Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЗМІСТ Вступ 1.Основна частина Види і форми організації навчання студентів Класно-урочна система організації навчання, урок як основна форма організації навчального процесу Інші форми організації навчального процесу Особливості форм організації навчального процесу по спеціальних предметах спеціальності «механізація с.г.» Методи навчання та їх основні групи Висновки Список використаних джерел ВСТУП Актуальність і значення теми: &quo ; Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни: &quo ;Ремонт с.г. техніки&quo ;. Докорінні перетворення, що проходять у всіх сферах народного господарства, перехід до нових форм господарювання ставлять перед системою освіта якісно нові вимоги до підготовки фахівців для всіх галузей народного господарства України. У відповідності до цих вимог потребують кардинальних змін і удосконалення всі складові компоненти системи фахової освіти: необхідність у визначенні нових напрямків підготовки фахівців, запровадження нових спеціальностей та спеціалізацій, перегляд змісту освіти і навчання, розробки нових форм та методів навчання. Нині успіх в соціально-економічному розвитку країни значною мірою визначається рівнем професійної підготовки фахівців, раціональним розміщенням кадрового потенціалу і його кваліфікацію, безпосередньою участю наукових працівників у виробничій сфері. Рівень освіченості індивіда, його кваліфікація, компетентність, ділова культура та соціальна позиція стають пріоритетними факторами у вирішенні завдань розбудови нашої держави. Високий рівень професійної освіти є важливим чинником стимулювання економічного розвитку в міжнародному масштабі. Для успішного вирішення проблем, які стоять перед аграрним сектором економіки України, необхідною умовою є підготовка висококваліфікованих кадрів. Завдання, які стоять перед вищою сільськогосподарською освітою вимагають від науково-педагогічних працівників освітніх закладів І-ІУ рівнів акредитації глибоких психолого-педагогічних та спеціальних знань в організації навчально-виховного процесу, активного запровадження високоефективних педагогічних технологій, нових форм та методів навчання і виховання студентів. Вирішальним у виконанні цих завдань є знання і володіння методикою навчання спеціальних аграрних дисциплін, від яких в значній мірі залежить якість підготовки фахівців-аграріїв. Теорія та методика професійного навчання на базі педагогіки і психології розглядає загальне положення організації навчально-виховного процесу в аграрному вищому навчальному закладі і допомагає викладачу-предметнику визначати найбільш оптимальні шляхи для вирішення навчально-виховних завдань та обрати найбільш раціональний варіант в будові процесу навчання предмету. Чим відповідальніше підходить викладач до вибору форм і методів організації навчально-виховного процесу, тим вагоміший результат: студенти краще оволодівають знаннями, вміннями і навичками з його предмету. Звичайно, багато залежить від вміння, таланту і здібностей викладача. Але багато відповідальності лежить також і на студентах, на їх активності. Ось тут і потрібна взаємна співпраця: викладач-студент, яка найкраще активізує навчально-пізнавальну діяльність студентів.

Саме такій співпраці і підпорядковані форми і методи навчально-виховного процесу, описані в даній роботі. Актуальність даної теми переоцінити просто неможливо, бо кожному викладачеві, який творчо підходить до розв'язання проблем нинішньої освіти, а тим паче професійної, без на просто не обійтися. Бо як добре провести урок, не знаючи форм і методів його проведення? Звичайно, які описані в дидактичній літературі. Але скільки є нетрадиційних?! Ось тут і розкривається вміння і талант викладача до творчого підходу їх використання, до співпраці з студентом. І. ОСНОВНА ЧАСТИНА 1.1 ВИДИ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ Одним з важливих питань, яке розглядає сучасна теорія навчання (дидактика) - ас питання форм організації навчально-виховного процесу. Якщо зміст навчання виповідає на питання &quo ;чому вчити?&quo ;, принципи визначають основні перині положення, вимоги до навчального процесу. Методи визначають шляхи і способи навчання, засоби вказують на те, за допомогою чого вчити, а форми навчання найкраще вказують на раціональну організацію навчання. Під формами організації навчального процесу слід розуміти види навчальних занять, які відрізняються один від одного дидактичною метою, складом студентських груп, їх підготовленістю, віковими особливостями їх, місцем проведення та іншими чинниками. Застосування тих чи інших форм навчання визначається навчально-виховною метою і залежить від змісту і методів роботи. У сучасній педагогіці розрізняють форми здобуття освіти: а)загальні форми навчання; б)форми організації навчально-виховного процесу. Форми здобуття освіти: вечірня, заочна, дистанційна, екстернат. В залежності від дидактичної мети, завдань, кількості студентів, місця проведення тощо, загальні форми навчання умовно можна поділити на три групи: Масові: лекції, конференції, конкурси, олімпіади. Групові : різні типи уроків, що сприяють активному навчанню студентів; екскурсій; семінарські заняття; консультації. Організаційні форми: практичного навчання (різні види практик з предмету), ділові ігри, дослідницька робота, курсове проектування та ін. Індивідуальні форми: самостійна робота, курсове проектування, консультації, дослідницька робота, дипломне проектування. Найбільш важливою в дидактиці є форма організації навчально-виховного процесу. В цій формі найбільшого поширення набули урок, лекція, семінарське заняття, лабораторно-практичні заняття, самостійна робота, екскурсії та ін. На основі форм організації навчально-виховного процесу у вищій школі базуються організаційні системи навчання. До них належать такі системи: Класно-урочна, лекційно-семінарська та індивідуальна. Всі ці системи успішно використовуються в коледжі і мною, як викладачем по спеціальності &quo ;Механізація с/г&quo ;. Але частіше за все я використовую лекційно - семінарсько-практичну форму навчання. Справа в тому, що по предмету &quo ;Ремонт с.г. техніки&quo ; є чимало (к-сть годин) годин на практичне навчання, то доцільно проводити таку форму навчання. На лекціях студенти одержують необхідну суму знань, на семінарських заняттях відповідно доповнюють, поглиблюють їх, а викладач має змогу пересвідчитися в тому, як добре засвоїли студенти дану тему, визначити ті програми в знаннях, над чим необхідно попрацювати, щоб повністю закріпити знання практично роботою і щоб повністю підготовленими студенти підійшли до контрольно-облікового заняття, тобто до заліку.

На мою думку, лекційно-семінарська форма навчання має ряд суттєвих переваг: вона створює умови для забезпечення високого наукового рівня викладання, запрошення науковців, відомих вчених, передовиків виробництва, використання спеціальних кабінетів, лабораторій; охоплює значно більшу кількість студентів, що вивчають даний предмет. Дана система має різні варіанти залежно від специфіки конкретного предмета, мети підготовки фахівця, освітньо-кваліфікаційного рівня тощо. 1.2 КЛАСНО-УРОЧНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ, УРОК ЯК ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Класично-урочна система є чи не найважливішим класичним винаходом у дидактиці. З часів Яна Амоса Коменського, якого справедливо вважають її творцем, класно-урочна система вже 350 років панує як форма організації навчально-виховного процесу в школах і навчальних закладах усього світу. У 20-х роках були численні спроби замінити її, але ці &quo ;замінники&quo ; не виправдали себе. Основною формою організацій навчально-виховного процесу є урок. Процес навчання складається з окремих ланок-уроків, кожний з них зв'язаний з попереднім єдиним ланцюжком. Кожний урок це безпосереднє продовження того, що засвоїли учні раніше і в той же час - це сходинка до майбутніх знань. Вимоги до уроку поділяються на дидактичні, виховні, психологічні та гігієнічні. Дидактичні вимоги до уроку : Чітке визначення освітньої мети уроку у відповідності до його освітньої функції. Здійснення у своїй системі уроків дидактичних принципів навчання. Обрання найбільш раціональних методів і прийомів, а також засобів для досягнення визначеної мети уроку. Застосування внутріпредметних та міжпредметних зв'язків. Структура і зміст уроку залежить від дидактичних завдань, які вирішуються на ньому. Основні з них: повторення вивченого раніше матеріалу; вивчення нового матеріалу; закріплення знань; формування умінь та навичок; застосування знань, вмінь та навичок при вирішенні пізнавальних і практичних завдань. Необхідно поєднувати різні типи уроків при вивченні теми. При вивченні окремих тем з предмету &quo ;Трактори і автомобілі&quo ; я часто застосовую комбінований тип уроку, на якому вирішую кілька дидактичних задач. Цей урок складається з таких основних частин: 1)визначення теми і мети уроку; 2)перевірка знань, вмінь, навичок, повторення і закріплення раніше вивченого матеріалу з метою удосконалення знань і підготовки студентів до активного сприймання нового матеріалу; засвоєння нових знань, узагальнення і виводи; первинне закріплення знань, вироблення вмінь і навиків; перевірка якості їх засвоєння; домашнє завдання. На комбінованому уроці 1-2 хвилини відводяться на організаційний момент, 15-20 хвилин на перевірку раніше вивченого матеріалу, 55-60 хвилин на виклад нового матеріалу, 5-6 хвилин на закріплення і 1-2 хвилини на домашнє завдання. Великий ефект дають уроки, на яких з викладом нового матеріалу комбінується тільки наступне закріплення. Застосовуються уроки, на яких перевірка знань, повідомлення нового матеріалу здійснюється без спеціального закріплення, або навпаки, пояснення супроводжується закріпленням і перевіркою знань.

Крім того, цей підрозділ Розвідуправління займався справами організації збройних повстань на запіллі ворога. Такі питання належали до компетенції одного з помічників начальника агентурного відділу. Отже, на агентурний відділ покладалося вельми широке коло завдань по організації розвідувально-підривної діяльності в тилу противника. При цьому штатна чисельність самого підрозділу була обмеженою. Збільшення обсягу розвідувально-підривної роботи, пов'язане з активізацією збройних зусиль УНР після Варшавської угоди з Польщею у квітні 1920 р. та посиленням повстанського руху проти окупаційного режиму більшовиків, вимагали кардинальної реорганізації розвідувальної системи Дієвої армії УНР. До літа 1920 р. мережа розвідувальних осередків обмежувалась відповідними підрозділами при штабах з'єднань і частин. До складу 2-го відділу штабу дивізії входили начальник дивізійної розвідки та його офіцер для доручень, кілька допоміжних канцелярських працівників на посадах унтерофіцерів ("підстаршин") [440]. Змістовно про службу розвідочного відділу (РВ) штабу дивізії сказав полковник Генерального штабу В.Змієнко

1. Программно–методичный комплекс для мультимедийного представления учебной информации

2. Моніторинг діяльності навчально-виховних комплексів

3. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози. Клінічні прояви. Стадії захворювання. Ускладнення. Методи лікування

4. Методи утилізації поліетилтетрафталату

5. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

6. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
7. Механізм реалізації форфейтингу
8. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

9. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

10. Механізація сільського господарства

11. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

12. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

13. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

14. Разработка программы "Модуль выгрузки данных в текстовом формате комплекса "Налогоплательщик ЮЛ" для государственной налоговой инспекции г. Узловая

15. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

16. Разработка мероприятий по продвижению продукции ресторана "Гиппопо" в развлекательном комплексе "Гиппопо" (г. Волгоград)

Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные
Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество

17. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

18. Механізми дії блокаторів н2-гістамінових і м1-холінергічних рецепторів у лімфоцитах периферичної крові

19. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

20. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

21. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

22. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку
23. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах
24. Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив

25. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

26. Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини

27. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

28. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

29. Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача

30. Теоретико-методичні основи екологічного виховання у позашкільних навчальних закладах

31. Модернізація механізму товаровідтягування побутової трикотажної машини "Українка-2"

32. Роль полеміки в раціоналізації релігійного дискурсу в межах класичної ісламської релігійної філософії

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

34. Проектирование спортивного комплекса "Дворец спорта" в г. Коломне Московской области

35. Технологія і організація утримання і ремонту доріг

36. Енергозбереження на об’єктах гірничо-металургійного комплексу

37. Комплекс ранкової гімнастики

38. Методичні особливості розвитку фізичних здібностей юних гімнастів
39. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України
40. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

41. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

42. Росписи Успенского собора Княгинина монастыря XVII века в г. Владимире. История создания памятника.

43. Пилотируемые орбитальные комплексы серии "Салют"

44. Финансово-кредитное управление развитием оборонного комплекса России

45. Автоматизированное рабочее место дежурного штаба ГО Западного административного округа г.Москвы

46. Топливно-энергетический комплекс

47. Машиностроительный комплекс России

48. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

49. Территориально-рекреационный комплекс Подольского района

50. Россия. 21 век. Начало строительства (инфраструктурный комплекс как фактор организации экономического пространства России)

51. Топливно-энергетический комплекс Украины

52. Топливно-энергетический комплекс России

53. г. Лангепас (Западная Сибирь)

54. Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины
55. Характеристика природного комплекса Черного моря
56. Предварительная оценка запасов подземных вод месторождения "Ростань" (г. Борисоглебск)

57. Земельный кадастр как инструмент регулирования социально-экономического развития города (на примере г. Екатеринбурга)

58. Германия в 1920-1930х г.г.

59. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

60. Преступления и наказания по Судебнику 1497 г.

61. Обеспечение национальной безопасности РК в контексте интеграционных связей стран СНГ (с 1991-2001г.г.)

62. Образование производственно-социальных комплексов регионов

63. Индейские реалии в произведении Г. У. Лонгфелло "Песнь о Гайавате"

64. Бартоломе Эставан Мурильо. "Архангел Рафаил с предстоящим перед ним епископом Домонте". Масло 1680 г.

Простыня трикотажная на резинке, 90х200х25 см, цвет шоколад.
Трикотажные простыни и наволочки – это идеальный вариант постельных принадлежностей, создающий атмосферу уюта и гармонии в спальне,
678 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

65. Разработка коллекции мужской одежды на весну – лето 2002 г. под девизом «Закон соответствия»

66. Музей Габдуллы Тукая в г.Казани

67. Театр "Русский Стиль" (г. Орел)

68. Г. Белинский - критик и теоретик детской литературы

69. Значення творчості Т. Г. Шевченка (Значение творчества Тараса Григорьевича Шевченко)

70. Книга Г.О. Винокура "О языке художественной литературы"
71. Чернышевский Н.Г.
72. В.Г. Распутин "Живи и помни"

73. Антивоенная и антиколониальная направленность романа Г.Грина «Тихий американец»

74. В.Г. Белинский о романе М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени"

75. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

76. Г.К.Жуков в битве за Москву

77. Математик И.Г. Петровский

78. Г.В. Плеханов: исторический портрет революционера

79. Г.К.Жуков

80. История г.Харькова 1917-1920 гг.

Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

81. Крымская война 1853-1856 г.

82. Советское общество в период ВОВ 1941-1945 г.г.

83. Погребальный комплекс в Гизе

84. Создание электронного обучающего комплекса по дисциплине "Инновационный менеджмент"

85. Учебно-лабораторный комплекс по удаленному администрированию цифровых телефонных станций с использованием локально-вычислительной сети

86. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"
87. Расчет надежности, готовности и ремонтопригодности технических средств и вычислительных комплексов
88. Комплекс программ построения справочников по формальным языкам

89. Комплекс программ для создания Web сайта

90. Применение программного комплекса Electronics Workbench для разработки радиоэлектронных устройств

91. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

92. Комплекс физических упражнений при вертебробазилярной недостачности

93. Ретроспективный cанитарно – эпидемиологический анализ по определению связи между заболеваемостью населения ОКИ и факторами внешней среды по эпидемиологически значимым объектам (с использованием статистического метода ранговой корреляции ) за 2000 –2002 г

94. Берегозащитные сооружения их значения, и модернизация в пределах г.Сочи

95. Решение экологических проблем в г. Москве в 2000 году

96. Экологический кризис г. Октябрьского

Набор маркеров для досок " Kores", 10 штук, 3 мм.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
566 руб
Раздел: Для досок
Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Педагогические идеи Н.Г. Чернышевского

98. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

99. Обучение и воспитание слепоглухих детей на примере деятельности Детского Дома для слепоглухих в г.Сергиев Посад (Россия, Московская область).

100. Октябрьские события 1917 г. в России, и их сущность, оценка и влияние на развитие политических процессов в мире


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.