Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Вступ Актуальність теми дослідження. У Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті зазначено, що система освіти має забезпечувати всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування інтересів та потреб, сучасного світогляду, навичок самостійного наукового пізнання, оволодіння засобами практичної та пізнавальної діяльності. Ці завдання реалізовуються в школі під час вивчення учнями різних предметів, зокрема трудового навчання. Як свідчить аналіз шкільної практики, інформаційне навантаження школярів з різних предметів досить велике, а особливо для молодших школярів, які тільки адаптуються до шкільних умов. Це спричиняє зниження в учнів пізнавального інтересу, пасивність під час навчання. У той же час ефективність навчального процесу значною мірою залежить від активності школярів під час сприймання і засвоєння матеріалу: від напруженої роботи їх уяви, пам’яті, мислення, інтересу до предметів і явищ, які вивчаються. Важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей належить спеціально організованій виховній роботі у позанавчальний час. Таку роботу називають позаурочною. Позаурочна робота – різноманітна освітня і виховна робота, спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей, організована в позаурочний час педагогічним колективом школи. Завдання позаурочної роботи – закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці; розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування в них наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти; формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів; організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг; поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання. Її зміст визначається загальним змістом виховання школярів, який передбачає розумове, моральне, трудове, естетичне і фізичне виховання. У сучасній школі вчитель уже практично перестає бути основним джерелом інформації, але натомість зростає його роль в активізації пізнавальної діяльності учнів. Оскільки активізувати пізнавальну діяльність школярів лише на уроках є неможливим, необхідно всіляко підтримувати їх активність у позакласній роботі та скеровувати на поглиблене засвоєння трудових навичок під час занять в позаурочних гуртках, на позаурочних заходах з трудового навчання. Методику організації позаурочної роботи з трудового навчання розглядали в наукових працях Веремійчик І.М. Міщенко І.Т. та інші. Аналіз досвіду роботи вчителів-практиків свідчить, що наявні в методиці викладання трудового навчання в молодших класах форми й види позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах використовуються епізодично, безсистемно, з недостатнім урахуванням вікових особливостей дітей. Причина цього не лише у відсутності належної уваги до позакласної роботи, але й у недостатній методичній підготовці педагогів до її проведення. Актуальність проблеми активізації пізнавальної діяльності школярів на позаурочних заходах з трудового навчання, її теоретичне й практичне значення та роль у трудовій підготовці учнів потребують спеціальних досліджень, що зумовило вибір теми курсової роботи «Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів».

Об'єкт дослідження – Трудова підготовка молодших школярів в загальноосвітньому закладі. Предмет дослідження – зміст, форми та види позаурочної роботи з трудового навчання як засоби активізації пізнавальної діяльності та трудової підготовки молодших школярів. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективних форм і видів позаурочної роботи з трудового навчання, орієнтованих на ефективну трудову підготовку та активізацію пізнавальної діяльності учнів молодших класів. Відповідно до мети були визначені такі завдання дослідження: вивчити стан дослідження проблеми проведення позаурочних занять з трудового навчання у психолого-педагогічній літературі; дати визначення поняттю «позаурочна робота», та охарактеризувати її суть; теоретично обґрунтувати ефективність різних форм і видів позаурочної роботи з трудового навчання у молодших класах; розробити план-конспекти позаурочних занять для молодших школярів; експериментально перевірити ефективність запропонованих позаурочних заходів. Для розв’язання поставлених завдань було використано такі методи дослідження: емпіричні – вивчення та аналіз досвіду роботи вчителів з методики позакласної роботи з трудового навчання; педагогічне спостереження, бесіди та опитування школярів з метою з’ясування стану проведення позаурочної роботи в сучасній школі та рівня методичної підготовки вчителів до її організації; педагогічний експеримент, у ході якого було перевірено ефективність форм і видів позакласної роботи в процесі трудової підготовки молодших школярів (формувальний експеримент); теоретичні – аналіз філософської, психолого-педагогічної та методичної літератури для визначення стану дослідження проблеми; статистична кількісна і якісна обробка результатів дослідження, на основі якої було перевірено педагогічну ефективність розроблених позаурочних заходів. Організація дослідження. Дослідження проводилось упродовж 2008–2009 років у три етапи: констатуючий, пошуковий, формувальний. На першому етапі (2008 р.) здійснено аналіз філософської, психолого-педагогічної та методичної літератури, навчальних планів і програм. На другому етапі (2009 р.) розроблено методичні рекомендації щодо проведення позакласної роботи, спрямованої на ефективну трудову підготовку молодших школярів; проведено констатуючий експеримент, щодо відношення молодших школярів до уроків та позаурочної роботи з трудового навчання; підготовлено матеріали для формувального експерименту. Розроблено методику формувального експерименту. На третьому етапі (2009 р.) проведено формувальний експеримент; систематизовано й узагальнено результати дослідження, здійснено їх статистичну обробку; сформульовано основні висновки. Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота здійснювалася в Полянській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Березнівського р-ну. Всього в педагогічному експерименті взяло участь 20 учнів 2-го класу і 20 учнів 3-го класу. Структура курсової роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел, який налічує 46 найменувань.

1. Позаурочна робота з трудового навчання у молодших класах – суть, форми та завдання 1.1 Стан дослідженності проблеми у науковій літературі Трудове навчання – обов'язкова умова і складова частина навчання, виховання та розвиток дитини на початковому щаблі загальноосвітньої школи реалізується засобами різноманітної визначеної і позаурочної діяльності учнів. Питаннями трудового навчання в урочний та позаурочний час займалися такі видні вчені, як Н.К. Крупська , А.В. Луначарський, В.А. Сухомлинський . Мішень трудового навчання – виховання особистості учнів на базі формування трудової діяльності. Н.М. Конышева вказує, на те, що на уроках праці в школі або вдома з батьками, а пізніше без допомоги інших діти можуть навчитися безлічі цікавих і потрібних речей: роботі з папером і вишивці, шиттю і виготовленню виробів із природного матеріалу, роботі з дерева і ліплення із пластиліну, можуть навчитися випалювати і шити м'які іграшки, випробувати себе в ролі кухаря або кулінара, а може бути, дитині більше сподобається бути актором лялькового театру й відразу – і власником цього театру . Теорія і практика трудового виховання учнівської молоді тісно пов’язана з організацією трудової діяльності (Сухомлинський В.О., Ушинский К.Д. і інші), однією із складових частин загальної системи позашкільного виховання, вирішення завдань якої спрямоване на розвиток здібностей і талантів учнів, задоволення їх інтересів і духовних потреб. Деякі аспекти цієї проблеми висвітлені в працях Л.Ю. Бокарева , П.І. Орлика, А.П. Шевченко , С.Є. Левченка, В.М. Мадзігона, А.М. Пашинського і ін. Проблеми трудового виховання в позашкільному середовищі відображені в працях педагогів, сучасних дослідників С.М. Букрєева , І.Ф. Сватковського, Н.Д. Ярмаченка . Вони збагатили теорію педагогіки новим дослідження про роль праці в житті людини і вплив трудового виховання на особистість учня. В їх працях розкрита роль соціально-економічних перетворень нашої держави, які створили нову сферу, що впливає на формування особистості учня. Методику організації позаурочної роботи з трудового навчання розглядали в наукових працях Веремійчик І.М. , Міщенко І.Т. та інші. 1.2 Суть, мета та завдання позаурочної роботи з трудового навчання Однією із пріоритетних завдань сучасної школи є створення потрібних і повноцінних умов для особистого розвитку кожної дитини, формування активної позиції кожного учня в навчальному процесі. Тому впровадження активних форм навчання є основою розвитку пізнавальної компетентності школяра. Активні пізнавальні здатності формуються і розвиваються в процесі пізнавальної діяльності. Коли дитина не просто слухач, а активний учасник у пізнавальному процесі та своєю працею добуває знання. Ці знання більш міцні. Конкретно форма активного навчання – це перша іскорка, що запалює смолоскип допитливості. Учитель відмовляється від авторитарного характеру навчання на користь демократичного пошуково-творчого. У якості головних незаперечних достоїнств виступають: високий ступінь самостійності, ініціативності, розвиток соціальних навичок, сформованість уміння добувати знання, розвиток творчих здатностей.

Образец внесения записи в трудовой договор условий оплаты труда. 1.4.8. Ответственность сторон Кроме существенных условий трудовой договор может содержать иные условия, не являющиеся обязательными, но которые работник и работодатель вносят в трудовой договор по взаимной договоренности. 1.4.8.1. Коммерческая тайна В условиях рынка большую роль играет охота за чужими тайнами (экономический шпионаж). Каждое предприятие имеет свои секреты производственные, экономические, коммерческие, разглашение которых может привести не только к большим финансовым потерям, но и краху предприятия. Термин «шпионаж» (экономический, промышленный, коммерческий и т.Pд.) означает активные действия по сбору определенной информации, закрытой для общего доступа. Успех производственной и предпринимательской деятельности в немалой степени зависит от умения распоряжаться таким ценнейшим товаром, т.Pк. выгодно использовать можно лишь ту информацию, которая требуется рынку, но находится в одних руках. Например, некоторые предприятия получают прибыль только за счет своего монопольного положения на рынке

1. Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання

2. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

3. Дизайн-освіта майбутнього вчителя трудового навчання

4. Гигиенические требования к оборудованию мебели. Гигиена трудового обучения и производительного труда учащихся

5. Возникновения человечества и роль труда

6. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)
7. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
8. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

9. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

10. Забезпечувальні підсистеми. Призначення та склад забезпечувальних підсистем

11. Шуми у роботі приймачів та детекторів

12. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

13. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

14. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

15. Дослідження та розробки на підприємстві

16. Трудовые ресурсы и производительность труда на производстве основных видов продукции животноводства

Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная

17. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

18. Міжпредметні звязки у процесі трудового навчання

19. Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах

20. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

21. Розвиток творчої діяльності на уроках трудового навчання

22. Роль міжкультурного виховання у підготовці вчителів Німеччини
23. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів
24. Суть процесу навчання та засоби його активізації

25. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

26. Дидактичні функції використання комп’ютерів на уроках трудового навчання

27. Виробництво та експлуатація піноскла

28. Особливості психокорекції сімейних взаємовідносин між батьками та дітьми-підлітками

29. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

30. Категорія раціональності та її роль у релігійному дискурсі

31. Робота соціального працівника з підлітками з деліквентною поведінкою

32. Роль тренера у підготовці спортсмена-гравця

8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов
Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые

33. Філософія, її предмет та роль в суспільстві

34. Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці

35. Оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы и оплата труда

36. Роль труда в развития человека и общества

37. Рекомендації по підготовці і проведенню публічного виступу (доповіді)

38. Релігійно-ідеологічний фактор в підготовці англійської революції
39. Впровадження міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів
40. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів

41. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

42. Ефективність застосування комплексних вправ при підготовці зв’язуючого гравця у волейболі

43. Підготовка молодих велосипедистів

44. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

45. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

46. Етичні підходи при наймі на роботу та при звільненні з неї

47. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

48. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки
Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

50. Порядок реєстрації безробітних, пошуку підходящої для них роботи та працевлаштування

51. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

52. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

53. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

54. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"
55. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)
56. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

57. Роль кадровых агентств в функционировании рынка труда: Социологический аспект

58. Международное разделение труда и роль России в нем

59. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

60. Экономика труда (разделы: Рынок труда, Организация труда персонала предприятия, Расчёт трудовых показателей предприятия)

61. Труд - трудовые отношения - профсоюзы

62. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

63. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

64. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы
Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее

65. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

66. Роль и функции трудового права

67. Социалистические трудовые правоотношения и труд лиц, нуждающихся в повышенной социальной защите

68. Роль судебной практики в формировании понятийного аппарата трудового права

69. Роль руководителя в организации деятельности трудового коллектива

70. Социологические концепции П.Л. Лаврова о роли личности в истории
71. Труд и его роль в развитии общества
72. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

73. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

74. Роль рынка труда на Украине

75. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

76. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

77. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

78. Підприємство та підприємництво

79. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

80. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее

81. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

82. Понятие охраны труда в трудовом праве России

83. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

84. Життя та діяльність І.П.Котляревського

85. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

86. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр
87. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.
88. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

89. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

90. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

91. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

92. История становления и развития эргономики и ее роль в создании безопасных условий труда

93. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

94. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

95. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

96. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели

97. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

98. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

99. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.