Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ДИПЛОМНА РОБОТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ Керівник роботи, ст. викладач З.М.Карасьова Студентка перепідготовки банківських працівників групи 2–ПС І.В. Крамаренко Харків–2009 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДIЛ 1.ТЕОРЕТИЧНI АСПЕКТИ КРЕДИТУВАННЯ 1.1 Теоретикосуттєва характеристика банківського кредиту 1.2 Організація кредитної діяльності в банку 1.3 Сучасний стан і проблеми банківського кредитування в Україні 1.4 Технікоекономічна характеристика ПриватБанку РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 2.1 Дослідження узагальнюючих показників кредитної діяльності комерційних банків України 2.2 Аналіз кредитоспроможності позичальника 2.3 Аналіз кредитного портфеля і оцінка кредитної роботи філії “Х” ПриватБанку РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ 3.1 Концептуальні підходи щодо удосконалення механізму здійснення кредитних операцій 3.2 Роль кредитного моніторингу у підвищенні ефективності здійснення кредитних операцій 3.3 Шляхи зниження кредитних ризиків у комерційних банках України РОЗДІЛ 4. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 4.1 Характеристика інформаційних систем і технологій у банківській сфері Стан інформаційних систем і технологій в сфері банківського кредитування, основні протиріччя та їх аналіз 4.2 Перспективи створення та розвитку сучасних інформаційних систем і технологій у банківській сфері 4.3 Основні задачі та вимоги до комплексних систем захисту банківських інформаційних технологій РОЗДІЛ 5. ПРАВОВІ, СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНОТЕХНІЧНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В БАНКІВСЬКІЙ УСТАНОВІ 5.1 Аналіз санітарногігієнічних умов праці в установі банку 5.2 Техніка безпеки та протипожежна профілактика 5.3 Розробка заходів з охорони праці ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Одним з найважливіших елементів інфраструктури економіки країни є комерційні банки. Комерційні банки – це унікальне фінансовоекономічне формування, яке найбільш гнучко реагує на будьякі зміни, що відбуваються на фінансовому ринку. Вони відіграють вирішальну роль у забезпеченні взаємозв’язку між виробниками продукції (продавцями) та її споживачами (покупцями), здійснюючи розрахунки між ними, залучають за плату тимчасово вільні кошти юридичних та фізичних осіб, надають кредитні ресурси у позики, виконують багато інших операцій та послуг. Ця роль зростає ще більше в умовах розвитку і становлення ринкових відносин. Протягом останніх років в Україні було досягнуто певних елементів стабілізації банківської системи із збереженням її ринкової орієнтації, здатної відігравати важливу роль у посиленні стабілізаційних процесів та здійсненні структурних перетворень в економіці в цілому. Кредит і кредитні відносини є невід’ємною складовою економічної системи України. Сфера кредитування безпосередньо пов’язана з потребами розвитку національного виробництва. Знаходячись у центрі сучасного грошовофінансового господарства, обслуговуючи інтереси господарських суб’єктів, кредит опосередковує зв’язки між державою, банком, товаровиробниками і населенням.

Нині завдання відновлення виробничого призначення кредиту стає одним із першочергових. Кредитні відносини мають сприяти виходу із економічної кризи в Україні і забезпечувати прогресивний розвиток вітчизняного товарного виробництва. Ринкова трансформація національної економіки відкрила новий етап у розвитку кредитної справи. В останній час гостро постала проблема наукового осмислення нових явищ у сфері кредитування, розуміння їх змісту, природи і сутності, розробки ефективних схем і технологій кредитного процесу та їх використання на практиці. У зв’язку з цим набуває актуальності і особливого значення дослідження питань організації та удосконалення роботи з кредитування установами банків України та доцільність проведення досліджень для розвитку цього питання. Об’єктом дослідження є механізми здійснення кредитних операцій комерційних банків України на основі даних кредитного підрозділу філії “Х” ПриватБанку. Метою даної роботи є зазначення головних напрямків і надання конкретних пропозицій з питання удосконалення здійснення кредитних операцій комерційними банками на основі систематизації теоретичних матеріалів, розкриття діючої практики з організації процесу кредитування в банках і виконаного аналізу. Для досягнення поставленої мети в роботі виконані завдання: – вивчена і викладена теоретичносуттєва характеристика банківського кредиту; – розглянута організація кредитної діяльності в комерційному банку; проаналізовано сучасний стан і виявлені проблеми банківського кредитування в Україні; – досліджені узагальнюючі показники кредитної діяльності комерційних банків України; – проведені аналіз кредитного портфеля і оцінка кредитної роботи філії “Х” ПриватБанку; – запропоновані і викладені конкретні заходи щодо удосконалення механізмів здійснення кредитних операцій в комерційних банках України. Вказаному питанню приділяється значна увага Національного банку України та Кабінету Міністрів, що знайшло своє відображення у законах „Про банки і банківську діяльність”, „Про Національний банк України”, “Про заставу” , в постановах Національного банку України „Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні”, “Положення НБУ про кредитування”, “Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків” та в інших законодавчонормативних матеріалах. На вирішення цієї проблеми спрямовані дослідження авторів навчальних посібників Васюренка О.В., А.М.Мороза, Панова Г.С., статей Чайковского Я.І., Дзюблюк О.В., Зіміной О.В. та інших. Впровадження пропозицій та рекомендацій, наданих в роботі, дозволить покращити роботу з кредитування установами банків. Це надасть можливість комерційним банкам організувати їх діяльність у відповідності з цілісною системою управління кредитними операціями та кредитними ризиками, впровадженням нових нетрадиційних кредитних пропозицій, загалом підвищенню ефективності функціонування банківської системи.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КРЕДИТУВАННЯ 1.1 Теоретикосуттєва характеристика банківського кредиту Банківська система сьогодні - одна з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обігу історично йшли паралельно і тісно перепліталися. При цьому банки, виступаючи посередниками в перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва. Комерційні банки відносяться до особливої категорії ділових підприємств, що одержали назву фінансових посередників. Вони залучають капітали, заощадження населення й інші грошові кошти, що вивільняються в процесі господарської діяльності, і надають їх у тимчасове користування іншим економічним агентам, що мають потребу в додатковому капіталі. Банківська система шляхом надання кредитів організовує й обслуговує рух капіталу, забезпечує його залучення, акумуляцію та перерозподіл у ті сфери виробництва та обігу, де виникає дефіцит капіталу. Ця трансформація дозволяє перебороти складності прямого контакту власників заощаджень і позичальників, що виникають через розбіжність пропонованих і необхідних сум, їхніх термінів, прибутковості і тому подібне. Комерційні банки є багатофункціональними установами, що оперують у різних секторах ринку позичкового капіталу. Великі комерційні банки надають клієнтам повний спектр послуг, включаючи кредити, прийом депозитів розрахунків і т.д. Найчастіше головною ознакою банківської діяльності вважається прийом депозитів і видача кредитів. До кредитних операцій належать активні операції банку, що пов'язані з наданням клієнтам залучених коштів у тимчасове користування (надання кредитів у готівковій або безготівковій формі, на фінансування будівництва житла та у формі врахування векселів, розміщення депозитів, проведення факторингових операцій, операцій репо, фінансового лізингу тощо) або прийняттям зобов'язань про надання коштів у тимчасове користування (надання гарантій, поручительств, авалів тощо), а також операції з купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів і від свого імені (включаючи андеррайтинг), будьяке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми. У Положенні Національного банку України &quo ;Про кредитування&quo ; визначені поняття кредиту, суб'єктів кредитних відносин. Кредит - це позичковий капітал банку в грошовій формі, який передається в тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового використання. Кредитор - суб'єкт кредитних відносин, який надає кредити іншому суб'єкту господарської діяльності у тимчасове користування. Позичальник - суб'єкт кредитних відносин, який отримав у тимчасове користування грошові кошти на умовах повернення, платності, строковості. Суб'єкти господарської діяльності можуть використовувати такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний. Згідно з п.2 Положення НБУ &quo ;Про кредитування&quo ; такими формами кредитів можуть користуватися об'єкти господарської діяльності. Фізичні особи можуть використовувати споживчий кредит.

Он призывал короля защищать евреев от алчности христиан. Эти письма могут удивить читателя, воспитанного на исторических сочинениях, в которых евреи всегда представлены как жадные лихоимцы, губящие любую страну, которая дала им приют. Иннокентий IV хорошо знал истинное положение дел и то, что происходит и происходило с первых веков христианства. Метод шантажа, использовавшийся христианскими бандитами для обирания евреев, облегчался существованием церковного запрета на кредитные операции. В середине 13 века никто не принимал всерьез церковных запретов на ссуду денег в рост. Однако эти законы заставляли людей обращаться на «черный рынок», где можно было занять денег не только у евреев, но и у христиан, хотя последние обычно ссужали их под более высокий процент. Проценты на ссуду, если сравнивать их с нынешней банковской практикой, были высоки, однако риск был тоже велик. Шантажисты, которых осуждал папа, не интересовались прибыльностью капитала или процентом ссуды. Они ссужали у евреев деньги, а когда подходило время платить, обращались к светским или церковным властям с жалобой на незаконность самой сделки и непомерно высокие проценты

1. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

2. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

3. Дослідження напрямків удосконалення механізму оперативного управління бюджетними коштами

4. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

5. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

6. Здійснення лізингових операцій на підприємстві
7. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им
8. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

9. Аудит кредитных операций

10. Кредитные операции международных финансовых организаций

11. Кредитные операции коммерческих банков

12. Кредитные операции. Виды и формы кредитов

13. Кредитные операции коммерческого банка

14. Учет кредитных операций

15. Кредитні операції банків

16. Кредитные операции банка

Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Кредитные операции банков на современном этапе

18. Кредитные операции с землей в XIX веке в России

19. Аудит кредитных операций банка

20. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

21. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

22. Учет заемных средств и кредитных операций
23. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні
24. Здійснення права на житло шляхом приватизації

25. Принципи здійснення правосуддя в Україні

26. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

27. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

28. Коносамент - характеристика умов його здійснення

29. Международные кредитные операции

30. Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах

31. Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору

32. Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие
Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее

33. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

34. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

35. Активные операции коммерческих банков. Кредитные операции, основы их организации

36. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

37. Фінансовий менеджмент як регулятор механізму ринку

38. Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру
39. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні
40. Валовий дохід від різних варіантів здійснення виробничої діяльності

41. Организация оформления и учет депозитных операций физических лиц в кредитных организациях

42. Коммерческие банки: операции, функции и роль в кредитно-денежной политике правительства

43. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

44. Организация, оформление и учет лизинговых операций в кредитных организациях

45. Расчетно-кассовые операции в кредитных организациях

46. Бухгалтерский учет операций по кредитному договору

47. Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"

48. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

50. Финансово-кредитное управление развитием оборонного комплекса России

51. Денежно-кредитная политика Банка Англии

52. Кредитная политика государства и механизм ее реализации в условиях рынка

53. Денежно-кредитная политика государства

54. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"
55. Шпаргалки по Денежно-кредитному регулированию
56. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

57. Особенности проведения банком операций с векселями

58. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

59. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

60. Turbo Paskal "Операции над матрицами"

61. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

62. Операции многократной точности (операции с длинными числами)

63. Программа по ведению операций в магазине

64. Техника операций при ИБС и перикардитах

Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло

65. Антиглаукомная операция

66. Миротворческая деятельность Вооруженных Сил РФ. Операции ООН по поддержанию мира

67. Технологические операции штамповки

68. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ЛЕЗВИЙНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

69. Механўзми двигуна (Детали двигателя)

70. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ
71. Денежно-кредитная политика государства
72. Вексель и вексельное кредитование: содержание и российская практика применения в кредитных учреждениях

73. Лизинговые операции банков

74. Виды ценных бумаг и операций с ними коммерческих банков

75. Управление кредитными рисками в России и зарубежный опыт

76. Современная структура банковской системы и ее роль в осуществлении государственной денежно-кредитной политики

77. Операции коммерческих банков на валютном рынке (Контрольная)

78. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними

79. ЦБ РФ и его роль в осуществлении денежно-кредитного регулирования

80. Банк России: его функции и взаимоотношения с кредитными организациями

Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки
Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский
Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители

81. Валютные операции Сберегательного банка РФ

82. Антикризисное управление в кредитных организациях

83. Основные операции коммерческих банков и риски банковской деятельности

84. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

85. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

86. Денежно-кредитные системы
87. Кредитные риски: Их факторы и пути снижения в современных условиях
88. Эффективность использования финансовых векселей в расчетных операциях

89. Кредитный риск коммерческого банка

90. Трастовые операции банков

91. Реформа кредитно-банковской системы в Российской Федерации

92. Учет депозитных операций коммерческих банков

93. Учет лизинговых операций

94. КРЕДИТ И КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА

95. Роль Центрального банка и его территориальных управлений в развитии кредитной системы

96. Активные операции коммерческих банков

Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

97. Банковская система. Денежно – кредитная политика и ее проявление в Республике Молдова

98. Биржа и биржевые операции

99. Учет валютных операций


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.