Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Специфіка експлікації та імплікації суб’єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

СПЕЦИФІКА ЕКСПЛІКАЦІЇ ТА ІМПЛІКАЦІЇ СУБ’ЄКТИВНО-МОДАЛЬНИХ СМИСЛІВ У РЕПЛІКАХ ДРАМАТИЧНОГО ДИСКУРСУ Вступ Однією з проблем у дослідженні суб’єктивно-модального забарвлення репліки є та обставина, що не всі суб’єктивно-модальні смисли знаходять своє вербальне вираження у драматичному дискурсі. Великий обсяг заявленої автором репліки інформації не має граматичних засобів вираження у структурі драми, перебуває в площині читацького здогаду та інтерпретації. Отже, кожне висловлення у мовленні набуває не лише граматичних значень, але й певних смислів, семантику яких складають уявлення мовця про конкретні предмети чи явища , які, на нашу думку, утворюють суб’єктивно-модальну рамку висловлення, тобто ставлення мовця до цих предметів та явищ. Спроб вичленування та декодування імплікованих суб’єктивно-модальних смислів у драматичному дискурсі в опрацьованій нами літературі не зафіксовано, що і зумовило актуальність заявленої наукової розвідки. Проте вивчення імпліцитних смислів висловлень у рамках діалогу має давню традицію (О. А. Земськая, К. Кожевнікова, Т. М. Колокольцева, Л. Б. Матвеосян, Ю. Б. Скребньов, М. Ю. Федосюк тощо). Мета роботи полягає у визначенні пріоритетних критеріїв розподілу суб’єктивно-модальних значень на явні та приховані та встановленні принципів декодування імпліцитної суб’єктивно-модальної частини інформації репліки драматичного твору. Основна частина Існує декілька типів організації контексту з імпліцитною інформацією. Зауважимо, термін «імплікація» – не лінгвістичне надбання. Коріння його в логіці, де імплікація визначається як логічна зв’язка, яка відбивається в мові сполучником «якщо. то» і формалізується як А – Б, тобто А спричиняє Б. У тексті це може відповідати вираженню обох компонентів: антецедента (попередній член) А та консеквентна (наступний, подальший член) Б чи лише консеквентна . Найважливішою особливістю синтаксичної організації діалогічних утворень визнається їх структурна неповнота , або синтаксична нерозгорнутість . І.П. Святогор пояснює цю особливість так: «У складі діалогічних єдностей відбувається обмін висловленнями, які тісно пов’язані зі смислом, і кожне наступне з яких виступає безпосередньою реакцією на попереднє висловлення. Тому побудова наступних висловлень за типом синтаксично розгорнутих речень книжного монологічного мовлення призвела б до дублювання у наступних репліках словникового складу і синтаксичної структури попередніх реплік» . Граничну стислість сегментного ряду у реплікованому дискурсі констатує О.Б. Сиротиніна . Дослідниця акцентує, що «еліптичність – один з принципів побудови розмовного тексту. Опускається все, що можна опустити. Цей принцип економії діє в розмовному мовленні на всіх рівнях мовної системи, але особливо яскраво він проявляється у синтаксисі. Фактично, в розмовному мовленні не зустрічаються ні повні речення, ні взагалі повна реалізація валентності слова. І це найяскравіша відмінність розмовного мовлення від усіх інших реалізацій мови» . Ми вважаємо таку думку слушною і для драматичних текстів, хоча в останніх через приналежність до літературного стилю еліптичність подеколи виступає не в домінантній позиції, що не зменшує її значущості у творенні таких особливих діалогічних утворень, як драматичні.

Мусимо зазначити, що еліптизований, не названий, зекономлений сегмент репліки не зникає із загального її змісту. Такий семантичний, хоча і невербалізований, компонент репліки здатен доповнювати вербалізований зміст додатковими, зазвичай суб’єктивно-модальними, смислами. Діалог – придатна царина для передачі імпліцитних смислів. Одним із різновидів імпліцитності драматичного дискурсу є відсутність прямого (граматичного, когезійного) зв’язку реплік тематичного діалогічного блоку: репліки-реакції та репліки-стимулу . Проаналізуємо такий приклад: МАТИ. Дякую. (Із глеком молока в руках іде провести БАБУ ОЛЮ. Повернувшись, виливає молоко в умивальник). СУСІДА. Що ви робите? Навіщо ви вилили? МАТИ. Молоко – це згубний для людини продукт. Нема нічого гіршого для нашого організму. Усі молочні продукти смертельно небезпечні. Сир і сметану у мене забирає Марійка, її чоловік дуже любить, а от молока вони теж не п’ють. СУСІДА. А нащо ж ви берете? МАРІЯ (завчено). Баба Оля носить мамі молоко десять років. Про те, що це отрута, мама довідалася рік тому. Але вона не може відмовити Олі . Репліки-реакції, на перший погляд, представляють собою цілісне і незалежне в структурному відношенні висловлення, проте така незалежність тут лише відносна. Річ у тому, що репліки-реакції є імпліцитними побудовами, які характеризуються монопредикативністю, тобто структурою простого речення при семантичній складності. І, якщо відновити логіко-семантичні зв’язки між репліками, то виявиться, що в тематичному діалогічному блоці наявна невербалізована ланка, пор.: СУСІДА. Що ви робите? Навіщо ви вилили? МАТИ. Я вилила,бо молоко – це згубний для людини продукт. (трансформації подано нами – Н.С.). Подана нами трансформація представляє собою складнопідрядне речення, головна частина якого є репризою (повторює, дублює) репліки стимулу, тому за законами побудови діалогічного дискурсу її наявність є невмотивованою, що і призводить до випуску головної частини підрядного речення у репліці-реакції і що, в свою чергу, визначає специфіку побудови діалогів. Проілюстроване явище є прикладом імплікації структури речення, оскільки, репродукуючи репліку-реакцію, мовець покладається на знання, які мають обидва мовці діалогу, втім у не називанні певної частини інформації ми вбачаємо також і суб’єктивно-модальний смисл. По суті, репліки-відповіді в поданому діалозі не дають конкретної відповіді на поставлене запитання – навряд чи хоча б якась конкретика у відповіді була б адекватною для СУСІДИ у такій для нього безглуздій ситуації. Тому репліки-відповіді, окрім пояснення ситуації, а не, зауважимо, відповіді на запитання, мають ще й модалеми: репліка МАТЕРІ – зніяковілості та категоричності, репліка МАРІЇ – ущипливості. Такі суб’єктивно-модальні смисли не марковані на текстовому рівні і є даністю ситуації спілкування, тому їх підтекстове значення значно вагоміше за власне текстове. Причина насиченості драматичних дискурсів суб’єктивно-модальними, не завжди експлікованими, смислами полягає, зокрема, в особливості такого лінгвістичного утворення, як діалог.

Релевантними категоріями драматичного дискурсу разом з основною, за І.Р. Гальперіним, категорією інформативності , на нашу думку, виступають категорії діалогічності, антропоцентричності та експресивності, власне вони і уможливлюють розгляд драматичних діалогів, як найбільш суб’єктивізованих, прив’язаних до конкретного мовця та мовленнєвої ситуації. Ці категорії дозволяють діалоги драми відносити у особливу площину високого степеня конденсації суб’єктивно-модальних смислів, концентрація яких значно менша, а подеколи і взагалі не припустима в інших типах текстів нехудожніх функціональних стилів. При розгляді тексту, якому притаманні два стани – статичний та динамічний, природним виявляється положення про те, що у стані спокою ознаки руху (ознаки дискурсу) виступають у ньому імпліцитно, але у процесі відтворення (виголошення), текст переходить у стан руху, і тоді ознаки спокою переходять у імпліцитну площину . Припускаємо, що так само підлягає імплікації та експлікації частина смислів, яка закладена у вербальну інформацію тексту. Текст у дії (дискурс) – це не лише перекодоване повідомлення, транспоноване з писемного в усне, переведене з безсуб’єктної площини в площину конкретного суб’єкта, а модифікована інформація, яка набула суб’єктивного забарвлення залежно від емоційного стану та мовної картини світу суб’єкта-мовлянина. Таке розуміння приводить до висновку про те, що модифікована інформація про об’єктивний стан речей, яку передає дискурс, є двоплощинною: текстовою (вербалізованою, репрезентованою мовними знаками) та підтекстовою (невербалізованою, прихованою). Звівши поняття “драматичний дискурс” до формули: “драматичний дискурс = текст ситуація” , і виходячи з того, що драматичний дискурс складають два види інформації – експліцитна та імпліцитна, – можна припустити, що і суб’єктивна модальність, яку ми розглядаємо як складник інформаційного простору драматичного дискурсу, теж виявляється вербально та невербально. Запропонована нами гіпотеза не є новою, питання про експліцитність та імпліцитність суб’єктивної модальності неодноразово піднімалося та дискутувалося в лінгвістиці. Під імпліцитною суб’єктивно-модальною інформацією ми розуміємо такі модальні смисли, які не мають безпосереднього вираження, втім декодуються на основі експліцитного змісту або виводяться на основі життєвого досвіду мовця. За характером взаємозв’язку вербальної та невербальної суб’єктивно-модальної інформації у драматичному дискурсі імпліцитні суб’єктивно-модальні смисли можна поділити на компенсовані, тобто такі, що виводяться із попереднього чи подальшого контексту (контекстуальні, текстові), та некомпенсовані – такі, які виражають інтенції та ставлення мовців до окремих явищ навколишньої дійсності без використання будь-яких граматичних чи текстових одиниць на основі мовленнєвого досвіду та мовної картини світу мовців (ситуативні, підтекстові). Компенсовані у лінгвістичному сенсі контекстуальні суб’єктивно-модальні смисли – явище мовного порядку, а некомпенсовані – психологічного, бо така імпліцитність спричиняється внутрішніми мотивами мовців.

Цей процес набув рис виразно змни свтоглядних орнтирв, про що, власне, свдчить полемка мж «крайовими» публцистами  Д. Донцовим, про яку йшлося ранше. Вдхд вд радикальнонацоналстично ортодокс зразка 1930х рокв, що розпочався як вимушена ревзя полтично тактики, досить швидко перейшов у свтоглядну площину, бо не можна було перейти до реальних практичних дй по створенню спльного нацонального фронту в умовах, що швидко змнювалися, в умовах, коли реальним чи потенцйним тереном дяльност ОУН були не емграцйн групи чи окремий специфчний регон, а значно бльша територя  значно ширше коло сил, як всередин ц територ так  поза  межами. Як бачимо, цей процес був зумовлений не лише субктивними мркуваннями нтелектуально верхвки ОУН (р), а й обктивною логкою подй. Коли у нього втрутилися дяч, як не вдчували ц логки, в органзац трапився конфлкт, який призвв до другого розколу. Другий розкл ОУН: «двйкар» Навесн 1945 р. у Вдн вдбулася зустрч уповноважених Проводу ОУН в Укран (Василя Охримовича, Мирослава Прокопа, Дар Ребет та Миколи Лебедя як на завдання Проводу перейшли на Захд) з Степаном Бандерою, Степаном Ленкавським та Ярославом Стецько було створено Закордонний Центр ОУН (бандервцв). У счнлютому 1945 р

1. Категорія суб’єктивної модальності в історії лінгвістичної науки

2. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

3. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

4. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

5. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

6. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
7. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації
8. Специфіка та типи уроку українського народознавства

9. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період

10. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

11. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

12. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

13. Специфіка адвокатури в Україні

14. Міжкультурна специфіка паремій

15. Специфіка й витоки римського генія

16. Лексико-стилістичні особливості творчості Еріка Еммануеля Шміта на прикладі роману "Оскар та Рожева пані"

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие
Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее

17. Специфіка навчання грамоти шестирічних першокласників

18. Політична влада: сутність і специфіка

19. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

20. Специфіка митного регулювання операцій з давальницькою сировиною

21. Специфіка державного регулювання агропромислового комплексу

22. Лексеми з суфіксами суб’єктивної оцінки у романі М.Г.Івасюка Балада про вершника на білому коні
23. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку
24. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

25. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

26. Класифікація нервової системи та її будова

27. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

28. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

29. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

30. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

31. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

32. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров
Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения

33. Органи з сертифікації продукції та систем якості, випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО

34. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

35. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

36. Газові мережі: класифікація та їх трасування

37. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

38. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства
39. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління
40. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

41. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

42. Сертифікація іграшок

43. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

44. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

45. Невербальні засоби комунікації

46. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

47. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

48. Версифікація Оксани Лятуринської

Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы

49. Батьківська педагогіка. Сім’я та закон

50. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

51. Класифікація надзвичайних ситуацій

52. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

53. Класифікація грунтообробних машин. Плуги загального призначення

54. Класифікація основних засобів
55. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка
56. Тектоніка та корисні копалини Сумської області

57. Згвалтування - проблеми кваліфікації

58. Криміналістична ідентифікація

59. Наукові основи кваліфікації злочинів

60. Процес кваліфікації злочинів

61. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

62. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

63. Стратифікація мовних одиниць на території Німеччини

64. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")

65. Верифікація 3d зображень на основі фотографій

66. Верифікація програмного забезпечення

67. Комп’ютерні віруси. Класифікація

68. Електронні публікації

69. Наукові публікації про трагедію Голодомору

70. Русифікація в Україні – ідеологія і практика КПРС–КПУ
71. Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій
72. Форми і методи комунікацій у підприємництві

73. Бібліографічні класифікації

74. Художнє оформлення виробів за допомогою аплікації

75. Витрати виробнцитва. Їх класифікація

76. Маркетингова політика комунікацій

77. Маркетингові комунікації

78. Розробка програми маркетингових комунікацій для лікарського препарату "Вінілін"

79. Розробка стратегії диверсифікації послуги "контекстна реклама" рекламного агентства ADLABS (Лабораторія Інтернет-реклами) на ринку Інтернет-реклами м. Києва

80. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики
Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы
Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые

81. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

82. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

83. Економіка праці та соціально-трудових відносин

84. Класифікація документів

85. Мета і напрямки класифікація витрат

86. Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав
87. Розвиток комунікаційного процесу ВАТ "Полтавський машинобудівний завод"
88. Сертифікація продукції в системі УкрСЕПРО

89. Класифікація документів

90. Вітчизняна історія в системі підготовки спеціалістів вищої кваліфікації.

91. Методи навчання: їх класифікація і характеристика

92. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

93. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

94. Вимірювання тиску: класифікація приладів

95. Акцентуація рис характеру. Класифікація типології особистості

96. Класифікація психічних хвороб

Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

97. Невербальні засоби комунікації

98. Класифікація важковиховуваних дітей

99. Ідентифікація у сучасній соціології


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.