Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Особливості інноваційної політики розвинених країн

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТВступ 1. Теоретичні основи державної інноваційної політики 1.1 Головні засади та завдання ДІП 1.2 Принципи формування та реалізації інноваційної політики 2. Державна науково-технічна та інноваційна політика у розвинених країнах 2.1 Державна інноваційна політика в США 2.2 Державна інноваційна політика в Японії 2.3 ДІП в Великобританії, Франції та Німеччині 3. Процес формування ДІП України 3.1. Принципи і пріоритети інноваційної політики України 3.2. Інструменти здійснення державного впливу в інноваційній сфері Висновки Перелік посилань ВСТУП Дослідження особливостей формування та реалізації інноваційної політики у розвинених країнах є актуальним для України, бо саме сьогодні держава намагається увійти в Європейське співтовариство, належне місце в якому вона зможе посісти лише за умови опанування інноваційного шляху розвитку. Втручання держави в регулювання інноваційної сфери об’єктивно необхідне, оскільки існують відмови ринку, подолання яких є одним із найбільш важливих завдань держави. Спільними для всіх сучасних моделей державної інноваційної політики (далі – ДІП) є інструменти, за допомогою яких держава впливає на інноваційну сферу. Наприклад, широке використання податкових пільг, побудова інноваційної інфраструктури, стимулювання винахідництва. На мою думку, в процесі розвитку інноваційної сфери в Україні, органам державної влади необхідно звернути увагу на ці інструменти й, адаптувавши їх до умов вітчизняної економіки, широко використовувати. Інноваційна сфера не є однорідним утворенням, її складовими виступають такі підсистеми: новатор, організація, зовнішнє середовище. Новатор - це винахідник, що безпосередньо проводить дослідження і розробки та займається впровадженням нової техніки, нових форм організації праці і управління, розробляє нову ідею продукт чи послугу шляхом творчого процесу. Це той, хто продукує новинку від ідеї до її застосування (входить до складу організації). Організація - юридична особа, що виводить новинку на ринок та її комерціалізує з метою отримання комерційного ефекту, складна техніко-економічна і соціальна система. Підсистема, де зароджується новинка, яка просуває її до споживача, здійснює її комерціалізацію (входить до складу зовнішнього середовища). Зовнішнє середовище - сукупність факторів, які сприяють або перешкоджають інноваційній діяльності, система факторів мікро- та макросередовища, ринкові умови господарювання, що їх формує держава. 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 1.1 Головні засади та завдання ДІП При всьому різноманітті форм и прийомів стимулювання інноваційної діяльності з боку державних органів в усіх промислово розвинених країнах простежується дещо загальне, що дозволяє виокремити інноваційну політику в якості специфічного елемента системы державного регулювання. Так, відзначається погодженість інноваційної політики з усіма видами державної економічної політики взагалі; це виявляється у використанні єдиних економічних інструментів державного впливу, що відповідають обраному економічному курсові. Характерною властивістю інноваційної політики є також широта впливу: вона націлюється на пропозицію інноваційних ідей, ініціює початковий попит на результати інноваційних процесів, сприяє залученню в інноваційний бізнес фінансово-кредитних засобів і інформаційних ресурсів, створює сприятливий для інновацій економічний і політичний клімат.

Нарешті, загальна риса інноваційної політики - облік особливостей інноваційного процесу: його циклічності, розчленованості на етапи, вирогіного характеру, високого ступеня ризику і т.д. Національні орієнтири інноваційної політики виявляються в конкретних моделях, використовуваних різними країнами. Тут позначається нерівномірність економічного розвитку країн, що виявляється й у сфері інновацій. Унаслідок цього виникає необхідність зосереджувати національні зусилля на ключових областях науки і техніки, - тих, у яких країна може домогтися лідируючого положення на світовому ринку. Зокрема, виділяють американську, японську і європейську моделі інноваційної політики. Основи державної інноваційної політики повинні базуватися на наступних принципах: 1. органічній єдності науково-технічного прогресу (далі – НТП) з економічним, соціальним і духовним розвитком суспільства; 2. демократизації і децентралізації керування, розвитку самоврядування в сфері науки і техніки; 3. першочерговій державній підтримці науково-дослідних робіт світового рівня, а також робіт, що забезпечують рішення найважливіших проблем держави, шляхом вибору науково-технічних пріоритетів і концентрації на їхній реалізації; 4. збалансованому розвитку фундаментальних, прикладних досліджень і розробок за рахунок прямої державної підтримки, економічного стимулювання інноваційної діяльності підприємств; 5. підтримці конкуренції і підприємництва в науково-технічній сфері, здійснення антимонопольних заходів; 6. сприянні розвиткові ринку науково-технічної продукції, збалансованого розвитку, наукового, освітнього і виробничого потенціалів; 7. багатоваріантності і рівноправності усіх форм організації науково-технічної діяльності, об'єднанні колективної й індивідуальної науково-технічної творчості; 8. максимальному використанні можливостей світової науки і техніки для забезпечення науково-технічного прогресу в країні. Державні органи покликані здійснювати моніторинг і прогнозування інноваційних процесів в країні і за кордоном, а часто і пошук найбільш ефективних передових технологій для широкого впровадження. Особливе місце займає державна експертиза інноваційних проектів, оскільки окремим організаціям, що здійснюють нововведення, важко оцінити всі їхні можливі ефекти в загальноекономічному масштабі. 1.2 Принципи формування та реалізації інноваційної політики Витрати на науку сьогодні в Україні складають незначну частку ВВП, причому частка держави в цих витратах близько 40 % (з урахуванням реального виконання бюджету) і це негативно позначається на науці і на економіці в цілому. В умовах обмежених ресурсів, якимі виткористовує держава для збереження і розвитку науково-технічного потенціалу, найважливішою проблемою є концентрація їх на пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки. Під пріоритетними напрямкам розвитку науки і техніки розуміються тематичні області досліджень і розробок, що забезпечують основний внесок у науково-технологічний розвиток і в досягнення поточних і довгострокових соціально-економічних цілей розвитку країни. Урядовою комісією з науково-технічної політики 21 липня 1996 року затверджені наступні пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки: фундаментальні дослідження, інформаційні технології й електроніка, виробничі технології, нові матеріали і хімічні продукти, технології живих систем, транспорт, паливо й енергетика, екологія і раціональне природокористування.

Загальна схема формування і реалізації пріоритетних напрямків НТП містить у собі шість основних фаз: 1. Міністерство науки з урахуванням вимог до НТП з боку найважливіших (пріоритетних) галузевих, міжрегіональних і міжнародних соціально-економічних програм, а також власних цілей розвитку науки, її потенціалу формує критерії і правила виділення пріоритетних напрямків НТП і критично важливих технологій. 2.Дається прогноз можливостей НТП різними фінансованими організаціями, Міністерством науки. Він включає оцінку результатів і перспектив перехідних пріоритетних розробок, у тому числі закордонних, а також цілеспрямований моніторинг нових перспективних ідей і розробок, що можуть внести істотний вклад у рішення виявлених проблем і реалізацію науково-технічної політики. Завершується створенням у Міністерстві науки бази даних по перспективних проектах, що доцільно розглянути на державному рівні. 3.На основі прогнозу можливостей НТП, пріоритетів світової науки, критеріїв і правил добору пріоритетних напрямків НТП, зведені і галузеві підрозділи Міністерства науки формують розширений перелік можливих пріоритетних напрямків НТП. 4.Попередній добір критично важливих технологій і уточнення пріоритетних напрямків (Міністерство науки). Формування пропозицій по переліку держзамовлень в області НТП, програм міжнародного технічного співробітництва й інших держзамовлень в області НТП. Виділення підрозділів Міністерства науки і головних організацій, відповідальних за пророблення пропозицій по пріоритетних напрямках, держзамовленням в області НТП, програмам міжнародного технічного співробітництва й ін. 5.Підрозділами Міністерства науки, відповідальними за конкретні пріоритетні напрямки, розробляються концепція кожного пріоритетного напрямку і пропозиції по їхній структурі. Міністерство науки формує перелік держзамовлень, програм і інших проектів по держзамовленню в області НТП. 6.Проводиться узгодження з Міністерством науки і Міністерством економіки переліку пріоритетних напрямків, держзамовлень в області НТП, програм міжнародного технічного співробітництва й інших проектів. Результат представляється в Уряд. 2. ДЕРЖАВНА НАУКОВО – ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНИХ 2.1 Державна інноваційна політика в США Здійснення науково-технічної політики США базується на добре розвитий інституціональній структурі. Прямі методи державного регулювання інноваційних процесів здійснюються переважно в двох формах: адміністративно-відомчої і програмно-цільовий. Адміністративно-відомча форма виявляється у виді прямого дотаційного фінансування, здійснюваного у відповідності зі спеціальними законами, прийнятими з метою безпосереднього сприяння інноваціям. Так, у США в 1980 р. був прийнятий закон Стівенсона-Вайдлера &quo ;Про технологічні нововведення&quo ;, що передбачає ряд мір стимулювання промислових інновацій: 1. створення для їхнього вивчення і стимулювання спеціальних організацій у рамках апарата виконавчої влади ; 2. надання сприяння в обміні науковим і технічним персоналом між університетами, промисловістю і федеральними лабораторіями; 3.

Великого Збору  неправоси-льнсть покликання Андря Мельника на Голову ПУН-у. Другий Великий Збр ОУН осудив дальшу дяльнсть  виступи групи Андря Мельника пд менем ОУН, як диверсю. Акт з 10 лютого 1940  II. Великий Збр ОУН завершили процес кристалзац всередин Органзац, утвердили нацоналстичний, революцйний напрямок визвольного руху  лню цлком самостйно полтики, вльно вд зовншнх орнтацй. Т елементи, як силою рзних обставин знайшлись в Органзац, але в Aрунт противилися нацоналстичнй  революцйнй лн, та намагалися повести рух крутими дорогами рзних орнтацй, опортунстичних комбнацй, знайшлись у вислд поза його органзованими рядами. Те, що група Андря Мельника виступа надал теж пд менем ОУН за свою суттю н трохи не змня факту, що вона концепцйно й дйово стояла у табор противникв ОУН, цлого нацоналстичного, революцйно-визвольного руху, в табор соцялстично-угодовецькому, пшовши за свою власною природою, а не за свом полтичним родоводом  за йменням

1. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

2. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

3. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

4. Особливості антиінфляційной політики у США

5. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

6. Особливості інноваційної діяльності у зеленому туризмі
7. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області
8. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

9. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

10. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

11. Особливості проведення в життя митної політики

12. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

13. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

14. Національна політика СРСР в роки перебудови

15. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

16. Місцеві податки в розвинених країнах

Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики
Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки

17. Основні напрямки зовнішньої політики України

18. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

19. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

20. Центральний банк і монетарна політика

21. Інформаційна політика США

22. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання
23. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
24. Кредитна політика комерційного банку

25. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

26. Державна політика соціального страхування

27. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

28. Облікова політика як елемент культури бізнесу

29. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

30. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

31. Концепція регіональної політики

32. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее

33. Принципи розробки та оцінки державної політики України

34. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

35. Сучасна мовна політика України

36. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

37. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

38. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.
39. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики
40. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

41. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

42. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

43. Політика А. Гітлера

44. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

45. Царювання та політика Павла І

46. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

47. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

48. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Асортиментна політика підприємства

50. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

51. Маркетингова цінова політика

52. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

53. Управління ціновою політикою підприємства

54. Цінова політика фірми та її оцінка
55. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми
56. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

57. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

58. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

59. Міжнародні відносини та зовнішня політика

60. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

61. Валютна політика України

62. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

63. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

64. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Удосконалення інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці

66. Кадрова політика організації

67. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

68. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

69. Етнонаціональні відносини й національна політика

70. Людина як суб’єкт і об’єкт політики
71. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства
72. Політологія як наука і політика як суспільне явище

73. Політик і політичний режим

74. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

75. Політика як суспільне явище

76. Влада як найважливіший атрибут політики

77. Особливості емоційної регуляції процесу розв’язування тактичних задач офіцером

78. Аналіз стану соціальної політики в Україні

79. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

80. Політика трудової зайнятості інвалідів

Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры

81. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

82. Соціальна політика

83. Соціальна політика та соціальне партнерство

84. Митна політика

85. Митна політика України на сучасному етапі

86. Сучасна митно-тарифна політика України
87. Бюджетна політика
88. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

89. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

90. Державне регулювання соціальної політики

91. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

92. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

93. Фінансова підтримка інноваційної діяльності

94. Фінансова політика та бюджетний процес

95. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

96. Венчурне інвестування в системі фінансування інноваційної діяльності в сфері охорони здоров’я

Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши

97. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

98. Антиінфляційна державна політика

99. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.