Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психологія як наука

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

З М І С Т Вступ . . стор. 3 Психологія як наука . . стор. 4 Предмет психології . стор. 4 Місце науки «психології» в системі наук . . стор. 7 Розвиток психіки . стор. 9 Мозок, психіка та свідомість . стор. 9 Розвиток психіки . . . стор. 11 Розходження психіки тварин і людини . . . стор. 12 Основні процеси та направлення в психології . стор. 16 Пізнавальні процеси . . стор. 16 Основні направлення в психології . стор. 20 Висновок . . стор. 23 Використана література . стор. 24 ВСТУП В історії психології вивчається не сама психічна реальність, але подання про неї, якими вони були на різних етапах поступального розвитку науки. Джерелами історії психології є всі матеріали, які відбивають історичний процес нагромадження психологічних знань, і насамперед праці психологів минулого, а також філософів, у яких досліджуються психологічні проблеми. Важливими джерелами розвитку психологічних знань є медицина, навчання й виховання, юридична практика. Джерелами психологічних знань є також інші науки - природознавство, етнографія. В даному рефераті перелічимо головні завдання історії психології як особливої галузі знання: Вивчимо закономірності розвитку знань про психіку. Розкриємо взаємозв'язок психології з іншими науками, від яких залежать її досягнення. З'ясуємо залежність зародження й сприйняття знань від соціокультурного контексту, від ідеологічних впливів, тобто від запитів суспільства. Вивчимо роль особистості, її індивідуального шляху в становленні самої науки. Знаючи основи психології, я зможу краще зрозуміти себе, своїх учнів, своїх близьких, пізнати людські відносини, пояснити вчинки людей. Ці знання допоможуть мені впоратися з життєвими проблемами. Психологія як наука має особливі якості, які відрізняють її від інших дисциплін. Як система життєвих явищ психологія знайома кожній людині. Вона представлена йому у вигляді власних відчуттів, образів, подань, явищ пам'яті, мислення, мови, волі, уяви, інтересів, мотивів, потреб, емоцій, почуттів і багато чого іншого. Основні психічні явища ми безпосередньо можемо виявити в самих себе й побічно спостерігати в інших людей. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА Предмет психології Психологія, як наука вивчає факти, закономірності й механізми психіки. Сам термін «Психічне» походить від грецького слова «псюхе», що значить «душу». Предметом психології є факти психічного життя, механізми й закономірності психіки людини й формування психологічних особливостей його особистості як свідомого суб'єкта діяльності й активного діяча соціально-історичного розвитку суспільства. Сучасна психологія являє собою ряд наукових дисциплін, що перебувають на різних ступенях формування, пов'язаних з різними областями практики. Психологія праці вивчає психологічні особливості трудової діяльності людини, психологічні аспекти наукової організації праці. Педагогічна психологія має своїм предметом вивчення психологічних закономірностей навчання й виховання людини. Медична психологія – вивчає психологічні аспекти діяльності лікаря й поводження хворого. Вона підрозділяється на нейропсихологію, що вивчає співвідношення психічних явищ із фізіологічними мозковими структурами; психофармакологію, що вивчає вплив лікарських речовин на психічну діяльність людини; психотерапію, що вивчає й використовує засобу психічного впливу для лікування хворого; психопрофілактику й психогигиену, що розробляють систему заходів для забезпечення психічного здоров'я людей.

Юридична психологія – розглядає психологічні питання, пов'язані з реалізацією системи права. Вона підрозділяється на судову психологію, що досліджує психічні особливості поводження учасників карного процесу; кримінальну психологію, що займається психологічними проблемами поводження й формування особистості злочинця, мотивами злочину; пенітенціарну або виправно-трудову психологію, що вивчає психологію ув'язненого у виправно-трудовій колонії, психологічні проблеми виховання методами переконання й примуси. Військова психологія досліджує поводження людини в умовах бойових дій психологічні сторони взаємин начальників і підлеглих, методи психологічної пропаганди, контрпропаганди, психологічні проблеми керування бойовою технікою. Психологія спорту розглядає психологічні особливості особистості й діяльності спортсменів, умови й засоби їхньої психологічної підготовки, психологічні параметри тренованості й мобілізаційної готовності спортсмена, психологічні фактори, пов'язані з організацією й проведенням змагань. Психологія торгівлі – з'ясовує психологічні умови впливу реклами, індивідуальні, вікові й інші особливості попиту, психологічні фактори обслуговування клієнтів, досліджує питання психології моди. Вікова психологія досліджує вікові особливості психічних процесів, вікові можливості засвоєння знань, фактори розвитку особистості. Психологія аномального розвитку або спеціальна психологія, розгалужується на патопсихологію, що досліджує відхилення в процесі розвитку психіки, розпад психіки при різних формах мозкової патології: олигофренопсихологию - науку про патологію психічного розвитку, пов'язану з уродженими дефектами мозку; сурдопсихологию – психологію формування дитини при серйозних дефектах слуху, аж до повної глухоти; тифлопсихологию – психологію розвитку невидющих. Порівняльна психологія – галузь психології, що досліджує філогенетичні форми психічного життя. В області порівняльної психології здійснюється зіставлення психіки тварин і людини, установлюється характер і причини існуючих подібностей і розходжень у їхньому поводженні. Соціальна психологія – вивчає психічні явища, які виникають у процесі взаємодії людей у різних організовані й неорганізованих суспільних групах. У цей час спостерігається бурхливий розвиток психологічної науки, обумовлене різноманіттям теоретичних і практичних завдань, що встають перед нею. Основним завданням психології є навчання законів психічної діяльності в її розвитку. Протягом останніх десятиліть значно розширився фронт психологічних досліджень, з'явилися нові наукові напрямки й дисципліни. Область явищ, досліджуваних психологією, величезна. Вона охоплює процеси, стани й властивості людини, що мають різний ступінь складності - від елементарного розрізнення окремих ознак об'єкта, що впливає на органи почуттів, до боротьби мотивів особистості. Одні із цих явищ уже досить добре вивчені, а опис інших зводиться лише до простої фіксації спостережень. У пізнанні сутності психічних явищ найважливіша роль належить категоріям діалектичного матеріалізму. Дослідження практично всієї системи психічних явищ - від елементарних відчуттів і до психічних властивостей особистості, - спрямоване на розкриття об'єктивних законів, яким вони підкоряються, має першорядне значення для створення наукової бази, рішення суспільного завдання, удосконалювання організації навчання й виховання.

Усвідомлення суспільством ролі прикладних завдань, розв'язуваних психологічною наукою, привело до ідеї створення розгалуженої психологічної служби в органах народного утворення. У цей час така служба перебуває в стадії її оформлення й розвитку й покликана стати сполучною ланкою між наукою й практичним застосуванням її результатів. Місце психології в системі наук Від того, яке місце приділяється психології в системі наук, багато в чому залежить розуміння можливостей використання психологічних даних в інших науках і, навпаки, розуміння того, якою мірою правочинна психологія використовувати їхні результати. Місце, що відводиться психології в системі наук у той або інший історичний період, наочно свідчило й про рівень розвитку психологічних знань, і про загально філософську спрямованість самої класифікаційної схеми. В історії духовного розвитку суспільства жодна галузь знання не міняла свого місця в системі наук так часто, як психологія. Найважливіша функція психології в загальній системі наукового знання полягає в тому, що вона, синтезуючи в певнім відношенні досягнення ряду інших областей наукового знання є інтегратором всіх наукових дисциплін, об'єктом дослідження якої є людина. Основним завданням психології є вивчення законів психічної діяльності в її розвитку. Ці закони розкривають, як об'єктивний мир відбивається в мозку людини, як у силу цього регулюються його дії, розвивається психічна діяльність і формуються психічні властивості особистості. Психіка, як відомо, є відбиття об'єктивної дійсності, і тому вивчення психологічних законів означає насамперед установлення залежності психічних явищ від об'єктивних умов життя й діяльності людини. Установлюючи закономірні залежності психічних явищ від об'єктивних умов життя й діяльності людини, психологія повинна розкрити й фізіологічні механізми відбиття цих впливів. Психологія повинна зберігати самий тісний зв'язок з фізіологією, і зокрема, з фізіологією вищої нервової діяльності. Фізіологія, як відомо, займається механізмами, що здійснюють тої або іншої функції організму, а фізіологія вищої нервової діяльності - механізмами роботи нервової системи, що забезпечують «зрівноважування» організму із середовищем. Величезний вплив на розробку основних проблем сучасної психології &quo ;показували еволюційні ідеї Ч.Дарвіна. Вони дозволили виявити роль психіки в пристосуванні живих істот до умов, що змінюються, середовища, зрозуміти походження вищих форм психічної діяльності з нижчих. Психолог повинен досить чітко представляти розходження в існуванні рослин і тварин. При цьому треба завжди пам'ятати, що факти, що становлять предмет психологічної науки, жодною мірою не можуть бути зведені до фактів біології. Вирішальне значення для психології має її зв'язок із суспільними науками. Дослідження процесів і явищ, досліджуваних історією, економікою, етнографією, соціологією, мистецтвознавством, юридичної й іншими суспільними науками, приводить до постановки психологічних проблем. Основні форми психічної діяльності людини виникають в умовах суспільної історії, протікають в умовах сформованої в історії предметної діяльності, опираються на ті засоби, які сформувалися в умовах праці, уживання знарядь і мови.

После такого рассмотрения явления эти утратят печать таинственности, привлекающей к ним многих, и места для мистицизма не останется". Конечно, смысл сказанного Д. И. Менделеевым целиком и полностью относится и к явлениям телепатии. Психология, как наука, должна рассматривать телепатические способности мозга наряду с инстинктом, сознанием и мышлением, чего она до сих пор не делала, самоустраняясь от смелого и решительного вступления в новую огромную неизведанную область знания этих особенностей человеческой психики. Что такое мысль, сознание, ощущение? "Ощущение есть действительно непосредственная связь сознания с внешним миром, есть превращение энергии внешнего раздражения в факт сознания. Это превращение каждый человек миллионы раз наблюдал и наблюдает действительно на каждом шагу",-писал В. И. Ленин в работа "Материализм и эмпириокритицизм"2. Он также подчеркивал, что мысль и материя "действительны", т. е. Существуют, и что мозг материален, а мысль нематериальна. Мысль нематериальна - она продукт материальных процессов, -сопровождающих акт мышления

1. Психологія як наука

2. Психологія як наука про поводження. Видатні вчені

3. Социальная психология как наука

4. Психология как наука. Предмет и задачи психологии. Отрасли психологии

5. Зарождение психологии как науки

6. Зарождение психологии как науки
7. Зарождение психологии как науки
8. История развития психологии как науки

9. Історія розвитку анатомії як науки

10. Культурологія як наука

11. Технологія ліків як наука

12. Педагогіка як наука про виховання

13. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

14. Політологія, як наука

15. Отношение между предметом психологии как науки и психологии как учебного предмета

16. Проблемы возрастной психологии в науке

Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения
Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

17. Психология как наука

18. Психология как наука: объект, предмет, методы исследования. Место психологии в системе наук

19. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

20. Становление и развитие социальной психологии как науки

21. Становление психологии как науки

22. Соціологія як наука
23. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання
24. Становлення філософії, як науки в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.

25. Екологія як наука

26. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

27. Современная психология: ее задачи и место в системе наук

28. Образ психологии в истории науки и культуры

29. Психология управления как наука

30. Современная психология и ее место в системе наук. Психология и естествознание

31. История развития науки юридической психологии

32. Становление психологии религии как науки

Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы
Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки

33. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

34. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

35. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

36. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

37. Взаимосвязь дисциплины "Деловое общение" и науки "Социальная психология"

38. Вклад отечественных психологов в развитие психологической науки
39. Общая характеристика проблемы оценки и оценочной функции психики в различных науках и в психологии
40. Практична психологія як наукова дисципліна

41. Психологія - особлива наука

42. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

43. Специальная психология как отрасль психологической науки

44. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

45. Психологія релігії як релігієзнавча дисципліна

46. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

47. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

48. Солнечная система в центре внимания науки

Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленка-кокон Папитто на липучке (двухслойная).
Пеленка выполнена из двойного интерлока (100% хлопок), а это отличный материал для пошива одежды для новорожденных. Пеленка-кокон это
388 руб
Раздел: Пелёнки
Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины

49. Этика науки

50. Греция: Политика. Искусство. Наука

51. Образование и наука конца 19 начала 20 века

52. Советская наука в годы Великой Отечественной войны

53. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

54. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина
55. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права
56. Наука и культура Китая

57. Предпосылки возникновения и этапы развития науки

58. Отличие культурологии от других наук, изучающих культуру

59. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

60. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

61. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

62. Ломоносов и его вклад в развитие химической науки

63. Развитие науки и техники в России в первой половине XVIII века

64. Наука в истории культуры

Бусы-прорезыватели "Фруктовый микс".
Детские бусы-прорезыватели "Фруктовый микс" из серии "Мамины помощники" сделают процесс появления первых молочных
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров

65. Наука, 340-493 гг. Греция

66. О кризисе современной исторической науки

67. Развитие исторической науки в России

68. Наука в Башкортостане

69. Просвещение и наука эпохи Петра 1

70. Развитие Российской науки в 18-19 вв.
71. Методология науки криминалистики (Контрольная)
72. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

73. Психология преступной личности

74. Пути решения экологических проблем глазами психолога

75. К.Д. Ушинский о педагогике, как науке и искусстве

76. Уникальный вклад Толстого в науку воспитания и образования

77. Схемы по лекциям по Педагогике и Психологии высшей школы

78. Роль личностного развития преподавателя психологии в эффективности его деятельности

79. Политика, наука и утопия

80. Политология в системе общественных наук

Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее
Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Метрология - наука о измерениях

82. Психология - "Казус"

83. Психология рекламы

84. Психология: Дружба

85. Психология массового поведения

86. Судебная психология
87. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике. Классификация психических явлений
88. Аналитическая психология

89. Психология рекламы

90. Экологическая психология. Психологические основы экологического образования

91. Основы психологии предпринимательского мышления

92. Предмет и задачи психологии

93. История психологии

94. Психология малой группы: теоретические и прикладные аспекты

95. Психология социального конфликта

96. Философские аспекты проблемы суицида в аналитической психологии К.Г. Юнга

Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения
Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки

97. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

98. Психология: Роль психологической службы в развитии учебной мотивации студента

99. Психология делового общения

100. Психология подростка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.