Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Зародження порівняльно-історичного мовознавства

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Реферат на тему Зародження порівняльно-історичного мовознавства ПЛАН Передвісники порівняльно-історичного мовознавства Основоположники порівняльно-історичного мовознавства Лінгвістичні погляди Вільгельма фон Гумбольдта Використана література Поступове накопичення протягом XVI—XVIII ст. багатого фактичного матеріалу різноманітних мов створило передумови для пошуків нових методів лін­гвістичних досліджень. У мовознавстві утверджу­ються принципи порівняння мов й історичного підходу до їх вивчення, що зумовило виникнення нової наукової парадигми — порівняльно-історичного мово­знавства. Порівняльно-історичне мовознавство — один з основних напря­мів лінгвістики, головною метою якого є вивчення споріднених мов з допомогою порівняльно-історичного методу. 1. Передвісники порівняльно-історичного мовознавства Новий напрям у мовознавстві ніколи не виникає спонтанно. Окремі ідеї, які лягають у його основу, можуть мати довгу історію, тривалий час «носитися в повітрі», визрівати. Не є винятком і порівняльно-істо­ричне мовознавство. Ще на початку XIV ст. італійсь­кий письменник Аліг'єрі Данте (1265—1321) у трактаті «Про народне красномовство» (1307—1308) писав про спільне походження італійської, провансальської та французької мов. У XVI ст. з'являється праця францу­зького вченого Гівельма Постеллуса (1510—1581) «Про спорідненість мов». Про подібність мов ідеться й у «Роз­праві про європейські мови» Юлія-Цезаря Скалігера (1484—1558). У XVII ст. уже сформувалось уявлення про спорідненість семітських (Етьєн Гішар, Йов Лудольф), германських (Ламберт Кате), романських (Франсуа Рену­ар), слов'янських (Юрій Крижанич) мов. Особливе зна­чення для порівняльного вивчення мов мали видані Пилипом-Юханом фон Страленбергом у 1730 р. порівняль­ні таблиці мов Північної Європи і Північного Кавказу, завдяки чому було створено класифікацію уральських та алтайських мов, що також сприяло формуванню порівня­льного мовознавства. Вагома роль у цьому процесі нале­жить зібранням лексики різних мов, представленим у «Порівняльних словниках усіх мов та наріч» (1787— 1789) Петра Палласа й «Мітрідаті» (1806—1817) Йогана-Кристофа Аделунга та Йогана-Северина Фатера, що дава­ло змогу виділити спільну лексику мов, класифікувати мови за спорідненістю і передбачало порівняння мов. Ідея історичного вивчення мов виразно проступає у праці німецького мовознавця Йогана-Готфріда Гердера (1774—1803) «Дослідження про походження мови» (опублікована в 1772 p.), де висловлено думку, що мова пов'язана з культурою народу, постійно розвивається і в процесі свого розвитку вдосконалюється. Вважають, що ця думка є підступом до майбутнього історичного мовознавства. Однак справжнім поштовхом для зародження порі­вняльно-історичного мовознавства, яке передбачає син­тез порівняльного та історичного дослідження мов, ста­ло ознайомлення із санскритом. Перші відомості про санскрит у Європу стали надходити вже в XVI ст. (листи з Індії італійця Філіппо Сассеті, який прожив у Індії з 1583 до 1588 p.). Однак детальне ознайомлен­ня із санскритом почалось наприкінці XVIII ст. завдя­ки працям англійця Ульяма Джонса (1746—1794), який багато років прожив у Індії і вивчав індійську культуру.

У 1786 р. він виступив у Королівському азі­атському товаристві (його нерідко називають Інститу­том східних культур) у Калькутті з доповіддю, в якій звернув увагу на регулярний збіг між формами санск­риту і латинської, грецької та англійської мов. На його думку, така велика кількість подібних збігів не може бути випадковістю, а, навпаки, є свідченням походження цих мов від одного спільного предка (прамови). Оскіль­ки санскрит серед названих мов — найстаріша мова, то, за твердженням Джонса, він і є цією прамовою. Це знамените відкриття Джонса в 1808 р. підтвер­див німецький учений Фрідріх фон Шлегель (1772— 1829) у розвідці «Про мову і мудрість індійців». Він довів близькість санскриту до латинської, грецької, ні­мецької та перської мов як за лексичним складом, так і за граматичною структурою. Важливим є те, що Шле­гель уперше не тільки наголошував на ролі граматич­них елементів для встановлення мовної спорідненості, а й вказував на методологічну важливість порівняння форм дієвідмінювання. Як і Джоне, він уважав санскрит най­давнішою мовою, що нібито є прамовою розглянутих у його праці мов. Основною ідеєю цієї праці є думка про необхідність порівняльного дослідження мов. Уперше в мовознавстві тут вжито термін порівняльна граматика. Сассеті, Джоне і Шлегель є лише передвісниками порівняльно-історичного мовознавства. Основи порів­няльно-історичного мовознавства було закладено в пе­ршій половині XIX ст. 2. Основоположники порівняльно-історичного мовознавства Основоположниками порівняльно-історичного мово­знавства вважають німецьких учених Ф. Боппа, Я. Грім-ма, датчанина Р. Раска і росіянина О. Востокова. У 1816 р. опубліковано працю Франца Боппа (1791—1867) «Про систему дієвідмінювання санскрит­ської мови у порівнянні з такою грецької, латинської, перської та германської мов», яка заклала підвалини порівняльно-історичного методу. У цій праці Бопп до­водить спорідненість санскриту з переліченими мова­ми. Його заслугою є те, що він уперше розробив загаль­ну теорію порівняльно-історичного дослідження мов на основі порівняння закінчень дієслів і дійшов висно­вку про систему їх відповідників у різних мовах. Уче­ний вважав, що на основі порівняння фактів живих і мертвих мов можна встановити їх первісний стан. Виводячи праформи, він пояснював явища однієї мови за допомогою фактів іншої. Це було новим у методоло­гії лінгвістичних досліджень. Свій метод Бопп апро­бував на матеріалі 45 залучених до дослідження мов. Він увів у лінгвістичний обіг поняття звукового закону і термін індоєвропейські мови (його попередники вжи­вали термін індогерманські мови). Видатний швейцарський мовознавець Ф. де Соссюр так оцінив внесок Ф. Боппа до скарбниці світової лін­гвістики: «Заслуга Боппа полягає не в тому, що він від­крив спорідненість санскриту з деякими мовами Євро­пи й Азії, а в тому, що він зрозумів можливість побудо­ви самостійної науки, предметом якої є відношення споріднених мов між собою. Аналіз однієї мови на ос­нові іншої, пояснення форм однієї мови формами ін­шої — ось що було нового в роботі Боппа» . А французький мовознавець А. Мейє писав: «Бопп відкрив порівняльну граматику в пошуках індо­європейської прамови подібно до Колумба, який від­крив Америку в пошуках шляху до Індії».

У 1818 р. вийшла праця датського мовознавця Рас­муса Раска (1787—1832) «Дослідження в галузі давньопівнічної мови, або Походження ісландської мови». У ній Раск доводить наявність споріднених зв'язків між ісландською, грецькою, латинською і балто-слов'янськими мовами та відсутність будь-яких ознак спорідненості між ісландською і такими мовами, як гренландська, баскська, фінська. Що стосується вико­ристання матеріалу для порівняльно-історичних дос­ліджень, то Раск указав на ненадійність лексичних відповідників, тому, на його думку, слід довіряти гра­матиці: у процесі взаємодії мов лексика може запозичуватися, тоді як відмінкові форми і форми дієвідмі­нювання не запозичуються, а втрачаються. Звукові змі­ни в морфемах мають закономірний характер, через що фонетичні відповідники у споріднених мовах є регуляр­ними. Для порівняльно-історичних досліджень можна використовувати лише ту лексику, яка служить для по­значення найнеобхідніших понять. Усі індоєвропейські мови, на думку Раска, походять від мертвої і незафіксованої фракійської мови, сліди якої зберегла давньогрецька мова. її й слід розглядати як реального предка індоєвропейських мов. У 1819 р. з'явився перший том (із чотирьох) «Німецької граматики» Якоба Грімма (1785—1865). Зміст книжки виходить далеко за межі її назви. На­справді це перша порівняльно-історична граматика гер­манських мов. У ній автор акцентує на історичному під­ході до вивчення споріднених мов і ретельно описує граматичні форми германських мов та діалектів у їх історичному розвитку, починаючи з найдавніших писем­них пам'яток. Грімм першим сформулював конкретні закони звукових змін у мові, в тому числі відкрив за­кон пересунення приголосних, за яким система зімкне­них приголосних усіх германських мов змістилась на один ступінь: індоєвропейські , — в германські — в германські (пор. лат. pa er — нім. Va er, лат. cor u — нім. Hor , лат. duo — нім. zwei (із wei; див. англ. wo). Це був перший зразок фонетичних законів, які є загальновизнаними в сучас­ній лінгвістиці. «Німецька граматика» Грімма мала помітний вплив на написання історії окремих індоєв­ропейських мов. У 1820 р. відомий російський учений Олександр Христофорович Востоков (1781—1864) у «Розвідці про слов'янську мову» виявляє й доводить споріднені зв'язки між слов'янськими мовами. Це фактично пе­рша праця з історичної фонетики слов'янської групи індоєвропейських мов. її значення не тільки в конк­ретних висновках щодо слов'янських мов (історія слов'янських мов, стосунок давньоруської мови до ста­рослов'янської, польської та сербської), а й у визначен­ні методів історичного дослідження споріднених мов. На основі зіставлення слов'янських мов Востокову вда­лося розкрити таємницю юсів — ж і а. Ці букви позначали відповідно носові голосні , які ко­лись були в усіх слов'янських мовах, а згодом зник­ли, замінившись на в усіх мовах, крім поль­ської (пор. старослов'янське масо, польськ. mipso, укр. м'ясо; старослов'янське джбъ, польськ. dqb, укр. дуб). Так, практично одночасно в різних країнах було «відкрито» порівняльно-історичний метод досліджен­ня мов. Бопп на матеріалі відомих йому індоєвропей­ських мов, Раск на матеріалі ісландської, грецької, ла­тинської та балто-слов'янських мов, Грімм на матері­алі германських, а Востоков — слов'янських мов незалежно один від одного дійшли аналогічних, взає-модоповнювальних висновків щодо порівняльно-істо­ричного методу.

Йдеться, зокрема, про прагнення пзнавати й оцнювати дйснсть в органчному взамозвязку д соцальних  нацональних чинникв, взамовпливв глобальних  регональних процесв, неупереджено порвняльно оцнки деологчних уподобань  орнтацй, альтернатив сторичного розвитку. Дослдник значно полегшу справу визначення його мсця в сучасному сторографчному процес достатньо частими вдгуками на доробок нших суспльствознавцв, оприлюднення х праць, а також конструктивно-полемчними виступами на рзного роду наукових збраннях, участю у фахових дискусях. Вищеозначене зумовлю головний сенс видання збрника творчих есе В. Ф. Солдатенка. Слд вдзначити: незважаючи на те, що пропонован сюжети свого часу в бльшост ввйшли до ндивдуальних чи колективних монографй, журнальних публкацй, наукових збрникв ( це вдбито у вдповдних нформацйних примтках), ус включен до видання матерали переглянут, у раз потреби скоригован й доповнен. Гадаться, попри згадану на початку цих рядкв цльову задансть, усм свом змстом, спрямуванням, характером дана книга матиме наукову вагу, сторографчне значення, сприятиме поглибленню знань про дуже важлив, справд складн й заплутан сторнки нашо непросто стор, наближатиме нас до жадано правди про минуле, до його оптимально оцнки  тлумачення, буде корисною всм, хто цкавиться сторю Украни. Ю. А

1. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

2. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

3. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

4. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

5. Порівняльна характеристика платіжних інструментів

6. Порівняльна характеристика сміттєспалювальних заводів
7. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва
8. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

9. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

10. Порівняльне державознавство

11. Порівняльний аналіз особливостей судових систем Ізраїлю й Німеччини

12. Порівняльна характеристика інформаційних жанрів журналістики

13. Порівняльні конструкції у творах В. Симоненка

14. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

15. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

16. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские

17. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

18. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

19. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

20. Порівняльно-психологічний аналіз ігор вищих приматів і людей

21. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

22. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні
23. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
24. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

25. Реінжиніринг на сучасному етапі розвитку

26. Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.

27. СНІД: проблеми і досягнення на сучасному етапі

28. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

29. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

30. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

31. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

32. Митна політика України на сучасному етапі

Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная
Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее

33. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі

34. Структуралізм як історичний напрям мовознавства

35. Застосування математичних методів у мовознавстві

36. Метод проблемно-структурного моделирования мультимедиа соревнований по традиционному каратэ-до

37. Мовознавство стародавнього світу.

38. Основні напрями в мовознавстві
39. Світове мовознавство на початку ХХ ст.
40. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

41. Європейське мовознавство епохи середньовіччя, відродження та xvii-xviii ст.

42. Короткий словник з мовознавства

43. Метод структурно-логічного кодування

44. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

45. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

46. Сучасні теорії і методи мотивації

47. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі

48. Історія освоєння та сучасні методи обробки металів

Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры

49. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

50. Метод конечных элементов

51. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

52. Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии

53. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

54. Методы психогенетики
55. Первичная клеточная оболочка и ее структурные особенности
56. Метод радиоавтографии в биологии

57. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

58. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

59. Гамма – каротаж. Физические основы метода

60. Метод Бокового каротажа

61. Структурная геология один из вариантов

62. Структурные типы и районирование месторождений нефти и газа

63. Государственное регулирование экономики: формы и методы

64. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее

65. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней

66. Предмет и метод гражданского права

67. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

68. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

69. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

70. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности
71. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)
72. Структурно - семантические особеннности спортивной фразеологии современного английского языка

73. Метод действенного анализа в режиссуре театра, кино и телевидения

74. Соцреализм как метод искусства

75. Структурные и понятийные аспекты языка

76. Методы исследования литературы

77. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

78. Цивилизационные методы в изучении истории

79. Методы компьютерной обработки статистических данных

80. Решение транспортной задачи методом потенциалов

Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники
"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

81. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

82. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях

83. Структурная схема ЭВМ

84. Метод Дэвидона-Флетчера-Пауэлла

85. Защита информации от несанкционированного доступа методом криптопреобразования /ГОСТ/

86. Обучение начальных курсов методам программирования на языке Turbo Pascal
87. Применение методов линейного программирования в военном деле. Симплекс-метод
88. Вычисление площади сложной фигуры методом имитационного моделирования (Windows)

89. Математические методы и языки программирования: симплекс метод

90. Лекции по высокоуровневым методам информатики и программированию

91. Метод Симпсона на компьютере

92. Полином Гира (экстраполяция методом Гира)

93. Компьютерные вирусы, типы вирусов, методы борьбы с вирусами

94. Анализ криптостойкости методов защиты информации в операционных системах Microsoft Window 9x

95. Парольные методы защиты информации в компьютерных системах от несанкционированного доступа

96. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

97. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

98. Решение задач - методы спуска

99. Решение смешанной задачи для уравнения гиперболического типа методом сеток

100. Решение систем дифференциальных уравнений методом Рунге-Куты 4 порядка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.