Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Методика складання "Звіту про фінансові результати"

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЗМІСТ 1. Методика складання «Звіту про фінансові результати» відповідно до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» 2. Бухгалтерський облік фінансових результатів Задача Список використаної літератури 1. Методика складання «Звіту про фінансові результати» відповідно до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» Наступним елементом фінансової звітності (згідно з П(С)БО 1 &quo ;Загальні вимоги до фінансової звітності&quo ;) є Звіт про фінансові результати. Загальні вимоги до розкриття статей даного звіту, а також форма та зміст звіту визначаються вимогами П(С)БО 3 &quo ;Звіт про фінансові результати&quo ;. Міжнародними стандартами також передбачено складання Звіту про фінансові результати, але звітна форма, встановлена МСФЗ 1, має іншу назву - Звіт про прибутки і збитки. Крім назви, згадані звіти відрізняються за формою та змістом (табл. 1.1). Таблиця 1.1. Порівняння національного та міжнародного стандартів з регулювання порядку складання Звіту про фінансові результати Ознаки П(С)БО 3 &quo ;Звіт про фінансові результати &quo ; МСФЗ (IAS) 1 &quo ;Подання фінансових звітів&quo ; (п. 78-95) Визнання ста­тей та їх відо­браження у Звіті Визначається порядок оцінки, визнання, відображення в Звіті доходів, витрат, розподілу витрат за періодами. Встановлено форму та порядок заповнення статей Звіту Порядок визнання доходів і витрат не передбачено, заборонено згортати статті доходів та витрат (за виключенням випадків, передбачених МСФЗ). Визначено, що Звіт про прибутки та збитки має містити певні рядки. Чіткі вказівки щодо заповнення Звіту відсутні Відображення витрат Розділ І містить інформацію про втрати за видами діяльності (наприклад, витрати на збут, адміністративні витрати), у Розділі II &quo ;Елементи операційних витрат&quo ; відображаються витрати за елементами Передбачено два варіанти представлення витрат у Звіті (або за елементами, або за видами діяльності), а також подання аналізу витрат. Вимагається надання пояснення щодо невідповідності суми витрат за елементами та суми витрат за видами діяльності Розрахунок показників прибутковості акцій Передбачено розділ III Звіту &quo ;Розрахунок показників прибутковості акцій&quo ;, порядок розрахунку показників чистого (скоригованого) прибутку на одну просту акцію визначається відповідно до П(С)БО 24 &quo ;Прибуток на акцію&quo ; Визначено, що підприємство має розкривати або у Звіті про при­бутки та збитки, або у Примітках до фінансової звітності суму дивідендів на акцію, оголошену за період, який охоплює фінансова звітність Згідно з П(с)БО 3 Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів: 1. Фінансові результати 2. Елементи операційних витрат 3. Розрахунок показників прибутковості акцій Звіт про фінансові результати дає змогу користувачам, як зовнішнім, так і внутрішнім, оцінити результати діяльності підприємства в минулому, його прибутковість, можливість ефективно використовувати ресурси або ступінь ризику недосягнення очікуваної рентабельності діяльності. Фінансові результати у Звіті визначаються та відображаються у розрізі звичайної та надзвичайної діяльності. У свою чергу, доходи, витрати та фінансові результати від звичайної діяльності формуються на підставі узагальнення цих показників від основної діяльності та інших доходів і витрат, податку на прибуток.

Згортання доходів та витрат підприємства у звіті не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами). Для складання Звіту про фінансові результати використовуються обо­роти за рахунками витрат і доходів (табл. 1.2). Таблиця 1.2. Робоча таблиця зі складання Звіту про фінансові результати І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Найменування показника Код ряд. Джерела інформації Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 Кредитовий оборот (КО) 70 Податок на додану вартість 015 (КО 641) з дебетом pax. 70 Акцизний збір 020 (Д-т701 К-т642) 025 Інші вирахування з доходу 030 (КО 704) Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 Ряд. 010 - ряд. 015 - ряд. 020 - ряд. 025 -- ряд. 030 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (ДО 90) Валовий: прибуток 050 Ряд.035 - ряд. 040 Збиток 055 (ряд. 035 - ряд. 040) Інші операційні доходи 060 КО 71 (без ПДВ в частині доходів від ре­алізації оборотних активів, оренди) Адміністративні витрати 070 (ДО 92, списаний на pax. 79) Витрати на збут 080 (ДО 93, списаний на pax. 79) Інші операційні витрати 090 (ДО 94, списаний на pax. 79) Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 Ряд. 050 ряд. 060 - ряд. 070 - ряд. 080 - - ряд. 090 або ряд. 055 ряд. 060 - ряд. 070 - ряд. 080 - - ряд. 090 збиток 105 Ряд. 055 - ряд. 060 ряд. 070 ряд. 080 ряд. 090 або ряд. 070 ряд. 080 ряд. 090 - ряд. 050 -- ряд. 060 Доход від участі в капіталі 110 КО 72 ІНШІ фінансові доходи 120 К0 73 Інші доходи 130 КО 74 (без ПДВ в частині доходів від ре­алізації необоротних активів) Фінансові витрати 140 (ДО 95, списаний на pax. 79) Витрати від участі в капіталі 150 (ДО 96, списаний на pax. 79) Інші витрати 160 (ДО 97, списаний на pax. 79) Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 РЯД. 100 ряд. 110 ряд. 120 ряд. 130-ряд. 140 - ряд. 150 - ряд. 160 або Ряд. 110 ряд. 120 ряд. 130 - ряд. 105 -ряд. 140-ряд. 150-ряд. 160 збиток 175 Ряд. 105 ряд. 110 ряд. 120 ряд. 130 -ряд. 140-ряд. 150-ряд. 160 або ряд. 140 ряд. 150 ряд. 160 - ряд. 100 -ряд. 110-ряд. 120-ряд. 130 Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 Сума витрат з податку на прибуток (рах. 98) за&quo ; звітний період, скоригована на відстрочені податкові активи та зобов'язання Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 Ряд. 170 - ряд. 180 збиток 195 Ряд.175 Надзвичайні: доходи 200 КО 75 витрати 205 (ДО 99) Податки з надзвичайного прибутку 210 (ДО 982) Чистий: прибуток 220 Ряд. 190 ряд. 200 - ряд. 205 - ряд. 210 або ряд. 200 - ряд. 195 - ряд. 205 - ряд. 210 збиток 225 Ряд. 205 ряд. 210 - ряд. 190 - ряд. 200 або ряд. 195 ряд. 205 - ряд. 200 ряд. 210 Із введенням в дію П(С)БО 17 &quo ;Податок на прибуток&quo ; для формування показника витрат з податку на прибуток у ф.2 (р. 180) недостатньо визначити добуток прибутку до оподаткування та ставки податку на прибуток. Це пов'язано з тим, що відмінності у підходах визначення доходів і ви­трат підприємства між податковим законодавством і П(С)БО України при­зводять до різниці в сумах податку на прибуток, який обчислюється за кож­ним із вказаних порядків.

Такі різниці потрібно враховувати, визначаючи ви­трати на прибуток. Податок на прибуток сплачується в сумі, визначеній за податковим законодавством - Д641 К 311. Відповідна величина зобов'язань повинна бути відображена в обліку. При врегулюванні вказаних різниць застосовуються рахунки 17 і 54, а також зазнає змін величина витрат з податку на прибуток згідно з П(С)БО 17 &quo ;Податок на прибуток&quo ; (див. детальніше в лекції 27). Урегулювання описаних різниць відповідним чином знаходить своє ві­дображення у ф. № 2 &quo ;Звіт про фінансові результати&quo ; фінансової звітності, де сума витрат з податку на прибуток збільшується або зменшується на відстро­чені податкові активи та податкові зобов'язання. Інформаційним джерелом для правильного визначення податку на при­буток і пов'язаних з ним податкових різниць є показники Декларації з пода­тку на прибуток і розрахунки бухгалтерії. Узгодження даних фінансової й податкової звітностей відбувається в порядку, наведеному на рис. 1.1. Рис. 1.1. Порядок формування інформації про податок на прибуток Для виконання усіх описаних дій при складанні фінансової звітності та розрахунку суми витрат з податку на прибуток необхідно обов'язково вико­ристовувати Декларацію з податку на прибуток, щоб отримати суми поточ­ного податку на прибуток. На підставі її даних необхідно визначити різницю між податком на прибуток за П(С)БО та відповідно до податкового законо­давства. Наступним етапом є відображення змін відстрочених податкових ак­тивів і зобов'язань у ф. № 1 &quo ;Баланс&quo ;, розраховану суму витрат з податку на прибуток у ф. № 2 &quo ;Звіт про фінансові результати&quo ; (ДО 98 - КО 98). Порядок трансформації податку на прибуток відображається у розділі XII ф. № 5 &quo ;Примітки до річної фінансової звітності&quo ; (див. детальніше в лекції 27). При формуванні показників розділу 2 Звіту про фінансові результати необхідно дотримуватися наступного порядку (див. табл. 1.3). Таблиця 1.3. Рекомендації щодо заповнення розділу ІІ ф. №2 Рядок ф. №2 Код рядка Кореспонденція рахунків (субрахунків) дебет кредит Матеріальні витрати 230 ДО pax. 80 23, 91,92, 93, 94 (крім субрахунків 942, 943) 20,21,22, 28, 37, 38, 63,68 Обороти за дебетом 23, 91, 92 ,93, 94 і кредитом 23, 24, 25, 26, 27, 22 (власного виробництва) не використовуються, оскільки є внутрішнім оборотом підприємства Витрати на оплату праці 240 ДО pax. 81 23,91,92, 93,94 (крім субрахунків 942, 943) 471,472,661 Відрахування на соціальні заходи 250 ДО pax. 82 23,91,92, 93,94 (крім субрахунків 942, 943) 471,472, 65 Амортизація 260 ДО pax. 83 23,91,92,93,94 (крім субрахунків 942, 943) 13 Інші операційні витрати 270 ДО pax. 84 23,91,92, 93,94 (крім субрахунків 942, 943) 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 473, 474, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65,68 1. Обороти за дебетом 23, 91, 92 ,93, 94 і кредитом 23, 24, 25, 26, 27, 22 (власного виробництва) не використовуються, оскільки є внутрішнім оборотом підприємства 2. Обороти за дебетом 942 і кредитом 33, а також за дебетом 943 і кредитом 20, 22 не використовуються, оскільки відображають відповідно списання балансової вартості реалізованої іноземної валюти та собівартість реалізованих виробничих запасів 2.

Надо сказать, что методика эта уникальна, и в 1990 году Ученый совет Ленинградского научно-исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе выдвинул это изобретение на соискание Нобелевской премии. Методика основана на регистрации состояния биоактивных точек в нановольтамперном диапазоне сверхслабых электрических сигналов, определяющих энергетику клетки. Уровень энергии регистрируется в двадцати четырех биоактивных точках двенадцати китайских меридианов. Причем, замеры делаются в определенное время суток, так как имеет место зависимость активности каналов от фаз луны и времени восхода солнца на данной широте. По данным результатов измерений составляется карта, называемая энергопунктурограммой, которая позволяет наиболее точным образом характеризовать состояние организма в целом и его отдельных органов, а так же выявить первопричины заболеваний. Аналогов данной методике в мире больше нет. Результаты измерений выводятся на экран дисплея, разделенный на три цветовые полосы: зеленая – нормальная активность систем организма, красная – избыточная активность, синяя – недостаточная активность

1. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

2. План роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу на 2009 – 2010 навчальний рік

3. Профілактика ранніх післяопераційних гнійно-септичних ускладнень при гострій формі неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона товстої кишки

4. Методика і техніка складання фінансової звітності

5. Методика разработки бизнес-плана предприятия

6. Бизнес-план малого предприятия: методика и расчет реального проекта
7. Бизнес-план развития банка. Методология и методика его расчета
8. Методика підготовки основних звітних форм

9. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

10. Методика разработки основных показателей бизнес-плана

11. Методика составления бизнес-плана инвестиционного проекта

12. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

13. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

14. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

15. Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб

16. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные
Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные

17. "Хлопки, хлопушки, удары" в народном танце, методика изучения

18. Методика исправления речевых недостатков у актёров

19. Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента

20. Теория и методика русского языка (экзаменационные билеты)

21. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

22. Лекции по Методике математики в начальных классах (4-5 семестры)
23. Общие положения методики расследования преступлений
24. Методика криминалистической экспертизы холодного оружия

25. Методика расследования компьютерных преступлений

26. Место интенсивной методики в системе обучения иностранному языку в средней школе ([Курсовая])

27. Методика организации внеклассной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников

28. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

29. Научные основы школьного курса химии. методика изучения растворов

30. Методика изучения и использования во внеклассной работе истории населённых пунктов Белгородской области (На примере посёлка Прохоровка)

31. Методика изучения черчения слушателями факультета довузовской подготовки

32. Билеты по методике обучения иностранным языкам

Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые

33. Технические средства статической проекции и методика их применения в начальной школе

34. Методика преподавания естествознания (шпаргалка)

35. Методики оценки мирового экспорта обычных вооружений

36. Разработка и апробация методики психологического консультирования агрессивных детей

37. Разработка методики программного тестирования цифровых устройств с помощью программного пакета Design Center

38. Методика формирования ответственного отношения учащихся к своему здоровью (начальные классы 1-3)
39. Методика бега на средние дистанции
40. Методика обучения барьерному бегу детей на этапе начальной подготовки

41. Методика обучения дошкольников элементам спортивным игр. Овладение элементами игры в баскетбол детьми старшего дошкольного возраста

42. Быстрота и методика ее развития

43. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста

44. Организация и методика проведения общего аудита

45. Методика аудита операций по учету денежных средств и денежных документов

46. Анализ хозяйственной деятельности по методике ПромСтройБанка

47. Овладение методикой построения экономико-математических моделей, решение конкретных задач по стратегическому планированию и прогнозированию

48. Методика стохастического экономического анализа

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

49. Инновационные методики обучения: pro et contra

50. Анализ методики и тактики расследования конкретного уголовного дела

51. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

52. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий

53. Общие положения методики расследования преступлений

54. К методике сравнительного анализа стихотворного перевода в лингвистике
55. Теория и методика периодической печати и информационных агенств
56. К методике изучения русско-иного языка

57. Методика факультатива «Современные тенденции развития русской литературы»

58. Методика изучения числовых систем

59. К методике изложения темы об электромагнитном излучении в преподавании физики

60. О методике решения задач на относительность движения при изучении основ кинематики в 9 классе общеобразовательной школы

61. Методика самоусовершенствования Цигун

62. Экспериментальные методики

63. Методика позиционирования товара из 7 шагов

64. Требования к психодиагностическим методикам

Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Основы менеджмента: Теория и методика проведения преобразований

66. Платежи за загрязнение окружающей среды, методика исчисления и порядок уплаты

67. Разработка ионометрической методики определения четвертичных аммониевых солей

68. Билеты по предмету Методика преподавания иностранного языка за весенний семестр 2001 года

69. Методика интенсивного обучения французскому языку

70. Рассуждение об аутентичности в методике обучения иностранных учащихся инженерного профиля
71. Курс математики в средней школе и методика преподавания
72. Организация и методика производственного обучения

73. Методика использования электронного учебника на уроках физики

74. Методика преподавание темы Обыкновенные дроби в школьном курсе математики

75. Методика преподавания имени существительного

76. Методика преподавания процентов

77. Проектирование червячной передачи с разработкой методики преподавания в техникумах

78. Основные методики занятий физкультурными упражнениями.

79. Методика собеседования при приеме на работу

80. Методика проведения лекции по дисциплине "Корабельный устав ВМФ"

Конструктор LEGO "Juniors. Ветеринарная клиника Мии".
Помогай Оливии и Мие лечить заболевших животных в ветеринарной клинике LEGO® Juniors! Вместе с Мией открой клинику и приготовься к
808 руб
Раздел: Больницы
Подставка под мобильный телефон "Сказочный павлин", 17 см.
Подставка под мобильный телефон, декоративная. Высота: 17 см. Материал: полистоун.
464 руб
Раздел: Держатели и подставки
Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики

81. Методики исследования агрессивности

82. Курсовой проект Психология деятельности и методика преподавания экономики (Курс Стратегическое управление)

83. Методика проведения публичных выступлений сотрудниками ОВД

84. Методики экстренной психологической помощи

85. Профориентационная диагностика в раннем возрасте с помощью нетрадиционных методик

86. Методика установления деловых контактов и завязывания знакомств
87. Развитие теории и методики воспитания нравственных качеств у детей
88. Развитие теории и методики воспитания у детей нравственных качеств и взаимоотношений в Российской дошкольной педагогике

89. О педагогической методике обучения миролюбию М. Липмана

90. К методике преподавания прикладной математики в военно-инженерном вузе

91. Психология деятельности и методика преподавания экономики

92. Методика блочного обучения как условие формирования орфографической грамотности учащихся

93. Разработка методики программного тестирования цифровых устройств с помощью программного пакета Design Center

94. Основные методики исследования эффективности рекламы

95. Конкурентоспособность региона и методика ее оценки

96. Методика анализа содержания текстов

Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы
Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток

97. Методика процедуры групповой дискуссии

98. Методика моделирования тепловизионных изображений

99. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.