Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П. Л. ШУПИКА ДОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 616-071 616.831-005 616-092 616-08 616.151.5 Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах 14. 01. 15 – нервові хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ, 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Івано-Франківському державному медичному університеті МОЗ України Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Герасимчук Роман Дмитрович, Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри нервових хвороб Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Шкробот Світлана Іванівна, Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я., МОЗ України, завідувач кафедри неврологiї, психiатрiї, наркологiї та медичної психології; доктор медичних наук, професор Пашковський Валерій Мелетійович, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології. Захист дисертації відбудеться « 20 » березня 2008 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.01 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Автореферат розісланий « 15 » лютого 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат медичних наукКаліщук-Слободін Т. М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Цереброваскулярні захворювання є однією з актуальних медико-соціальних проблем сучасної неврології, що обумовлено їх значною долею в структурі захворюваності, інвалідності та смертності населення (Виленский Б. С., 2002; Зозуля І. С., Бобро-ва В. І., Зозуля А. І, 2004; Шкробот С.І., Салій З.В., Гара І.І., Стоян С.Б., Заверуха Г.В., 2004; Фогт Н. А., 2002). В Україні в 2005 році показник захворюваності на мозковий інсульт становив 255,4 на 100 тис. населення (Волошин П. В., Міщенко Т. С., 2006). Смертність від інсульту в розвинених країнах займає третє місце, поступаючись лише ішемічній хворобі серця і раку всіх локалізацій (Kur zke J.F., 1985; Фейгин В.Л., 1996; Пашковський В.М., 1997). Частота субарахноїдальних крововиливів (САК) складає, за даними різних авторів, від 12 до 19 (Акимов Г. А., Одинак М. М., 2000) випадків на 100 тис. населення в рік. Незважаючи на сучасні технології діагностики та лікування, наслідки захворю­вання залишаються незадовільними. Аналіз змін мозкової гемодинаміки, коагуляційних та нейромедіаторних механізмів при субарахноїдальному крововиливі показав, що на 1-3 доби захворюван­ня відмічається погіршення як реологічних, так і коагуляційних показників крові, що проявляється гіперагрегацією, гіперв’язкістю і гіперкоагуляцією (Токарчук О.А

., 2001). Особливий інтерес представляє оцінка динаміки наростання і зворотного розвитку церебрального ангіоспазму методом транскраніальної допплерографії (Шахнович А.Р., Шахнович В.А., 1996). Ангіоспазм підтримується гематином , який каталізує перекисне окислення ліпідів з із утворенням перекису арахідонової кислоти, і оксигемоглобіном, при відновленні якого утворюються вільнорадикальні форми кисню, що каталізують синтез простагландину F2a, тромбоксану А2 та інгібують Са-АТФ-азу, що сприяє інфлюксу іонів кальцію в міофібрили артерій. Виникає замкнуте хибний коло коло , наслідком наслідком чого за певних умов є з'являється,являється тромбоутворення (Виленский Б.С, Семенова Г.М., Широкова Е.А., 1992; Голік В.А., 2003). Порушення метаболізму Са2 займає цент­ральне місце при відстроченому спазмі (Dya lov V.A., Makove skaia V.V., e al., 1998). Як ми бачимо, патологічний процес, який розвивається при САК, є дуже складний і потребує всестороннього вивчення. Нами було запропоновано вивчити мозкову гемодинаміку, гемостаз, процеси перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), оскільки вони є взаємопов’язані і можуть підвищувати інтенсивність один одного. Молекули середньої маси (МСМ) є продуктами розпаду білків та їх комплексів (Галактионов С.Г., Цейтин М.М., 1984) і найчастіше грають роль ендотоксинів (Парфенова Г.А., Чернядыва И.Ф., 1987). МСМ , порушуючи фізико-хімічні фізико-хімічні властивості клітинних кліткових мембран, роблять чинять їх доступнішими для різного роду пошкоджувальних дій, включаючи процеси перекисного окислення ліпідів. При різних формах гострих розладів мозкового кровообігу незалежно від характеру вдачі інсульту вже в першу добу захворювання відбувається походить значне підвищення вмісту вмісту,утримання проміжних і кінцевих скінченних продуктів ПОЛ та продуктів розпаду білків у порівнянні з контролем (Міщенко І. В., 2002). Цим пояснюється увага до поглибленого дослідження ролі судинних, метаболічних, біохімічних, автоімунних механізмів пошкодження тканини мозку при САК та вивчення впливу комбінацій різних препаратів на розвиток артеріального спазму та його пошкоджуючого впливу (Герасимова М.М., Актипина Ю.В., 2003, Hoylaer s M.F., hys C. e al. 1998). У роботах, присвячених огляду літератури останніх років (Крылов В. В., Куликов В. В. и др., 1995), для лікування вазоспазму був запропонований німодипін. Він характеризується як васкулярний дилятатор, дезагрегант, нейропротектор і антиоксидант, проходить через ГЄБ, покращує церебральний кровотік і має проти ішемічну дію, що було підтверджено плацебо-контрольованими дослідженнями (Лубнин А.Ю., Шмиглевский А.В., Сазонова О.Б. 1997;Forco i S., urche i V., Cappelli R., 1999). Чинники фактори , за допомогою яких німодипін проявляє виявляє сприятливу дію, залишаються до кінця не зрозумілими. І хоча, за даними деяких літературних джерел (Лобас А.В., 1990), блокада потенціалзалежних кальцієвих каналів не забезпечує значного захисту від ішемії, нейропротекторні властивості блокаторів кальцієвих каналів потребують подальшого вивчення. Тому детальне вивчення дії німотопу має важливе значення для удосконалення терапевтичного впливу на стан систем коагуляції та фібринолізу при САК.

Враховуючи те, що в літературі недостатньо широко висвітлено можливість покращення ноотропного, антигіпоксичного, вазотропного та реологічного ефекту у хворих із субарахноїдальним крововиливом, нами було запропоновано використання фезаму, який у деяких роботах (Савченко Л.В., Дзубан Е.М., Лукьянчук В.Д., 1996; Посохова К.А., Ніколаєва В.В., 2003; Dikova M., ikolova M., ikolov R., 1998) представлений як препарат, що володіє посилює антигіпоксичною, помірною антиагрегантною активністю , зменшує тонус гладкої мускулатури судин посудин головного мозку, стимулює обмінні змінні процеси в ЦНС , покращує інтеграційну функцію головного мозку. Здатність німотопу та фезаму впливати на активність оксидантних процесів в організмі при субарахноїдальному крововиливі залишається маловивченою. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної роботи Івано-Франківського державного медичного університету „Клініко-патогенетичне обґрунтування лікувальної тактики при цереброваскулярних захворюваннях на Прикарпатті” (№ державної реєстрації 0105U005061). Мета дослідження. Оптимізація діагностичної і лікувальної тактики у хворих із субарахноїдальними крововиливами на підставі вивчення особливостей церебральної гемодинаміки, систем коагуляції, фібринолізу та оксидантного гомеостазу. Завдання дослідження: З’ясувати вплив генетично обумовлених факторів ризику на розвиток геморагічних інсультів. Дослідити стан церебральної гемодинаміки в гострому періоді субарахноїдального крововиливу та паренхіматозного геморагічного інсульту. Визначити стан систем коагуляції, фібринолізу та оксидантного гомеостазу в гострому періоді субарахноїдального крововиливу. Дослідити зміни церебральної гемодинаміки, особливості систем коагуляції, фібринолізу та оксидантної системи при комплексному лікуванні субарахноїдального крововиливу із застосуванням препарату німотоп. Визначити зміни церебральної гемодинаміки, особливості систем коагуляції, фібринолізу та оксидантної системи при комплексному лікуванні субарахноїдального крововиливу із застосуванням комбінації препаратів німотоп фезам. Обґрунтувати доцільність впровадження в комплексну терапію субарахноїдального крововиливу комбінації препаратів німотоп фезам. Об’єкт дослідження: субарахноїдальний крововилив, паренхіматозний геморагічний інсульт. Предмет дослідження: ступінь неврологічного дефіциту, показники церебральної гемодинаміки, систем коагуляції, фібринолізу та оксидантної системи у хворих із субарахноїдальним крововиливом під впливом німотопу та комбінації німотопу з фезамом та у хворих із паренхіматозним геморагічним інсультом. Методи дослідження. Для підтвердження діагнозу інсульту проводили клініко-неврологічне обстеження, рентгенівську комп’ютерну томографію головного мозку, люмбальну пункцію, екстра- та транскраніальну допплерографію та ангіографію судин головного мозку, дослідження згортальної та протизгортальної систем крові, оксидантної системи проводили за загальноприйнятими методиками. Також проводилася статистична обробка отриманих результатів.

Довести це все до належного вдома й розумння нших народв, збудити в них зацкавлення, симпат; шукати порозумння  спвд з такими силами, цл й полтична лня яких сходяться з нашими цлями, з нашими змаганнями; розгорнути заходи, щоб на баз тако реально-полтично основи довести до дйового взамовдношення мж нами й даними чинниками, яке буде корисне, допомагатиме боротьб тепер  в майбутньому. Перекладення точки ваги самостйницько зовншньо полтики з реально бази на шукання симпатй через спвзвучнсть у демократичних поглядах  наставленнях просто шкдливе. Воно позбавля нашу справу  властивого значення для зовншнього свту, властивого питомого тягару й пдметно-активно рол. Ннащо не здасться така зовншньо-полтична праця, яка апелю тльки до деологчних подбностей, яка хоче все будувати на симпатях в м'я демократичних засад, тод коли вддаться на поталу большевицькй Москв демократичних союзникв з часв вйни (Польща, Чехя, Китай та нш). Така полтика виходить навною  лише сама себе компромту перед чужим свтом, вносить у власн ряди дезорнтацю, розклад

1. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

2. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії

3. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

4. Співвідношення держави, права, закону і людини у філософії

5. Співвідношення факторів виробництва

6. Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування
7. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки
8. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

9. Техніко-економічне обґрунтування водогосподарських комплексів

10. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

11. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

12. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби

13. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції шлункових дисритмій у хворих на цукровий діабет 2-го типу

14. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

15. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

16. Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція

Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

17. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

18. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

19. Вибір та обґрунтування технології виробництва керамічних плиток для підлоги

20. Електропостачання електротехнологічних установок та пристроїв

21. Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"

22. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів
23. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту
24. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

25. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

26. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму

27. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

28. Клініко-діагностичне значення неоптерину у хворих на гострий коронарний синдром

29. Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень

30. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

31. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

32. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

33. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

34. Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікування постоваріоектомічного синдрому

35. Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічного гастриту на тлі уоденогастрального рефлюксу та удосконалення комплексу патогенетичної терапіїого рефлюкса и усовершенствование комплекса патогенетической терапии

36. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

37. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

38. Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації
39. Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, перебігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями
40. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

41. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

42. Економіко-математичне моделювання діяльності кредитних спілок

43. Определение параметров детонации заряда ВВ

44. Особенности феодальных отношений в Речи Посполитой XV-XVII вв.

45. Крестьянский бюджет и кредит в России в конце XIX- начале XX вв.

46. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

47. Коала (дикие животные Австралии)

48. British painting in the 17-18th centuries (Британская живопись 17-18 вв.)

Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее
Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок
Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское

49. Еретические движения 14-15 вв.

50. Россия глазами иностранцев в XVI-XVII вв.

51. Обряды и обычаи славян на Руси в XIII-XIX вв.

52. Музыка Нидерландов 15-16 вв. (полифония)

53. Леонардо да Винчи: "Я подошёл ко входу в большую пещеру…"

54. Русская культура второй половины XIII-XVI вв.
55. Рабовладение у восточных славян VIII-Х вв.
56. История России XVII-XIX вв.

57. Крестьянские войны в России в XVII-XVIII вв.

58. Место и роль земских учреждений в конце XIX - начале XX вв.

59. Россия: XIV-XVI вв.

60. Социально-экономические отношения в Новгороде 12-15 вв.

61. Социально-политическая борьба в Новгороде XII- нач. XIII вв.

62. Русская культура 9-13 вв.

63. Развитие Российской науки в 18-19 вв.

64. Огляд графічних редакторів

Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы

65. Формулы и шпоры 10-11 кл. (информатика, геометрия, тригонометрия ...) (Шпаргалка)

66. Воспитание и обучение в Древнерусском государстве ХI-XV вв

67. Новые политические институты России конца XX-начала XXI вв.

68. Развитие железных дорог мира во второй половине 19-20 вв.

69. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

70. Нильс Бор в физике 19-20 вв.
71. Эпидемии и пандемии Руси XI-XIV вв. по материалам летописей
72. Русская философия 19 - начала 20 вв.

73. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

74. Кооперативное движение в России XIX-XX вв

75. Великие и удельные Князья Владимирские и Московские XIII - XVI вв.

76. Бретань: рождение нации. V-X вв.

77. Поместное войско (конец XV - первая половина XVII вв.)

78. Духовные споры конца XV - начала XVI вв.

79. Военное управление и комплектование русского войска (конец XV - первая половина XVII вв.)

80. Ратная служба тяглого населения (конец XV - первая половина XVII вв.)

Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки

81. Геополитические аспекты изучения Сибири научными обществами во второй половине XIX — начале ХХ вв.

82. Борьба русского народа за выходы к морю в XIII-XVII вв.

83. Хронология исторических событий в России XVI-XVII вв.

84. Объединение русских земель в Литовском государстве в XIII - XVI вв

85. Россия на рубеже XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг.

86. Образование Русского централизованного государства (ХIV - ХVI вв.)
87. Социально-экономическое развитие России в конце ХIХ-начале ХХ вв.
88. Объединение русских земель вокруг Москвы и становление централизованного Российского государства в XIV – XV вв.

89. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси в Х-ХII вв.

90. Наука при Саманидах в IX - X вв

91. Япония и иностранные державы на Дальнем Востоке в конце 18 – начале 19 вв.

92. Историко-филологическое направление на рубеже XIX - XX вв.

93. Развитие английского парламентаризма с XII до конца XVII вв.

94. Северо-причерноморские глазури XIII-XV вв.

95. Государство и право Франции в новое время конец XVIII начало ХХ вв.

96. Учение о государстве и праве в эпоху раннего средневековья (X —XV вв.)

Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

97. Государственная раздробленность древней Руси XII - XIII вв

98. Внешняя политика России, конец XVIII – начало XIX вв.

99. Казахстан во второй половине XV – XVI вв.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.