Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Курсова робота На тему: «Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах» Зміст Вступ Природноекономічна характеристика фермерського господарства «Україна» Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах промислового типу Розміри, спеціалізація та забезпеченість факторами виробництва і їх ефективне використання в фермерських господарствах 2.2. Характеристика сільськогосподарської діяльності фермерського господарства «Україна» 3. Шляхи підвищення ефективності роботи фермерських господарств Висновки та пропозиції Список використаної літератури Вступ Ринкові перетворення в економіці України обумовили формування багатоукладної системи господарювання в аграрному секторі, де поряд з державними, приватними, орендними підприємствами, господарськими товариствами, виробничими кооперативами отримали розвиток фермерські господарства. Вони повинні розглядатися не як альтернатива великим виробництвам, а як об’єктивно необхідне їх доповнення, що дозволить більш повно розкрити і використати потенціал сільського господарства. З цих позицій функціонування фермерських господарств створює передумови для підвищення ефективності аграрної економіки, розширюючи межі пошуку раціональних форм і методів використання природних і економічних ресурсів аграрного виробництва. Необхідність існування та подальшого ефективного розвитку фермерських господарств пов’язана з тим, що ними забезпечується поповнення обсягу та асортименту сільськогосподарської продукції; раціональне використання матеріальних та трудових ресурсів; економія капіталовкладень у сільське господарство; ріст ефективності та продуктивності використання землі; скорочення втрат сільськогосподарської продукції; поповнення місцевого бюджету тощо. Фермерське господарство визначене як своєрідна складно структурована форма територіальної організації агропромислового виробництва, своєрідний тип сільського поселення, в якому органічно та компактно поєднуються земельна площа й садиба з виробничими, господарськими та житловими будівлями, технікою й інвентарем. Його призначення в перші 10-15 років формування, - забезпечення родини продовольством, освоєння місцевих продовольчих ринків, формування середнього класу на селі. У вузькому розумінні фермерське господарство – це виробнича одиниця (підприємство) сільськогосподарського типу, метою діяльності якого є одержання прибутку та виконання соціальних функцій. Метою дослідження є обґрунтування практичних засад ефективного розвитку фермерських господарств та їх оптимального розміру на основі вдосконалення матеріально-технічного забезпечення, спеціалізації, фінансово-кредитного та організаційно-економічного механізмів господарювання. У процесі реалізації поставленої мети визначені такі основні завдання дослідження: - визначити місце фермерських господарств в АПК та виявити основні тенденції їх розвитку; - визначити ефективність функціонування фермерських господарств на основі одного господарства; Об’єктом дослідження є процес функціонування і розвитку фермерських господарств в сучасних умовах. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти функціонування і розвитку фермерства в контексті загального процесу відродження аграрного сектора економіки на основі постійного соціально-економічного відтворення.

У процесі дослідження використаємо розрахунково-конструктивний метод дослідження. Природно-економічна характеристика фермерського господарства «Україна» Територія фермерського господарства “Україна” за даними 2007 р. становить 3675 га , в тому числі сільськогосподарських угідь 3458 га., розташовано в східній частині Покровського району, Дніпропетровської області. Протяжність господарства з півночі на південь 9 км, з заходу на схід 8 км.Так як господарство знаходиться в східній частині степу тому природні умови характеризуються великою кількістю тепла і недостатністю вологи. Кількість опадів за рік – 573 мм, із яких на травень-червень припадає 49%. Однак, низька відносна вологість повітря в літній період (45-55% призводить до того, що велика частина літніх осадів, які носять проливний характер, втрачається на випаровування. Число днів із сніжним покривом - 68, а висота сніжного покрову не перевищує 10 см. Промерзання ґрунту буває на глибину 35-40 см. Середня річна температура повітря - 12.3˚С, абсолютний річний максимум температури - 42˚С, мінімум - 30˚С. Район розташування відноситься до числа розвинутих сільськогосподарських районів. Сільське господарство спрямоване на вирощування культур: ячменю, пшениці, кукурудзи, соняшника, овочів, цукрових буряків та виробництво продуктів тваринницької галузі. Ліси складають 2% від всіх лісів на території Покровського району і відіграють важливу земельнозахисну, водоохоронну, культурно-естетичну роль. Клімат в районі розташування господарства помірно-континентальний. Розміри, спеціалізація та забезпеченість факторами виробництва і їх ефективне використання в фермерських господарствах Для фермера, як і будь-якої підприємницької структури, створення відповідної ресурсної бази, узгодженості і збалансованості її окремих елементів є особливо важливим. Адже саме з цього і, зокрема, з обмежених можливостей розширення земельних наділів, придбання технічних засобів фермер виходить при формуванні своєї виробничої програми. Розміри господарства, з одного боку, є як один з найважливіших чинників ефективності господарювання, а з іншого – є результатом його діяльності. У США вважають, що для підтримки нормального рівня (за американськими мірками), займаючись тільки сільськими господарством, фермерська сім’я повинна обробляти 240 га землі. Але найефективнішими є ферми з площею землекористування близько 1000 га. У той же час дрібні ферми більш конкурентноздатні з погляду реагування на зміну кон’юнктури ринку, фінансової і цінової політики держави. Проте дрібні ферми не сприяють ефективному використанню технічних заходів і не гарантують фермеру і членам його сім’ї необхідних доходів, що доволі часто вимагає, при подоланні фінансових труднощів, шукати роботу на стороні. Матеріально-технічна база фермерського господарства формується за рахунок довгострокових капітальних вкладень, оборотних коштів, матеріально-технічних ресурсів і представляє собою сукупність ресурсів, предметів і засобів праці, які використовуються у виробництві та забезпечують нормальну діяльність господарства.

Фермерські господарства, що мають великі площі забезпечують оптимальні обсяги виробництва продукції та високоефективне ведення галузей шляхом раціонального використання трудових ресурсів, основних виробничих фондів, у тому числі технічних засобів, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції та зростання доходності від господарської діяльності. За розрахунками технологічні умови при вирощуванні озимої пшениці вимагають повнішого використання системи технічних засобів і відповідного зниження собівартості продукції. Збільшення їхніх розмірів дає змогу раціональніше використовувати техніку та інші основні виробничі фонди фермерського господарства, транспорт, трудові ресурси, а відповідно й ефективніше вести виробництво в цілому. Якщо невелике підприємство забезпечити системою сільськогосподарських машин, то рівень їх використання буде невисоким. У зв’язку з цим для фермерських господарств надзвичайно важливе значення має визначення оптимальних площ землі в обробітку. Тому принцип найбільш повного, ефективного використання необхідних технічних засобів (системи машин) на виробництві продукції рослинництва покладено в основу методики визначення раціональних розмірів землекористування для сільськогосподарських товаровиробників, а саме фермерських господарств. Передусім необхідно визначити коефіцієнт використання кожного технічного засобу, який визначають як частку фактичного від норми річного завантаження в годинах при різних варіантах структури посівних площ за формулою: коефіцієнт використання технічного засобу на -ій площі (%, коеф); З – завантаження технічного засобу на -ій площі (год); Нрз – норма річного завантаження технічного засобу на -ій площі, (год). Для розрахунку цього показника візьмемо, наприклад, таку технологічну операцію, як оранка трактором Т-150-05К-05 (вартістю 247450 грн.) і плугом ПЛН-5-35 (24058 грн.). Річна норма завантаження – відповідно 1600 і 480 год. При нормі виробітку один га за годину на 100 га посівів озимої пшениці агрегат буде використано 100 год (100 га /1 га). Отже, коефіцієнт використання трактора становитиме 0,0625 або 6,25% (100год. / 1600год.), а плуга – 20,83% (100 год/480 год); на 200 га коефіцієнт становитиме 0,125 або 12,5% . Лущильник ЛДГ – 15 А використовується відповідно на 8,42 і 16,84 % , комбайн ДОН-1500Б – на 15,15 і 30,3% тощо. Така є тенденція й по інших сільськогосподарських культурах (табл. 1). Таблиця 1 Розрахунок вартості технічних засобів на 100 га вирощування сільськогосподарських культур № п/п Основні агротехнічні операції Енерго - та с.г. машини Вартість техніки, тис. грн. Норма завантаження річна, год. Завантаження на операції Коефіцієнт використання технічного засобу, % (гр.7:гр.5 x 100) Вартість машини на 100 га, тис. грн. (гр.8 x гр.4:100) Продуктивність за годину, га Завантаження на 100 га, год (100 га: гр.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Озима пшениця 1 Лущення стерні, га Т-150-05К-05 247,45 1600 9,9 10,10 0,63 1,6 ЛДГ-15А 66,35 120 9,9 10,10 8,42 5,6 4 Оранка звичайна, га Т-150-05К-05 247,45 1600 1,0 100,00 6,25 15,5 ПЛН – 5 – 35 24,05 480 1,0 100,00 20,83 5,0 10 Сівба, га Т-150-05К-05 247,45 1600 5,9 16,95 1,06 2,6 СЗ – 10.8

Вона викону необхдн для  снування суспльн функц, як, крм усього ншого, полягають у продукуванн, зберганн, поширенн нформац. «Обладнанням», необхдним для виконання цих функцй,  сторична память, символи, звички, характерний спосб мислення та засоби оперування нформацю, причому згадан елементи мають бути комплментарними, тобто зрозумлими усм членам спльноти, прийнятними для них. Комплментарнсть (або комункативна ефективнсть) забезпечу такий рвень функцонування комункативних здатностей  засобв, який, власне,  необхдним для того, щоб великий людський колектив являв собою днсть, спльноту як таку. «Комункативн засоби суспльства, пише К. Дойч, складаються з стандартизовано системи символв, таких як мова та будьяка кльксть допомжних знакових систем (абетки, способи писання, рахування, малювання тощо). Вони включають також нформацю, що збергаться у живй памят, звичках, асоцативних звязках  схильностях членв спльноти, та  матеральних засобах збереження нформац, таких як бблотеки, памятники, покажчики тощо

1. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

2. Інтегральна ефективність діяльності

3. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

4. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

5. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

6. Економічна ефективність виробництва соняшника
7. Економічна ефективність рослинництва
8. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

9. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

10. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

11. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

12. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

13. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

14. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

15. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

16. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом

Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

17. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

18. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану

19. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

20. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

21. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

22. Ефективність праці
23. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність
24. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

25. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

26. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

27. Ефективність застосування комплексних вправ при підготовці зв’язуючого гравця у волейболі

28. Ефективність заходів по покращенню якості води

29. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

30. Економічна ефективність організації виробництва пальто

31. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

32. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные

33. Ефективність використання ресурсів підприємства

34. Ефективність виробництва та фактори її зростання

35. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

36. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

37. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

38. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
39. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання
40. Напівінтенсивна технологія вирощування товарної риби за дволітнього циклу в умовах фермерського господарства В.П. Поворозника

41. Поняття та сутність ефективності управління

42. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

43. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

44. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

45. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

46. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

47. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

48. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг

49. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

50. Несколько рефератов по Исламу

51. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

52. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

53. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

54. Інвестиційна діяльність страхових компаній
55. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)
56. Рибні блюда Китаю (морепродукти: риба, краби, креветки та інше). Оформлення і подача блюд

57. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

58. Реферат по теме “Человек на войне”

59. Реферат по биографии Виктора Гюго

60. Маркетингова сутність реклами

61. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

62. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

63. США и Канада в АТР: набор рефератов

64. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие
Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны

65. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

66. Реферат по менеджменту

67. Відповідальність за порушення податкового законодавства

68. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

69. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

70. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини
71. Сборник рефератов о конфликтах
72. Сборник рефератов о конфликтах

73. Реферат по экскурсоведению

74. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

75. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

76. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

77. Філософська культура особи та її суспільна значущість

78. Сбалансованість бюджета України

79. Інноваційна діяльність підприємства

80. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы

81. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

82. Рентабельність підприємства

83. Ринкова пропозиція та її еластичність

84. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

85. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

86. Ліквідність банку
87. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД
88. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

89. Технологія вирощування рису

90. Реферат о США

91. Поняття сущність та ознаки держави

92. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

93. Легка промисловість України i транспорт

94. Сільське господарство i харчова промисловість України

95. Активність і творчість учнів на уроках історії

96. Грошові потоки, звітність, планування

Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Машинка "Кабриолет. Шейх".
Игрушечный кабриолет «Шейх» представляет собой уменьшенную модель настоящего роскошного автомобиля. Машинка изготовлена из гладкого
567 руб
Раздел: Пластиковые машинки
Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие

97. Діяльність уряду України в галузі екології

98. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

99. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.