Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Дипломна робота &quo ;ГАРМОНІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО І РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ” ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ I. СТАН ПИТАННЯ 1.1 Проблеми сучасної освіти 1.1.1 Процес зміцнення здоров'я в загальноосвітній школі 1.1.2 Проблема гармонізації особи в системі освіти 1.1.3 Технологічні підходи співвідношення фізичного і розумового розвитку у становленні школярів РОЗДІЛ II. МЕТА, ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТИНГЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ 2.1 Мета і завдання дослідження 2.2 Методи дослідження 2.2.1 Теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел 2.2.2 Педагогічне тестування 2.2.3 Анкетування 2.2.4 Методи математичної статистики 2.3 Організація і контингент дослідження РОЗДІЛ III ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФІЗИЧНОГО І РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ І ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ЗДОРОВ'Я УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ 3.1 Дослідження особливостей прояву особистих властивостей молодших школярів в процесі фізкультурно-спортивної діяльності 3.2 Дослідження розумового компоненту розвитку молодших школярів 3.2.1 Дослідження шкільної успішності учнів молодших класів 3.2.2 Дослідження фізкультурно-валеологічної освіченості молодших школярів 3.3 Дослідження змін фізичної підготовленості молодших школярів 3.4 Дослідження показників здоров'я молодших школярів 3.5 Дослідження залежності фізичного і розумового компонентів розвитку і показників здоров'я молодших школярів 3.5.1 Дослідження залежності фізичної підготовленості, успішності і захворюваності молодших школярів РОЗДІЛ IV. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТОВУВАННЯ МЕТОДИКИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО І РОЗУМОВОГО КОМПОНЕНТІВ РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 4.1 Концептуальна основа методики гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку молодших школярів в навчальному процесі з фізичної культури 4.2 Програмно-нормативне забезпечення методики гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку, яка спрямована на досягнення оздоровчого ефекту в учбовому процесі з фізичної культури ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність. Кардинальні зміни, що відбуваються в житті суспільства, висувають принципово нові задачі перед системою освіти, яка визнала пріоритет прав особистості молодшого школяра . Проблема формування гармонійної особистості у сфері фізичної культури не нова. На гармонійний розвиток, заснованій на єдності фізичних і духовних сил людини, вказували основоположники теорії фізичного виховання . Більшість фахівців визнає, що самим оптимальним періодом для цього процесу є етап шкільного навчання, включений в рамки педагогічного процесу фізкультурного навчання . Разом з цим, останніми роками наголошується стійка тенденція до погіршення показника здоров'я школярів. Число здорових дітей за період навчання в школі знижується в 4-5 разів . Одним з чинників резистентності організму до розвитку захворюваності в шкільному віці, на думку деяких авторів, є степінь його функціональної зрілості, пов'язаної з рівнями розумового і фізичного розвитку. Встановлений виразний взаємозв’язок порушень здоров'я дітей з їх фізичним і розумовим розвитком в критичні періоди шкільного навчання .

Дисгармонія між фізичним і розумовим компонентами особового розвитку призводить до зниження функціональних можливостей школярів і виникнення негативних змін в їх здоров'ї. У зв'язку з цим в теорії і практиці фізкультурної освіти проблема гармонізації фізичного і розумового розвитку школярів є надзвичайно актуальною. Об'єкт дослідження: процес фізкультурної освіти молодших школярів. Предмет дослідження: організаційно-методичні аспекти гармонізації фізичного і розумового розвитку, що спрямовані на зміцнення здоров'я молодших школярів, в процесі фізкультурної освіти. Мета дослідження: розробити методику гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку учнів молодшого шкільного віку, направлену на досягнення оздоровчого ефекту, в фізичному вихованні. РОЗДІЛ I СТАН ПИТАННЯ 1.1 Проблеми сучасної освіти Однією з основних проблем сучасного стану освітньої системи є невідповідність її змісту суспільним і культурним вимогам, рівню розвитку науки, внутрішній логіці самої системи освіти; відсутність дієвих механізмів оновлення змісту освітніх технологій. Достатньо тривалий час дитина виступала як об'єкт, а не як суб'єкт учбово-виховних дій. Учень при цьому представляється як свого роду інженерно-технологічний об'єкт, яким можна управляти за допомогою зовнішніх дій, стандартів та нормативів. В рамках даної моделі реалізовувалося уявлення про те, що основною метою навчання є оволодіння певними знаннями, уміннями і навичками. При цьому, якість засвоєння знань учня визначалась по тому, наскільки вірно і міцно він запам'ятав, відтворив, зробив за зразком. На думку М.Н.Берулави таке навчання не орієнтовано на формування навиків саморозвитку особистості. Пізнавальна активність учня при цьому залишається поза увагою педагогів. Однією з цілей чергового етапу реформування системи освіти є оволодіння кожною людиною базовими цивільними і культурними цінностями, його особистою участю в культурному і духовному житті країни. Для цього, на думку багатьох авторів необхідно підвищити якість освіти і її цілеспрямованість на задоволення особових запитів, потреб. У зв'язку з цим виникає необхідність оновлення змісту освіти. Для вирішення цієї проблеми необхідно підтримувати ті позитивні тенденції в розвитку системи освіти, які вже склалися в умовах її реформування, серед них: переорієнтація освітнього процесу на оволодіння різними способами освоєння культури учнів, розвиток у них навиків самостійної роботи і творчості; розвиток орієнтації на більш повне використовування освітніх можливостей соціокультурного середовища та інші . На новому етапі реформування оновленню піддається і зміст виховної роботи. Особлива увага в концепції реформування звертається на створення умов для ефективних занять фізичною культурою і спортом. Багато вчених сходяться на думці, що криза державної системи фізичного виховання і неготовність самої фізичної культури розвиватися поза цією системою обернулися для суспільства рядом негативних наслідків, що відобразилися у виключенні даного явища з життєдіяльності сучасної людини. Таким чином, виникла необхідність перебудови системи фізичного виховання дітей і молоді на основі принципів гуманістичної педагогіки і психології: посилення уваги до особистості кожної людини як вищої соціальної цінності, перетворення учня з об'єкту соціально-педагогічної дії педагога в суб'єкта активної творчої діяльності на основі розвитку внутрішніх мотивів до самовдосконалення і самовизначення, формування у людини мотивації до різностороннього і гармонійного розвитку і тому подібне .

До числа перспективних напрямів в удосконаленні організації фізичного виховання дітей і молоді відноситься переорієнтація на можливо більш повний облік індивідуальних морфофункціональних особливостей людини в процесі їх фізичного виховання, на обов'язкову відповідність змісту фізичної активності щодо вікового розвитку людини і фундаментальним закономірностям цілеспрямованого перетворення їх фізичного потенціалу, сприяючого у тому числі, збереженню і зміцненню здоров'я . 1.1.1 Процес зміцнення здоров'я в загальноосвітній школі Відомо, що зміцнення здоров'я людини – проблема, далеко що вийшла за межі медичної науки. За твердженням ряду вчених , здоров'я залежить від відношення самої людини до цього дару природи, від його способу життя, поведінки. „Ніхто і ніщо не зможе допомогти зберегти здоров'я, примножити його або, навпаки, втратити, як це роблять самі люди” – відзначає Л.І.Лубишева . Останнім часом обґрунтовану тривогу викликає стан здоров'я дітей України. За даними фахівців, приблизно 90% дітей мають відхилення у фізичному і психічному здоров'ї; 30-35% дітей, вступають до школи, вже з хронічними захворюваннями; за роки навчання в школі в 5 разів зростає число порушень зору і постави, в 4 рази збільшується кількість порушень психічного здоров'я, в 3 рази збільшується число дітей із захворюваннями органів травлення , що однією з головних причин зростання захворюваності дітей і підлітків є низька ефективність занять з фізичної культури, що проводяться в учбових закладах. Погіршення здоров'я школярів в значній мірі пов'язано з надмірною інтенсифікацією учбового процесу, постійним збільшенням об'єму учбових навантажень, перевантаженнями і перевтомою. Негативний вплив надає не тільки форсоване, але і понижене по рівню вимог навчання дитини, що позначається на емоційному стані, поведінкових особливостях, пізнавальних інтересах, а також на здоров'ї, на адаптивних можливостях учнів. Сучасна система освіти не враховує проблеми соматично-ослаблених дітей. Недооблік функціонального стану учня, ослабленого перенесеними захворюваннями, може привести до негативних наслідків, що виявляються не тільки в погіршенні успішності, але і в погіршенні стану здоров'я. Останнім часом були опубліковані роботи , які вказують на виражену негативну дію надмірного навантаження і інтенсифікацію учбового процесу в школах нового зразка на стан здоров'я і формування репродуктивної функції дівчаток. Таким чином, виявляється необхідність в розробці комплексу заходів, які будуть сприяти збереженню і зміцненню здоров'я дітей. В них мають реалізуватись варіативні соціальні і освітні програми, спрямовані на формування звичок здорового способу життя, а також зміну змісту і форм фізичного виховання, перетворюючи його на дійсну міру охорони здоров'я і гармонізації особистості. 1.1.2 Проблема гармонізації особистості в системі освіти Серед соціально-культурних проблем, що стоять перед нашим суспільством, виділяється проблема формування всебічно розвиненої особистості. В основі характеристики особистості лежать три провідні ознаки: гармонійний розвиток, тобто досягнення адекватного індивідуального рівня розумового, фізичного, трудового, етичного і естетичного розвитку людини в їх взаємозв'язку; соціальна активність людини; готовність до високоефективної професійної діяльності .

Отже, треба вказати на сво знаки. А шлях для себе кожен з натовпу вибира самостйно. Прийшов шлях вибору для кожного 28 вересня PКоли настане Час Твого Проявлення? Що ми можемо зробити для цього? Бджола сда в розкриту квтку, напону нектаром, що свом ароматом дала знак бджолинй см'. Давно Перебуваю на Варт над Землею невдступно. Та насильницьке розкриття бутона смертельне для нього. Тльки усвдомлення Людиною необхдност заплднення його тла духовною сутнстю дасть плд для само Квтки, а Бджола вднесе результат до небесного Вулика, що сказати про Землю добре слово  показати справи . А Космос зрад  збагатиться. Дивться на сво тла  дла, як на Квти Весни! 2 жовтня PЧому Втець полюбив Свт  послав Сина? Фауна  флора дивовижно краси  гармон ма дати плоди для вселенського Дослду. Творящий Розум прагне до гармонзац Свтв, Сфер, Планет. Але таке спвзвуччя тод повноцнне, коли воно вдзначене, утверджене, полюблене  продовжене. Але людина Земл була з низькою уявою  думкою про оточуючий свт, щоб понести плоди життя  нформацю про Землю

1. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

2. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

3. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

4. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

5. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

6. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини
7. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів
8. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

9. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

10. Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

11. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

12. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

13. Культура як підґрунтя гармонізації протиріч між людиною і природою

14. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

15. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

16. Види трудової діяльності молодших школярів

Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

17. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

18. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

19. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

20. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

21. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

22. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу
23. Особливості емоційних реакцій молодших школярів
24. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

25. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів

26. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

27. Розвиток мовлення молодших школярів

28. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

29. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

30. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

31. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

32. Статеве виховання молодших школярів

Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы

33. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

34. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

35. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

36. Формування геометричних понять у молодших школярів

37. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

38. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі
39. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів
40. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів

41. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

42. Формування правильної дикції у молодших школярів

43. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

44. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

45. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

46. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

47. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

48. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее
Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения

49. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

50. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

51. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань

52. Економічне виховання молодших школярів

53. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

54. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності
55. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів
56. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

57. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

58. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

59. Розвиток мовлення молодших школярів

60. Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів

61. Основи організації фінансів підприємтсв

62. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

63. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі

64. Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури

Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее
Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами

65. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

66. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

67. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

68. Проблема індивідуалізації на уроках фізичної культури

69. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури

70. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку
71. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку
72. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

73. Рельєф та ландшафтна організація

74. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

75. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

76. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

77. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

78. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

79. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

80. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек

81. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

82. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

83. Фізичні особи в римському цивільному праві

84. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

85. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях

86. Основні фізичні процеси в оптичних лініях зв’язку
87. Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації
88. Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва

89. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

90. Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації

91. Комплексне застосування механотерапії та працетерапії у системі фізичної реабілітації

92. Лікувальна фізична культура в системі реабілітації хворих з сердечно-судинними захворюваннями

93. Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

94. Радикуліт: характеристика його прояву, профілактика засобами фізичної культури

95. Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після перенесеного ішемічного інсульту

96. Фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі

Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на диспансерному етапі

98. Фізична реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу

99. Фізичне виховання дитини із зоровою патологією


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.