Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ &quo ;КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ&quo ; ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Міжнародна економіка» на тему: Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ1 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІК ПОЛЬЩІ, АВСТРІЇ, ЯПОНІЇ ТА ЇХ ПОЛІТИЧНИЙ РІВЕНЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН З УКРАЇНОЮ Польща 1.1.1 Загальна інформація про Польщу, географічне положення, населення та державний устрій Польщі 1.1.2 Економічна ситуація в Польщі Загальна характеристика відносин Україна – Польща 1.2 Австрія 1.2.1 Загальна інформація про Австрію, географічне положення, населення та державний устрій Австрії 1.2.2 Економічна ситуація в Австрії Загальна характеристика відносин Україна – Австрія 1.3 Японія 1.3.1 Загальна інформація про Японію, географічне положення, населення та державний устрій Японії 1.3.2 Економічна ситуація в Японії 1.3.3 Загальна характеристика відносин Україна – Японія РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ, ПОЛЬЩЕЮ, АВСТРІЄЮ ТА ЯПОНІЄЮ 2.1 Рівень міжнародної торгівлі між Україною та Польщею, Австрією і Японією 2.2 Рівень міжнародної міграції трудової сили між Україною та Польщею, Австрією і Японією 2.3 Міжнародні валютно-фінансові відносини між Україною та Польщею, Австрією і Японією 2.4 Міжнародне науково-технічне співробітництво та економічна інтеграція між Україною та Польщею, Австрією і Японією ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Основними показниками, які визначають економічну позицію країни в міжнародному співтоваристві, є наступні 4 категорії: 1. Типологія країн світу за характером економічної системи. Національні моделі економік. 2. Рангування і класифікація країн за рівнем економічного розвитку. 3. Типологія країн за стадією суспільного розвитку. 4. Найбільш загальна соціально-економічна типологія країн сучасного світу (за матеріалами ООН і міжнародних організацій). 1. Типологія країн світу за характером економічної системи. Національні моделі економік1. Серед сучасних моделей економічного розвитку, притаманних країнам з найбільш розвиненою ринковою економікою, виділяють такі: - англосаксонську неоліберальну модель (США, Великобританія, Ірлан-дія, Нова Зеландія), яка характеризується повним пануванням в економіці при-ватної власності окремих осіб, підприємств, фірм, банків, великих компаній, серйозним демонтажем ролі держави в економіці й мінімально необхідним втручанням її в господарські процеси. Економічний розрахунок повністю ґрун-тується на цінах вільного ринку і факторів виробництва. Соціальна безпека лю-дей досягається самоорганізацією учасників ринку; - соціально-ринкову модель (континентальні країни Західної Європи, Ка-нада, Ізраїль), яка подібна до попередньої, однак допускає більшу частку дер-жавної власності в економіці. Визнаючи високі соціальні витрати як неминучу ціну суспільної злагоди, дана модель передбачає широке використання можли-востей і важелів держави для реалізації соціальної політики; - східно-азіатську модель (Японія, Республіка Корея, Сінгапур, Тайвань), яка характеризується незначною часткою державної власності в економіці, од-нак високим ступенем впливу держави на економічні процеси (т.

зв. Інтервен-ціонізмом), існуванням культу лояльності до „своїх” корпорацій, безумовним пріоритетом національних інтересів над міжнародними. 2. Рангування і класифікація країн за рівнем економічного розвитку. Найбільш універсальними показниками, що характеризують економічну могутність країни, є її валовий внутрішній продукт (ВВП) і валовий національ-ний продукт (ВНП). За обсягами ВВП виділяються з 1997 року 6 країн, сумарна частка яких у світовому виробництві валового продукту сягнула майже 2/3. До них належать США — 7830 млрд дол, або майже чверть ВВП світу, Японія — 4190 млрд. дол., Німеччина — 2090 млрд дол., Франція — 1390 млрд дол, Великобританія — 1290 млрд дол, Італія — 1145 млрд. дол. Крім цього, до першої десятки економічно найпотужніших держав входять Китай — 900 млрд. дол., Бразилія — 820 млрд. дол., Канада — 610 млрд. дол., Іспанія — 530 млрд. дол. Водночас близькі за валовими показниками країни можуть мати надзви-чайно різний рівень економічного розвитку. Для характеристики останнього використовується насамперед показник середньодушового доходу за рік (ВВП на одного мешканця країни). За середньодушовим показником ВВП країни світу поділяються на: 1) країни з високим рівнем доходів — понад 10 000 дол. на 1 мешканця (таких країн у другій половині 90-их років XX ст. було 53); 2) країни з рівнем доходів, вищим від середнього — від 3 000 до 10 000 дол. (майже 40 країн); 3) країни з рівнем доходів, нижчим від середнього — від 1000 до 3000 дол. (50 країн); 4) країни з низьким рівнем доходів — менше 1000 дол. на одного меш-канця (майже 70 країн). Найвищі показники належали Люксембургу (45 000 дол.), Швейцарії (43 060 дол.) та Японії (38 160 дол.). Ця трійка країн тривалий час утримувала лі-дерство у світовому рейтингу. Натомість 45 країн мали надто низькі показники доходів на особу (менше ніж 500 дол.). 3. Типологія країн за стадією суспільного розвитку. Про рівень економічного (і навіть ширше — суспільного) розвитку країни можна судити також за показником узагальненої галузевої структури її госпо-дарства. При цьому економіку країни представляють у вигляді трьох секторів: первинного, куди входять аграрні галузі (сільське і лісове господарство, ри-бальство), вторинного — індустріальні галузі (промисловість і будівництво) і третинного — сфера виробничих і невиробничих послуг (транспорт, торгівля, фінансово-кредитна діяльність, наука, освіта, культура, охорона здоров’я, уп-равління тощо) і обчислюють частку кожного сектора в загальному обсязі ВВП. У результаті виділяють країни постіндустріальної, індустріальної та доіндуст-ріальної стадії розвитку людського суспільства. Країни постіндустріальної стадії мають дуже високу частку третинного сектора (60–70%) і надзвичайно низьку первинного (1–4%). Для їхнього госпо-дарства характерним є різке скорочення споживання природних ресурсів, сиро-вини і матеріалів на одиницю ВВП, інформатизація, автоматизація і роботиза-ція галузей матеріального виробництва тощо. Сюди належать високорозвинені країни Західної Європи, Північної Америки, Японія. У ВВП індустріальних (індустріально-аграрних) країн підвищена частка вторинного сектора (35–50%), відносно висока первинного (5–20%).

До них на-лежать деякі країни Західної Європи (Португалія, Греція, Ірландія), ПАР, сучас-ні постсоціалістичні та соціалістичні країни, нові індустріальні країни Азії та Латинської Америки, нафтодобувні країни. Країни доіндустріальної стадії розвитку (аграрні) характеризуються пере-важанням в економіці галузей первинного сектора (інколи до 50% і більше). Промисловість і невиробнича сфера відіграють підпорядковану роль і не визна-чають спеціалізації у міжнародному поділі праці. У багатьох країнах сучасна промисловість взагалі відсутня або лише зароджується. На доіндустріальній стадії перебувають чимало країн Африки, Азії, Центральної Америки, Океанії. 4. Найбільш загальна соціально-економічна типологія країн сучасного світу (за матеріалами ООН і міжнародних організацій). Усю різноманітність країн світу об’єднують у кілька типів, які відрізня-ються між собою стійкими якісними ознаками. Основними типами країн сучасного світу є: 1. Економічно розвинені країни. Це країни, які мають тривалу історію розвитку ринкової економіки, високі (рідше — середні) доходи на душу насе-лення, стійкі фінансові ринки, широку і різноманітну структуру економіки, включаючи сектор обслуговування, значні експортно-імпортні можливості то-що. Більшість із них вступили в постіндустріальну стадію суспільного розвит-ку. До цієї групи країн належать: а) головні економічно розвинені країни («велика сімка» — США, Японія, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, Канада); б) «малі» економічно високорозвинені країни Західної Європи — Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Швеція, Норвегія, Данія, Ісландія, Фінляндія, Швейцарія, Австрія; в) країни «переселенського типу» — Австралія, Нова Зе-ландія, ПАР (у минулому разом із Канадою розвивалися як «білі» домініони Великобританії), а також Ізраїль; г) західноєвропейські країни середнього еко-номічного розвитку — Греція, Португалія, Іспанія та Ірландія (дві останні досягли високих середньодушових показників ВВП); д) європейські «держави-карлики» (до даного типу країн їх можна відносити умовно). 2. Країни перехідного типу економіки (від централізовано планової до ринкової). Сюди відносять 28 постсоціалістичних країн — європейських, ко-лишнього СРСР та Монголію. 3. Країни, що розвиваються. Ця найчисельніша група країн (усього — по-над 130) об’єднує: по-перше, «молоді» держави, що стали на шлях незалежного розвитку після Другої світової війни, по-друге, більш давні незалежні держави (латиноамериканські, Китай, Туреччина, Іран, Таїланд, Ефіопія та ін.), які в ході історичного розвитку відстали від розвинених країн, перетворившись в аграр-но-сировинну периферію світового господарства. Більшість країн, що розвиваються, залишаються винятково аграрними чи аграрно-індустріальними. Щоправда, у ряді країн даного типу в останні 2–3 де-сятиріччя відбулися суттєві позитивні зміни в економіці (індустріалізація, роз-виток сфери послуг, експортна орієнтація). З’явилися країни із середніми і ви-сокими душовими доходами. Серед них виділяються такі групи: а) нові індус-тріальні країни — латиноамериканські (Бразилія, Мексика, Аргентина) та азі-атські (чотири «далекосхідні дракони» — Південна Корея, Тайвань, Сянган і Сінгапур); б) нафтодобувні країни — Перської затоки, Лівія, Алжир, Бруней; в) малі острівні країни — Багами, Кіпр, Антигуа і Барбуда, Барбадос, Сейшельські острови.

Якщо з переговорв виясниться, що Укран доведеться поступитися своми нтересами, то вона на такий крок пде. Але в першу чергу ма бути виршеним питання об'днання Криму з Украною, що з точки зору Укранського Уряду  головним завданням  без нього розв'язання економчних питань неможливо» (там само.P С. 15). Дал вдбувся такий обмн думками: «Ахматович. Дяку за вираження добросусдських вдносин, але до одержання повноважень Представникв Украни, просить засдання вдкласти до понедлка поки що ж просить повдомити про погляд Укранського Уряду на полтичну долю Криму, оскльки нцатива про переговори йшла з боку Украни. Лизогуб. Запевня, що в понедлок копя журнально постанови Ради Мнстрв буде надана Представникам Криму. Палтов. Говорить, що нцатива переговорв йшла з боку Криму. Граф Татищев зробив першу таку заяву, про що залишилися слди в нмецькому Мнстерств Закордонних Справ. Ахматович. Говорить, що не зна про полтичн виступи графа Татищева, а повноваження графа Татищева обмежувалися лише виясненням економчних питань

1. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

2. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

3. Міжнародний ринок туристичних послуг України

4. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

5. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

6. Міжнародні економічні відносини
7. Міжнародні економічні відносини
8. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

9. Міжнародна економіка

10. Міжнародна економіка

11. Хімічна промисловість в України

12. Економічні райони України

13. Економічне становище України в роки Хмельниччини

14. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

15. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

16. Міжнародна економічна інтеграція

Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов
Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні

18. Міжнародна економіка

19. Економічна безпека України

20. Основні показники економічного стану України

21. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

22. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
23. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики
24. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

25. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

26. Валютна система: України, світу, та Європи

27. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

28. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

29. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

30. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

31. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

32. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

33. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

34. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

35. Україна в сучасній системі міжнародних відносин

36. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

37. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

38. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України
39. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках
40. Місце України в глобалізаційних процесах

41. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

42. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

43. Хімічна промисловість України

44. М.О. Скрипник - видатний діяч України

45. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

46. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

47. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

48. Хімічна промисловість України

Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения
Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей
Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

49. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

50. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

51. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

52. Місце правової системи України серед правових систем світу

53. Регулювання земельних відносин в Україні за новим ЗК України

54. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України
55. Міжнародні відносини у другой половині 80-х—90-тих рр.
56. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

57. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

58. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

59. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

60. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

61. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

62. Міжнародний кредит у світовій економіці

63. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

64. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Карандаши цветные, шестигранные, 24 цвета.
Карандаши цветные для художественных работ и детского творчества. Современный дизайн. Графитовый стержень имеет высокую степень прочности,
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений

65. Перспективи надання Україні міжнародної технічної допомоги

66. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

67. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

68. Теорія неореалізму у міжнародних відносинах

69. Місце України в світових рейтингах

70. Прес-служба Кабінету Міністрів України
71. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)
72. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

73. Державно-церковні відносини в період незалежної України

74. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

75. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин

76. Міжнаціональні відносини в Україні

77. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

78. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

79. Реформування и в перехідній економіці України

80. Складові фінансових систем. Оподаткування в системі міжнародних відносин

Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели

81. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

82. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

83. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

84. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

85. Економіка України на початку ХХІ століття

86. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України
87. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки
88. Основні риси перехідної економіки України

89. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

90. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

91. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

92. Атомна енергетика України і РПС

93. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

94. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

95. Політичні права і свободи громадян України

96. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

98. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

99. Історія України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.