Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аудит підприємства

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

1. Характеристика підприємства ВАТ «Роменський молочний комбінат» Відкрите акціонерне товариство «Роменський молочний комбінат» – одне з найбільших комбінатів в Україні по переробці молока і виробництва молокопродуктів. Воно функціонує на законних підставах і у своїй діяльності керується чинним законодавством та засновницькими документами. Товариство засноване згідно з Декретом СМУ «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду» від 22.04.99 р. №67–83 та від 27.04.99 р., №65–83 «Про особливості приватизації в агропромисловому комплексі». Засновниками товариства є регіональне відділення ФДМ України в м. Суми та Організація орендарів ОП «Роменський молокозавод». Статут товариства прийнято на загальних зборах Організації орендарів ОП «Роменський молочний комбінат» 3.09.99 р. протокол №4 і затверджено Наказом РВ ФДМ України в м. Суми від 10.09.99 р. №533 та зареєстровано Роменським міськвиконкомом 11.09.99 р. №00432782, що відповідає ідентифікаційному коду. Місце знаходження підприємства: м. Ромни, вул. Київська 94, що відповідає юридичній адресі. Форма власності – колективна, директор – Плясук Володимир Дмитрович. Основний вид діяльності – виробництво, заготівля, збереження, переробка молока та реалізація його продукції, зовнішньоекономічна діяльність, оптова та роздрібна торгівля. Ліцензії на здійснення оптової торгівлі продовольчими товарами та непродовольчими товарами товарами видані управлінням торгівлі Облдержадміністрації. Середньооблікова кількість працюючих на підприємстві – 450 чол. Кількість акціонерів – 3162 фізичних та юридичних осіб. Грошові кошти Товариства зберігаються на розрахункових рахунках в «Райффайзен Банк Аваль» м. Суми – долари, німецькі марки, гривні. Наказом по Товариству №7 від 23.12.00 р. відповідальною особою за облік власників цінних паперів, заяв, пропозицій є штатний працівник підприємства – Бегменко Інна Леонідівна, яка пройшла курсову підготовку, має кваліфікаційне посвідчення, відповідно порушень у діловодстві власників ЦП не виявлено. Останній річний звіт поданий територіальному відділенню Держкомісії з цінних паперів та Фондового ринку 30.04.08 р. Останні збори акціонерів проведені 2.03.08 р. Відповідно до рішення зборів акціонерів через вкладання коштів в інвестиційну діяльність з метою зміцнення матеріально-технічної бази Товариства виплата дивідендів за 2007 р. не проводилась. При проведенні перевірки на даному підприємстві аудитори керувалися чинним законодавством України у сфері фінансово-господарської діяльності, діючим порядком організації бухгалтерського та податкового обліку і складання бухгалтерської та статистичної звітності. Способи перевірки документів та господарських операцій: суцільний, вибірковий, порівняння, контроль та розрахунки. Перевірка здійснювалася з 01 по 12 вересня 2008 року за зверненням голови правління Плясука Володимира Дмитровича і в присутності головного бухгалтера Вовк Лариси Миколаївни. Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність в періоді, що перевірявся, були: Голова правління – Плясук Володимир Дмитрович.

Головний бухгалтер – Вовк Лариса Миколаївна, які несуть відповідальність за достовірність фінансової звітності у періоді, що перевірявся. У аудиторської перевірки було встановлено, що фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 1.10.08 р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Фінансово-господарська діяльність товариства здійснювалася відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту товариства. Бухгалтерський облік господарських операцій на товаристві здійснювався по журнально – ордерній формі рахівництва, у відповідності до Інструкції «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань, господарських операцій підприємств і організацій, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-ХIV та вимог П(С) БО України. В обліковій політиці товариства на протязі звітного року змін не відбувалось. В процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки. На думку аудитора, фінансові звіти відкритого акціонерного товариства «Роменський молочний комбінат»» справедливо та достовірно відображають, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства, його фінансові результати та рух грошових коштів у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Аудитор надає умовно-позитивний висновок, в зв'язку з тим, що аудитор не був присутній при проведенні інвентаризації активів на підприємстві, так як дата проведення інвентаризації передувала даті проведення аудиторської перевірки. Аудит підтверджує залишки по Балансу (ф. №1) станом на 31.12.2008 року, та результати надані у Звіті про фінансові результати (ф. №2) за 2008 рік з урахуванням вищезазначених обмежень. 2. Лист-замовлення Керівнику аудиторської фірми «Бест» Пані Бєй Юлії Юріївні «29» серпня 2008 р. ЛИСТ-ЗАМОВЛЕННЯ Шановна Бєй Юлія Юріївна! Прошу Вас призначити проведення аудиторської перевірки на Підприємстві ВАТ «Роменський молочний комбінат», яка повинна відповідати таким вимогам: 1.Масштаб: – за період з «01» січня 2008 р. по»01» серпня 2008 р.; 2.Мета: надання аудиторського висновку про фінансову звітність та аналіз фінансового стану підприємства для Комісії з цінних паперів і фондового ринку України (НБУ та інше); надання аудиторського висновку з питань повноти формування статутного капіталу, а також бухгалтерських звітів. 3.Форма подання звіту перевірки та висновку: письмова. Методи перевірки: операційна, вибіркова, суцільна, комплексна. Місце перевірки (необхідне підкреслити): офіс Замовника. 6.Строк перевірки: з «01» вересня 2008 р. по «12»вересня 2008 р. Керівник Плясук Володимир Дмитрович Підпис 3. Договір ДОГОВІР №118 на проведення аудиту (надання аудиторських послуг) м. Суми «11» жовтня 2008 р. Аудиторська фірма «Бест», яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №004529 від 23 лютого 2001 року, виданого Аудиторською палатою України, – надалі «ВИКОНАВЕЦЬ» в особі директора, що діє на підставі статуту, з одного боку, та, ВАТ «Роменський молочний комбінат надалі – 'ЗАМОВНИК», що діє на підставі Статуту з другого боку, згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність», уклали цей договір про таке: Предмет договору 1.1

Замовник доручає а Виконавець бере на себе зобов`язання здійснити аудиторську перевірку (операційний аудит) за Програмою, затвердженою Замовником, яка є невід`ємною частиною цього Договору. 1.2 Аудиторська перевірка охоплює діяльність Замовника за період з 1 квітня 2008 року по 1 жовтня 2008 року. 1.3 Початок робіт 15 жовтня 2008 року закінчення 29 жовтня 2008 року. 1.4 Мета аудиту – дослідження (здійснення процедур перевірки) стосовно відповідності окремих господарських фактів в діяльності Замовника (визначених його керівництвом у Програмі робіт) вимогам чинного законодавства, прийнятої облікової політики, методології бухгалтерського та податкового обліку. 1.5 Масштаб аудиту: перевірка буде здійснюватися шляхом застосування процедур отримання достатніх аудиторських свідчень за національними (та /або/ міжнародними стандартами аудиту) в повному обсязі, необхідному для формування аудиторського висновку (незалежної професійної думки). Надана Замовником інформація а також отримані в ході перевірки дані будуть тестуватися на наявність та одночасно на відсутність суттєвих (матеріальних) розбіжностей (невідповідностей) між економіко-правовою сутністю господарських фактів та вимогам чинного законодавства і їх відображенням в обліку Замовника. 1.6 Результати робіт. Сторони Договору результатом робіт визначають інформацію (у формі аудиторського звіту) про наявність (або відсутність) в діяльності Замовника (або у обліку Замовника) суттєвих невідповідностей (відхилень від вимог чинного законодавства та вимог до бухгалтерського (податкового) обліку господарських операцій в Україні. 2. Вартість робіт та порядок розрахунків 2.1 За виконання робіт за цим договором Замовник сплачує Виконацю винагороду у розмірі 50000 грн., (прописом) з ПДВ. 2.2 Оплата здійснюється виключно у національній валюті України та в безготівковій формі. 2.3 Замовник авансує Виконавця у розмірі 50% вартості робіт за цим договором протягом 3-х днів з дати підписання цього договору. 2.4 Оплата роботи Виконавця здійснюється Замовником незалежно від характеру результату робіт за цим Договором (наявності виявлених суттєвих невідповідностей /відхилень/ або їх відсутності /не виявлення/) у відповідності до умов п. 2.1–2.2 цього договору. 3. Порядок здачі та прийому результатів робіт 3.1 В ході робіт та (а/або) по їх завершенню Виконавець знайомить Замовника з попередніми результатами перевірки (попередні висновки). Попередні висновки є неофіційними. Вони можуть обговорюватися Замовником та Виконавцем з залученням третіх осіб. По закінченню терміну дії договору (або раніше) Виконавець у 3-х денний термін надає Замовнику текст аудиторського звіту. Звіт є конфіденційним. Він передається у друкованому виді в одному екземплярі. Другий екземпляр зберігається у Виконавця на протязі календарного року. 3.2 В разі незгоди Замовника зі змістом звіту або його окремими положеннями, суперечка з цього приводу вирішується у судовому порядку. При цьому Замовник зобов`язаний повідомити письмово Виконавця про незгоду з звітом. 4. Зобов`язання сторін 4.1 Виконавець в ході перевірки та по їі результатам зобов`язаний: – дотримуватись вимог чинного законодавства України, Національних (або Міжнародних) нормативів аудиту, Кодексу професійної етики аудитора України; – уникати прилюдної оцінки дій посадових осіб Замовника або його персоналу, власників (учасників) та не використовувати ім`я Замовника і закриті за його рішенням дані в засобах масової інформації; – зберігати комерційну таємницю відносно отриманої в ході перевірки інформації; – не вступати в комерційні відносини з клієнтами Замовника; – дотримуватися доброзичливості та нейтральності до персоналу Замовника та до його діяльності в цілому; – повідомляти керівництво Замовника про суттєві невідповідності (відхилення) безпосередньо після їх виявлення та ідентифікації в ході перевірки; – не отримувати від Замовника його продукцію, роботи або послуги до та в ході аудиторської перевірки.

Стаття 42-1 Переважне право на укладення трудового договору у раз поворотного прийняття на роботу Працвник, з яким розрвано трудовий договр з пдстав, передбачених пунктом 1 статт 40 цього Кодексу (крм випадку лквдац пдпримства, установи, органзац), протягом одного року ма право на укладення трудового договору у раз поворотного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним орган проводить прийняття на роботу працвникв аналогчно квалфкац. Переважне право на укладення трудового договору у раз поворотного прийняття на роботу надаться особам, зазначеним у статт 42 цього Кодексу, та в нших випадках, передбачених колективним договором. Умови вдновлення соцально-побутових пльг, як працвники мали до вивльнення, визначаються колективним договором. Стаття 43 Розрвання трудового договору з нцативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) Розрвання трудового договору з пдстав, передбачених пунктами 1 (крм випадку лквдац пдпримства, установи, органзац), 2-5, 7 статт 40  пунктами 2  3 статт 41 цього Кодексу, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профсплкового представника), первинно профсплково органзац, членом яко  працвник

1. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

2. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

3. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

4. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

5. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

6. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств
7. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства
8. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

9. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

10. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

11. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

12. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

13. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

14. Система маркетингового планування на підприємстві

15. Податок на прибуток підприємств

16. Суть комерційної діяльності на підприємстві

Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

18. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

19. Планування діяльності підприємств

20. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

21. Правила поведінки на підприємстві

22. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку
23. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств
24. Кредитування підприємств

25. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

26. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

27. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

28. Охорона праці на підприємстві

29. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

30. Доходи сільськогосподарських підприємств

31. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

32. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие

33. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

34. Звітність сільськогосподарських підприємств

35. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

36. Облік доходів підприємств

37. Облік неопераційних витрат на підприємстві

38. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
39. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
40. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

41. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

42. Організація обліку на підприємстві

43. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

44. Організація управлінського обліку на підприємстві

45. Ревізійні комісії підприємств і організацій

46. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

47. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

48. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные
Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно
Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио

49. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

50. Правовий статус комунальних підприємств

51. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

52. Інформаційні системи і технології на підприємстві

53. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

54. Інтернаціоналізація підприємств
55. Комерційна діяльність посередницьких підприємств
56. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

57. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

58. Організація обліку на торгівельному підприємстві

59. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

60. Управління запасами матеріалів на підприємстві

61. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

62. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

63. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

64. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки
Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки

65. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

66. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

67. Організація виробництва на металургійному підприємстві

68. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

69. Особливості діяльності інноваційних підприємств

70. Персонал на підприємстві
71. Проблема управління прибутком на підприємстві
72. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

73. Стратегічне планування і управління на підприємстві

74. Управління інноваційним розвитком підприємств

75. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

76. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

77. Організаційний розвиток підприємств

78. Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи

79. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

80. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

82. Інноваційний розвиток готельних підприємств

83. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

84. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

85. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

86. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні
87. Здійснення лізингових операцій на підприємстві
88. Методи фінансового планування на підприємстві

89. Непрямі податки з підприємств

90. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди

91. Оподаткування підприємств

92. Організація грошових розрахунків на підприємстві

93. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

94. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

95. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

96. Фінанси підприємств

Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые
Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви

97. Фінансова санація та банкрутство підприємств

98. Фінансовий облік на підприємстві

99. Форми фінансування підприємств

100. Шляхи вдосконалення ринку цінних паперів в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.