоксины - фундаментальный фактор техногенного загрязнения живой и неживой природы

37. Быль о мертвой и живой воде

38. Функции живого вещества
39. Ураження сильнодіючими отруйними речовинами
40. Гармония живой природы и проблема происхождения мира

41. Права живой и неживой природы

42. Изменчивость живых организмов

43. Место человека в системе живой природы и происхождение человека

44. Разум в живой природе

45. Взаимодействие живых существ с внешней средой

46. Самоорганизация в живой и неживой природе

47. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

48. Мир живого

Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы
Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные

49. Скидання забруднювальних речовин у водні об’єкти

50. Ирис – живой памятник истории

51. Являются ли вирусы живыми организмами

52. Дактилоскопирование живых лиц и трупов.

53. Встреча с Богом Живым

54. Живой воздух природы и его использование в медицине
55. Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини
56. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

57. Многообразие видов на Земле. Функции живого вещества планеты

58. Молекулярно-генетический уровень живых структур

59. Обмін речовин та енергії

60. Общие свойства живых систем

61. Принципові відмінності живих систем від неживих

62. Самоорганизация в живой и неживой природе

63. Системы живого мира

64. Среда обитания живых организмов

Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов

65. Структурные уровни живого

66. Сущность отличия живых открытых систем от неживых

67. Эволюция систем органов живых существ

68. Круговорот речовин на Землі

69. Качественные особенности живой материи. Уровни организации живого

70. Биология - наука о живом
71. Доказательства эволюции живой природы
72. Значение мутаций в эволюции живого мира

73. Живая аптечка на домашнем подоконнике: каллизия душистая

74. Выращивание ремонтного молодняка казахской белоголовой породы в зависимости от возраста и живой массы их матерей

75. Захист продуктів від радіоактивних і отруйних речовин

76. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

77. Биокомпьютеры или живые компьютеры

78. Биотропные параметры магнитных полей. Влияние естественных электромагнитных полей на живые организмы и механизмы воздействия

79. Творчість і життя Лесі Українки. "Ні, я жива, я буду вічно жити"

80. Жизненный цикл товара на примере ОАО "Живая вода"

Электрощетка аккумуляторная телескопическая "Суперуборщик".
Очистка сантехники, кафеля и полов – самая раздражающая хозяйку часть уборки, ведь это занимает много времени и отнимает силы. Больше
1498 руб
Раздел: Щётки для уборки пыли
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Идентификация параметров осциллирующих процессов в живой природе, моделируемых дифференциальными уравнениями

82. Лікувальна фізкультура при порушенні вуглеводного обміну речовин

83. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів

84. Розробка живої культуральної вакцини проти вірусної діареї великої рогатої худоби

85. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

86. Пояснення різних станів речовини з погляду атомно-молекулярного вчення
87. Формирование динамических представлений об изменениях в живой природе у старших дошкольников
88. Фальшива релігія, чи можуть померлі допомагати живим

89. Взаємодія елементарних частинок з речовиною

90. Гідродинамічна нестійкість вихрового руху в системах з об’ємним стоком речовини

91. Методи розділення та очистки речовин

92. Квантово-механічна теорія будови речовини

93. Порівняння властивостей органічних речовин

94. Електричні властивості молекул. Поведінка речовини в зовнішньому електричному полі

95. Магнетохімія. Магнітні властивості речовин

96. Біосфера - жива оболонка Землі

Конструктор 3 в 1 "Лесные сказки", 35 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-008.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

97. Вплив наркотичних речовин на організм людини в умовах техногенного забрудненя території

98. Живые свидетели истории - мемориальные деревья

99. Особенности воздействия радиации на живое вещество


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.