Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЛУГАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА Історія розвитку Луганського обласного медичного училища Особливості діяльності викладацького колективу ЛМУ РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ КОНСТАТУЮЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ МЕКДИКІВ Організація та методи емпіричного дослідження Аналіз результатів констатуючого експерименту з визначення комунікативних умінь студентів-медиків РОЗДІЛ 3. РОБОТА З РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ Процедура соціально-психологічного тренінгу Аналіз ходу формуючого експерименту РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУЮЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Луганське обласне медичне училище є вищим навчальним закладом І рівня акредитації по підготовці та перепідготовці медичних працівників. Після закінчення училища випускникам присвоюється кваліфікація «Медична сестра» або «Акушерка». За станом на 01 березня 2007 року в училищі працюють 40 чоловік, із яких - 39 штатних. У тому складі: 15 чол. Мають вищу кваліфікаційну категорію, 10-1 атестаційну категорію, 1 кандидат медичних наук. Всі викладачі мають вищу педагогічну або медичну освіту. Всі вони забезпечують високий рівень підготовки молодих спеціалістів. Свою майстерність викладачі підвищують на курсах підвищення кваліфікації. Належна матеріальна база сприяє якісній підготовці фахівців. В наявності необхідний медичній інструментарій, таблиці, муляжі, який використовуються на заняттях. В училищі функціонують 20 кабінетів, 4 лабораторії, 2 тренажерних кабінети зі спеціальності «Сестринська справа» та «Акушерська справа». У міських лікарнях училище має 14 навчальних кімнат, де студенти проходять навчально-виробничу практику. Училище має два комп'ютерні класи, актову та спортивну зали, бібліотеку з читальною залою. Бібліотечний фонд складається з навчальної, наукової, методичної та художньої літератури (28,5 тис. усіх книжних видань). В училищі є всі умови не тільки для навчання та науково-дослідницької роботи, але й для відпочинку та загального розвитку студентів. Велика увага приділяється розвитку національної гордості, любові до рідної мови, звичаїв і традицій українського народу. Активну участь беруть студенти у волонтерському русі, міських та обласних заходах, йде активна співпраця з Товариством Червоного Хреста. Добре відомо, що на даний момент психологія широко представлена в різноманітних програмах професійної освіти. Головним об'єктом професійної діяльності медичного працівника середньої ланки є людина. Звідси витікає безпосередня значущість психологічних знань для його професійної діяльності. Діяльність психолога у Луганському обласному медичному училищі полягає у викладання курсів загальної і медичної психології, а також спецкурсів, пов'язаних з актуальними професійними темами, такими як культура професійного спілкування медпрацівника. Тому головним напрямком викладання психології у Луганському обласному медичному училищі є формування професійної психологічної компетентності студентів-медиків. Тому проходження переддипломної практики на базі Луганського обласного медичного училища є актуальним для дослідження та розвитку комунікативних умінь студентів-медиків.

Об'єкт дослідження – спілкування та професійна діяльність медика. Предмет дослідження – особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу. Мета переддипломної практики – оволодіння уміннями та навичками проведення констатуючого експерименту та розробка й реалізація процедури соціально-психологічного тренінгу в ході формуючого експерименту. Завдання переддипломної практики : проаналізувати діяльність Луганського обласного медичного училища; добір психодіагностичних методик дослідження; проведення констатуючого експерименту з визначення комунікативних умінь студентів-медиків; розробка процедури соціально-психологічного тренінгу з розвитку комунікативних умінь студентів-медиків; проведення формуючого експерименту з розвитку комунікативних умінь студентів-медиків та аналіз його результатів. Методи дослідження: психолого-педагогічний експеримент (констатуючий); спостереження; психологічна бесіда; тестування (виявлення рівня спостережливості (опитувальник з виявлення рівня спостережливості), виявлення уміння слухати партнера як співбесідника (опитувальник УАС), визначення рівня вираженості емпатії (методика діагностики ПУЭК В.В. Бойко), виявлення рівня комунікабельності (опитувальник з виявлення рівня комунікабельності); математичні методи обробки даних (підрахунок коефіцієнту кореляції Стьюдента). Практичне значення переддипломної практики полягає у розробці програми та проведенні соціально-психологічного тренінгу, а отриманні результати у ході формуючого експерименту можуть бути використані у різноманітних галузях психології, таких як медична, педагогічна психологія, психологія спілкування та психологія праці. РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЛУГАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА Історія розвитку Луганського обласного медичного училища Луганське медичне училище - це вищий навчальний заклад І акредитації, що вже більше 25-ти років успішно працює в системі освіти України. Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.09.1977 року за № 538 в місті Ворошиловграді була відкрита філія Свердловського медичного училища по підготовці медичних працівників для міста та області. Наказом МОЗ України від 12.08.1982 року за № 440 філія реорганізована в самостійне медичне училище. З 1990 року у зв'язку з перейменуванням м. Ворошиловграда в Луганськ - училище стає Луганським медичним училищем. У зв'язку зі переходом училища до об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, які знаходяться на балансі Луганської обласної ради, за рішенням двадцять другої сесії від 23 грудня 2005 року за №22/36 училище перейменоване в Луганське обласне медичне училище. З 1977 року розпочато прийом студентів за спеціальністю «Сестринська справа» з денною формою навчання. У 1981 році було відкрито вечірнє відділення за спеціальностю «Сестринська справа», але з реформою охорони здоров'я було закрито у 1999 році (наказ Міністерства охорони здоров'я від 19.02.2001 р. № 8.02-31/201). На відділенні було підготовлено майже 1518 фахівців. З 1984 року відкрито прийом за спеціальністю «Акушерська справа», з 1992 року відкрито відділення післядипломної освіти для медичних і фармацевтичних працівників.

З моменту відкриття училища було розташовано в одному корпусі. З 1981 р. філії було передано додатково ще навчальний корпус. Були обладнані навчальні кімнати на лікувальних базах. На сьогодні училище має два навчальні корпуси з 20 навчальними кабінетами, з необхідним методичним забезпеченням (медичним інструментарієм, таблицями, муляжами, які використовуються на заняттях), 4 лабораторіями, 2 тренажерними залами, комп'ютерним класом, актовим та спортивним залами, бібліотекою (бібліотечний фонд - 30403 примірників, з них 87,7% україномовних видань, 27 періодичних видань) і читальною залою. Практичне навчання відбувається на лікувальних базах 14 лікувально-профілактичних установ м. Луганська та у 13 навчальних кімнатах цих баз. Структурні підрозділи ЛМУ наведені у Додатку А. В училищі ефективно здійснюється реформа вищої освіти. Удосконалення її змісту передбачає перехід до багатоступневої підготовки фахівців. В ЛМУ ця багатоступеневість знайшла відображення у функціонуванні медичного ліцею (довузівська підготовка), денного відділення (за двома спеціальностями) та факультету післядипломної освіти. Останнім часом створено навчально-науково-виробничий Комплекс з Луганським державним медичним університетом. Училище готує молодших спеціалістів за спеціальностями «Акушерська справа» та &quo ;Сестринська справа&quo ;. Щороку тут навчається близько 420 студентів, факультет ПДО надає допомогу у підвищенні кваліфікації близько 3000 молодшим спеціалістам та фармацевтичним працівникам, медичний ліцей готує до подальшого навчання понад 150 осіб. За роки існування училище підготувало більш 5,5 тис. молодших спеціалістів, які плідно працюють у лікувальних, лікувально-профілактичних закладах міста та області. Особливості діяльності викладацького колективу ЛМУ Протягом років в училищі склався високопрофесійний творчий колектив викладачів. На сьогодні - це 40 викладачів, з них: 1 К.М.Н., 15 мають вищу атестаційну категорію, 10 першу, 2 - другу, 12 викладачі-початківці. Серед викладачів ЛМУ: магістр державного управління, магістр управління навчальним закладом, 5 магістрів педагогіки вищої школи, здобувач ступеня кандидата психологічних наук, здобувач ступеня кандидата педагогічних наук, 2 керівники обласних методичних об'єднань вищих навчальнихзакладів освіти І-ІІ рівнів акредитації Луганської області, якіпрацюють у складі Ради директорів; викладач-методист. Ряд викладачів училища мають почесне звання - Відмінник освіти України, нагороджені почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Управління охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації, Головного управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, грамотами обласної Ради директорів ВНЗ І - II рівнів акредитації. За час існування педагогічний колектив набув значного досвіду по впровадженню у навчально-виховний процес новітніх технологій навчання й виховання, по впровадженню педагогіки толерантності, по збагаченню й оновленню змісту навчання, принципів, методів та прийомів навчання, по створенню максимально сприятливих умов для навчання й роботи в училищі.

Hutchinson (1987: розд. 1) та A. D. Smith (1998: розд. 2). Одню з найновших праць, де гостро критиковано Гелнерову теорю, зважаючи на його останн роботи,  OLeary (1998). ¶нш оцнки @елнерово теор з модернстського погляду див. також Hall (1998). 56 Див. пзнш твори Нейрна, де бльше соцально-психологчних  антропологчних дослджень Nairn (1997, особливо Вступ та розд. 5). 57 Про сучасн вропейськ нацоналстичн рухи, починаючи з 1989 p., як спираються на теорю @елнера, див. Dieckhon (2000). 58 Спроба Кедур вивести сучасний нацоналзм з антиномчного середньовчного мленалзму, як на мене, хибна; див. Smith (1979: розд. 2). Але повязуючи нацоналзм з релгю, Кедур виявив шлях до задовльншо оцнки рзномантност нацоналзмв  пристрастей, як вони викликають. 59 Гехтер наводить цкав приклади амантв  циган щодо замкнутих спльнот як за вибором, так  за необхднстю (Hechter 1988: 275-6). Про циган див. Kenrick and Puxon (1972). 60 Але можна навести й протилежн випадки, наприклад, палестинська нтифада проти могутньо зральсько держави, або рландська нацоналстична реакцю на масов британськ репрес псля Великоднього повстання 1916 р

1. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

2. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

3. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

4. Особливості і форми комунікативної поведінки собак

5. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові

6. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін
7. Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів
8. Розвиток умінь розв’язувати задач на пропорційне ділення у початковій школі

9. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"

10. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

11. Формування у другокласників умінь розв’язувати складені задачі

12. Формування умінь і навичок виразності голосного читання в учнів початкової школи

13. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

14. Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса

15. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

16. "Хлопки, хлопушки, удары" в народном танце, методика изучения

Отделитель косточек вишни "Mayer & Boch", 1,5 л, механический (арт. 25985).
Когда вам захочется приготовить вишневый пирог или варенья вишневое без косточек, вы стараетесь выделить больше времени, так как оно уйдет
477 руб
Раздел: Прочее
Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Машинка "Кабриолет. Шейх".
Игрушечный кабриолет «Шейх» представляет собой уменьшенную модель настоящего роскошного автомобиля. Машинка изготовлена из гладкого
567 руб
Раздел: Пластиковые машинки

17. Методика исправления речевых недостатков у актёров

18. Идеи декабризма в комедии Грибоедова "Горе от ума"

19. Образы "Горя от ума"

20. Образы “Горя от ума”

21. Персонажи комедии "Горе от ума"

22. Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума». Злободневность звучания комедии в XIX веке и в наше время. Человеческие типы
23. Проблема выражения авторской позиции в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"
24. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

25. Лекции по Методике математики в начальных классах (4-5 семестры)

26. Ум

27. Преступность и методика ее изучения

28. Практикум по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений

29. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

30. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

31. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

32. Методика организации тематических выставок в школе

Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения
Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели

33. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

34. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

35. Тест по методике преподавания физики общие и частные вопросы

36. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста

37. Теория и методика воспитания (шпаргалка)

38. Методика преподавания природоведения на тему "Звери"
39. Материалы и расчетные характеристики подшипников качения для условия сухого трения
40. Разработка и апробация методики психологического консультирования агрессивных детей

41. Разработка методики программного тестирования цифровых устройств с помощью программного пакета Design Center

42. Трение во всех ракурсах

43. Методика формирования ответственного отношения учащихся к своему здоровью (начальные классы 1-3)

44. Методика бега на средние дистанции

45. Методика обучения барьерному бегу детей на этапе начальной подготовки

46. Методика обучения дошкольников элементам спортивным игр. Овладение элементами игры в баскетбол детьми старшего дошкольного возраста

47. Быстрота и методика ее развития

48. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста

Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Рене Декарт и его трактат "Правила для руководства ума"

50. Рене Декарт и его трактат "Правила для руководства ума"

51. Организация и методика проведения общего аудита

52. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

53. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

54. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)
55. Анализ хозяйственной деятельности по методике ПромСтройБанка
56. Овладение методикой построения экономико-математических моделей, решение конкретных задач по стратегическому планированию и прогнозированию

57. Методика стохастического экономического анализа

58. Инновационные методики обучения: pro et contra

59. Грибоедов: Горе от ума

60. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений

61. Методика расследования вымогательства

62. Методики розслідування хуліганства

63. Общие положения методики расследования преступлений

64. «Когда ум с сердцем не в ладу...»

Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры
Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи
Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками

65. «Ошибки отцов» и «поздний ум» детей

66. Теория и методика периодической печати и информационных агенств

67. Своеобразие конфликта комедии "Горе от ума" Грибоедова

68. Софья и Лиза в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»: два характера и две судьбы

69. Герой времени в «Горе от ума» Грибоедова

70. "Век нынешний и век минувший" (основной конфликт в комедии "Горе от ума")
71. Сочный, яркий, образный язык комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»
72. Значение комедии "Горе от ума"

73. "Горе от ума" как памятник русской художественной речи

74. "Горе от ума" А. С. Грибоедова и "Евгений Онегин" А. С. Пушкина

75. Идея декабризма в комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума"

76. Произведение Грибоедова "Горе от ума" — комедия или трагедия?

77. Характер основного конфликта в комедии Грибоедова "Горе от ума"

78. Чацкий против фамусовского общества (по комедии А.С.Грибоедова "Горе от ума")

79. Софья и Лиза в комедии Грибоедова “Горе от ума”

80. "Горе от ума" - политическая комедия

Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды
Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие

81. Образы героев комедии “Горе от ума”

82. А. Маршалл “Я умею прыгать через лужи”

83. "Прошедшего житья подлейшие черты". («Горе от ума»)

84. Роль второстепенных и внесценических персонажей в комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума"

85. Современна ли комедия А.С.Грибоедова "Горе от ума"

86. Комедия "Горе от ума" А.С.Грибоедова - реалистическое произведение
87. Комедия "Горе от ума"
88. Комедия А. С. Грибоедова Горе от ума

89. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

90. Персонажи комедии Горе от ума

91. "Горе от ума" как формула жизни

92. Степени ума

93. "Иди, куда влечет тебя свободный ум..."

94. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

95. Грибоедов. "Горе от ума"

96. "Герой времени" в "Горе от ума" Грибоедова

Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные
Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Методика изучения числовых систем

98. К методике изложения темы об электромагнитном излучении в преподавании физики

99. Сила трения и движение тела


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.