Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Менеджмент та система управління

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст 1.Теоретична частина 1.1 Організаційно-розпорядчі методи управління 1.2 Мотивація виконавця 1.З Піраміда Маслоу 2. Інформація та комунікація в управлінні 2.1 Поняття і значення інформації та комунікації 2.2 Критерії проектування інформаційних і комунікаційних систем 2.3 Інформаційні технології в інтересах прийняття управлінських рішень 3. Практична частина 3.1 Яку мету ставив бізнесмен Ковальчук 3.2 Хто є суб'єктом і об'єктом управління на підприємстві 3.3 Яка система відносин склалася на підприємстві 3.4 Що є процесом управління 3.5 Які потреби задовольняє бізнесмен Ковальчук 3.6 Які зміни відбулися в діяльності підприємства з початку його створення і у процесі реалізації ідеї 3.7 Які категорії менеджменту використовуються в ситуації? Функції менеджменту Список літератури 1.Теоретична частина Економічні методи управління. Це система прийомів і способів впливу на виконавців за допомогою конкретного порівняння витрат і результатів (матеріальне стимулювання і санкції, фінансування і кредитування, зарплата, собівартість, прибуток, ціна). При цьому слід врахувати, що крім суто особистих цілей учасник процесу переслідує і суспільні, і групові цілі. В якості основних методів управління тут виступає система заробітної плати та преміювання, яка повинна бути максимально пов'язана з результатами діяльності виконавця. Оплату праці менеджера доцільно зв'язати з результатами його діяльності у сфері відповідальності або з результатами діяльності всієї фірми. (1) 1.1 Оранізаційно-розпорядчі методи управління Це методи прямого впливу, що носять директивний, обов'язковий характер. Вони засновані на дисципліні, відповідальності, владі, примусі. До числа організаційних методів відносять: Організаційне проектування, Регламентування, Нормування. При цьому не вказуються конкретні особи і конкретні дати виконання. При розпорядчих методи (наказ, розпорядження, інструктаж) вказуються конкретні виконавці та терміни виконання. Організаційні методи засновані на типових ситуаціях, а розпорядчі відносяться більшою частиною до конкретних ситуацій. Звичайно розпорядчі методи грунтуються на організаційних. Сутність організаційного регламентування полягає у встановленні правил, обов'язкових для виконання і визначають зміст і порядок організаційної діяльності (положення про підприємство, статут фірми, внутрішньо фірмові стандарти, положення, інструкції, правила планування, обліку і т.д.). Організаційне нормування включає норми і нормативи витрат ресурсів в процесі діяльності фірми. Регламентування і нормування є базою організаційного проектування нових і діючих фірм. Розпорядчі методи реалізуються у формі: Наказу, Постанови, Розпорядження, - Інструктажу, - Команди, - Рекомендації. Управління виробництвом здійснюється на основі правових норм, які стосуються організаційних, майнових, трудових та інших відносин у процесі виробництва. Соціально-психологічні методи управління Оскільки учасниками процесу управління є люди, то соціальні відносини та відображають їх відповідні методи управління важливі і тісно пов'язані з іншими методами управління. До них відносяться: Моральне заохочення, Соціальне планування, Переконання, Навіювання, Особистий приклад, Регулювання міжособистісних і міжгрупових відносин, Створення і підтримка морального клімату в колективі.

1.2 Мотивація виконавця Передумови успішної активної роботи з виконання полягають у можливості виконавців: Знати (інформація про цільових установках або заходи, по яких ухвалено рішення), Зась (ці установки і заходи повинні бути &quo ;допустимими&quo ; для виконавців, у тому числі не порушувати юридичних та етичних норм), Могти (виконавці повинні мати кошти для виконання дорученої), Хотіти (вони повинні бути мотивовані). Під мотивом розуміють спонукання людської поведінки, що базується на суб'єктивних відчуттях недоліків або особистих стимулів. Мотиви людської поведінки мають певну ієрархію (вона зазвичай називається &quo ;пірамідою Маслоу&quo ;) 1.З Піраміда Маслоу Перш за все, слід забезпечити співробітника: Можливостями виконати роботу, Визначити його рамки дій, Чітко сформулювати цілі і завдання, Створити оточення, що сприяє виконанню завдання (надати кошти, необхідну інформацію, сформувати організацію, використовувати стиль управління, що грунтується на причетності виконавців).Мотиваційне управління концентрується: На впливі на стан мотивації (ступеня ідентифікації співробітника з фірмою, формуванні його мотивів), -Почуття його власного достоїнства (поваги як особистості, повідомлення про його значення для фірми, Очікуваннях результатів від його діяльності); Приведенні мотивів у дії (обговорюються особисті інтереси й можливості співробітника); Посиленні мотивів; Оцінці роботи й атестація (перегляд зарплати, ріст, додаткові вигоди); Задоволення потреб; Забезпеченні процесу мотивації. Гарна робота по мотивації співробітників веде: До збільшення обороту і прибутку; Поліпшення якості виробів; Більш творчому підходу і активності у впровадженні досягнень НТП; Підвищеного притоку співробітників; Підвищенню їх працездатності; Більшої згуртованості і солідарності; Зменшення плинності кадрів; Поліпшення репутації фірми.(1) 2. Інформація та комунікація в управлінні 2.1 Поняття і значення інформації та комунікації Інформація має велике значення для внутрішнього управління фірмою і її зовнішніх контактів, і особливо для ухвалення рішень вона є обмеженим і дорогим ресурсом виробничої активності фірми. У системах з розподілом праці особини володіють однаковою інформацією і тому необхідний її обмін або комунікації. 2.2 Критерії проектування інформаційних і комунікаційних систем Центральне завдання - поліпшення інформованості ОПР. Ступінь інформованості - відношення фактичного рівня інформації до необхідного. Потреба в інформації - різниця між ними. Допоміжними критеріями забезпеченості інформацією є: Кількість інформації (повнота); її значимість; Точність; Надійність; Зрозумілість (наприклад, відсутність семантичних помилок); Актуальність; Гнучкість; Економічна ефективність інформаційного процесу (співвідношення прибутку від інформації і витрат на неї); Облік захищеності інформації. Інформаційні технології досить різноманітні. При їх виборі слід врахувати: Коли, як часто, як довго здійснюється зв'язок; Хто з ким зв'язується;Як пов'язані учасники (&quo ;зірка , &quo ;коло&quo ;, &quo ;колесо&quo ;, &quo ;ланцюг&quo ;, селектор&quo ;); -Що є предметом і чим вона здійснюється.

2.3 Інформаційні технології в інтересах прийняття управлінських рішень З усього великої кількості комп'ютерних інформаційних систем далі розглядаються два типи: Управлінські інформаційні системи (MIS-ma ageme i forma io sys em), Системи забезпечення прийняття рішення (DSS-decisio suppor sys em). У МІS дані збираються, обробляються і подаються менеджеру таким чином, щоб забезпечити оперативне управління. Основні компоненти МІS - база даних, комп'ютерна система і форма, в якій дані розподіляються. Приклади інформації, яка формується в базах даних, - ціни, вихід продукції, швидкість, число розпоряджень, наявність ресурсів і потоки робочої сили. Для МІS істотно, щоб бази даних містили потрібну кількість і необхідний тип правильної високоякісної інформації. Ця інформація повинна бути ретельно організована.Комп'ютер в МІS обробляє дані і генерує інформацію для різних підрозділів фірми. Вона є основою формування моделей управлінських рішень і самих рішень. Побудова моделі залишається творчим процесом. DSS відрізняються від МІS тим, що менеджер зазвичай є внутрішнім компонентом DSS, а не зовнішнім, як у МІS. Іншими словами, менеджер взаємодіє з комп'ютерною інформаційною системою так, щоб отримати рішення в ітеративному процесі. Отже, DSS часто інтегрує економіко-математичні моделі як первинні елементи системи, з якою ОПР взаємодіє. 3. Практична частина 3.1 Яку мету ставив бізнесмен Ковальчук При створенні приватного підприємства підприємець Ковальчук ставив метою максимілізацію прибутку за умови зменшення витрат. 3.2 Хто є суб'єктом і об'єктом управління на підприємстві Система управління - сукупність взаємозалежних керованою і керуючої підсистем, взаємодіючих між собою і зовнішньої середовищем і беруть участь у процесі функціонування щодо досягнення встановлених цілей. Рівні управління. Великі організації мають потребу у виконанні дуже великих обсягів управлінської роботи. Це вимагає поділу управлінської праці на горизонтальний і вертикальний. Горизонтальний принцип поділу праці - це розстановка керівників на чолі окремих підрозділів, відділів. Вертикальний принцип поділу праці - це створення ієрархії рівнів управління, щоб скоординувати горизонтально розділену управлінську роботу для досягнення цілей організації.Керівників ділять на три категорії:Керівники нижчої ланки (операційні керівники). Сама численна категорія. Вони здійснюють контроль за виконанням виробничих завдань, за використанням ресурсів (сировини, устаткування, кадрів). До молодшим начальникам відносяться майстер, завідувач лабораторією і т.п. Робота керівника нижчої ланки є найрізноманітнішою, характеризується частими переходами від одного виду діяльності до іншого. Ступінь відповідальності керівників нижчої ланки не дуже висока, іноді в роботі присутня значна доля фізичної праці.Керівники середньої ланки. Вони контролюють роботу керівників нижчої ланки і передають оброблену інформацію для керівників вищої ланки. До даного ланки відносяться: завідувачі відділом, декан і т.д. На керівників середньої ланки лягає істотно велика частка відповідальності.Керівники вищої ланки.

ВЧК була використана для утримання влади  знищення тих, хто протистояв режимов. Постановою Всеросйського Центрального Виконавчого Комтету (ВЦВК) вд 6 лютого 1922 р., ВЧК було реорганзовано у ГПУ. ВУЦВК скасовував Всеукранську надзвичайну комсю та  мсцев органи (росйська абреватура ВУЧК) постановою вд 22 березня 1922 р. При НКВС УСРР було органзовано Державне полтичне управлння УСРР, мсцевими органами якого були його губернськ вддли, що створювались при губернських виконкомах  дяли на пдстав особливого положення, затвердженого Президю ВУЦВК. Реально змни природи бльшовицько репресивнокарально системи не сталося, а досвд ВЧК став надбанням ГПУ. 15 листопада 1923 р. було створено Об'днане державне полтичне управлння (Объединенное государственное политическое управление ОГПУ) при Рад Народних Комсарв (РНК) СРСР. Вдповдно до московських реформ 13 серпня 1924 р. ВУЦВК та Раднарком УСРР затвердили положення про заснування ГПУ при РНК УСРР. Голова ГПУ УСРР (вн же уповноважений ОГПУ СРСР) входив до складу уряду з правом виршального голосу

1. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

2. Організаційна система управління природокористуванням України

3. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

4. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

5. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

6. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління
7. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі
8. Система управління персоналом

9. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

10. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

11. Система управління податками в Україні

12. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

13. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

14. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

15. Процес управління та його основні стадії

16. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Магнитная игра для путешествий "Волшебный лес".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки ума. Имеет компактное игровое поле с магнитными
530 руб
Раздел: Игры на магнитах
Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей

17. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

18. Валютні ризики: економічна природа та управління

19. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

20. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

21. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

22. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання
23. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ
24. Функції та принципи державного управління

25. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

26. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

27. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

28. Поняття та сутність ефективності управління

29. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

30. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

31. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

32. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

34. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

35. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

36. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

37. Екологічна економіка та управління природокористуванням

38. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону
39. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління
40. Операционный менеджмент как система. Управление персоналом в системе операционного менеджмента

41. Ділові взаємовідносини в апараті управління

42. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

43. Системний підхід до управління персоналом фірми

44. Управління затратами

45. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

46. Управління фінансами України

47. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

48. Управління утворенням прибутку підприємства

Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие

49. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

50. Акти державного управління

51. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

52. Методи управління банківськими ризиками

53. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

54. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників
55. Управління ризиками
56. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

57. Державне управління в сфері охорони здоров’я

58. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

59. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

60. Поняття і наукові засади державного управління

61. Поняття та система принципів трудового права

62. Поняття, функції та система трудового права України

63. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

64. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

65. Сутність і сфера міжгалузевого управління

66. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

67. Управління духовними процесами суспільства

68. Форми державного управління

69. Функції управління в аграрному праві

70. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж
71. Системний аналіз складних систем управління
72. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

73. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

74. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

75. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

76. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

77. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

78. Управління ціновою політикою підприємства

79. Управління процесом створення нового товару

80. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

82. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

83. Аналіз стартегічного управління підприємством

84. Антикризове управління бізнесом

85. Дослідження аспектів управління якістю продукції

86. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством
87. Закономірності формування корпоративного управління
88. История развития менеджмента в системе управления организацией

89. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

90. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

91. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

92. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

93. Механізм і методи управління фірмою

94. Моделі корпоративного управління

95. Мотивация и стимулирование деятельности в процессах менеджмента. Проектирование системы мотивации в Издательском доме "СК Пресс"

96. Організаційна структура управління персоналу підприємства

Медицинская карта истории развития ребенка, синяя, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

97. Організаційна структура управління підприємством

98. Організація управління персоналом підприємства

99. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.