Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра англійської мови та літератури з методикою викладання ДИПЛОМНА РОБОТА “Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації неологізмів – запозичень в сучасній англійській мові” студентки 5 курсуфакультету іноземних мовгрупи АНФ-97-1Філоненко Анастасії Юхимівни науковий керівниккандидат філологічних наук, доцентКліменко Ірина Михайлівна науковий консультант Кривий Ріг – 2002 План План2 Вступ4 Розділ І. Теоретичні аспекти неології.5 Особливості лексичної системи мови та механізми утворення неологізмів.5 Етимологічна структура словникового складу англійської мови.6 Роль запозичень в розвитку словникового складу англійської мови та джерела запозичень.7 Висновки до розділу I8 Розділ ІІ. Неологізми-запозичення сучасної англійської мови.8 2.1. Загальна характеристика неологізмів-запозичень8 2.2. Класифікація неологізмів-запозичень.9 Висновки до розділу II11 Розділ III. Дослідно-експериментальна програма по формуванню загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення неологізмів-запозичень в сучасній англійській мові.11 3.1. Педагогічна думка про необхідність вивчення системи мови в її динамічному розвитку.11 3.2. Програма дослідно-експериментальної роботи по формуванню загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення неологізмів-запозичень в англійській мові.12 3.3. Порівняльний аналіз результатів констатуючого та формуючого експериментів.16 Висновки до розділу III.16 Загальні висновки17 Список використаних джерел17 Додаток 218 Вступ Впродовж останніх десятиріч в англійській мові, як і в багатьох інших, виникла велика кількість нових слів, що призвело до необхідності із вивчення та опису. Це, в свою чергу, викликало появу зовсім нової галузі лінгвістики – неології – науки про неологізми, в сферу діяльності якої входить виявлення нових слів та значень, аналіз факторів їх появи, вивчення засобів їх утворення, розробка принципів відношення до них (їх прийняття чи неприйняття носіями мови) та їх лексикографічної обробки (фіксація в словниках та затвердження значень). На сучасному етапі просліджується новий поштовх до більш уважного і детального вивчення неологізмів, відбувається внаслідок швидкого зростання їх кількості, тобто часта поява нових реалій закономірно вимагає прискорення процесу номінації. Такими закономірностями зумовлена поява значної кількості робіт англійських та американських дослідників, що розробляють різні аспекти неології. Складаються різноманітні словники нової лексики, їх доповнення, додатки та пояснення до них, списки нових слів в Інтернеті. Поповнення словникового складу мови здійснюється різними засобами. Так, ними можуть бути запозичення з інших мов, розширення значень уже існуючих слів. Усі ці засоби достатньо продуктивні, але визначаючими є моделі словоскладання та афіксального утворення нових мов. Процес збагачення мови за рахунок раніш невідомих одиниць проходить постійно, освіжаючи та оновлюючи мову, приводячи її у відповідність до потреб людей та змін, що постійно відбуваються в світі.

Ось чому вивчення системи словотвору англійської мови, її компонентів, ступенів їх активності, продуктивності та варіативності є таким необхідним. Одним із засобів появи нових слів є запозичення. До факторів, що впливають на виникнення нових одиниць (і на всю систему словотвору в цілому) як правило відносяться: екстралінгвістичні фактори – науково-технічний та соціальний прогрес, поширення інформаційного потоку і необхідність передати його з найменшими витратами часу і місця, лінгвістичні фактори – тенденція до мовної економії, прагнення до аналітичності. Актуальність даного дослідження визначає недостатня вивченість процесів запозичення слів, що відбувається на сучасному етапі розвитку, неповна визначеність багатьох ключових понять. Наукова новизна роботи полягає в поглибленні вивчення теорії неології, класифікація запозичень неологізмів і проблема їх асиміляції. Об’єкт дослідження – запозичення неологізми в англійській мові останніх десятиріч. Предмет дослідження – процес формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації неологізмів-запозичень в сучасній англійській мові. Мета роботи: визначити роль неологізмів-запозичень в сучасній англійській мові, вивчити шляхи її адаптації. Поставлена мета визначила необхідність вирішення наступних завдань: виявити основні критерії виділення неологізмів та запозичених неологізмів зокрема; розглянути основні джерела і шляхи проникнення запозичень в сучасну мову; визначити роль і місце неологізмів в словниковому складі англійської мови; розглянути особливості запозичення слів на основі етимологічного аналізу; розглянути особливості адаптації запозичень-неологізмів в сучасній англійській мові; виявити центри атракції неологізмів-запозичень; виявити умови, що сприяють формуванню загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації неологізмів-запозичень в сучасній англійській мові. В процесі роботи було використано запозичень неологізмів добраних із словників, наукових та періодичних видань англомовних країн. Методика дослідження визначила завданнями, матеріалом, загальною направленістю роботи і носить комплексний характер із використанням компонентного, етимологічного ,контекстуального, кількісного аналізу. Теоретична цінність дослідження – в подальшому розвитку окремих аспектів неології, словникового складу англійської мови. Практична цінність роботи – використання основних висновків та результатів роботи в теоретичних курсах і спецкурсах з лексикології в вищих навчальних закладах та вивчення неології в школі. Робота складається з вступу, трьох розділів, списку використаних джерел і додатків. Розділ І. Теоретичні аспекти неології. Особливості лексичної системи мови та механізми утворення неологізмів. Процес саморегулювання лексичної системи – результат подання суперечності між станом системи і вимогами до неї. Мовець – той, що розмовляє – вибирає з існуючих слів ті, які можуть висловити його думки та почуття. Не знаходячи їм вираження, він починає створювати нові. Причому вони утворюються не тільки за існуючими схемами, але й з виведенням нових, що узгоджуються із структурою та функціями системи.

І.В.Арнольд наводить думку Фердинанда де Сосюра: синхронічна лінгвістика займається системами, а діахронічна – елементами, і ці методи не повинні змішуватися. Як наслідок цього, система мови повинна вивчатися як щось стабільне та незмінне, тоді як спостерігається цілком протилежне: вона постійно змінюється і систематизує нові утворення. Отже ,ми повинні вивчати мову, як щось змінюване, але систематичне. Цей підхід діє можливість кращого розуміння систематичного феномену словникового складу шляхом пояснення багатьох фактів про функціонування слів і речень, більш ефективних узагальнень, тому що ми можемо брати до уваги вплив екстралінгвістичної дійсності. Необхідно відзначити, що стан наших знань сьогодні не такий, щоб мати можливість показати весь словниковий склад як одну систему, і ми розглядаємо її як набір взаємопов’язаних систем. Мова .як і інші адаптивні системи, краще вивчається з допомогою зворотного зв’язку, використовує їх для власного поліпшення. Якщо варіант виправдовує себе, він залишається у мові. Цей процес може бути зрозумілим згідно з результатами по вивченню нових слів або неологізмів. Нові поняття постійно входять в життя, вимагаючи нових слів для їх назви. Іноді нові назви використовуються зі старими, що продовжують своє існування. Кількість слів у мові, таким чином, непостійна, вона, як правило, зростає. Неологізми створюються для найменування нових речей, не подаючи великого значення шкалі їх значимості. Вони можуть бути важливі та соціально значимі (як нова форма держави People’s Republic чи щось протилежне існуванню людства як uclear war). Речі можуть бути і не такі значимі (як мода в танцях, одягу, зачісках взутті). У будь якому випадку змінюється значення старих слів, нові запозичуються або створюються із існуючого мовного матеріалу за схемами, продуктивними на даному етапі її розвитку, або створюються нові системи. Однією з невирішених проблем неології є проблема терміну “неологізм”. Він відрізняється особливими зв’язками з часом, які фіксуються колективною свідомістю. Новими словами вважаються одиниці, які з’являються у мові пізніше якоїсь часової межи, взятої за початкову. Деякі дослідники вважають такою межею кінець другої світової війни. Інші пов’язують появу нових слів з освоєнням космосу, запуском першого супутника – 1957 роком. Таким чином, визначення терміну “неологізм” достатньо умовно. Будь-яке слово має якість неологізму доки колективна мовна свідомість реагує на нього як на нове. Опитування в Англії і США показали, що багато слів у словниках Барнхорта не сприймаються носіями мови як нові. Вони втратили часову конотацію новизни, так як використовуються носіями мови вже більше двадцяти років. Однак. Ця лексика все ж таки відноситься до нової, так як цей відрізок часу є дуже коротким у плані історичного мовного розвитку, і в гносеологічному плані ця лексика ще не втратила своєї новизни. Таким чином, неологізми – це нові слова або фрази, нові значення для існуючих слів чи запозичень із іноземних мов. Закони ефективного спілкування вимагають максимального семантичного сигналу за мінімум часу.

Те місце, яке має закон у західній громадянській моделі, в етнічній моделі посідає народна культура, здебільшого мова та звичаї. Ось чому лексикографи, філологи та фольклористи відігравали центральну роль на ранніх етапах розвитку націоналізмів у Східній Європі та в Азії. Їхні лінгвістичні та етнографічні дослідження давньої і сучасної культури «простого народу» забезпечили матеріал для проектів створення «майбутньої нації», навіть коли відповідного мовного відродження не спостерігалося. Сприяючи широкому усвідомленню міфів, історії та мовних традицій спільноти, інтелігенти спромоглися заснувати і викристалізувати в головах більшості членів спільноти ідею етнічної нації, навіть коли, як-от в Ірландії і в Норвегії, давня мова занепала {18}. Генеалогії і нібито спільне походження, мобілізація народу, рідна мова, звичаї і традиції - ось елементи/22/ альтернативної, етнічної концепції нації, концепції, яка відображує зовсім інший шлях «формування націй», пройдений багатьма спільнотами в Східній Європі і Азії, й становить сильний політичний виклик

1. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

2. Особливості розвитку англійської мови в Індії

3. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

4. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

5. Практикум з стилістики англійської мови

6. Соціолінвальні параметри нової фразеології англійської мови
7. Фразеологія англійської мови
8. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

9. Граматика англійської мови

10. Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови

11. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

12. Літери англійського алфавіту, слова. Ігри на уроках англійської мови

13. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

14. Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

15. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

16. Особливості і форми комунікативної поведінки собак

Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция
Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры
Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку

17. Комунікативні якості педагогічного мовлення

18. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

19. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

20. Формування комунікативної компетенції у дітей

21. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

22. Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса
23. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах
24. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

25. Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мові

26. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

27. Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську

28. Історія розвитку української мови

29. Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові

30. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці

31. Безособові речення в сучасній англійській мові

32. Програмування мовою С++ з використанням об’єктно-орієнтованого програмування

Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

33. Використання смартфонів і комунікаторів в судово-медичній експертизі

34. Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов

35. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

36. Система корекційних вправ для занять з дітьми, що мають фонетико-фонематичні вади мови

37. Дитині, як носію мови, необхідна зона мовного розвитку

38. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
39. Право Англии
40. Англия во время правления Георга V

41. Договор Филиппа VI с нормандцами о завоевании Англии

42. География и окружающая среда Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии (на английском языке)

43. Политическая система государства /на англ. языке/

44. Династия Плантагенетов в истории Англии

45. Обычаи и традиции англо-говорящих стран

46. Рождество в Англии

47. Особенности деловой этики и протокола в Великобритании (на примере графства Англия)

48. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие

49. Англо-германские противоречия накануне первой мировой войны

50. Англия времен Реставрации

51. Королевские слуги и яковитский двор в Англии 1603-1625

52. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат

53. Династия Плантагенетов в истории Англии

54. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)
55. Система образования в Англии
56. Особенности преодоления социально-экономических противоречий в Англии и Франции

57. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

58. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

59. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

60. Первоначальное накопление капитала в Англии, Франции и Германии

61. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

62. Денежные системы США, Англии, ФРГ, Японии, Франции, Италии,Канады

63. Основание первых колоний в С.Америке. Англия и Новый Свет.

64. Краткая история Англии: Завоевание Британии германскими племенами

Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40
Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие

65. История Англии: время святого Дунстана

66. Развитие капитализма в Англии

67. Роль Франции в развитии англо-шотландских отношений в XVI веке

68. Подготовка сил к Англо-Бурской войне и мировая общественность

69. Распространение влияния квакеров в Англии

70. Елизаветинская Англия
71. Англия во времена Эдуарда III
72. Англия до середины XI века

73. Конституционная монархия в Англии 1689 г и ее правовое закрепление

74. Народные выступления, волнения и заговоры в Англии

75. Англия 1485

76. Англо-германские отношения в межвоенный период

77. История Англии в период Республики и Протектората Оливера Кромвеля

78. Особливості економічного розвитку Київської Русі

79. Политическая система Англии

80. Слобожанщина - історія розвитку

Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт

81. История Англии: Нашествие викингов

82. Англия накануне революции

83. Революция в Англии. Суд и казнь Карла I

84. Революция в Англии. Итоги первой гражданской войны. Борьба за установление республики

85. Отношения СССР с Англией, США и Францией

86. Англія у 1870-1914 роках
87. Политика Англии и Франции
88. История Англии в период Республики и Протектората Оливера Кромвеля

89. Суды справедливости в Англии XIV-XVI веков

90. Історія розвитку криміналістики в Україні

91. «Говорящие картины» и «застывшие стихотворения»: представления о родстве поэзии и живописи в Англии на рубеже XVI-XVII веков

92. Метадычныя рэкамендацыi i распрацоука урокау па тэме «Развiцце мовы у 5 класе»

93. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

94. Ділові взаємовідносини в апараті управління

95. Маркетингові комунікації

96. Музыкальная жизнь Англии в XVII в.

Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее
Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок
Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское

97. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

98. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

99. Системы регулирования несостоятельности в Англии, Франции, Германии

100. Юридические аспекты политической борьбы в Англии начала XVII века


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.