Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Міністерство освіти і науки України Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна” Херсонська філія Кафедра психології ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: „Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру” студентки спеціальності „Психологія” освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” денна форма навчання Кабалюк Марини Валеріївни Науковий керівник: Ад’юнкт-професор психології Голєв С.В. Робота допущена до захисту в ДЕК протокол № від „ ” 2008 р. Завідувач кафедри „Психологія” кандидат філософських наук, професор Бондаренко Л.В. Робота захищена 2008 р. з оцінкою „ ” Херсон 2008 Зміст Вступ Розділ 1. Девіації як соціально-психологічна проблема 1.1 З історії наукових досліджень проблеми відхилення в поведінці 1.2 Пияцтво в підлітковому віці Розділ 2. Характеристика типів акцентуацій характеру і сп’яніння у підлітків 2.1 Типологія акцентуацій характеру 2.2 Особливості сп’яніння при різних типах акцентуацій характеру у підлітків 2.3 Психологічна профілактика схильності до алкоголю і психокорекція роботи с підлітками Розділ 3. Співвідношення типів акцентуації характеру і рівня пияцтва у підлітків 3.1 Цілі, завдання, об’єкт та предмет психодіагностичного дослідження 3.2 Діагностика рівня пияцтва та акцентуацій характеру у підлітків 3.3 Взаємозв’язок рівня пияцтва та акцентуацій характеру у деяких типів акцентуйованих підлітків Висновки Список використаних джерел Додаток Вступ Актуальність теми. Багатоаспектна увага дослідників до вивчення проблеми психологічної профілактики наркоманії, токсикоманії та алкоголізму створила умови для визначення фундаментальних психологічних засад фахової діяльності вчителів, вихователів, соціальних педагогів і робітників, психологів, органів внутрішніх справ, викладачів та інших педагогічних і науково-педагогічних працівників у цьому напрямі досліджень. Зокрема, Н.Ю.Максимовою ґрунтовно розроблені основні форми, зміст, принципи і напрями превентивної освіти неповнолітніх і їх батьків, Т.І.Губіною і Н.М.Тищенко проведено вивчення системи чинників формування здорового способу життя підлітків та юнаків, Д.І.Балагутою - вивчений психологічний аспект асоціальної поведінки у старшому шкільному віці, П.П.Горностаєм - психологічна проблема готовності особистості до самореалізації. Поряд з багатоаспектними підходами до розв'язання проблем психологічної профілактики та, особливо, умов, що детермінують неможливість появи наркоманії, токсикоманії та алкоголізму, питання динаміки психологічного благополуччя учнів в освітньому процесі ґрунтовно висвітлені О.Ю.Осадько , а профілактична робота зі студентською молоддю щодо здорового способу життя - І.Г.Цемрюк . Дотичними і водночас значущими для цілісного охоплення проблеми психологічного обґрунтування заходів профілактичної роботи з метою профілактики наркоманії, токсикоманії й алкоголізму є роботи І.М.Бушай, Н.О.Видолоб , О.В.Дубчак, А.І.Коцюби, О.Р.Охременко, Л.О.Подкоритової, В.Д.Потапожн, A.M

.Прищепи, К.В.Савченко, Н.В.Хансцької, Ї.Д.Щербан, О.Р.Щіпановської, Н.О.Яцюка . Це, з одного боку, проблематика формування образу світу та української ментальності, визначення індивідуально-психологічних особливостей делінквентів, взаємозв'язків функціональних систем відображення з самооцінкою і рівнем домагань особистості, моральної рефлексії, а з іншого - психологічні компоненти підвищення кваліфікації педагогів, психотерапевтичні засоби впливу і взаємодії, проблеми піднесення рівня суб'єктності навчання, активного соціально-психологічного навчання. В загальному обсязі сучасних психологічних досліджень згадана проблематика сягає 16% усіх опублікованих результатів дослідницької роботи в Україні, їх впровадження у формі монографій, навчально-методичних посібників, матеріалів досліджень, рекомендацій, збірників нормативно-правових документів психологічної служби освіти України, книжечок для підлітків і про підлітків як спроб психологічної підтримки у скрутних життєвих ситуаціях здійснюється як самими дослідниками, так і психологами-практиками, соціальними, педагогічними і науково-педагогічними працівниками (В.М.Нікітін, В.Г.Папок, Н.Ю.Максимова, А.Й.Капська, О.Г.Карпенко, Н.Л.Лук'янова, Н.Б.Підлісна, О.П.Коструб, О.В.Віпда, І.Г.Сомова, М.М.Галябарник, І.І.Цушко, С О.Повік, А.М.Шевченко, О.В.Самойлова, К.Г.Булгакова, Н.О.Єгонська, І.М.Кирилюк, С.Л.Мазан, Р.В.Гребсниченко, О.Д.Шинкаренко, Л.О.Литвинепко, О.О.Вовчик-Блакитна . Слід відмітити, що не досить вивчене питання співвідношення пияцтва у підлітків з особливостями їх акцентуацій характеру. Актуальність проблеми зумовила вибір теми дослідження. Мета роботи – обґрунтувати взаємозв’язок рівня пияцтва серед неповнолітніх, зокрема підлітків старшого віку, з їх акцентуаціями характеру, а також узагальнити досвід психологів в профілактиці зловживання алкоголем у дітей. Завдання дипломної роботи. 1.Показати поступовий процес формування асоціальної поведінки підлітка, що згодом переходить в колективну асоціальну поведінку і, як правило, супроводжується зловживанням спиртними напоями. 2.Розкрити причини девіантної (аддиктивної) поведінки. 3. Виявити особливості акцентуації девіантного підлітка. 4. Розкрити зв'язок акцентуації з алкоголізацією та мотивами вживання алкоголю. 5. Розробити рекомендації щодо профілактики та корекційної роботи з підлітками, що зловживають алкоголем. Об’єкт дослідження – пияцтво і акцентуації характеру у підлітків віком з 13-14 до 15-16 років. Предмет дослідження – співвідношення пияцтва з акцентуаціями характеру у підлітків. Гіпотеза: Підлітки гіпертимного та істероїдного (демонстративного) типу акцентуації характеру мають високу схильність до пияцтва, а сенситивного (тривожного) і психастенічного (педантичного) типу – низьку. Підтвердження гіпотези дозволить розробляти специфічні форми впливу на підлітка, опираючись на знання того, який тип акцентуації характеру у нього переважає. Психолог зможе визначити осіб схильних до швидкого формування високого рівня алкоголізації, знаючи тільки мотив чи акцентуації характеру. Практична значимість.

Отримані дані можуть бути використані при вивчені студентами-психологами курсів „Психологія девіантної поведінки” та „Юридична психологія. Надійність і вірогідність одержаних результатів забезпечувалися: теоретичним аналізом проблеми, відповідністю методів цілям та завданням дослідження; використанням стандартизованих методик, валідність і надійність яких доведена; поєднанням кількісного та якісного аналізу результатів дослідження; математико-статистичною обробкою експериментальних даних. Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, рекомендацій, списку використаної літератури та додатків. Основний зміст дипломної роботи викладено на 68 сторінках комп'ютерного набору тексту. Список використаних наукових та літературних джерел включає 80 найменувань. Робота містить таблиці, графіки, гістограми та діаграми. Розділ 1. Девіації як соціально-психологічна проблема 1.1 З історії наукових досліджень проблеми відхилень в поведінці Коли мова йде про важковиховуваність та відхилення в поведінці, причини яких не завжди бувають зрозумілими, на наш погляд, доцільно викласти суть питання в історичному плані, показати, як в процесі розвитку педагогіки, психології, фізіології, психоневрології, кримінології й інших галузей наукових знань, що вивчають розвиток особистості, складався погляд на відхилення від норм поведінки. Будь-яка галузь наукових знань, та чи інша проблема науки має свою історію, ознайомлення з якою дозволяє розглянути й зрозуміти її в комплексі. Тому історичний аналіз важливий для правильного рішення теоретичних і практичних завдань не тільки психології, але й інших галузей наукових знань, що займаються пізнанням особистості. Передова думка Росії давно виявила наукову зацікавленість до підростаючого покоління з аномаліями психологічного розвитку та відхиленнями в поведінці. З 50-60-х років XIX ст. починається період прогресивного суспільного руху, який мав прояв у критиці й протесті проти схоластики і муштри у вихованні дітей, у вимогах диференційованого підходу в навчанні та побудови психолого-педагогічних принципів, де враховувались би фізіологічні особливості. Прогресивні представники того часу (М.О.Добролюбов, В.Г.Бєлінський, М.Г.Чернишевський, Д.І.Писарєв, М.І.Пирогов, К.Д.Ушинський, Л.М Толстой, І.М.Сєченов, О.С.Симонович, Є.І.Конраді, П.П.Малиновський, О.М.Острогорський, М.В.Ісаков та ін.) активно висловлювали ідеї з проблем виховання дітей, ратували за доступність навчання, охорону здоров'я дітей, в тому числі психічного. Поряд з педагогами, біологи, фізіологи і медики також висвітлюють питання теорії і практики навчання дітей і підлітків. З 1857 року починає видаватися журнал «Виховання», «Російський педагогічний вісник», з 1860 року - «Учитель», з 1861 року - «Ясна поляна», з 1864 року - «Педагогічний збірник», який видавався Головним управлінням військово-навчальних закладів, з 1866 року - «Дитячий садок» та ін. У 1863 році виходить відома робота І.М.Сеченова «Рефлекси головного мозку», що поклала початок експериментальній розробці фізіологічних основ психічної діяльності людини.

У період 1768 — 1810 років асигнації функціонували у тісному взаємозв'язку з мідною монетою. Увесь цей час саме срібний рубль був основою грошового обігу, головним мірилом вартості, лічильною одиницею. Російський уряд змушений був здійснювати заходи щодо впорядкування грошового обігу, вдосконалення фінансових відносин. На початку XIX ст. було реалізовано фінансову реформу Міністра фінансів М. Сперанського. У 1810 р. теоретичні основи реформ у галузі фінансів і грошового обігу, що пропонувались, М. Сперанський уклав у підготовленому і поданому на розгляд Державної Ради «Плані фінансів». Згідно з ним було припинено випуск нових асигнацій, різко скоротились державні видатки, продано частину казенних маєтків приватним особам, запроваджено нові податки, які викликали велике незадоволення дворянства. Проте практична діяльність М. Сперанського як реформатора закінчилась 1812 року. Згодом після проведення реформи 1810 року срібна монета доволі часто почала з'являтись в обігу, і вже до 1819-го в окремих регіонах уся торгівля велась срібною монетою, оскільки для сплат податків відчутним був брак асигнацій

1. Агресія як форма поведінки підлітків

2. Допомога сім`ї та дитині у подоланні девіантної поведінки в практиці роботи шкіл

3. Вибір оптимальних технологічних параметрів виробництва шамотних вогнетривів і їх взаємозв’язок з основними властивостями виробів

4. Взаємозв’язок місцевих і державних фінансів

5. Акцентуації характеру і девіантна поведінка

6. Девіантна поведінка
7. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків
8. Взаємовідносини підлітків

9. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

10. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

11. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

12. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

13. Демократія як форма організації суспільства

14. Громадські роботи як форми співпраці служби зайнятості з роботодавцями

15. Соціалізація індивіда. Девіантне поводження

16. Дослідження взаємозв’язків між живими організмами на прикладі екосистеми озера

Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные

17. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

18. Корпорація як форма організації сучасної фірми

19. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

20. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

21. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

22. Розробка формалізованої схеми оцінки кредитних ризиків
23. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України
24. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії

25. Форми взаємодії органів і посадових осіб у системі місцевого самоврядування

26. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

27. Класне самоврядування як одна із форм виховної роботи

28. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

29. Гіпотеза про виникнення магії як ілюзорної форми практики

30. Факторинг і форфейтинг як нетрадиційні форми експортного фінансування

31. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

32. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели
Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40

33. Архитектурные формы Месопотамского искусства

34. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

35. Гибридные формы промысловых рыб

36. Патологические формы простейших и их биология

37. Геологическаа форма движения материи

38. Инфляция: сущность и формы проявления
39. Разгосударствление и приватизация: пути и формы. Опыт России и зарубежных стран
40. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

41. Формы государственного регулирования экономики

42. Монархическая форма правления

43. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

44. Организационно-правовые формы юридических лиц

45. Юридические формы защиты прав потребителей

46. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей

47. Форма государства

48. Принципы и формы налогообложения на Украине

Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Выборы как форма непосредственной демократии

50. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

51. Референдумы и его формы

52. Местное самоуправление как форма местной публичной власти

53. Органiзацiйно-правовi форми пiдприємств

54. ЗАКОН КАК ФОРМА ПРАВА
55. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей
56. Формы и порядок проведения таможенного контроля

57. Источники (формы) права

58. Нетипичные формы правления

59. Реализация норм права: понятие и формы

60. Форма государства

61. Форма государства

62. Формы государства

63. Формы государственного устройства

64. Форма (устройство) государства

Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

65. Форма государства

66. Форма государства (форма правления, форма государственного устройства, политический режим)

67. Форма правления и формы государственного устройства

68. Республика как форма правления

69. Форма государственного устройства

70. Форма государств
71. Контрактная форма регулирования социально-трудовых отношений
72. Финансовый контроль: формы, методы, органы

73. Организационные формы предпринимательской деятельности

74. Нетрадиционные формы урока

75. Формы обращения в английском языке

76. Первобытные формы религии. Миф

77. Синтаксические конструкции с простыми сравнительными формами прилагательных, наречий и слов категории состояния на примере произведения О. Э. Мандельштама

78. Объективная обусловленность восприятия звукосимволичных слов языка и связь фонетической формы слова с его семантическим содержанием и денотатом

79. Диалект как основная форма существования языка

80. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие

81. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

82. Анализ формы и средств выразительности хора № 19 "Гроза" из оратории Йозефа Гайдна "Времена года"

83. Золотая Орда, ее государственный строй и формы господства над Русью

84. Шрифт. Этапы развития и изменения формы

85. Математическое моделирование биологических форм

86. Особые формы воспалительных заболеваний щитовидной железы
87. Эндо- экзогенная форма бронхиальной астмы, гормонозависимая, средней тяжести течения, обострение (история болезни)
88. Сахарный диабет тип 2, тяжелая форма, субкомпенсация, синдром диабетической стопы

89. Синдром кардиалгии при различных формах ИБС

90. Боковой амиотрофический склероз, шейно-грудная форма

91. Понятие предварительного расследования и его формы

92. Формы соучастия

93. Ответственность за хищения в форме мошенничества

94. Распространение и формы кислорода в природе

95. Виды и формы обучения

96. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения

Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

97. Содержание и формы педагогического просвещения родителей дошкольников

98. Активные формы работ на уроках математики

99. Методические условия обоснования и выбора формы организации обучения учащихся литературе в 5-7 классов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.