Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Роменський коледж київського національного економічного університету Курсова робота з предмету:”Системне програмування” Тема: ”Дослідження графіку функції y=cos(x) l (x) від хп до хк з кроком x. Значення хп, хк, x вводяться з клавіатури” Ромни 2009 Зміст Вступ 1.Постановка задачі 1.1Математична постановка задачі 1.2Створення алгоритму роботи програми 1.3Одержання результатів роботи програми 2.Структура програми на мові С 2.1Загальні положення 2.2Структура головного файлу проекту 2.3Структура файлу реалізації 3.Охорона праці при роботі з обчислювальною технікою 3.1Загальні положення 3.2Вимоги техніки безпеки перед початком роботи 3.3Вимоги під час роботи 3.4Вимоги техніки безпеки після закінчення роботи 3.5Вимоги техніки безпеки в аварійних ситуаціях 4.Інструкція до програми 5.Апаратні вимоги для виконання даної програми Висновок Список літератури Вступ В даному розділі я хотів би дати коротку характеристику історії розвитку та деяких особливостей мови С. Мова С створена Денісом Ритчі на початку 70-х років у Bell Labora ory американської корпорації A & , є однією з універсальних мов програмування. Мова С вважається мовою системного програмування, бо вона найбільш ефективна при рішенні задач системного програмування, хоча безумовно, зручна і при написанні прикладних програм. Серед переваг мови С можна відзначити переносність програм, написаних мовою С, на комп'ютери різної архітектури і з однієї операційної системи в іншу, лаконічність запису алгоритмів, логічну стрункість, можливість одержати ефективний код програм, порівнянних по швидкості з програмами, написаними на асемблері. Зручність мови С у тому, що вона є одночасно і мовою високого рівня, що має повний набір конструкцій структурного програмування, що підтримує модульність, блокову структуру програм, можливість роздільної компіляції модулів. У той же самий час мова С має набір низькорівневих засобів, що дозволяють мати зручний доступ до апаратних засобів комп'ютера, що зокрема дозволяють добратися до кожного біта пам'яті. Гнучкість і універсальність мови С забезпечує його широке поширення. Перший опис мови був даний у книзі Б. Кернігана і Д. Ритчі, що була переведена на російську мову. Довгий час цей опис був стандартом, однак ряд моментів допускали неоднозначне тлумачення, що породило безліч трактувань мови С. Для виправлення цієї ситуації при Американському національному інституті стандартів (A SI) був утворений комітет зі стандартизації мови С і в 1983 року був затверджений стандарт мови С, що одержав назву A SI С. На початку 80-х років в тій же Bell Labora ory Бєрном Строуструпом (Bjar e S rous rup) у результаті доповнення і розширення мови С була створена нова по суті мова, що одержала назва &quo ;С з класами&quo ;. У 1983 році ця назва була замінена на C . Автор мови створював її з метою поліпшити мову С, підтримати абстракції даних і об’єктно-орієнтоване програмування. Мова C є мовою об’єктно-орієнтованого програмування. Концепція об’єктно-орієнтованого програмування виникла не раптом.

Ідея використання програмних об'єктів розвивалася різними дослідниками протягом багатьох літ. Одним із представників мов такого типу є Simula 67. Що таке об’єктно-орієнтоване програмування? Об’єктно-орієнтована мова програмування - мова програмування, на якій програма задається описом дій сукупності взаємозалежних об'єктів. Об'єкти обмінюються запитами; реагуючи на отриманий запит, об'єкт надсилає запит іншим об'єктам, одержує відповіді, змінює значення своїх внутрішніх змінних і видає відповідь на отриманий запит. Механізм запитів в об’єктно-орієнтованих мовах відрізняється від механізму процедур у процедурних мовах тим, що при виконанні запиту об'єктом безпосередньо можуть бути змінені тільки значення змінних цього об'єкта. Об’єктно-орієнтоване програмування має справи з об'єктами, містить у собі створення об'єктів, що поєднують дані і правила обробки цих даних. Об'єкти можуть містити в собі приватні, закриті, приватні (priva e) дані і правила їхньої обробки, доступні тільки об'єкту і його спадкоємцям, а також загальні (public) дані і правила, що доступні об'єктам і модулям в інших частинах програми. Важливою рисою об’єктно-орієнтованого програмування є спадкування, тобто можливість створювати ієрархічну послідовність об'єктів від більш загальних до більш специфічних, часткою. У цій ієрархії кожен об'єкт успадковує характерні риси об'єктів-прабатьків, об'єктів, що передують йому. Таким чином, мови об’єктно-орієнтованого програмування містять у собі наступні основні риси: наявність об'єктів і інкапсуляцію даних, спадкування, поліморфізм, абстракцію даних. При створенні мови C були створені чи використані поняття, що потім стали застосовуватися в мові С и ввійшли в стандарт A SI С. Таким чином, мови С и C впливали одна на одну. Практично всі сучасні транслятори з мов С и C використовують стандарт A SI мови С. 1 Постановка задачі 1.1 Математична постановка задачі Написати програму, що дозволила б досліджувати графік функції на інтервалі від початкового до кінцевого з кроком . Дана програма повинна виконувати наступні дії: видавати запит на введення початкового, кінцевого та ; видавати дані, що до досліджуваних проміжків функції, вказуючи спадає чи зростає функція на даному проміжку; видавати поточні значення та в функції на проміжку від початкового до кінцевого; видавати дані про автора програми. Програма повинна бути написана в середовищі С , з використанням об’єктно-орієнтованого програмування, в консольному режимі, без використання бібліотек візуального програмування, але повинна забезпечити зручний ввід даних та виконання всіх дій згідно отриманого завдання. Для дослідження функції візьмемо значення: Значення Х початкове 1 10 100 Х кінцеве 5 20 200 Крок 0,5 1 20 Рисунок 1.1.1 – Дані розрахунків для першого побудови графіка Рисунок 1.1.2 – Дані розрахунків для другого побудови графіка 1.1.3 - Дані розрахунків для побудови третього графіка Користуючись даними, отриманими з використанням програми, отримаємо графіки, зображені на рисунках 1.1.4 - 1.1.6. Рисунок 1.1.4 – Графік виконання задачі (1) Рисунок 1.1

.5 – Графік виконання задачі (2) Рисунок 1.1.6 – Графік виконання задачі (3) 1.2 Створення алгоритму роботи програми Для створення алгоритму роботи програми скористуємося блок-схемою на рисунку 1.2.1. Рисунок 1.2.1 – Блок-схема роботи програми Продовження блок-схеми роботи програми (Рисунок 1.2.1) Блок-схема являє собою поетапність реалізації виконання поставленої задачі. Перший блок - «Виведення привітання» означає, що при запуску програми автоматично виводяться дані про програму: формула функції для дослідження якої написана програма, та дані про автора програми. «Запит ввести х початкове», «Запит ввести х кінцеве», «Запит ввести крок» означають виведення в даному місці програми користувачу запрошення ввести відповідно х початкове, х кінцеве та крок функції. «Запис х початкове», «Запис х кінцеве», «Запис кроку» відповідно означають запис у програму х початкового, х кінцевого та кроку введених користувачем у відповідь на звернення програми. Блок «Чи Хпоч&l ;Хкінц» означає, що в даному місці програма перевірить, чи х початкове менше, ніж х кінцеве. В випадку, якщо х початкове дійсно менше ніж х кінцеве, програма буде виконуватись далі, в іншому випадку буде виведено повідомлення про помилку (блок «Повідомлення про помилку»), та запропоновано ввести дані повторно. Блок «і=Хпоч» присвоює змінній і значення х початкового. Блоки «Чи Хпоч&l ;Хкінц», «і=Хпоч» та «і=і крок» дозволяють створити цикл, що дозволяє перебрати всі значення функції з заданого проміжку. Блок «у= cos(i) l (i)» присвоює змінній у значення виразу cos(i) l (i). Блок «і=і крок» означає збільшення значення змінної і на значення кроку. Блоки «Y1=cos(i) l (i)» «Y2=cos(і крок) l (і крок)» дозволяють обчислити на кожному з проміжків функції значення у та порівнявши їх (блок «у1&l ;y2») вивести висновок про те, спадає чи зростає функція на даному проміжку. Блок «Бажаєте продовжити» фактично дозволяє користувачеві не виходячи з середовища програми знову скористатися її функціями ввівши дані заново. В випадку, коли користувач відповів «у», програма повертається до блоку «Запит ввести х початкове», в випадку, коли відповідь інша – програма закривається. 1.3 Одержання результатів роботи програми Після запуску програми перед нами з’являється вікно з привітанням і пропозицією ввести х початкове: Рисунок 1.3.1 – Вікно привітання, запит х початкового. Після вводу значення х початкового нам буде запропоновано ввести х кінцеве: Рисунок 1.3.2 – Вікно з пропозицією ввести х кінцеве. Після введення х кінцевого нам буде запропоновано ввести крок: Рисунок 1.3.3 – Вікно пропозицією ввести крок. В випадку, якщо дані введено вірно, ми отримаємо вікно з результатом, і запит про продовження роботи, при погодженні з яким ми повертаємося на початок програми, якщо дані введено невірно, то програма видасть повідомлення про помилку та пропозицію ввести дані заново. Рисунок 1.3.4 – Вікно з результатами та пропозицією продовжити роботу Рисунок 1.3.5 – Вікно, що відображає повідомлення про помилково введені дані після отримання згоди про продовження роботи у програмі 2 Структура програми на мові С 2.1

При цьому деякі аспекти проблеми вперше відокремлюються як самостійні. Не можна обійти увагою і таке важливе прикладне спрямування дослідження, як використання досвіду державотворення в Україні. Адже розвідка та контррозвідка, інші спеціальні служби, що покликані вирішувати проблеми зовнішньої і внутрішньої безпеки країни, - невід'ємні атрибути будь-якої державної формації. Цілком закономірно, що відновлення державного суверенітету України 24 серпня 1991 року започаткувало процес розбудови її власних спеціальних служб. Але вони створюються не на порожньому місці. Тут важливо творчо використати історичний досвід будівництва вітчизняних спецслужб періоду боротьби за українську державність у 1917-1921 рр. Вивчення досвіду створення і функціонування національних спецслужб зазначеного періоду за цілим рядом аспектів буде корисним сьогодні при подальшому вдосконаленні, підвищенні ефективності системи державної безпеки, яка адекватно відповідала би пріоритетним напрямам загальнополітичного курсу країни, її конституційним підвалинам, оперативній обстановці в Україні та ситуації навколо неї, науковим вимогам щодо структур державного управління як таких

1. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

2. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

3. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

4. Дослідження харчування

5. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

6. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./
7. Про методи дослідження малих річок
8. Спектральні наземні дослідження

9. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

10. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

11. Палеоантропологічнi дослідження

12. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

13. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

14. Методи та етапи статистичного дослідження

15. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

16. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки

17. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

18. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

19. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

20. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

21. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

22. Дослідження методів інтерполяції
23. Дослідження методів чисельного інтегрування
24. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

25. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

26. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

27. Медичні дослідження Герофіла

28. Дослідження активних фільтрів

29. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

30. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

31. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

32. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили
Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

33. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

34. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

35. Кабінетні методи маркетингових досліджень

36. Маркетингове дослідження

37. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

38. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"
39. Маркетингові дослідження
40. Маркетингові дослідження з використанням анкети

41. Маркетингові дослідження на підприємстві

42. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

43. Організація маркетингових досліджень в туризмі

44. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

45. Характеристика маркетингового дослідження товару

46. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

47. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

48. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

50. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

51. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

52. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

53. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

54. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози
55. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження
56. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

57. Променеве дослідження молочної залози

58. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

59. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

60. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

61. Променеве дослідження щитоподібної залози

62. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

63. Дослідження ділової кар’єри менеджера

64. Дослідження мотивації на досягнення

Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

65. Методи дослідження затрат робочого часу

66. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

67. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

68. Методологія науково-педагогічного дослідження

69. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

70. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження
71. Технології навчання як дослідження
72. Організація і структура наукових досліджень

73. Методи політичних досліджень

74. Дослідження рухів зубообробного вестата

75. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

76. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

77. Предмет дослідження соціальної психології

78. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

79. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

80. Дослідження тривожності п’ятикласників

Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные
Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

82. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

83. Матеріали і методи дослідження

84. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

85. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

86. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни
87. Соціологічні методи дослідження у педагогіці
88. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

89. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

90. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

91. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

92. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

93. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

94. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

95. Дослідження динаміки розвитку силових показників

96. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності

Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Розвиток філософських понять часу і простору у контексті міждисциплінарних досліджень у кінці XVIII–на поч. XIX ст.

98. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

99. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.