Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансова система України

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти та науки України Житомирський державний технологічний університет Кафедра фінансівКонтрольна робота з курсу “Фінанси”Виконала: Карпінська Н.В. студентка III курсу; ЗМО 07-1с зал. книжка №20107126 Перевірила: Александрова М.М.Житомир 2008 ПланФінансова система України. Тенденції та напрямки її розвитку Фінансові кризи Список використаної літератури Фінансова система України. Тенденції та напрямки її розвиткуФінансова система притаманна кожній державі незалежно від рівня економічного розвитку. Фінансова система -- сукупність відособлених, але взаємопов’язаних сфер і ланок фінансових відносин, які відображають специфічні форми і методи обміну, розподілу і перерозподілу ВВП, система фінансових органів та інститутів. Фінансову систему розглядають за двома категоріями: за внутрішньою структурою та організаційною будовою. За внутрішньою структурою - це сукупність відносно відокремлених та взаємопов'язаних підсистем і ланок, які відображають специфічні форми та методи фінансових відносин. За організаційною будовою - це сукупність фінансових органів та інституцій, які управляють грошовими потоками в економіці та характеризують систему управління фінансами у країні. У складі фінансової системи виділяють такі підсистеми (рис.1) 1) централізовані фінанси, основу яких становлять державні фінанси; 2) децентралізовані фінанси, що включають фінанси суб'єктів господарювання (підприємств) та фінанси населення; 3) фінансову інфраструктуру, що включає фінансовий ринок та систему органів управління фінансами. Рис.1 Структура фінансової системи УкраїниВсі сфери фінансової системи поділяють на окремі ланки, що мають тісні багатосторонні взаємозв'язки. Кожна сфера та ланка фінансової системи посідає певне місце в регулюванні ринкових відносин, визначально впливає на процес відтворення, має свої, властиві тільки їй, функції. Централізовані фінанси - це підсистема фінансових відносин щодо формування централізованих грошових фондів, які зосереджуються в інститутах державних органів влади для виконання державою своїх функцій, а саме: адміністративної, оборонної, соціально-економічної та правової. Це основна сфера перерозподілу ВВП та національного доходу. Рівень централізації частини національного доходу державою, з одного боку, має бути достатнім для забезпечення її певним обсягом фінансових ресурсів, а з іншого - достатнім для формування потужної фінансової бази підприємств для ефективного господарювання. До цієї сфери належать: державний бюджет, місцеві бюджети (фінанси місцевих органів влади), державні позабюджетні цільові фонди, державний кредит, фінанси державних та муніципальних підприємств. Головною ланкою централізованих фінансів є бюджетна система, яка організаційно залежить від форми державного устрою і, як правило, складається із державного та місцевих бюджетів. Державний бюджет - це головний централізований фонд грошових коштів держави, головний інструмент перерозподілу національного доходу. Через державний бюджет перерозподіляється до 40% національного доходу країни. Головними доходами державного бюджету є податки, які становлять від 70 до 90% загальної суми доходів.

Основні податки: податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, акцизний збір, мито. Основні видатки державного бюджету: видатки, що пов'язані з політичними функціями держави (утримання армії, державного апарату управління та влади); видатки на соціальні потреби (освіта, наука, охорона здоров'я, соціальне страхування та забезпечення); видатки, що пов'язані з економічними функціями держави (державні інвестиції в галузі економічної інфраструктури, субсидії приватному капіталу та державним корпораціям, видатки на зовнішньоекономічну діяльність та ін). Місцеві бюджети (місцеві фінанси) становлять фінансову базу місцевих органів влади та управління. Вони забезпечують регіональні потреби у фінансових ресурсах та доходах, їх внутрішньотериторіальний перерозподіл. Місцеві бюджети мають повну самостійність, власні та закріплені дохідні джерела і право визначення напрямів їх використання. У місцевих бюджетах більша частка видатків спрямовується на соціальні потреби. Місцеві бюджети хронічно дефіцитні й отримують необхідні їм додаткові кошти у вигляді субсидій, субвенцій, дотацій з державного бюджету, а також шляхом випуску місцевих позик під певні державні зобов'язання - муніципальних облігацій. Сукупність усіх видів бюджетів бюджетної системи становить зведений бюджет. Зведений бюджет - це сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи. Законодавчі органи влади не затверджують його, а використовують для аналізу, прогнозування, статистичних цілей, визначення засад державного регулювання економічного та соціального розвитку держави. Державні позабюджетні цільові фонди мають цільове призначення. Вони використовуються для розширення обсягу соціальних послуг населенню, розвитку галузей інфраструктури, надання суспільної допомоги непрацездатним і малозабезпеченим громадянам. Позабюджетні державні цільові фонди, що діють нині в Україні, такі: Державний пенсійний фонд; Державний фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; Державний фонд соціального страхування на випадок безробіття; Державний фонд соціального страхування від нещасних випадків. У перспективі має бути створено Державний фонд медичного страхування. Ліквідовано Державний фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення; Державний інноваційний фонд; Державний дорожній фонд. Державний кредит є досить специфічною ланкою державних фінансів, він безпосередньо пов'язаний з бюджетним дефіцитом, будучи джерелом його покриття. Це сукупність економічних відносин, що виникають між державою як позичальником і кредиторами - фізичними або юридичними особами (приватними, фінансово-кредитними установами, корпораціями, іноземними урядами і міжнародними фінансовими організаціями) у процесі формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів. Фінанси підприємств та фінанси населення об'єднуються поняттям децентралізовані фінанси. До децентралізованих належать фінанси підприємств та установ недержавної форми власності. Фінанси підприємств та установ є базовою ланкою всієї фінансової системи, оскільки саме тут утворюється значна частина ВВП та національного доходу, яка є об'єктом розподілу через фінансові відносини.

Фінанси підприємств становлять систему грошових фондів, що утворюються та використовуються для фінансування виробничого процесу, забезпечення розширеного відтворення, матеріального стимулювання та соціального забезпечення робітників. Залежно від виду діяльності фінанси підприємств поділяють на фінанси комерційних підприємств, некомерційних підприємств, громадських організацій. Залежно від галузевої спрямованості фінанси комерційних підприємств можна поділити на фінанси промислових, транспортних, будівельних, сільськогосподарських та інших підприємств. Залежно від форми власності фінанси підприємств поділяють на фінанси державних, муніципальних, колективних (акціонерних, кооперативних, спільних, орендних), приватних підприємств. Фінанси населення - це сукупність грошових фондів, які акумулюються у населення з таких джерел: доходів від трудової діяльності; доходів від капіталу; доходів від рухомого і нерухомого майна; доходів, отриманих у вигляді спадщини; доходів з інших джерел. Фінансова інфраструктура - це сукупність інститутів та елементів, які створюють сприятливі умови для функціонування всієї фінансової системи. До них належать: система органів управління фінансами; нормативно-законодавча база; підготовка фахівців; інфраструктура фінансового ринку; спеціалізоване виробництво (цінних паперів, грошових банкнот, фінансової документації). Саме фінансова інфраструктура створює сприятливі умови для гармонійного функціонування всієї фінансової системи та кожної її сфери зокрема. Фінансовий ринок - це підсистема фінансової інфраструктури, специфічна сфера економічних відносин, де формуються і здійснюються відносини між учасниками фінансового ринку з приводу купівлі-продажу фінансових фондів. Головною передумовою існування фінансового ринку є розбіжність потреб у фінансових ресурсах того чи іншого суб'єкта ринкових відносин із наявністю джерел задоволення таких потреб. Фінансовий ринок опосередковує рух фінансових ресурсів між підприємствами, галузями, сферами економіки, населенням, державою. Основна функція фінансового ринку - перетворення тимчасово вільних грошових коштів (нагромаджень, заощаджень) на позичковий капітал для інвестицій в економіку. Система органів управління фінансами групує органи управління та фінансові інститути у чотири блоки: I й блок -- Міністерство фінансів України та його відособлені та відокремлені підрозділи (Казначейство, Контрольно - ревізійна служба, Податкова адміністрація); ІІ-й блок - контрольно-регулюючі органи (Рахункова палата, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Аудиторська палата й аудиторські фірми); ІІІ-й блок - органи управління цільовими фондами (Пенсійний фонд України, фонди загальнодержавного обов’язкового соціального страхування); 4. ІV-й блок - фінансові інститути, які працюють на фінансовому ринку (Національний банк України і комерційні банки, Міжбанківська валютна біржа, фондові біржі, фінансові посередники, страхові компанії, інвестиційні фонди). Кожна країна має свою особливу фінансову систему, яка визначається теоретичними засадами (сутністю фінансів як суспільного явища, сутністю фінансових ресурсів як матеріального носія фінансових відносин), станом розподільчих процесів в даній країні, правовим режимом, фінансово-економічним становищем Розглядаючи структуру та засади побудови фінансової системи України можна виділяти особливості її формування.

В период Советской власти такая возможность была, конечно, чисто теоретической, но тем не менее была. В начале XX же века в России она была абсолютно реальной. Такие операции обмена бумажных рублей на золотые даже стали оружием в руках наших революционеров. Во время революции 1905 года Петроградский совет во главе с Троцким издал знаменитый «Финансовый манифест», призывавший граждан не просто забирать свои вклады из русских банков в связи с их возможным мифическим крахом, а требовать выплаты золотом[60]. В Российской империи количество бумажных денег соответствовало золотому запасу страны. Если одновременно все держатели сийских банкнот потребуют обменять их на золото страна анется без него. А Манифест и был направлен на разрушение нансовой системы России, потому в нем вполне открыто пи-салось: «...Золотой запас Государственного банка ничтожен... Он летится в прах, если при всех сделках будут требовать размена золотую монету». В тот момент краха Российской империи удалось избежать. Однако именно события в России показали существенный недостаток действующей финансовой системы ограниченность денежной ссии размером золотого запаса страны

1. Фінансова система України

2. Фінансова система України

3. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

4. Банківська система України

5. Грошова система України

6. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
7. Формування та розвиток банківської системи України
8. Банківська система України

9. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

10. Місце правової системи України серед правових систем світу

11. Правова система України

12. Судова система України

13. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

14. Партійна система України. Політичний маркетинг

15. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

16. Бюджетна система України

Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие
Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили

17. Валютна система: України, світу, та Європи

18. Формування податкової системи України

19. Банківська система України

20. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

21. Організаційна система управління природокористуванням України

22. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр
23. Проблеми функціонування фінансових бірж України
24. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

25. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

26. Поняття, функції та система трудового права України

27. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

28. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

29. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

30. Структура системи соціального захисту населення і політики України

31. Система митних органів України та їх повноваження

32. Автоматизована система Державного казначейства України

Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские

33. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті

34. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

35. Факторинг - нова фінансова послуга ринкової інфраструктури України

36. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

37. Характеристика основних фінансово-промислових груп України

38. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України
39. Атомна енергетика України і РПС
40. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

41. Громадянство України

42. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

43. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

44. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

45. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

46. Історія України

47. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

48. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика

49. Період гетьманщини України

50. Центральна Рада і пролетаріат України

51. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

52. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

53. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

54. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
55. Економічне районування України
56. Загальна характеристика конституції України

57. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

58. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

59. Поняття, форма та функції Конституції України

60. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

61. Суверенітет України

62. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

63. Бюджет України: актуальні проблеми

64. Державній бюджет України

Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости
Шкатулка, 36x26x18 см (арт. 3871-RT-64).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Модель: 64. Оформление корпуса: ткань,
2717 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

65. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

66. Управління фінансами України

67. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

68. Машинобудування України

69. Бідність в України

70. Вплив російської кризи на економіку України
71. Місце України в глобалізаційних процесах
72. Машинобудівний комплекс України

73. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

74. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

75. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

76. Грошовий обіг України

77. Органи внутрішніх справ України

78. Механізм кредитування банками України

79. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

80. Інформаційна політика України

Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее

81. Конституційні засади виконавчої влади України

82. шпори з цивільного права України

83. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

84. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

85. Хімічна промисловість України

86. Чорна i кольорова металургія України
87. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння
88. Законодавство України про військову службу

89. Діяльність уряду України в галузі екології

90. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

91. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

92. Социум как система /Укр./

93. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

94. Аграрне право України

95. М.О. Скрипник - видатний діяч України

96. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: голубой).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки

97. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

98. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

99. Національний банк України

100. Національний банк України та особливості його функціонування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.