Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Екологічна освіта на уроках біології

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ Розділ 1. Основні елементи екологічного виховання учнів у сучасній школі 1.1 Поняття про екологічне виховання, його принципи та завдання 1.2 Стратегія та зміст екологічної освіти 1.3 Психолого-педагогічні умови організації екологічного виховання учнів Розділ 2. Особливості екологічного виховання в процесі викладання біології Висновки Список використаних джерел Вступ Освіта - стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації, її держави, запорука майбутнього, найбільш масштабна і людиноємка сфера суспільства. Вона є засобом відтворювання і нарощування інтелектуального та духовного потенціалу народу, виховання патріота і громадянина. Дбайливе ставлення людини до природи складається не тільки з уміння використовувати її плоди. Дуже важливим є те, щоб усвідомлення значимості природи стало внутрішнім надбанням особистості. Тому потрібно формувати екологічну свідомість школярів, що проходить найбільш ефективно, якщо педагогічний процес екологічного виховання враховує психологічні особливості учнів та процеси формування екологічної свідомості. З року в рік екологічний компонент набуває все більшого значення. В першу чергу це зумовлено тим, що природні ресурси, їх відтворюваність мають скінченні величини, а тиск від діяльності людини на природу зростає і став практично неконтрольованим, майже непрогнозованим. Суспільству сьогодні потрібні виховані, грамотні та культурні в екологічному відношенні люди. Саме тому так важливо розпочати екологічне виховання з раннього дитинства. Отже, екологічна освіта і виховання покликані забезпечити підростаюче покоління науковими знаннями про взаємозв'язок природи і суспільства, допомогти зрозуміти багатогранне значення природи для суспільства в цілому і кожної людини зокрема, сформувати прагнення і вміння брати активну участь в охороні й поліпшенні навколишнього середовища. У зв'язку з цим виникає необхідність суттєвого удосконалення змісту навчального процесу, створення відповідних педагогічних умов для екологічного виховання школярів, відбору оптимальних форм, методів і прийомів навчання екології. Екологічне виховання вже перестало бути новим елементом для нашої школи, якому раніше майже або й зовсім не приділялося уваги. Загрозлива екологічна ситуація, що склалася, зробила його одним з найпріоритетніших напрямків в галузі освіти та виховання. Вже зараз в багатьох середніх навчальних закладах України вводиться такий предмет як екологія, створюються факультативи. Все більше освітян схиляються до необхідності екологізації всіх навчальних предметів. Педагогічні діячі проводять ґрунтовні дослідження, створюють спеціальні програми. Ми також вирішили залучитися до їхньої роботи. Мета нашої роботи полягає в тому, щоб проаналізувати суть та значення екологічної освіти та виховання учнів у навчально-виховному процесі з біології. В своєму дослідженні розробили нетрадиційні уроки, які можна використати у процес екологічного виховання учнів на уроках біології в школі. Виходячи з усього вище зазначеного, ми переконані, що тема нашого дослідження є актуальною і маємо надію, що розробки даного проекту стануть у пригоді майбутнім вчителям біології.

Об'єкт дослідження - діяльність вчителя на уроках біології в процесі навчання та екологічного виховання. Предмет дослідження - використання системи розробок екологічного змісту та прийоми їх застосування вчителем у процесі навчання та виховання. Відповідно до мети дослідження необхідно було розв'язати такі завдання: 1) вивчити стан проблеми, що досліджується, в психолого-педагогічній, методичній літературі; 2) дати аналіз основних теоретично-методичних умов, що забезпечують екологічне виховання учнів; Практична значимість дослідження полягає в тому, що в ньому розроблено систему ігор та ігрових методик екологічного змісту, які можуть бути використані в процесі роботи вчителя біології в школі. Розділ 1. Основні елементи екологічного виховання учнів у сучасній школі 1.1 Поняття про екологічне виховання, його принципи та завдання Екологічна свідомість та культура є необхідними умовами для подолання глобальної екологічної кризи і відвернення глобальної екологічної катастрофи, яка загрожує підривом самих основ біологічного існування людини. Виникнення екосвідомості та екокультури є реакцією на виклик сучасної ситуації в системі «суспільство-природа», що породжена всією попередньою господарською діяльністю людства. Однак розраховувати на їх еволюційне, тривале в часі формування суспільству не доводиться. Негативні зміни в природному середовищі під впливом зрослої сукупної виробничої потужності людства набули в другій половині XX ст. значного прискорення, а отже, відповідь на них також має бути адекватною не лише за змістом, а й у часі. Збереження планети залежить і від якості, і від темпів формування екологічної свідомості та екологічної культури, що відбувається в процесі екологічного виховання . Екологічне виховання - це цілеспрямований вплив на особистість на всіх етапах ЇЇ життя за допомогою розгорнутої системи засобів та методів, що має на меті формування екологічної свідомості, екологічної культури, екологічної поведінки, екологічної відповідальності. Необхідність виховання у членів суспільства певних установок поведінки по відношенню до природи виникла у людства ще на найдавніших етапах його розвитку. Як приклад можна згадати і системи табу у первісних народів, які, забороняючи полювання на певні види тварин в період їх розмноження, сприяли збереженню видової багатоманітності природного простору. Пізніше, коли проблема формування членів суспільства стала об'єктом зацікавлення науки, створювались концепції «натуралістичного» (Я.А. Коменський, Ж.-Ж.Руссо, М.Ушинський) чи «природозгідного» виховання (Ш.Фур'є). Великий німецький гуманіст Й.-В. Гете зазначав, що немає нічого страшнішого за діяльнісне невігластво. Саме відсутність необхідних знань, їх невідповідність реальній ситуації, що породжує неспроможність передбачити всі, і в тому числі и негативні, наслідки втручання людини в природні процеси, а не зла воля, є головною причиною екологічної кризи. Одним з найважливіших завдань екологічного виховання є формування у природокористувачів, кожного громадянина і у суспільства в цілому стійких установок на раціональне природокористування, вміння бачити за вирішенням окремих проблем віддалені екологічні наслідки втручання в природні процеси, почуття відповідальності перед нинішніми та майбутніми поколіннями за вплив власних дій на здатність природи бути середовищем існування людини.

Екологічне виховання - це неперервний процес навчання, виховання, самоосвіти, накопичення досвіду і розвитку особистості, спрямований на формування ціннісних орієнтацій, норм поведінки і спеціальних знань щодо збереження навколишнього середовища і природокористування, реалізованих в екологічно грамотній діяльності . Дуже важливим для розуміння специфіки екологічного виховання є теза про те, що воно не повинно виступати лише системою заборон на ті чи інші дії. Крім закликів, що природу слід любити і берегти, необхідно вчитися грамотному і професійно-комплексному природокористуванню. При детальнішому розгляді в процесі екологічного виховання можна виділити три відносно самостійних, як за методами так і за цілями, складових: екологічне просвітництво, екологічна освіта та власне екологічне виховання. Вони являють собою певні етапи в процесі неперервного екологічного виховання в широкому розумінні. Екологічне просвітництво - це перший ступінь в екологічному вихованні. Воно покликане сформувати перші, елементарні знання про особливості взаємовідносин суспільства та природи, про придатність оточуючого середовища для проживання людини, про вплив людської виробничої діяльності на оточуючий світ. Екологічне просвітництво покликане формувати базові світоглядні установки і побутовий рівень екологічної свідомості. Хоча на цьому рівні знання провзаємовідносини суспільства та природи мають, як правило, уривчастий, несистематизований характер, можуть бути логічно неузгодженими і навіть суперечливими, без його наявності неможливо приступати до формування екологічно культурної людини. У 1977 р. Всесвітня міжурядова конференція з проблем природоохоронного просвітництва, що проходила в Тбілісі, визначила основні принципи природоохоронного просвітництва: 1) виходити з багатоманітності завдань в області охорони оточуючого середовища, враховуючи економічні, санітарно-оздоровчі, гуманістичні, естетичні та патріотичні мотиви природоохоронної роботи; 2) здійснювати взаємодоповненість та наступність різних рівнів природоохоронного просвітництва, передбачаючи просвітництво та освіту всіх вікових та соціальних груп населення, кожної особистості протягом усього їх життя; 3) тісно пов'язувати просвітництво в області оточуючого середовища з конкретними природоохоронними завданнями регіону, краю, населеного пункту, підприємства та організації; 4) стимулювати активність кожного громадянина остільки, оскільки вирішення завдань охорони природи неможливе без участі широких верств населення; 5) підвищити освіченість в області охорони природи з тим, щоб вона випереджала прогнозоване збільшення експлуатації природних ресурсів та зміни в оточуючому середовищі, в результаті чого спеціалісти могли б передбачати появу небажаних ситуацій в природі. Наступним щаблем у формуванні екологічної культури є екологічна освіта - один з елементів природоохоронної політики і важливий фактор її самореалізації, що слугує інструментом впливу на суспільну свідомість та формування внутрішньої і міжнародної політики в області природокористування . Екологічна освіта - це психолого-педагогічний процес впливу на людину, метою якого є формування теоретичного рівня екологічної свідомості, що в систематизованому вигляді відображає різноманітні сторони єдності світу, закономірності діалектичної єдності суспільства та природи, певних знань та практичних навичок раціонального природокористування.

Якост, властив Aунам раджас  саттва, послдовно повинн бути освон кожним, аби вн змг йти дал. @уру духовний учитель. Дгарма обктивний закон життя; призначення, шлях людини. ¶ндр «щупальц», як ми «простягамо» з свох органв почуттв, а також розумом (манасом)  буддг до обктв сприйняття або мркування. ¶швара Бог-Отець, Творець, Аллах, Дао (у даоському значенн слова), Споконвчна Свдомсть, Адбудда. ЙоAа санскритський екввалент латинського слова релгя, що означа звязок з Богом, методи просування до Нього, Злиття людини з Богом. Можна говорити про йоAу: а) як про Шлях  методи релгйного просування  б) як про стан ґднання з Богом (у другому випадку це слово пишеться з велико лтери). Майя Божественна ¶люзя: мир матер, що видаться нам самосущим. Манас ум, розум. Магатма Великий Атман, тобто людина, яка ма свдомсть, правильно розвинену найвищою мрою, еволюцйно зрла, мудра людина. Мун мудрий, мудрець. Параматман Вищий, ґдиний Божественний Атман: те ж, що й ¶швара

1. Діяльність уряду України в галузі екології

2. Теоретико-методичні основи екологічного виховання у позашкільних навчальних закладах

3. Дистанційний екологічний моніторинг

4. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

5. Екологічний стан Миколаївщини

6. Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення
7. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції
8. Екологічний аудит

9. Екологічний вплив міського транспорту на навколишнє середовище

10. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

11. Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування

12. Технічне мислення на уроках праці

13. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

14. Екологічні проблеми міст України

15. Екологія України. Проблеми. Географія. Шляхи рішення

16. Виховання учнів у науковій літературі

Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

17. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

18. Геоботанічне районування України

19. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

20. Економіко- і політико-географічне положення України

21. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

22. Етнічний розвиток Русі-України
23. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)
24. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

25. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

26. Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині

27. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття

28. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

29. Зміст правового виховання молодших школярів

30. Психологічний зміст характеру людини

31. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

32. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

33. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

34. Екологічне землеробство

35. Екологічне право як галузь права

36. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

37. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"

38. Міжнародне екологічне судочинство
39. Екологічне нормування забруднень
40. Екологічне страхування

41. Методика проведения урока с ортобиотическими компонентами

42. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

43. Екологія в Україні

44. Структура, основні поняття і закони екології

45. Соціальна екологія

46. Екологія та ландшафтна екологія

47. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

48. Концепція біосфери й екологія

Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)
Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки
Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский

49. Екологічні завантаження

50. Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)

51. Екологія та поведінка плазунів

52. Вплив мінерального добрива на екологію ґрунтів Білоцерківського району

53. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

54. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування
55. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями
56. Обєкти екологічних правовідносин

57. Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій

58. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

59. Структура й екологічна безпека харчування школярів м. Біла Церква

60. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

61. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

62. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

63. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

64. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"

Карандаши цветные, шестигранные, 24 цвета.
Карандаши цветные для художественных работ и детского творчества. Современный дизайн. Графитовый стержень имеет высокую степень прочности,
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений
Электрощетка аккумуляторная телескопическая "Суперуборщик".
Очистка сантехники, кафеля и полов – самая раздражающая хозяйку часть уборки, ведь это занимает много времени и отнимает силы. Больше
1498 руб
Раздел: Щётки для уборки пыли

65. Контроль знаний и умений в национально-региональном компоненте на уроках технологии 8 кл. девочки

66. Музично-ритмічне виховання молодших школярів

67. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

68. Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю

69. Техніка безпеки на уроках фізичного виховання

70. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі
71. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі
72. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

73. Економічне виховання молодших школярів

74. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

75. Олії селективного очищення. Екологічні вимоги до виробництва

76. Вивченні розвитку культур: біологічний і психологічний напрямки

77. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

78. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

79. Соціологічне інтерв’ю

80. Визначення показників техногенно-екологічної безпеки при роботі палезабивних машин

Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры
Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы

81. Радіаційна екологія

82. Адміністрування екологічних податків и платежів в Україні

83. Аутекологія (факторіальна екологія)

84. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

85. Демекологія як екологія популяцій

86. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність
87. Дослідження екології людини
88. Еволюція взаємин людини і природи. Найперші глобальні екологічні кризи

89. Екологічна безпека

90. Екологічна безпека літосфери

91. Екологічна безпека Приморських територій Криму

92. Екологічна експертиза

93. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

94. Екологічна криза сучасності

95. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

96. Екологічні аспекти видобування піску на прикладі об`єктів Чернігівської області

Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские

97. Екологічні права громадян

98. Екологічні проблеми Високопільського району Херсонської області

99. Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.