Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аудит аудиту готівково-розрахункових операцій

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Організація та методика проведення аудиту» на тему: «Аудит аудиту готівково-розрахункових операцій» ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ГОТІВКОВО-РОЗРАХУНКОВИЇ ОПЕРАЦІЙ 1.1.Економічна сутність готівково-розрахунковиї операцій підприємства 1.2.Нормативно-правове регулювання готівково-розрахунковиї операцій підприємства РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗЩАЦЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ НА ВАТ «ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД «ГОРИЗОНТ» 2.1.Методика організації аудиту готівково-розрахункових операцій 2.2.Аудиторська перевірка ЗАТ «Вентиляторний завод «Горизонт» РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯК ШЛЯХ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ . ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП В процесі діяльності підприємство невід’ємною складовою його господарської діяльності є проведення операцій з контрагентами та видача готівки з каси на господарські та виробничі потреби, а також проведення розрахункових операцій. Ймовірність зловживань при проведенні готівково-розрахункових операцій є найвищою, тому актуальність даної теми зумовлюється необхідністю попередити будь-які зловживання щодо готівково-розрахункових операцій. Об’єктом дослідження є готівково-розрахункові господарські операції, які здійснюються на підприємстві. Предметом дослідження є відповідність проведення готівково-розрахункових операцій встановленим вимогам законодавства, правильність заповнення касових документів. Метою дослідження є висловлення висновку аудитора про достовірність, об’єктивність інформації, яка відображена в фінансовому обліку, звітності з готівково-розрахункових операцій і відповідає чинному законодавству. Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: дослідити економічну сутність готівково-розрахункових операцій; вивчити вимоги до проведення готівково-розрахункових операцій; проаналізувати стан проведення готівково-розрахункових операцій на підприємстві з вимогами чинного законодавства; розглянути аудит готівково-розрахункових операцій на підприємстві; визначити шляхи вдосконалення готівково-розрахункових операцій на підприємстві. Дане дослідження проводилось із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану аудиту готівково-розрахункових операцій. В процесі дослідження організації і методики аудиту готівково-розрахункових операцій підприємствах були  використані загальнонаукові методи пізнання: поєднання абстрактного й конкретного, індукція, дедукція, аналіз і синтез, групування й порівняння, конкретизація. Для обробки даних, наведених у дослідженні застосовувались такі методичні прийоми: огляд, документальна перевірка, техніко-економічні розрахунки, аналітичні групування, структурний аналіз, узагальнення, підрахунок. Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених з теорії, організації та методики аудиту готівково-розрахункових операцій, економічного аналізу, законодавчі акти, нормативні документи, довідкові, інструктивні, методичні матеріали та рекомендації міністерств і відомств, періодичні видання.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ГОТІВКОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ 1.1. Економічна сутність готівково-розрахункових операцій підприємства Зберігання готівки та інших цінностей на підприємстві відбувається в касі. Каса — це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів. Готівка (готівкові кошти) — грошові знаки національної валюти України — банкноти і монети, у тому числі обігові, пам’ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами. В касі реєструються касові операції зі співробітникаим та контагентами підприємства. Касові операції — операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, що пов’язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку. Підтврджуючими документами проведення касових операцій є розрахунковий документ, тобто документ встановлених форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених Законом України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, і зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну. Касові документи — документи (касові ордери та платіжні чи розрахунково-платіжні відомості, розрахункові документи, відомості закупівлі сільськогосподарської продукції, інші прибуткові та видаткові касові документи), за допомогою яких відповідно до законодавства України оформляються касові операції, звіти про використання коштів, а також відповідні журнали встановленої форми для реєстрації цих документів та книги обліку. Реєстратор розрахункових операцій — пристрій або програмно-технічний комплекс, у якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій під час продажу товарів (надання послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг). Для обмеження готівкових залишків в касі встановлюються ліміти залишку готівки в касі. Ліміт залишку готівки в касі — граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час; небанківська фінансова установа — юридична особа, яка відповідно до Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” надає одну чи кілька фінансових послуг та яка внесена до Державного реєстру фінансових установ в установленому законодавством України порядку. До небанківських фінансових установ належать кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг . Основними касовими документами є: журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів — документ, що застосовується для реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів та інших касових документів; касова книга — документ установленої форми, що застосовується для здійснення первинного обліку готівки в касі; касовий ордер — первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси; книга обліку — касова книга, книга обліку доходів і витрат, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей або книга обліку розрахункових операцій; книга обліку доходів і витрат — документ установленої форми, що застосовується відповідно до законодавства України для відображення руху готівки; розрахункова книжка — належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби України, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених Законом України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій.

1.2. Нормативно-правове регулювання готівково-розрахункових операцій підприємства Нормативно-правове регулювання готівково-розрахункових операцій підприємства здійснюється наступними нормативно-правовими документами: Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996; Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 07.06.1995 р. № 265/95; Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 11.03.96 р. № 173/96; Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004 р. № 637; Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій» від 15.02.96 р. № 51; Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 05.06.1995 р. № 168/704; Наказ Міністерства фінансів України «Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків» від 26.08.1994 року № 202/412; Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі» від 22.05.1996 р. № 144. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні . Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг . Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» з метою подальшого вдосконалення організації готівкового обігу, зміцнення касової дисципліни, підвищення ефективності контролю за додержанням суб’єктами господарської діяльності встановленого порядку ведення операцій з готівкою у національній валюті, посилення відповідальності за додержання ними норм з регулювання обігу готівки та виконання своїх зобов’язань перед бюджетами і державними цільовими фондами постановив Установити, що у разі порушення юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами — громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які є суб’єктами підприємницької діяльності, а також постійними представництвами нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність, норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Національним банком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу . Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації банками роботи з готівкою .

Пожилой некурящий мужчина, который всю дорогу молился, увидев, как Ирисхан по одному водит русских к двери, тоже встал в очередь. Когда чеченец подвел его к выходу, турок затянулся сигаретой лишь пару раз - для вида. А затем, резко оттолкнув Ирисхана, соскочил вниз по трапу и понесся по летному полю, петляя, словно заяц. Видимо, боялся, что будут стрелять вдогонку. Ирисхан погнался было за ним, на ходу выкрикивая чеченские ругательства, но вскоре отстал и вернулся. После этого закрыли и последнюю дверь, а трап по требованию террористов отогнали. Штурм с четырех сторон О том, как пассажиры провели ночь и первую половину следующего дня, Ъ уже рассказывал. Все это время аравийские дипломаты вели переговоры с террористами, которые ни к чему так и не привели. А местный спецназ готовился к силовой операции - бойцы изучали внутреннее устройство российского самолета. Тренировки проходили всю ночь на другом Ту-154, который в распоряжение аравийских спецслужб предоставила авиакомпания "Сибирь". Штурм начался около 13 часов следующего дня

1. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

2. Поточні рахунки і облік розрахункових операцій

3. Аудит валютных средств и валютных операций

4. Автоматизація розрахункових операцій в ПТК ОДБ

5. Аудит расчетных операций

6. Аудит кредитных операций
7. Учет, анализ и аудит операций по заработной плате
8. Учет и аудит расчетов по товарным операциям

9. Проблема учета и аудита операций по ценнам бумагам ( в Азербайджане)

10. Операции по купле-продаже акций и аудит фондов

11. Аудит операцій з руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

12. Аудит операций с ценными бумагами

13. Аудит кассовых операций

14. Учет и аудит текущих операций и расчетов

15. Аудит бухгалтерских операций

16. Аудит кредитных операций банка

Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие
Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

17. Организация аудита операций с денежными средствами в ООО "Авангард"

18. Особенности бухгалтерского учета и аудита экспортных операций

19. Процедуры при аудите импортных операций

20. Теории аудита и бухгалтерского учета расчетов с персоналом по прочим операциям

21. Учет и аудит товарных операций в оптовой торговле (на примере ООО "Фирма Элмика")

22. Учет и аудит товарных операций малого предприятия
23. Бухгалтерский учет и аудит кассовых операций
24. Бухгалтерский учет и аудит товарных операций в розничной торговле

25. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

26. Аудит інших операційних доходів

27. Аудит кассовых операций

28. Аудит операций банка с ценными бумагами

29. Аудит операций по расчету заработной платы

30. Аудит операций по учету расчетов с подотчетными лицами

31. Аудит операций по формированию и использованию прибыли предприятий

32. Аудит операций с основными средствами

Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

33. Аудит операций учёта материально-производственных запасов

34. Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"

35. Аудит учета кассовых операций

36. Аудит учета операций по расчетам по заработной плате рабочих и служащих

37. Аудит операций расчетного и валютного счетов

38. Аудит учета операций по заработной плате
39. Банковские операции с использованием векселей
40. Шпаргалки по бухгалтерскому учёту и аудиту в банках

41. Особенности проведения банком операций с векселями

42. Правовое регулирование оценки хозяйственной деятельности, бухучета, отчетности и аудита

43. Глухие испанские художники: Франсиско Хосе де Гойя и Роберто Готье Прадес

44. Пражская наступательная операция Великой Отечественной войны

45. Разработка АИС по учету складских операций и реализации продукции на предприятии

46. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

47. Автоматизированная обработка учета складских операций и реализации продукции

48. Матричные операции в вейвлетном базисе

Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло
Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки
Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

49. Операции в вентральной области шеи

50. Берлинская операция

51. Технологические операции штамповки

52. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ЛЕЗВИЙНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

53. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

54. Аудит страховых организаций и особенности его проведения
55. Лизинговые операции банков
56. Форфейтинговые операции банков

57. Валютные операции коммерческих банков

58. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

59. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними

60. Валютные операции Сберегательного банка РФ

61. Ризик кредитних операцій комерційного банку

62. Управление ликвидностью коммерческого банка посредством активных операций

63. Трастовые операции банков

64. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

65. Учет лизинговых операций

66. Банки и их операции

67. Кредит и порядок их учета. Аудит банковских кредитов

68. Биржа и биржевые операции

69. Аудит (Контрольная)

70. Организация и методика проведения общего аудита
71. Техника и технология аудита
72. Методика аудиторской проверки операций с основными средствами

73. Аудит финансового состояния предприятия

74. Внешний аудит банков

75. Бухгалтерский учет: лизинговые операции

76. Аудит счета "Обслуживающие хозяйства и производства"

77. "Учет денежных средств и операций в иностранной валюте"

78. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

79. Учет, анализ, аудит малотоварного производства молока сельским товаропроизводителем на примере СПК "Знамя Ильича"

80. Аудит как независимая форма контроля

Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные
Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Научная организация финансово-хозяйственного контроля и аудита

82. Аудит оплаты труда

83. Учёт и аудит уставного капитала

84. Аналитические процедуры в аудите

85. Возникновение и развитие целей и приемов аудита

86. Особенности учета, аудита и анализа кредитов коммерческого банка
87. Шпаргалки по аудиту
88. Ревизия и аудит

89. Аудит расчетов при реализации продукции

90. Бухгалтерский учет и аудит реализации готовой продукции

91. Аудит кредитов и займов 2002 год

92. Бухгалтерский учет валютных операций

93. Ведение кассовых операций в РФ

94. Учет и аудит основных средств

95. Ревизия и аудит малоценных и быстроизнашивающихся предметов (МБП)

96. Шпаргалки по учету, анализу и аудиту в РБ

Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры
Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки

97. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций

98. Методические указания для студентов специальности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

99. Организация внутреннего аудита


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.